ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารระบายน้ำห้วยผาแดงเชื่อมต่อห้วยโสม บ้านสันติสุข หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0