แผนพัฒนา 3 ปี 54-56

Posted by:

รายงานแผนพัฒนา 3 ปี (ล่าสุด) พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตำบลนางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

โครงการ ประเภทกิจกรรม จากแผนชุมชน หมู่ที่ ตัวชี้วัด ผลผลิต เป้าหมายผลผลิต หน่วยวัด งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ
2554 2555 2556 2554 2555 2556
ยุทธศาสตร์ : 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
    แนวทาง : 1.1 การสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลนางัว 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ขนาดพื้นที่ ถนนลูกรัง 5,304 2,000 2,000 ตารางเมตร 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ถนนลูกรัง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
2. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลตำบลนางัว 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน จำนวนจุดที่ซ่อมแซม ถนน คสล. 5 566 566 จุด 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
3. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ,บ่อพักพร้อมฝา คันหิน, ทางเท้า ในเขตเทศบาล 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ รางระบายน้ำที่ชำรุด รางระบายน้ำ 1 0 0 จุด 100,000.00 100,000.00 100,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนรวมราษฎร์ จากโรงฆ่าสัตว์ถึงลานมันนางัวอุดมผล 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 1, ความยาวของถนน ถนนลูกรัง 350 เมตร 1,000,000.00 ถนนลูกรัง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนพยุงศักดิ์พัฒนาซอย 2 บ้านสันติสุข ม. 3 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 3, ความยาวของถนน ถนน คสล. 350 เมตร 287,100.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนจรดธารา (สี่สี) บ้านโนนผาแดง 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 9, ความยาวของถนน ถนน คสล. 1,200 เมตร 3,960,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
7. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนรวมราษฎร(ตัดใหม่)บ.โนนผาแดง 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 9, ความยาวของถนน ถนน คสล. 300 เมตร 360,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
8. โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. อนุสาวรีย์ สี่แยกวัดโคเขตฯถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 1, ความยาวของถนน ถนน คสล. 950 เมตร 3,491,250.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
9. โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล.ถนนเทพสถิต สองข้างตลอดสาย 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 4, ความยาวของถนน ไหล่ทาง ถนน 757 เมตร 625,000.00 ไหล่ทาง ถนน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
10. โครงการก่อสร้างไหล่ถนน คสล. ถนนเศรษฐี สองข้าง 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 4, ความยาวของถนน ไหล่ถนน คสล. 530 เมตร 292,000.00 ไหล่ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 1 บ้านท่าโสม 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 3, ความยาวของถนน ถนน คสล. 200 เมตร 660,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน ซอย อู่น้องส้ม บ้านสันติสุข ม. 11 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 11, ความยาวของถนน ถนน คสล. 227 เมตร 749,100.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 20 บ้านทรัพย์เจริญ 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 10, ความยาวของถนน ถนน คสล. 79 เมตร 260,700.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีพัฒนา ซอย 3 (นางัวอุดมผลถึงซอยสุขสรรค์) 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ความยาวของถนน ถนน คสล. 319 เมตร 1,052,700.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
15. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างบ้านสารวัตรไพสัน 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 10, ความยาวของถนน ถนน คสล. 120 เมตร 150,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพยุงศักดิ์พัฒนา 4 ตลอดสาย บ้านเจริญชัย 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 2, ความยาวของถนน ถนน คสล. 350 เมตร 1,155,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านช่างก้องถึงบ้านนายไพรัตน์ บ้านเจริญชัย 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 2, ความยาวของถนน ถนน คสล. 480 เมตร 1,584,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนหลังวัดโคเขตตารามทางทิศตะวันตก 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 1, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 87 เมตร 174,000.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศิริรุ่งเรือง ซอย 10บ้านไทยรุ่งเรือง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 7, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 180 เมตร 504,000.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนรวมราษฎร์ ซอย 8 บ้านศิริชัย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 8, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 256 เมตร 716,800.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
21. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนรวมราษฎร์ ซอย 9 บ้านไทยรุ่งเรือง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 7, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 250 เมตร 700,000.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยอำนวยพร บ้านศิริชัย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 8, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 287 เมตร 803,600.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุริยจันทร์ บ้านสันติสุข ม. 11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 11, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 244 เมตร 683,200.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยสมมาตร(ถนนวัฒนคุณถึงถนนศรีมงคล บ้านสันติสุข ม.3) 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 3, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 922 เมตร 2,581,600.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนแสนสุข บ้านโสมใหม่ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 4, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 757 เมตร 2,119,500.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย ศรีสุขา บ้านศิริชัย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 8, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 110 เมตร 220,000.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
27. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยสมมาตร(ถนนวัฒนคุณถึงถนนศรีมงคล บ้านสันติสุข ม.11) 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 11, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 116 เมตร 325,000.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเศรษฐี บ้านโสมใหม่ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 4, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 530 เมตร 1,484,000.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
29. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทพนิมิตร ตลอดสาย บ้านท่าโสม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 3, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 90 เมตร 252,000.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
30. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 3 ถึง ซอย 5 บ้านท่าโสม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 185 เมตร 5,180,000.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
31. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนขนานด้านทิศตะวันตกจากถนนอนุสาวรีย ซ. 7 ถึง ซ.9 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 3, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 164 เมตร 459,200.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
32. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเจด็ด บ้านศิริชัย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 8, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 120 เมตร 240,000.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
33. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศรีมงคล (ถนนศรีสุริยจันทร์ถึงซอยศรีชมชื่น) 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 11, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 329 เมตร 616,000.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
34. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศรีมงคล (ถนนศรีสุริยจันทร์ถึงซอยสมมาตร ทิศใต้) 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 11, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 123 เมตร 344,400.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
35. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนชำนาญศิลป์ ด้านทิศตะวันตก บ้านสันติสุข ม. 11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 11, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 284 เมตร 795,200.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
36. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดเหลี่ยม คสล. สระน้ำศรีมงคล 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 1, ความยาวรางระบายน้ำชนิดเหลี่ยม คสล. รางระบายน้ำชนิดเหลี่ยม คสล. 82 เมตร 500,000.00 รางระบายน้ำชนิดเหลี่ยม คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
37. โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ถนนซอยศรีสวัสดิ์ บ้านสันติสุข ม.3 ถึงถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 2 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ความยาวของถนน ไหล่ทางถนน 650 เมตร 715,000.00 ไหล่ทางถนน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
38. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยศรีสวัสดิ์ บ้านสันติสุข ม. 3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 3, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 1,300 เมตร 3,640,000.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
39. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยศรีชมชื่น บ้านสันติสุข ม. 3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 3, ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู 852 เมตร 2,385,600.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
40. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านสันติสุข ม. 11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ 11, ความกว้างของฝายน้ำล้น ฝายน้ำล้น 15 เมตร 600,000.00 ฝายน้ำล้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
41. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสุทธิบรรณ บ.โนนผาแดง 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ความยาวของถนน ถนนลูกรัง 217 เมตร 100,000.00 ถนนลูกรัง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
42. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิม ถนนเตาปูนบ้านโนนผาแดง 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ความยาวของถนน ถนนลาดยาง 260 เมตร 490,000.00 ถนนลาดยาง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
43. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิม ถนนด้านหน้าอาคารพานิช (บขส.) บ้านศรีสำราญ 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ความยาวของถนน ถนนลาดยาง 200 เมตร 500,000.00 ถนนลาดยาง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
44. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโสมสุขถึงเพชรน้ำหนึ่ง 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 3, ความยาวของถนน ถนนลูกรัง 350 เมตร 400,000.00 ถนนลูกรัง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
45. โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 197.00 ตร.ม. ลาน คสล. 197 ตารางเมตร 93,756.00 ลาน คสล. สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
46. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางัว 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางัว (หลังเดิม) ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน 2 จุด 100,000.00 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
47. โครงการซ่อมแซม คสล. และซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขตเทศบาลตำบลนางัว 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน จำนวนถนนที่ซ่อมแซม การคมนาคมที่สะดวก 0 จุด 100,000.00 การคมนาคมที่สะดวก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
48. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 4 ถึงถนนศรีมงคล 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ความยาวของถนน ถนน คสล. 365 เมตร 1,094,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
49. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีพัฒนา ซอย 2/1 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ความยาวของถนน ถนน คสล. 84 เมตร 281,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
50. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ตามความยาวของถนน ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 129 เมตร 344,000.00 ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
51. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนรวมราษฎร์ (ซอยตัดใหม่) 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ความยาวของถนน ถนนลูกรัง 190 เมตร 126,000.00 ถนนลูกรัง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
52. โครงการปรับปรุง ต่อเติมศาลาพักศพ วัดรัตนคูหา 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ต่อเติมอาคารด้านหน้า ศาลาพักศพ 1 จุด 395,000.00 ศาลาพักศพ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
53. โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ถนนดับเพลิง 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร ไหล่ทาง คสล. 32 เมตร 20,000.00 ไหล่ทาง คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
54. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนอนุสาวรีย์ ซอย 10 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน สูงเฉลี่ย 1.50 ? 2.00 เมตร กำแพงกันดิน 2 เมตร 243,000.00 กำแพงกันดิน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
55. โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์เทศบาล 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง ห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์เทศบาล 1 แห่ง 200,000.00 ห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์เทศบาล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 1.2 การพัฒนาระบบจราจร
56. รายจ่ายกิจการจราจร 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ งานจราจรในเขตเทศบาล เป็นการพัฒนาด้านจราจรในเขตเทศบาล 0 0 30,000.00 30,000.00 เป็นการพัฒนาด้านจราจรในเขตเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
57. โครงการติดตั้งกระจกเลนส์โค้ง 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ จำนวน จุดที่มีความเสี่ยง กระจกเลนส์โค้ง 0 จุด 11,000.00 กระจกเลนส์โค้ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
58. โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวนจุดที่ติดตั้ง ไฟสัญญาณจราจร 0 0 0 จุด 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 ไฟสัญญาณจราจร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
59. โครงการ อปพร.จัดระเบียบการจราจรสถานศึกษา 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ บริเวณหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาล การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความปลอดภัย 2 2 2 โรงเรียน 64,152.00 64,152.00 64,152.00 การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความปลอดภัย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
60. เงินอุดหนุนป้องกันอุบัติภัยทางถนน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ จำนวนเงินที่อุดหนุน ป้องกันอุบัติภัยทางถนน 20,000 20,000 20,000 บาท 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ป้องกันอุบัติภัยทางถนน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
61. โครงการตีเส้นจราจร 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ จำนวนจุดที่ตีเส้น เส้นจราจร 0 เส้น 10,000.00 เส้นจราจร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
62. โครงการติดตั้งป้ายห้ามและป้ายบังคับต่าง ๆ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ จำนวนป้ายที่ติดตั้ง ป้ายห้ามและป้ายบังคับต่าง ๆ 14 ชุด 20,000.00 ป้ายห้ามและป้ายบังคับต่าง ๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
63. โครงการติดตั้งป้ายรณรงค์ต่าง ๆ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ จำนวนป้ายที่ติดตั้ง มีความเป็นระเบียบยิ่งขึ้น 0 ป้าย 10,000.00 มีความเป็นระเบียบยิ่งขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
64. โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลบ้านท่าโสม ต.ศรีสำราญ 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 3, บ้านท่าโสม ต.ศรีสำราญ 1 จุด น้ำบาดาล 1 จุด 50,000.00 น้ำบาดาล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 1.3 พัฒนาระบบการบริการด้านประปา
65. โครงการขยายเขตน้ำประปาบ้านศรีสำราญ ต.ศรีสำราญ 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 1, บ้านศรีสำราญ ต.ศรีสำราญ 1 จุด ขยายเขตน้ำประปา 1 จุด 400,000.00 ขยายเขตน้ำประปา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
66. โครงการขยายเขตน้ำประปาซอยเพชรน้ำหนึ่ง ซอย 13 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน บ้านท่าโสม หมู่ 3 ต.ศรีสำราญ ขยายเขตน้ำประปา 1 จุด 400,000.00 ขยายเขตน้ำประปา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
67. โครงการขยายเขตประปา 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ขยายประปาในเขตเทศบาล ขยายประปาในเขตเทศบาล 0 150,000.00 ขยายประปาในเขตเทศบาล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 1.4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
68. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนางัว 5 จุด บ้านศรีสำราญ 3 จุด บ้านศิริชัย 7 จุด รวม 15 จุด ไฟฟ้าส่องสว่าง 15 จุด 500,000.00 ไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
69. โครงการย้ายเสาไฟฟ้า ถนนอนุสาวรีย์ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านท่าโสม 1 จุด เสาไฟฟ้า 1 จุด 50,000.00 เสาไฟฟ้า ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
70. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยเอื้ออาทร 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ความยาวของสายไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 35 เมตร 500,000.00 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
71. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสามเฟรสพร้อมหม้อแปลง บ้านศิริชัย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านศิริชัย 1 จุด ขยายเขตไฟฟ้าสามเฟรสพร้อมหม้อแปลง 1 จุด 500,000.00 ขยายเขตไฟฟ้าสามเฟรสพร้อมหม้อแปลง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
ยุทธศาสตร์ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    แนวทาง : 2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจชุมชน
72. โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ จำนวน 12 หมู่บ้าน การบริหารงานเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 12 12 หมู่บ้าน 30,000.00 30,000.00 การบริหารงานเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
73. โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ จำนวน 12 หมู่บ้าน ประชาชนมีความรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 12 12 12 หมู่บ้าน 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ประชาชนมีความรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
74. โครงการส่งเสริมรายได้กลุ่มอาชีพ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ จำนวนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล กลุ่มแม่บ้านมีงานทำ มีอาชีพเสริมรายได้และลดรายจ่าย 12 12 กลุ่ม 100,000.00 100,000.00 กลุ่มแม่บ้านมีงานทำ มีอาชีพเสริมรายได้และลดรายจ่าย ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
75. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกรีดยางพารา 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร จำนวนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเขตเทศบาล ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 0 0 0 ราย 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
76. โครงการอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร ทั้ง 12 ชุมชน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมรายได้ รักษาสภาพแวดล้อม 12 12 ชุมชน 50,000.00 50,000.00 ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมรายได้ รักษาสภาพแวดล้อม ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
77. โครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร ทั้ง 12 ชุมชน ได้ปุ๋ยราคาถูกและดีไว้ใช้เองในชุมชน 12 12 ชุมชน 50,000.00 50,000.00 ได้ปุ๋ยราคาถูกและดีไว้ใช้เองในชุมชน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
78. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน บ้านเจริญชัย 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 หมู่บ้าน สนับสนุนการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน 1 หมู่บ้าน 20,000.00 สนับสนุนการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
79. โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ จำนวนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล เพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ 12 12 กลุ่ม 55,000.00 55,000.00 เพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
80. โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการจัดกลุ่มออมทรัพย์ในเขตเทศบาล ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 0 15,000.00 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
81. โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ จำนวนผู้เข้าอบรม พัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 พัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
82. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ ประมวลระบบข้อมูลชุมชนในเขต ระบบสารสนเทศชุมชน 1 ระบบ 100,000.00 ระบบสารสนเทศชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
83. โครงการสนับสนุนการพัฒนาแผนชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ จำนวน 12 หมู่บ้าน สนับสนุนการพัฒนาแผนชุมชน 12 12 12 หมู่บ้าน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 สนับสนุนการพัฒนาแผนชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
84. โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-ส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม้ ทั้ง 12 ชุมชน ผักสวนครัวรั้วกินได้ 12 ชุมชน 100,000.00 ผักสวนครัวรั้วกินได้ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
85. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ประชาชนมีอาชีพเกิดการสร้างรายได้ 0 คน 100,000.00 ประชาชนมีอาชีพเกิดการสร้างรายได้ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
    แนวทาง : 3.1 การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษ
86. โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล สถานที่กำจัดขยะของเทศบาลจำนวน 1 แห่ง สถานที่กำจัดขยะมีเนื้อที่เพียงพอในการรองรับขยะและได้มาตรฐานขึ้น 1 1 แห่ง 200,000.00 200,000.00 สถานที่กำจัดขยะมีเนื้อที่เพียงพอในการรองรับขยะและได้มาตรฐานขึ้น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
87. โครงการหนึ่งอาคารบ้านเรือนหนึ่งบ่อดักไขมัน 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล จำนวนผู้ประกอบการร้านอาหารและอาคารรายใหม่ สามารถรักษาสภาพแวดล้อมและลดปริมาณน้ำเสียในชุมชน 0 0 ราย 30,000.00 30,000.00 สามารถรักษาสภาพแวดล้อมและลดปริมาณน้ำเสียในชุมชน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
88. โครงการก่อสร้างสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล จำนวน 12 หมู่บ้าน สถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 12 12 12 หมู่บ้าน 180,000.00 180,000.00 180,000.00 สถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
89. โครงการชุมชนปลอดขยะ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะชุมชน ลดปริมาณขยะ 0 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะชุมชน ลดปริมาณขยะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
    แนวทาง : 3.2 พัฒนาสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
90. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้-ป่าไม้ชุมชน จำนวนเยวชนที่เข้าร่วมโครงการ ประชาชน เยาวชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 ประชาชน เยาวชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
91. โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้-โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ จำนวนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลายของหน้าดิน ลดการพังทลายของหน้าดินป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ 0 0 แห่ง 5,000.00 5,000.00 ลดการพังทลายของหน้าดินป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
92. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้-โครงการปลูกและฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล 0 0 0 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
93. โครงปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำศรีมงคลและสนามกีฬา 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 1 แห่ง 5,000,000.00 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
94. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ จำนวน 1 ซุ้ม ซุ้มประตูเมือง 1 ซุ้ม 500,000.00 ซุ้มประตูเมือง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
95. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยววัดผาดำ (บันได คสล. ขึ้นผาดำ) บ้านสันติสุข 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง แหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง 420,000.00 แหล่งท่องเที่ยว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
96. โครงการจัดซื้อที่ดิน 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ จำนวนแปลง ที่ดินใช้ในการทำกิจกรรม 0 แปลง 2,000,000.00 ที่ดินใช้ในการทำกิจกรรม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
97. โครงการก่อสร้างรูปวัวใหญ่ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ขนาดกว้างxยาวxสูง รูปวัวที่เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว ดูงาน 0 เมตร 5,000,000.00 รูปวัวที่เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว ดูงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
ยุทธศาสตร์ : 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    แนวทาง : 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมประชาคมชุมชน
98. โครงการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป-การจัดตั้งประชาคม ผู้นำชุมชนทั้ง 12 ชุมชน เทศบาลได้นำปัญหาและโครงการประชาชนเสนอมาพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาฯ 84 60 60 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เทศบาลได้นำปัญหาและโครงการประชาชนเสนอมาพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
99. โครงการอบรมประชาคมหมู่บ้าน 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป-การจัดตั้งประชาคม จำนวนผู้เข้าอบรม 120 คน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่จะแสดงความคิดเห็นได้ดีขึ้น 120 120 120 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่จะแสดงความคิดเห็นได้ดีขึ้น ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
100. โครงการอบรมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางัว เชิงปฏิบัติการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ในการจัดทำแผนพัฒนาฯดีขึ้น 12 12 12 หมู่บ้าน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ในการจัดทำแผนพัฒนาฯดีขึ้น ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
101. โครงการวันเทศบาล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น เทศบาลตำบลนางัว เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
102. โครงการอุดหนุนกิจกรรม อาสารักษาดินแดน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน อาสาสมัครได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันอาสารักษาดินแดน 3,000 3,000 3,000 บาท 3,000.00 3,000.00 3,000.00 อาสาสมัครได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันอาสารักษาดินแดน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
103. โครงการอุดหนุนกิจกรรม วันกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน กำนันผู้ใหญ่บ้านได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 3,000 3,000 3,000 บาท 3,000.00 3,000.00 3,000.00 กำนันผู้ใหญ่บ้านได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
104. โครงการอบรมการรับรู้ข่าวสารของเทศบาลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ประกาศข่าวหมู่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง จำนวนผู้เข้าอบรม 120 คน กำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลอย่างทั่วถึง 120 120 120 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 กำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลอย่างทั่วถึง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
105. โครงการอุดหนุนวันสตรีสากลสตรีไทย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลมีความสำคัญมากขึ้นในสังคม ชุมชน 0 0 0 คน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลมีความสำคัญมากขึ้นในสังคม ชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
106. โครงการฟื้นฟูกิจการลูกเสือชาวบ้าน 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป จำนวนลูกเสือชาวบ้าน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
    แนวทาง : 4.2 ส่งเสริมระบบการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
107. งบสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง จำนวนเงินที่สมทบ เงินบำเหน็จบำนาญ 420,000 บาท 420,000.00 เงินบำเหน็จบำนาญ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
108. เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง จำนวนเงินที่บำรุง เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล 0 บาท 36,889.00 เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
109. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง จำนวนพนักงานจ้างที่ต้องสมทบ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 65 คน 597,300.00 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
110. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง จำนวนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ช่วยเหลือ เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 0 ราย 20,000.00 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
111. โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุทั้ง 12 หมู่บ้าน ผู้สูงอายุได้รับการยกย่องชมเชยจากสังคม 0 คน 15,000.00 ผู้สูงอายุได้รับการยกย่องชมเชยจากสังคม ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
112. โครงการช่วยเหลือผู้ยากจนและไม่มีงานทำ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม จำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ลดปัญหาการว่างงานสำหรับผู้ยากจน 0 0 0 คน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ลดปัญหาการว่างงานสำหรับผู้ยากจน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
113. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 12 ชุมชน คณะกรรมการชุมชนแต่ละฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่มากขึ้น 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 คณะกรรมการชุมชนแต่ละฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่มากขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
114. โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเอื้ออาทร 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม ตำบลละ 1 หลัง รวม 2 หลัง ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีที่อยู่อาศัยได้รับบ้านที่มีความมั่นคงถาวร 2 2 2 หลัง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีที่อยู่อาศัยได้รับบ้านที่มีความมั่นคงถาวร ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
115. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม จำนวนผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ประสบภัยธรรมชาติในเขตเทศบาลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 0 0 0 ราย 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผู้ประสบภัยธรรมชาติในเขตเทศบาลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
116. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 0 0 0 คน 6,000,000.00 6,600,000.00 7,200,000.00 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
117. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้พิการ จำนวนผู้พิการในเขตเทศบาล ผู้พิการในเขตเทศบาลดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 0 0 0 คน 780,000.00 900,000.00 900,000.00 ผู้พิการในเขตเทศบาลดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
118. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวนผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 0 0 0 คน 120,000.00 150,000.00 150,000.00 ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
119. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล แสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ 860 0 0 คน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 แสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
120. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลคนพิการ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้พิการ จำนวนผู้พิการและคนในครอบครัวผู้พิการในเขตเทศบาล เกิดความรู้ความเข้าใจในการดูแลคนพิการ 0 0 0 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เกิดความรู้ความเข้าใจในการดูแลคนพิการ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
121. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง จำนวนเงินที่สมทบ สร้างเสริมหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 175,180 บาท 190,000.00 สร้างเสริมหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
122. รายจ่ายอื่นๆ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง จำนวนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 935 คน 5,610,000.00 มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
    แนวทาง : 4.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
123. โครงการต้านภัยยาเสพติด 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด 0 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
124. โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อลดจำนวนผู้ติดสิ่งเสพติด 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยงที่จะติดยาเสพติด ลดจำนวนผู้ติดยาวัยรุ่นทราบถึงภัยร้ายของยาเสพติด 0 0 0 คน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ลดจำนวนผู้ติดยาวัยรุ่นทราบถึงภัยร้ายของยาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
125. เงินอุดหนุนสนับสนุนการอำนวยการ ศตส.อ.น้ำโสม 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง จำนวนเงินที่อุดหนุน การดำเนินงานของศตส.อ.น้ำโสม สำเร็จลุล่วงด้วยดี 0 0 0 บาท 30,000.00 30,000.00 30,000.00 การดำเนินงานของศตส.อ.น้ำโสม สำเร็จลุล่วงด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
126. เงินอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง จำนวนเงินที่อุดหนุน การรณรงค์และต่อสู่กับปัญหายาเสพติดให้มีความเข้มแข็ง 3,000 3,000 3,000 บาท 3,000.00 3,000.00 3,000.00 การรณรงค์และต่อสู่กับปัญหายาเสพติดให้มีความเข้มแข็ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
127. เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการป้องกันยาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง จำนวนเงินที่อุดหนุน การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี 0 0 0 บาท 65,000.00 65,000.00 65,000.00 การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
    แนวทาง : 4.4 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
128. โครงการสงเคราะห์ทุนแก่เด็กยากจนในเขตเทศบาล 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป จำนวนผู้ได้รับทุน เด็กได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0 0 0 คน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 เด็กได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
129. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง 2 2 2 แห่ง 460,000.00 460,000.00 460,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
130. โครงการอาหารเสริม (นม) 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน โรงเรียนจำนวน 2 แห่ง เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านโภชนาการอย่างทั่วถึง 2 2 2 แห่ง 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านโภชนาการอย่างทั่วถึง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
131. โครงการอาหารกลางวัน 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน โรงเรียนจำนวน 2 แห่ง เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านโภชนาการอย่างทั่วถึง 2 2 2 แห่ง 1,680,000.00 1,680,000.00 1,680,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านโภชนาการอย่างทั่วถึง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
132. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 2 2 แห่ง 350,000.00 400,000.00 400,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
133. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ เด็กและเยาวชนในอำเภอน้ำโสม เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกล้าคิดกล้าแสดงออก 0 0 0 60,000.00 60,000.00 60,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกล้าคิดกล้าแสดงออก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
134. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกล้าคิดกล้าแสดงออก 2 2 2 แห่ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกล้าคิดกล้าแสดงออก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
135. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเยาวชน 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน จำนวน 300 คน เยาวชนมีทักษะด้านภาษอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 300 300 300 คน 35,000.00 35,000.00 35,000.00 เยาวชนมีทักษะด้านภาษอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
136. โครงการเงินทุนการศึกษาต่อของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ฯลฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง จำนวนผู้เข้าศึกษาต่อ ผู้ศึกษาต่อมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 0 0 0 คน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 ผู้ศึกษาต่อมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
137. โครงการบ้านคุณหนู 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป หมู่บ้านละ 2 หลัง เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัย 2 2 2 หลัง 100,000.00 150,000.00 200,000.00 เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
138. โครงการมุมต่าง ๆ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป จำนวน 6 มุม เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัย 6 6 6 มุม 50,000.00 55,000.00 55,000.00 เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
139. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กมีพัฒนาการดียิ่งขึ้น 0 0 0 คน 300,000.00 300,000.00 300,000.00 เด็กมีพัฒนาการดียิ่งขึ้น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
140. โครงการต่อเติมรั้วสถานศึกษา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป รั้วด้านทิศตะวันออกยาว 33 เมตร ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 33 เมตร 100,000.00 ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
141. โครงการจัดทำป้ายหินอ่อนและประตูทางเข้า ศูนย์ กศน.อ.น้ำโสม 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 ป้าย ป้ายและประตูทางเข้าศูนย์ กศน.อ.น้ำโสม 1 ป้าย 80,000.00 ป้ายและประตูทางเข้าศูนย์ กศน.อ.น้ำโสม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
    แนวทาง : 4.5 การพัฒนาแกนนำสุขภาพและระบบการให้บริการสาธารณสุข
142. โครงการบริจาคโลหิต 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง จำนวนเงินที่อุดหนุน หน่วยงานที่มารับบริจาค ได้มีความสะดวกในการเดินทางออกมารับบริจาค 10,000 3,000 3,000 บาท 3,000.00 3,000.00 3,000.00 หน่วยงานที่มารับบริจาค ได้มีความสะดวกในการเดินทางออกมารับบริจาค สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
143. โครงการอุดหนุนกาชาดจังหวัด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง จำนวนเงินที่อุดหนุน กาชาดจังหวัดได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทำกิจกรรม 20,000 5,000 5,000 บาท 5,000.00 5,000.00 5,000.00 กาชาดจังหวัดได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทำกิจกรรม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
144. โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดต่อ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ในการควบคุมป้องกันโรค 0 0 0 กลุ่ม 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ในการควบคุมป้องกันโรค ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
145. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพแข็งแรง 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพแข็งแรง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
146. โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนวัดในเขตเทศบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ วัดในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นและเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 แห่ง 30,000.00 50,000.00 50,000.00 วัดในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นและเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
147. โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์เทศบาลตำบลนางัวในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ อาสาสมัครหมู่บ้านละ 5 คน เกิดเครือข่ายอาสาสมัครปศุสัตว์เทศบาลในชุมชน 60 60 60 คน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เกิดเครือข่ายอาสาสมัครปศุสัตว์เทศบาลในชุมชน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
148. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวน 12 ชุมชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีไม่เป็นโรคที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน 12 12 12 ชุมชน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนมีสุขภาพที่ดีไม่เป็นโรคที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
149. โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาความรู้อสม. ในเขตเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนอสม.ในเขตเทศบาลตำบลนางัว อสม,.เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานในชุมชน 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 อสม,.เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานในชุมชน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
150. โครงการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ อาสาสมัครกู้ชีพในชุมชนจำนวน 60 คน ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถปฏิบัติงานกู้ชีพช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ 60 60 60 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถปฏิบัติงานกู้ชีพช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
151. โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ กลุ่มเสี่ยง จำนวน 600 คน เกษตรกรสามารถปฏิบัติตัวและป้องกันตนเองจากการได้รับสารเคมีได้ 600 600 600 คน 13,600.00 13,600.00 13,600.00 เกษตรกรสามารถปฏิบัติตัวและป้องกันตนเองจากการได้รับสารเคมีได้ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
152. โครงการเยี่ยมมารดาหลังคลอด 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด 0-5 ปี ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มมารดาหลังคลอด 0 0 0 คน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มมารดาหลังคลอด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
153. โครงการฉีดยาคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ สุนัข-แมวเพศผู้ตัวละ300บาท สุนัข-แมวเพศเมียตัวละ500บาท มีการคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวตลอด ทั้งปี 0 0 0 ตัว 25,000.00 25,000.00 25,000.00 มีการคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวตลอด ทั้งปี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
154. โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การป้องกันและบำบัดโรคเอดส์ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เยาวชนรู้จักการป้องกันเชื้อเอดส์จากการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เยาวชนรู้จักการป้องกันเชื้อเอดส์จากการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
155. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและหญิงตั้งครรถ์ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนเด็ก อายุ 0-5 ปีในเขตเทศบาล เด็กมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ปกติ 0 0 0 คน 45,000.00 45,000.00 45,000.00 เด็กมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ปกติ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
156. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในโรงเรียน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานทันตสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง เด็กนักเรียนมีอนามัยช่องปากที่ดี 2 2 2 แห่ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เด็กนักเรียนมีอนามัยช่องปากที่ดี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
157. โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเรื้อนและโรคผิวหนัง 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค ประชาชนได้รับความรู้การป้องกันโรคเรื้อน 0 0 0 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ประชาชนได้รับความรู้การป้องกันโรคเรื้อน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
158. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลนางัว ประชาชนได้รับความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 ตัว 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนได้รับความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
159. โครงการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์และการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การรักษาพยาบาล จำนวนหญิงตั้งครรภ์ในเขตเทศบาล หญิงตั้งครรภ์ได้รู้ถึงผลดีของการได้รับธาตุเหล็กและสารไอโอดีน 0 0 0 คน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 หญิงตั้งครรภ์ได้รู้ถึงผลดีของการได้รับธาตุเหล็กและสารไอโอดีน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
160. โครงการรณรงค์ป้องกันเบาหวานเข้าจอประสาทตา 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การรักษาพยาบาล จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตเทศบาล ผู้ป่วยโรคเบาหวานลดความเสี่ยงเบาหวานเข้าจอประสาทตา 0 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ผู้ป่วยโรคเบาหวานลดความเสี่ยงเบาหวานเข้าจอประสาทตา ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
161. โครงการคนไทยไร้พุง 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป คนไทยมีรอบเอวไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 คนไทยมีรอบเอวไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
162. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนสัตว์ปีกในเขตเทศบาล สามารถป้องกันและควบคุมโรคได้ 0 0 0 ตัว 30,000.00 30,000.00 30,000.00 สามารถป้องกันและควบคุมโรคได้ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
163. โครงการสำรวจประชากรสุนัข แมว 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนสุนัข ? แมวในเขต มีฐานข้อมูลสุนัขและแมว 0 0 0 ตัว 10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีฐานข้อมูลสุนัขและแมว ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
164. โครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลสุขภาพจิต 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชน เยาวชน มีสุขภาพจิตที่ดีลดความเสี่ยงของอัตราการฆ่าตัวตาย 0 0 0 คน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ประชาชน เยาวชน มีสุขภาพจิตที่ดีลดความเสี่ยงของอัตราการฆ่าตัวตาย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
165. โครงการประกวดการแข่งแข่งขันเต้นแอโรบิคในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทั้ง 12 หมู่บ้าน กระตุ้นให้ประชาชน เยาวชนมีการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 12 12 12 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 กระตุ้นให้ประชาชน เยาวชนมีการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
166. โครงการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลนางัว จำนวน 12 หมู่บ้าน การดำเนินงานของ อสม.สำเร็จลุล่วงด้วยดี 12 0 0 หมู่บ้าน 120,000.00 120,000.00 120,000.00 การดำเนินงานของ อสม.สำเร็จลุล่วงด้วยดี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
167. โครงการอุดหนุนทีมแอโรบิค อำเภอน้ำโสม 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนเงินที่อุดหนุน การประกวดเต้นแอโรบิคระดับจังหวัดสำเร็จลุล่วงด้วยดี 0 0 0 บาท 5,000.00 5,000.00 5,000.00 การประกวดเต้นแอโรบิคระดับจังหวัดสำเร็จลุล่วงด้วยดี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
168. โครงการรักษ์หัวใจถวายพ่อหลวง 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนกลุ่มเสี่ยงจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง บุคคลที่มีความเสี่ยงได้รับการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 0 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 บุคคลที่มีความเสี่ยงได้รับการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
169. โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ในเขตเทศบาลประจำปี 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย จำนวนวัดในเขตเทศบาล ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 6 6 6 วัด 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
170. โครงการปรับปรุงพื้นผิวลานสุขภาพชมรมแอโรบิคอำเภอน้ำโสม 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ปรับปรุงผิวคอนกรีตขนาด 700 ตรม. หนา0.05 ม. ลานสุขภาพที่ใช้งานได้ดีการทำกิจกรรมมีความปลอดภัย 700 ตารางเมตร 120,000.00 ลานสุขภาพที่ใช้งานได้ดีการทำกิจกรรมมีความปลอดภัย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
171. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทั้ง 12 ชุมชน ลดการขาดสารไอโอดีนในชุมชน 12 12 12 ชุมชน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ลดการขาดสารไอโอดีนในชุมชน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
    แนวทาง : 4.6 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
172. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษามีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน 10 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 นักเรียนนักศึกษามีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
173. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ ทั้ง 12 ชุมชน ประชาชนเกิดความสามัคคี 12 12 12 ชุมชน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ประชาชนเกิดความสามัคคี ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
174. โครงการแข่งขันกีฬานางัวคัพ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวนทีมฟุตบอลที่ร่วมสมัครแข่งขัน เกิดความสามัคคีในชุมชน 13 0 0 ทีม 150,000.00 150,000.00 150,000.00 เกิดความสามัคคีในชุมชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
175. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ เครื่องเล่นกลางแจ้ง 2 ศูนย์ 300,000.00 เครื่องเล่นกลางแจ้ง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
176. โครงการแผนพัฒนากีฬาจังหวัดอุดรธานี 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวนเงินที่อุดหนุน งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี 0 0 0 บาท 30,000.00 30,000.00 30,000.00 งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
177. โครงการ To Be Number One 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ เยาวชน อายุ 10-24 ปีจำนวน 3 โรงเรียนๆละ50 คน รวม 150 คน งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี 150 150 150 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
178. โครงการอุดหนุนกลุ่มกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวนกลุ่มกีฬาประชาชน เกิดความสามัคคีในชุมชน 0 0 0 กลุ่ม 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เกิดความสามัคคีในชุมชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
179. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ทั้ง 12 หมู่บ้าน อุปกรณ์กีฬา 12 12 12 หมู่บ้าน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 อุปกรณ์กีฬา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
180. โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา จำนวนเทศบาลที่เข้าร่วม เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 0 0 0 เทศบาล 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
181. โครงการสนับสนุนกีฬาเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ทั้ง 12 หมู่บ้าน เกิดความสามัคคี 12 หมู่บ้าน 50,000.00 เกิดความสามัคคี ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
    แนวทาง : 4.7 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
182. โครงการอบรมจริยธรรมประจำปี 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง จำนวนพนักงานลูกจ้าง 100 คน เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึ้น 100 100 100 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
183. โครงการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์งานทุ่งศรีเมือง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง จำนวนเงินที่อุดหนุน อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น 15,000 6,000 6,000 บาท 6,000.00 6,000.00 6,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
184. โครงการขบวนแห่ “บายศรี” วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง ป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น 2 5,000 5,000 ป้าย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
185. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประชาชนในเขตเทศบาล อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 0 0 0 200,000.00 200,000.00 200,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
186. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาล อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 0 0 0 400,000.00 400,000.00 400,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
187. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประชาชนในเขตเทศบาล อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 0 0 0 300,000.00 300,000.00 300,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
188. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ทั้ง 12 หมู่บ้าน อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 12 12 12 หมู่บ้าน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
189. โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและงานอนุสาวรีย์ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น ประชาชนในอำเภอน้ำโสม อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
190. โครงการเข้าค่ายอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม เยาวชนสามารถสืบสานมรดกอันดีงามของท้องถิ่น 0 0 0 คน 35,000.00 35,000.00 35,000.00 เยาวชนสามารถสืบสานมรดกอันดีงามของท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
191. โครงการบรรพชาสามเณรวัดโคเขตตาราม 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา จำนวน 16 วัน เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 16 120 120 วัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
192. โครงการปฏิบัติธรรมวัดถ้ำผาแซง 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา จำนวนวันในการปฏิบัติธรรม ประชาชนให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา 7 0 0 วัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
193. โครงการกฐินเทศบาล 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา ประชาชนทั่วไปอำเภอน้ำโสม เกิดความสามัคคีประชาชนเห็นคุณค่าและร่วมสืบทอดศาสนา 0 0 0 60,000.00 60,000.00 60,000.00 เกิดความสามัคคีประชาชนเห็นคุณค่าและร่วมสืบทอดศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
194. โครงการส่งเสริมกิจการศาสนา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา พุทธศาสนิกชนทั่วไป เกิดการสืบทอดทางพระพุทธศาสนา 0 0 0 40,000.00 40,000.00 40,000.00 เกิดการสืบทอดทางพระพุทธศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
195. โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี วัดโคเขตตาราม 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา พุทธศาสนิกชนทั่วไป ประชาชนให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
196. โครงการปฎิบัติธรรมประจำปี วัดศรีสุมังคลาราม 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา พุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
197. โครงการจัดงานในวันขึ้นปีใหม่ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประชาชนในอำเภอน้ำโสม อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
198. โครงการประเพณีบุญพระเวสสันดร 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น จำนวนวัดในเขตเทศบาล อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น 6 6 6 วัด 100,000.00 100,000.00 100,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
199. โครงการอบรมธรรมะ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ แก้ไขปัญหาสังคม 0 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 แก้ไขปัญหาสังคม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
200. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมครูและนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก ครูนักเรียนในเขตเทศบาล เข้าค่ายคุณธรรมครูและ 0 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เข้าค่ายคุณธรรมครูและ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
201. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ในเขตเทศบาล 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก นักเรียน ในเขตเทศบาล ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ในเขตเทศบาล 0 0 0 คน 80,000.00 80,000.00 80,000.00 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ในเขตเทศบาล ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
202. โครงการพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำนวนเงินที่อุดหนุน งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี 0 0 0 บาท 50,000.00 50,000.00 50,000.00 งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
203. โครงการปฎิบัติธรรมประจำปี วัดเทพนิมิต 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา พุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป เกิดความสามัคคีและเป็นการสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เกิดความสามัคคีและเป็นการสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
204. โครงการ 1 ทุน 1 ศาสนทายาท 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
    แนวทาง : 4.8 การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
205. โครงการก่อสร้างสถานธณานุบาล 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานกิจการสถานธนานุบาล-งานกิจการสถานธนานุบาล จำนวน 1 หลัง สถานธณานุบาล 1 หลัง 3,000,000.00 สถานธณานุบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
206. โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การปกครอง จำนวน 4 หลัง ศาลาพักผู้โดยสาร 4 หลัง 600,000.00 ศาลาพักผู้โดยสาร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
207. โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด ผู้ประกอบการอาหารในเขตเทศบาล ร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ 0 0 0 ร้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
208. โครงการปรับปรุงตลาดสด 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด ตลาดสดเทศบาล 1 แห่ง ตลาดสดเทศบาลได้มาตรฐาน 1 1 1 แห่ง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ตลาดสดเทศบาลได้มาตรฐาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
209. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทั้ง 12 ชุมชน ป้องกันโรคไข้เลือด 12 12 12 ชุมชน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ป้องกันโรคไข้เลือด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
210. โครงการตรวจมาตรฐานร้านอาหารแผงลอยและสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าค่าย ผู้ประกอบการมีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามพรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 0 0 0 คน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ผู้ประกอบการมีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามพรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
211. โครงการตลาดสดน่าซื้อ 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด ตลาดสดเทศบาล 1 แห่ง มีการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในตลาดสด 1 1 1 แห่ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในตลาดสด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
212. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโคงการ ร้านอาหารแผงลอยได้มาตรฐาน มีใบอนุญาตถูกต้อง 0 0 0 ร้าน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ร้านอาหารแผงลอยได้มาตรฐาน มีใบอนุญาตถูกต้อง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
213. โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสด 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด ชุดทดสอบสารเคมีจำนวน 8 อย่าง สามารถหาสารปนเปื้อนในอาหารได้ 8 8 8 อย่าง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 สามารถหาสารปนเปื้อนในอาหารได้ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
214. โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลนางัว 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานโรงฆ่าสัตว์-การบริหารงานโรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนางัวจำนวน 1 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ได้มาตรฐาน 1 1 1 แห่ง 300,000.00 300,000.00 300,000.00 โรงฆ่าสัตว์ได้มาตรฐาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
215. โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ด้านหลังสาธารณสุขอำเภอ 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด จำนวน 1 แห่ง อาคารพาณิชย์ 1 แห่ง 5,000,000.00 อาคารพาณิชย์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
216. โครงการก่อสร้างรั้วศาลากลางบ้าน บ้านนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน จำนวน 1 แห่ง รั้วศาลากลางบ้าน 1 แห่ง 240,000.00 รั้วศาลากลางบ้าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
