กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

Posted by:

นางนิยม ทิมินกุล รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น(Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนางัว

0