รายรับ ปี 2552

Posted by:

รายงานรายงานสถิติการคลัง ปี พ.ศ.2552

อุดรธานี

เทศบาลตำบลนางัว

ประเภท

ลำดับที่

รายการ

อบจ.

เทศบาล

อบต.

รวม

1.หมวดภาษีอากร 1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0 480,760.50 0 480,760.50
ภาษีจัดเก็บเอง
2 ภาษีบำรุงท้องที่ 0 33,219.60 0 33,219.60
3 ภาษีป้าย 0 206,489.00 0 206,489.00
4 อากรการฆ่าสัตว์ 0 37,954.00 0 37,954.00
5 อากรรังนกอีแอ่น 0 0 0 0
6 ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ 0 0 0 0
7 ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน 0 0 0 0
8 ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 0 0 0 0
รวมภาษีจัดเก็บเอง 0 758,423.10 0 758,423.10
ภาษีที่รัฐบาลจัดสรร 9 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 0 0 0 0
10 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5% (อบจ.) 0 0 0 0
11 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฏหมายท้องถิ่น ( 1 ใน 9 ) 0 0 0 0
12 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 0 13,779,499.58 0 13,779,499.58
13 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0 44,731.94 0 44,731.94
14 ภาษีสุรา 0 1,179,980.53 0 1,179,980.53
15 ภาษีสรรพสามิต 0 2,314,052.25 0 2,314,052.25
16 ภาษีการพนัน 0 0 0 0
17 ภาษียาสูบ 0 0 0 0
18 อากรประมง 0 0 0 0
19 ค่าภาคหลวงไม้ 0 0 0 0
20 ค่าภาคหลวงแร่ 0 24,335.26 0 24,335.26
21 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0 607,582.64 0 607,582.64
22 รายได้จากกฎหมายอุทยานแห่งชาติ 0 0 0 0
23 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล 0 0 0 0
24 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 0 574,339.05 0 574,339.05
25 ค่าธรรมเนียมสนามบิน 0 0 0 0
26 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 0 0 0 0
รวมภาษีที่รัฐบาลจัดสรร 0 18,524,521.25 0 18,524,521.25      
    รวมหมวดภาษีอากร 0 19,282,944.35 0 19,282,944.35
2.หมวดค่าธรรมเนียม 27 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ 0 59,922.00 0 59,922.00
ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม
28 ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ 0 0 0 0
29 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0 3,298.00 0 3,298.00
30 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0 40 0 40
31 ค่าธรรมเนียมจอดยานยต์ 0 6,300.00 0 6,300.00
32 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0 6,614.00 0 6,614.00
33 ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 0 282,990.00 0 282,990.00
34 ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0 3,600.00 0 3,600.00
35 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร 0 4,600.00 0 4,600.00
36 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน 0 0 0 0
37 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 0 3,200.00 0 3,200.00
38 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ 0 6,510.00 0 6,510.00
39 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน 0 0 0 0
40 ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0 0 0 0
41 ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำสัตว์ 0 0 0 0
42 ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 (อบจ.) 0 0 0 0
43 ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
44 ค่าธรรมเนียมอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
45 ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0 0 0 0
46 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0 0 0 0
47 ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0 0 0 0
48 ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0 0 0 0
49 ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 0 0 0 0
50 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0 0 0 0
51 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 0 79,800.00 0 79,800.00
52 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0 0 0 0
53 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด 0 0 0 0
54 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0 0 0 0
55 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน 0 0 0 0
56 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข 0 0 0 0
57 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0
58 ค่าปรับการผิดสัญญา 0 19,180.00 0 19,180.00
59 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0 0 0 0
60 ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0 25,000.00 0 25,000.00
61 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 0 0 0 0
62 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร 0 5,000.00 0 5,000.00
63 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เช่น เร่ขาย หรือ แผง 0 66,675.00 0 66,675.00
64 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 0 0 0 0
65 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0 1,304.00 0 1,304.00
66 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0 5,925.00 0 5,925.00
67 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอื่น ๆ นอกหนือจากรายการข้างต้น 0 88,400.00 0 88,400.00
รวมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม 0 668,358.00 0 668,358.00      
    รวมหมวดค่าธรรมเนียม 0 668,358.00 0 668,358.00
3.รายได้จากทรัพย์สิน 68 ค่าเช่าที่ดิน 0 69,994.00 0 69,994.00
รายได้จากทรัพย์สิน
69 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 0 672,480.00 0 672,480.00