217. ค่าเช่าที่ราชพัสดุ 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด บริเวณด้านทิศตะวันตกของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม การดำเนินงานของเทศบาลสำเร็จลุล่วง 1 1 1 แห่ง 3,590.00 3,590.00 3,590.00 การดำเนินงานของเทศบาลสำเร็จลุล่วง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
218. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านสันติสุข ม. 3 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน กว้าง 40.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลานเอนกประสงค์ 40 เมตร 720,000.00 ลานเอนกประสงค์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
219. โครงการก่อสร้างศูนย์ คศมช.ประจำหมู่บ้าน บ้านสันติสุข ม.11 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3 เมตร ศูนย์ คสมช. อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 14 เมตร 200,000.00 ศูนย์ คสมช. อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
220. โครงการก่อสร้างศาลาพักศพวัดถ้ำผาแซง บ้านโสมสุข 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ฌาปนกิจสถาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.50 เมตร ศาลาพักศพ 16 เมตร 880,000.00 ศาลาพักศพ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
221. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านโสมสุข 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลานเอนกประสงค์ 20 เมตร 100,000.00 ลานเอนกประสงค์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
222. ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานจัดระเบียบตลาดสด จำนวนเงินที่เช่า ขยายพื้นที่ตลาดสด 3,637 0 0 บาท 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ขยายพื้นที่ตลาดสด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ : 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
    แนวทาง : 5.1 การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากร
223. เงินสำรองจ่าย 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-เงินสำรองจ่าย เงินสำรองจ่าย เงินสำรองจ่าย 0 0 0 บาท 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 เงินสำรองจ่าย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
224. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่าเป็นห้องประชุม 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ห้องประชุม มีห้องประชุมไว้ใช้งาน 1 1 1 แห่ง 300,000.00 300,000.00 300,000.00 มีห้องประชุมไว้ใช้งาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
225. โครงการเทพื้นคอนกรีตลานจอดรถบริเวณศูนย์ดับเพลิง 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลานจอดรถบริเวณรอบศูนย์ ง่ายต่อการดูแลรักษาและเป็นระเบียบเรียบร้อย 0 300,000.00 ง่ายต่อการดูแลรักษาและเป็นระเบียบเรียบร้อย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
226. โครงการก่อสร้างรั้วประตูทางเข้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความยาวของรั้ว รั้วประตูทางเข้าศูนย์ป้องกันฯ 0 เมตร 100,000.00 รั้วประตูทางเข้าศูนย์ป้องกันฯ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
227. โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ห้องน้ำขนาด 5×5 เมตร มีห้องน้ำห้องสุขาเพียงพอต่อการใช้งาน 5 เมตร 50,000.00 มีห้องน้ำห้องสุขาเพียงพอต่อการใช้งาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
228. โครงการก่อสร้างห้องอาหาร ทางเดิน เชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนกับที่แปรงฟัน พร้อมหลังคาศูนย์เด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ห้องอาหาร ทางเดินยาว 20 เมตร นักเรียนมีที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 20 เมตร 140,000.00 นักเรียนมีที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
229. โครงการปรับปรุงห้องเรียนระดับปฐมวัย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ห้องเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน มีห้องเรียนที่มาตรฐาน 4 ห้องเรียน 337,000.00 มีห้องเรียนที่มาตรฐาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
230. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น มีอุปกรณ์ที่มาตรฐานจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 0 115,000.00 มีอุปกรณ์ที่มาตรฐานจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
231. โครงการติดตั้งบอร์ดเอนกประสงค์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป บอร์ดจำนวน 4 บอร์ด มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานแสดงผลงานนักเรียน 4 บอร์ด 50,000.00 มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานแสดงผลงานนักเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
232. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานบุคคล จำนวนห้องเรียน มีอาคารที่ทันสมัยครบวงจร รองรับนักเรียนได้จำนวนมาก 0 ห้องเรียน 6,000,000.00 มีอาคารที่ทันสมัยครบวงจร รองรับนักเรียนได้จำนวนมาก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
233. โครงการก่อสร้างรั้ว สำนักงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ความยาวของรั้วสำนักงาน พนักงาน และทรัพย์สินมีความปลอดภัย 0 เมตร 500,000.00 พนักงาน และทรัพย์สินมีความปลอดภัย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
234. โครงการก่อสร้างโรงพัสดุ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป โรงพัสดุ ทรัพย์สินมีการเก็บรักษาและมีความปลอดภัย 1 หลัง 800,000.00 ทรัพย์สินมีการเก็บรักษาและมีความปลอดภัย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
235. ค่าใช้บริการเว็บโฮสติ้งและจดโดเมนชื่อเว็บไซต์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนพื้นที่บน server และโดเมน 1 ชื่อ เว็บไซต์เทศบาล 2 2 2 จิก 2,500.00 2,500.00 2,500.00 เว็บไซต์เทศบาล ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
236. โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ความเร็วของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต ADSL 2 2 2 เมก 18,000.00 18,000.00 18,000.00 อินเทอร์เน็ต ADSL ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
237. โครงการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การประชาสัมพันธ์ จำนวนจานดาวเทียม จานดาวเทียม 1 ชุด 5,000.00 จานดาวเทียม ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
238. โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เป็นศูนย์ ศศมช. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.50 เมตร ศูนย์ ศศมช. 4 เมตร 200,000.00 ศูนย์ ศศมช. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 5.2 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน
239. เย็บปกหนังสือ,เข้าเล่มหนังสือ สำนักปลัด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป กรอบอัตรากำลัง รายงานการประชุม รูปเล่มกรอบอัตรากำลัง และรายงานการประชุม 15 100 100 เล่ม 5,000.00 5,000.00 5,000.00 รูปเล่มกรอบอัตรากำลัง และรายงานการประชุม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
240. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 70,000.00 70,000.00 70,000.00 ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
241. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
242. ค่ารับรองและพิธีการ ต่าง ๆ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เครื่องดื่ม อาหารต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 40,000.00 40,000.00 40,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
243. ค่าใช้จ่ายในงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป งานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
244. ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้ธูปเทียน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป พวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้ธูปเทียน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 2,000.00 2,000.00 2,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
245. ค่าวัสดุสำนักงาน งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุสำนักงานต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
246. ค่าวัสดุสำนักงาน งานทะเบียน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-กิจการทะเบียน วัสดุสำนักงานต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
247. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
248. ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
249. ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ งานทะเบียน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-กิจการทะเบียน วัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
250. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
251. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2,744 0 0 ลิตร 200,000.00 200,000.00 200,000.00 มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
252. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2,557 0 0 ลิตร 200,000.00 200,000.00 200,000.00 มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
253. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง 0 0 0 45,000.00 45,000.00 45,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
254. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
255. เงินอุดหนุนงานรัฐพิธี 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนเงินที่อุดหนุน งานรัฐพิธีสำเร็จด้วยดี 5,000 5,000 5,000 บาท 5,000.00 5,000.00 5,000.00 งานรัฐพิธีสำเร็จด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
256. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งาน 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
257. ค่าวัสดุดับเพลิง 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุดับเพลิงต่าง ๆ มีวัสดุดับเพลิงที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 มีวัสดุดับเพลิงที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
258. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
259. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 12,000.00 เครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
260. จัดซื้อตู้เย็น สำนักปลัด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 หลัง ตู้เย็น 2 หลัง 15,000.00 ตู้เย็น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
261. จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป รถยนต์ 4 ประตู จำนวน 1 คัน รถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู 1 คัน 800,000.00 รถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
262. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
263. ค่ารับรองและพิธีการ กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เครื่องดื่ม อาหารต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต้อนรับผู้มาเยือนเทศบาล 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต้อนรับผู้มาเยือนเทศบาล ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
264. ค่าวัสดุสำนักงาน กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุสำนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง 0 0 0 70,000.00 70,000.00 70,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
265. ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
266. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง 0 0 0 65,000.00 65,000.00 65,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
267. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานแผนที่ภาษี) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ (งานแผนที่ภาษี) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง 0 0 0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
268. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 25,000.00 25,000.00 25,000.00 มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
269. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 203 0 0 ลิตร 35,000.00 35,000.00 35,000.00 มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
270. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
271. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์ (ปริ้นเตอร์) การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1 เครื่อง 9,000.00 การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
272. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
273. ค่าเย็บปกหนังสือ, เข้าเล่มหนังสือ กองวิชาการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เทศบัญญัติ, เล่มแผน จำนวน 200 เล่ม รูปเล่มเทศบัญญัติ, รูปเล่มแผน พัฒนาเทศบาลสามปี ฯลฯ 200 200 200 เล่ม 25,000.00 25,000.00 25,000.00 รูปเล่มเทศบัญญัติ, รูปเล่มแผน พัฒนาเทศบาลสามปี ฯลฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
274. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ กองวิชาการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
