รายรับ ปี 2556

Posted by:

รายงานรายรับปี 2556
เทศบาลตำบลนางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

หมวด จำนวนเงิน (บาท)
หมวดภาษีอากร 31,709,990.50
1. ภาษีจัดเก็บเอง 1,206,710.60
2. ภาษีรัฐบาลจัดสรร 30,503,279.90
หมวดค่าธรรมเนียม 596,336.00
1. ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม 596,336.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,350,330.43
1. รายได้จากทรัพย์สิน 1,350,330.43
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 141,524.00
1. รายได้เบ็ดเตล็ด 141,524.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00
1. เงินอุดหนุนทั่วไปลดช่องว่างทางการคลัง 0.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 0.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการดำเนินภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(กำหนดวัตถุประสงค์) 0.00
4. เงินอุดหนุนที่ไปอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 0.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 10,186,345.00
1. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา 1,615,945.00
2. เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 8,570,400.00
3. เฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 0.00
4. เฉพาะกิจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0.00
5. เฉพาะกิจการเคหะแห่งชาติ 0.00
6. เฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข 0.00
7. เฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 0.00
8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 0.00
หมวดเงินกู้ 14,941,793.92
1. เงินกู้ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงิน หรืออื่นๆ) 14,941,793.92
2. เงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม 0.00
หมวดรายรับอื่นๆ 438,155.43
1. รายรับอื่นๆ 438,155.43
หมวดบัญชีเงินสะสม 35,685,922.12
1. ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายมของปีงบประมาณ 22,327,444.60
2. ยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายมของปีงบประมาณ 13,358,477.52

รวมทั้งสิ้น 95,050,397.40
ชื่อผู้รายงานข้อมูล วิลาวัณย์ สนิทชน
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด 01/11/2556
จำนวนครั้งที่แก้ไข 0

ข้อมูล ณ 02/01/2557

0

Add a Comment