70 รายได้จากการขายทอดตลาดในทรัพย์สิน 0 0 0 0
71 รายได้จากการโอนกิจการสาธารณูปโภค หรือการพาณิชย์ 0 0 0 0
72 เงินปันผลจากโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0
73 ค่าตอบแทนตามกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย 0 13,246.00 0 13,246.00
74 รายได้จากทรัพ์สินอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 0 135,949.74 0 135,949.74
รวมรายได้จากทรัพย์สิน 0 891,669.74 0 891,669.74      
    รวมรายได้จากทรัพย์สิน 0 891,669.74 0 891,669.74
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิช 75 เงินช่วยเหลือจากการประปา 0 0 0 0
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
76 เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 0 0 0 0
77 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0 0 0 0
78 เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม 0 0 0 0
79 เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพานิช 0 0 0 0
80 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์อื่น ๆ 0 0 0 0
วมรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0 0 0 0      
    รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0 0 0 0
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 81 ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์ 0 0 0 0
รายได้เบ็ดเตล็ด
82 ค่าขายเศษของ 0 0 0 0
83 เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0 0 0 0
84 ค่าขายแบบแปลน 0 248,500.00 0 248,500.00
85 ค่าเขียนแบบแปลน 0 0 0 0
86 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง 0 7,391.00 0 7,391.00
87 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร 0 0 0 0
88 ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 0 0 0 0
89 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 0 1,051,214.00 0 1,051,214.00
วมรายได้เบ็ดเตล็ด 0 1,307,105.00 0 1,307,105.00      
    รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0 1,307,105.00 0 1,307,105.00
6.รายรับจากเงินอุดหนุน 90 เงินอุดหนุนทั่วไปลดช่องว่างทางการคลัง 0 0 0 0
เงินอุดหนุนทั่วไป
91 เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 0 0 0 0
92 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการดำเนินภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(กำหนดวัตถุประสงค์) 0 24,454,478.05 0 24,454,478.05
93 เงินอุดหนุนทั่ไปอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 0 0 0 0
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 0 24,454,478.05 0 24,454,478.05
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 94 เงินอุดหนุนด้านการศึกษา 0 421,620.00 0 421,620.00
95 เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 0 245,000.00 0 245,000.00
96 เฉพราะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
97 เฉพาะกิจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
98 เฉพาะกิจการเคหะแห่งชาติ 0 0 0 0
99 เฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0
100 เฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 0 0 0 0
101 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 0 280,000.00 0 280,000.00
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0 946,620.00 0 946,620.00      
    รวมรายรับจากเงินอุดหนุน 0 25,401,098.05 0 25,401,098.05
102 หมวดภาษีอากร 0 19,282,944.35 0 19,282,944.35
103 หมวดค่าธรรมเนียม 0 668,358.00 0 668,358.00
104 รายได้จากทรัพย์สิน 0 891,669.74 0 891,669.74
105 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0 0 0 0
106 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0 1,307,105.00 0 1,307,105.00
รวมรายได้ 5 หมวด 0 22,150,077.09 0 22,150,077.09
8.รายรับอื่น 107 เงินกู้ ( ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงิน หรือ อื่นๆ ) 0 0 0 0
เงินกู้
108 เงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
รวมเงินกู้ 0 0 0 0
รายรับอื่น ๆ 109 เงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสม (เงินสะสม) 0 7,653,932.66 0 7,653,932.66
110 อื่นๆ 0 0 0 0
รวมรายรับอื่น ๆ 0 7,653,932.66 0 7,653,932.66      
    รวมรายรับอื่น 0 7,653,932.66 0 7,653,932.66
111 หมวดภาษีอากร 0 19,282,944.35 0 19,282,944.35
112 หมวดค่าธรรมเนียม 0 668,358.00 0 668,358.00
113 รายได้จากทรัพย์สิน 0 891,669.74 0 891,669.74
114 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0 0 0 0
115 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0 1,307,105.00 0 1,307,105.00
116 หมวดเงินอุดหนุน 0 24,454,478.05 0 24,454,478.05
117 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0 946,620.00 0 946,620.00
118 รายรับอื่นๆ 0 7,653,932.66 0 7,653,932.66
รวมรายรับทั้งสิ้น 0 55,205,107.80 0 55,205,107.80
10.บัญชีเงินสะสม 119 ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 0 13,795,167.12 0 13,795,167.12
บัญชีเงินสะสม
120 ยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 0 6,497,202.08 0 6,497,202.08
รวมบัญชีเงินสะสม 0 20,292,369.20 0 20,292,369.20      
รวมบัญชีเงินสะสม 0 20,292,369.20 0 20,292,369.20
121 หมวดประชากร 0 9,454.00 0 9,454.00
รวมหมวดประชากร 0 9,454.00 0 9,454.00
122 หมวดพื้นที่ 0 10.17 0 10.17
รวมหมวดพื้นที่ 0 10.17 0 10.17
* หมายเหตุ บางรายการระบบบัญีไม่ได้ให้รหัสบัญชีกำกับไว้ แต่หากสามารถแยกบันทึกรายการได้ ก็จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ในแง่ของการแก้ไขกฏหมายนั้น ๆ
0

Add a Comment