275. ค่ารับรองและพิธีการ กองวิชาการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เครื่องดื่ม อาหารต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
276. ค่าวัสดุสำนักงาน กองวิชาการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุสำนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
277. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองวิชาการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 35,000.00 35,000.00 35,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
278. ค่ายานพาหนะและขนส่ง กองวิชาการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
279. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองวิชาการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 5 0 0 ลิตร 5,000.00 5,000.00 5,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
280. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ 2 เครื่อง 12,000.00 เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
281. จัดซื้อเครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องตัดกระดาษ 1 เครื่อง 10,000.00 เครื่องตัดกระดาษ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
282. จัดซื้อเครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน 1 เครื่อง 15,000.00 เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
283. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสวัสดิการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
284. ค่าวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุสำนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
285. โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เก้าอี้ 600 ตัว เก้าอี้พลาสติก 600 600 600 ตัว 120,000.00 120,000.00 120,000.00 เก้าอี้พลาสติก ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
286. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
287. ค่าวัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร มีอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเอื้ออาทร 0 0 0 200,000.00 200,000.00 200,000.00 มีอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเอื้ออาทร ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
288. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสวัสดิการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 13 0 0 ลิตร 5,000.00 5,000.00 5,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
289. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 1 คัน 1,600,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
290. โครงการจัดซื้ออาวุธปืน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาวุธปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ 12 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 12 12 12 ขนาดเบอร์ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
291. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 35,000.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
292. จัดซื้อเครื่องปริ้นเลเซอร์ งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง ปริ้นเลเซอร์ขาวดำ 1 เครื่อง 12,000.00 ปริ้นเลเซอร์ขาวดำ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
293. จัดซื้อถ่านวิทยุสื่อสารรุ่น F13 GS 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 27 ก้อน ถ่านวิทยุสื่อสาร 27 ก้อน 12,000.00 ถ่านวิทยุสื่อสาร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
294. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1,500 W เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1,500 W 1,500 วัตต์ 10,000.00 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1,500 W สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
295. จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น เทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 เครื่อง พัดลมตั้งพื้น 1 เครื่อง 1,500.00 พัดลมตั้งพื้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
296. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสาธา งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
297. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสาธา งานกำจัดขยะมูลฝอย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
298. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสาธา งานโรงฆ่าสัตว์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
299. ค่ารับรองและพิธีการ กองสาธาณสุขฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เครื่องดื่ม อาหารต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
300. ค่าวัสดุสำนักงาน กองสาธาณสุขฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุสำนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
301. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธาณสุขฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
302. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธา รถจักรยานยนต์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 378 0 0 ลิตร 45,000.00 45,000.00 45,000.00 มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
303. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธา รถบรรทุกขยะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5,065 0 0 ลิตร 450,000.00 450,000.00 450,000.00 มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
304. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาธาณสุขฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
305. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธา กำจัดขยะมูลฝอย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุเครื่องแต่งกาย มีวัสดุเครื่องแต่งกายที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 มีวัสดุเครื่องแต่งกายที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
306. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธา รถบรรทุกขยะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 80,000.00 80,000.00 80,000.00 มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
307. จัดซื้อถังขยะพลาสติก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 170 ถัง ถังขยะพลาสติก ชนิดล้อเลื่อน แบบมีฝาปิด 170 0 0 ถัง 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ถังขยะพลาสติก ชนิดล้อเลื่อน แบบมีฝาปิด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
308. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธา กำจัดขยะมูลฝอย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
309. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธา โรงฆ่าสัตว์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง 0 0 0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
310. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 มีวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
311. ค่าวัสดุก่อสร้าง กองสาธา งานโรงฆ่าสัตว์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุก่อสร้าง มีอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
312. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงไม้ฟืน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงไม้ฟืน มีวัสดุเชื้อเพลิงไม้ฟืนที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 70 0 0 ลบม 50,000.00 50,000.00 50,000.00 มีวัสดุเชื้อเพลิงไม้ฟืนที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
313. ค่าทรายอเบท 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ทรายอเบท มีทรายอเบทที่พร้อมใช้งานบริการประชาชนอยู่เสมอ 0 0 0 ถุง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีทรายอเบทที่พร้อมใช้งานบริการประชาชนอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
314. ค่าวัสดุอุปกรณ์ห่อทรายอเบท 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุอุปกรณ์ห่อทรายอเบท มีวัสดุอุปกรณ์ห่อทรายอเบทที่บริการประชาชน 0 0 0 1,000.00 1,000.00 1,000.00 มีวัสดุอุปกรณ์ห่อทรายอเบทที่บริการประชาชน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
315. ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1,000 โดส มีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้บริการประชาชน 1,200 1,000 1,000 โดส 25,000.00 25,000.00 25,000.00 มีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้บริการประชาชน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
316. ค่าน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนน้ำยาเคมี มีน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันไว้บริการประชาชน 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 มีน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันไว้บริการประชาชน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
317. ค่าวัสดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาล มีวัสดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไว้บริการประชาชน 0 0 0 3,000.00 3,000.00 3,000.00 มีวัสดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไว้บริการประชาชน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
318. จัดซื้อเลื่อยยนต์ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง เลื่อยยนต์ 1 เครื่อง 25,000.00 เลื่อยยนต์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
319. จัดซื้อพัดลมติดผนัง 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง มีพัดลมติดผนังใช้ในงานป้องกันฯ 1 เครื่อง 1,500.00 มีพัดลมติดผนังใช้ในงานป้องกันฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
320. จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง มีพัดลมติดผนังใช้ในงานป้องกันฯ 1 เครื่อง 4,000.00 มีพัดลมติดผนังใช้ในงานป้องกันฯ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
321. จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง มีโทรศัพท์ใช้ในงานป้องกันฯ 1 เครื่อง 1,000.00 มีโทรศัพท์ใช้ในงานป้องกันฯ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
322. จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 ชุด โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน 1 ชุด 5,000.00 โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
323. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 35,000.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
324. จัดซื้อเครื่องปริ้นเลเซอร์ขาวดำ เทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 เครื่อง ปริ้นเลเซอร์ขาวดำ 1 เครื่อง 12,000.00 ปริ้นเลเซอร์ขาวดำ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
325. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 ตัว โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว 5,000.00 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
326. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 หลัง ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 1 หลัง 10,000.00 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
327. จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ร้อน เทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 เครื่อง เครื่องทำน้ำเย็น ร้อน 1 เครื่อง 5,000.00 เครื่องทำน้ำเย็น ร้อน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
328. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานบริหารทั่วไป เคหะและชุมชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
329. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินโรงงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินโรงงาน ทรัพย์สินโรงงานสามารถใช้งานได้ดี 0 0 0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ทรัพย์สินโรงงานสามารถใช้งานได้ดี ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
330. ค่ารายจ่ายเพื่อบริการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเพื่อบริการ การปฏิบัติมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 0 0 0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 การปฏิบัติมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
331. ค่าซ่อมแซมรถกระเช้า 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ซ่อมแซมรถกระเช้า รถกระเช้าอยู่ในสภาพดี 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 รถกระเช้าอยู่ในสภาพดี ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
332. ค่าวัสดุสำนักงาน กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุสำนักงานต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ 0 0 0 80,000.00 80,000.00 80,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
333. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง 0 0 0 65,000.00 65,000.00 65,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
