รายจ่าย ปี 2555

Posted by:

รายงานรายจ่ายปี 2555
เทศบาลตำบลนางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

หมวด จำนวนเงิน (บาท)
หมวดรายจ่ายงบกลาง 1,593,720.12
1. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 0.00
2. ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 56,224.12
3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 486,029.00
4. เงินสมทบกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บท.) 424,868.00
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 532,099.00
6. เงินสำรองจ่าย 0.00
7. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 0.00
8. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 0.00
9. อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 94,500.00
หมวดรายจ่ายประจำ 33,291,684.26
1. เงินเดือน 7,620,092.87
2. ค่าจ้างประจำ 530,592.00
3. ค่าจ้างชั่วคราว 6,079,495.92
4. ค่าตอบแทน (ก.บท.) 4,844,691.00
5. ค่าใช้สอย 7,481,359.42
6. ค่าวัสดุ 2,154,847.45
7. ค่าสาธารณูปโภค 328,046.60
8. เงินอุดหนุน 4,252,559.00
9. อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 0.00
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 27,220,796.98
1. ค่าครุภัณฑ์ 741,500.00
2. ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4,884,500.00
3. จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,812,621.25
4. จ่ายจากเงินสะสม 4,225,575.73
5. จ่ายจากเงินกู้ 8,538,600.00
6. อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 18,000.00

รวมทั้งสิ้น 62,106,201.36
ชื่อผู้รายงานข้อมูล วิลาวัณย์ สนิทชน
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด 09/11/2555
จำนวนครั้งที่แก้ไข 0

ข้อมูล ณ 29/03/2556

0

Add a Comment