หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล

Posted by:

 – การสรรหาและคัดเลือกบุคคล

– การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

– หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคล

– การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

– การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

0