ประกาศ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ภายใน 150 วันนับแต่ตำแหน่งว่าง

Posted by:

12378

0

ประกาศจากงานพัสดุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. คันหิน คสล. ทางเท้า คสล. ไหล่ทาง คสล. ถนนหลักเมือง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

Posted by:

png-button

0
Page 4 of 21 «...23456...»