โครงการพระราชดำริฯ (7 ต.ค. 63)

Posted by:

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร.ต.ท.ประเจน เปปะตัง รองนายกเทศมนตรีตำบลนางัว และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ณ ศาลากลางบ้านเจริญชัย หมู่ 2 ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

0

Add a Comment