รายจ่าย ปี 2552

Posted by:

ข้อมูลรายจ่าย

ประเภท

ลำดับที่

รายละเอียด

รหัส

จำนวนเงิน

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
1 ค่าครุภัณฑ์ 3,173,980.00
2 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9,624,245.00
3 จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 49,500.00
4 จ่ายจากเงินสะสม 7,653,932.66
5 จ่ายจากเงินกู้ 0
6 อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 0
รวมจำนวนเงินประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน 20,501,657.66 บาท
รายจ่ายงบกลาง
1 ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 1 0
2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 2 489,778.25
3 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 6 3,000.00
4 เงินสมทบกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชส่วนการท้องถิ่น(ก.บท.) 3 528,000.00
5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 443,458.00
6 เงินสำรองจ่าย 4 0
7 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 5 0
8 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 0
9 อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 0
รวมจำนวนเงินประเภทรายจ่ายงบกลาง 1,464,236.25 บาท
รายจ่ายประจำ
1 เงินเดือน 5,523,709.34
2 ค่าจ้างประจำ 121 455,280.00
3 ค่าจ้างชั่วคราว 131 4,936,085.81
4 ค่าตอบแทน 2,621,074.25
5 ค่าใช้สอย 9,630,606.30
6 ค่าวัสดุ 2,606,106.95
7 ค่าสาธารณูปโภค 555,400.57
8 เงินอุดหนุน 702,651.12
9 รายจ่ายอื่นนอกเหนือจากรายการข้างต้น 5,587,473.90
รวมจำนวนเงินประเภทรายจ่ายประจำ 32,618,388.24 บาท
         
    รวมจำนวนทั้งหมด 54,584,282.15 บาท
       
    วันที่กรอกข้อมูล 20/11/2552  
    วันที่แก้ไขข้อมูล 25/01/2553  
0

Add a Comment