12.1 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)และ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Posted by:

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
– สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

บันทึกข้อความขออมุมัติประกาศฯ
บันทึกข้อความ เรื่อง การประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต และประกาศกำหนดนโยบายฯ ของหน่วยงาน

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลนางัว
ประกาศเจตจำนง

บัญชีลงนามรับทราบประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลนางัว และ ประกาศกำหนดนโยบายเพื่อแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯ

0