วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 63

Posted by:

วันที่ 23 ต.ค.2563 เทศบาลตำบลนางัว นำโดย นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลนางัว และข้าราชการ ประชาชนชาวน้ำโสม ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานหน้าที่ทำการอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ โดยในรัชสมัยของพระองค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนามากมาย ทั้งด้านการปกครอง การรักษาเอกราช การต่างประเทศ การศาล การศึกษา การเลิกทาส รวมถึงการสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์

0

วันคล้ายวันสวรรคตฯ (ค่ำ 13 ต.ค. 63)

Posted by:

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ครู พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนางัว ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้วางพวงมาลาถวายบังคมและจุดเทียนโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

0

วันคล้ายวันสวรรคตฯ 13 ต.ค. 63

Posted by:

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ครู พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนางัว เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดท่าโสม (ภูนาหลาว) ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 

0

โครงการพระราชดำริฯ (7 ต.ค. 63)

Posted by:

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร.ต.ท.ประเจน เปปะตัง รองนายกเทศมนตรีตำบลนางัว และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ณ ศาลากลางบ้านเจริญชัย หมู่ 2 ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

0