ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาโครงการกิจกรรม เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

Posted by:

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาโครงการกิจกรรม เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

0

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารมรัพยากรบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-2564

0

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

Posted by:

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาตามกรอบ3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

0

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0
Page 1 of 3 123