ประกาศจากงานพัสดุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. คันหิน คสล. ทางเท้า คสล. ไหล่ทาง คสล. ถนนหลักเมือง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

Posted by:

png-button

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2558

Posted by:

0

สอบราคาจ้างและผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นห้วยผาแดง ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผาแดงและซื้อเต้นท์หลังคาโค้ง

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจ้างและผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นห้วยผาแดง ราคากลางเป็นเงิน 1,127,000 บาท ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผาแดง ราคากลางเป็นเงิน 1,042,000 บาท และซื้อเต้นท์หลังคาโค้ง  จำนวน 10 หลัง รายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่าง
acroreadอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สอบราคาและผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น Spillway ห้วยผาแดง
acroreadอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สอบราคาและผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผาแดง
acroreadอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สอบราคาและผลการสอบราคาจ้างซื้อเต้นท์หลังคาโค้ง จำนวน 10 หลัง
0

ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง การประมูลเช่าตลาดสด เช่าตลาด บขส. และเช่าห้องสุขา

Posted by:

ประกาศจากงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  การประมูลเช่าตลาดสด เช่าตลาด บขส. และเช่าห้องสุขาเทศบาลตำบลนางัว  ประกาศ  12  กันยายน  2557  สำหรับวิธีการและเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่าง
acroreadอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประมูลเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลนางัว
acroreadอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประมูลเช่าตลาด บขส.
acroreadอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประมูลเช่าห้องน้ำห้องส้วมตลาดสดเทศบาล
0

ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง การประมูลเช่าเก็บขยะรีไซเคิล ประกาศ 15 กรกฎาคม 2557

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  การประมูลเช่าเก็บขยะรีไซเคิล  ประกาศ  15  กรกฎาคม  2557
ด้วย เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะให้เอกชนประมูลเช่าเก็บขยะรีไซเคิล ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำหรับวิธีการและเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่าง

png-button

0

ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 6 โครงการ ประกาศ 17 พฤษภาคม 2556

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศ  17  พฤษภาคม  2556
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,052,000.00 จำนวน  6  โครงการ  ผู้ชนะการประมูลมีรายนาม  ตามรายละเอียดเพิ่มเติม
1.รางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนรวมราษฎร์ ซอย 13
2.รางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศิริรุ่งเรือง ซอย 9-ซอย 10
3.รางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 2/1 (คุ้มใต้ฝาย)
4.รางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 13
5.รางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนอัมรินทร์ ซอย 1-ซอย 2
6.รางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนอนุสาวีย์ ซอย 3

png-button

0

ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ประกาศ 17 พฤษภาคม 2556

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศ  17  พฤษภาคม  2556
ด้วย เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,052,000.00 จำนวน  6  โครงการ  ดังต่อไปนี้
1.รางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนรวมราษฎร์ ซอย 13
2.รางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศิริรุ่งเรือง ซอย 9-ซอย 10
3.รางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 2/1 (คุ้มใต้ฝาย)
4.รางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 13
5.รางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนอัมรินทร์ ซอย 1-ซอย 2
6.รางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนอนุสาวีย์ ซอย 3
png-button
0
Page 4 of 21 «...23456...»