โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 18 ส.ค.63

Posted by:

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลนางัว นำโดย นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จิตอาสาร่วมกิจกรรม โครงการใึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีนายวิสูติ ซื่อพัฒนะ นายอำเภอน้ำโสม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนางัว

0