ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางัว แบบกำหนดสถานที่ติดป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

0

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลนางัว

Posted by:

0

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางัว (ผ.ถ.1/1) และประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางัว (ส.ถ.1/1)

Posted by:

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางัว (ผ.ถ.1/1) และประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางัว (ส.ถ.1/1)

0

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted by:

0
Page 4 of 37 «...23456...»