334. ค่าวัสดุก่อสร้าง กอช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุก่อสร้าง มีอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างและซ่อมแซม 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 มีอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างและซ่อมแซม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
335. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานบริหารทั่วไป เคหะและชุมชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
336. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป เคหะและชุมชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 1,041 0 0 ลิตร 15,000.00 15,000.00 15,000.00 มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
337. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
338. ค่าวัสดุการเกษตร กองช่าง งานสวนสาธารณะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุการเกษตร มีวัสดุการเกษตรพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 มีวัสดุการเกษตรพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
339. ค่าวัสดุจัดทำโปสเตอร์พระบรมสาทิศลักษณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ผ้าไวนิว ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ธงชาติ ขนาด 2.40 x 7.00 เมตร จำนวน 10 ผืน วัสดุจัดทำโปสเตอร์พระบรมสาทิศลักษณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ 52 10 10 ผืน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 วัสดุจัดทำโปสเตอร์พระบรมสาทิศลักษณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
340. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 420,000.00 420,000.00 420,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
341. ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง รถขยะเก่า 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ปรับปรุง ติดตั้งอุปกรณ์ซ่อมแซม รถขยะมีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 700,000.00 รถขยะมีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
342. ค่าวัสดุแต่งกาย งานสวนสาธารณะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุแต่งกาย มีวัสดุแต่งกายพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 12,000.00 12,000.00 12,000.00 มีวัสดุแต่งกายพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
343. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสวนสาธารณะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มีวัสดุแต่งกายพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 ลิตร 35,000.00 35,000.00 35,000.00 มีวัสดุแต่งกายพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
344. จัดซื้อไฟประดับเวที 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน ไฟประดับเวที ไฟประดับเวที 0 ดวง 40,000.00 ไฟประดับเวที ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
345. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 หลัง ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 1 หลัง 5,000.00 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
346. จัดซื้อพวงมาลัย กองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป พวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้ธูปเทียน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 3,000.00 3,000.00 3,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
347. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดี 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดี ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
348. ค่ารับรองและพิธีการ กองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เครื่องดื่ม อาหารต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
349. ค่าวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุสำนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
350. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
351. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
352. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 2 2 แห่ง 40,000.00 40,000.00 40,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
353. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 2 2 แห่ง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
354. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 ลิตร 15,000.00 15,000.00 15,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
355. จัดซื้อโต๊ะยาว พร้อมเก้าอี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป โต๊ะยาวขนาด 60x120x55ซ.ม. เก้าอี้ ขนาด 30x120x35 ซ.ม. 20 ชุด นักเรียนมีที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 20 ชุด 125,000.00 นักเรียนมีที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
356. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสำหรับนักเรียน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป กว้าง 42ซ.ม.สูง 92 ซ.ม. ลึก 29 ซ.ม. จำนวน 4 หลัง ตู้เก็บเอกสารสำหรับนักเรียน 4 4 หลัง 42,000.00 42,000.00 ตู้เก็บเอกสารสำหรับนักเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
357. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก กองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 หลัง ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 หลัง 20,000.00 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
358. โครงการติดตั้งจานดาวเทียมพร้อมเครื่องรับโทรทัศน์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ชุด ประชาชนได้รับข้อมูลชัดเจน ทั่วถึง 1 ชุด 20,000.00 ประชาชนได้รับข้อมูลชัดเจน ทั่วถึง ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
359. จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ทำงาน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด มีโต๊ะ เก้าอี้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 4 ชุด 16,750.00 มีโต๊ะ เก้าอี้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
360. จัดซื้อชั้นวางร้องเท้านักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ชั้นวางรองเท้าโครงเหล็กขนาด60x120x55 ซ.ม. 10 ชุด มีความเป็นระเบียบได้มาตรฐาน 10 ชุด 5,000.00 มีความเป็นระเบียบได้มาตรฐาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
361. จัดซื้อตู้เก็บอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ขนาดใหญ่แบบ 6 ช่องกว้าง 42 ซม.สูง 92 ซม. ลึก 29 ซม. 2 หลัง มีความเป็นระเบียบได้มาตรฐาน 2 หลัง 42,000.00 มีความเป็นระเบียบได้มาตรฐาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
362. โครงการติดตั้งลำโพง ฮอร์น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 ชุด ประชาชนได้รับข้อมูลชัดเจน ทั่วถึง 4 ชุด 50,000.00 ประชาชนได้รับข้อมูลชัดเจน ทั่วถึง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
363. จัดซื้อรถไถนั่งขับเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คัน การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น 1 คัน 400,000.00 การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
364. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป รถบรรทุกขนาด 2 ตัน 4 ล้อ 1 คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 1 คัน 770,000.00 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
365. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นรัศมีตัดหญ้าไม่น้อยกว่า18 นิ้ว เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 1 เครื่อง 10,900.00 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
366. จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เต็นท์ ขนาด 5x 10 ซม. จำนวน 10 หลัง เต็นท์ผ้าใบ 10 หลัง 100,000.00 เต็นท์ผ้าใบ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
367. จัดซื้อโต๊ะ ยาว 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว โต๊ะเอนกประสงค์ 20 ตัว 50,000.00 โต๊ะเอนกประสงค์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
368. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน 1 ตัว โต๊ะทำงาน 1 ตัว 3,500.00 โต๊ะทำงาน ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
369. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว เก้าอี้ทำงาน 1 ตัว 800.00 เก้าอี้ทำงาน ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
370. จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมฝาผนัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์พัดลมผาผนัง จำนวน 2 ตัว พัดลมฝาผนัง 2 ตัว 2,500.00 พัดลมฝาผนัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
371. ค่าหนังสือพิมพ์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ 262 0 0 ฉบับ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 หนังสือพิมพ์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
372. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0 0 0 35,000.00 35,000.00 35,000.00 บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
373. ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ งานสำเร็จด้วยดี 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 งานสำเร็จด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
374. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 48 0 0 ลิตร 20,000.00 20,000.00 20,000.00 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
375. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
376. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองวิชาการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
377. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองวิชาการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 1,000.00 1,000.00 1,000.00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
378. ค่าจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 80 ถัง ถังขยะยางรถยนต์ 80 ถัง 20,000.00 ถังขยะยางรถยนต์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
379. ค่าวัสดุการเกษตร กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุการเกษตร วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 วัสดุการเกษตร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 5.3 การพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและควรให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
380. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวนวันรวม เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 58 0 0 วัน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
381. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
382. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวนวันรวม เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 27 0 0 วัน 70,000.00 70,000.00 70,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
383. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองวิชาการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 6 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
384. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวนวันรวม เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 8 0 0 วัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
385. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองสวัสดิการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 3 0 0 วัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
386. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองสาธารณสุขฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 12 0 0 วัน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
387. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานบริหารทั่วไป เคหะและชุมชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันรวมทั้งหมด เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 19 0 0 วัน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
388. เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนพนักงานเทศบาลที่ศึกษาต่อ เป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพนักงานในเทศบาล 5 0 0 คน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 เป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพนักงานในเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
389. ค่าวารสาร สำนักปลัด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนฉบับของวารสาร วารสารและหนังสือพิมพ์ 0 0 0 ฉบับ 7,500.00 7,500.00 7,500.00 วารสารและหนังสือพิมพ์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
390. โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและ พนักงานจ้าง ปี54 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันที่ไปศึกษาดูงาน บุคลากรมีความรู้และพัฒนาองค์กรให้เจริญขึ้น 3 0 0 วัน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 บุคลากรมีความรู้และพัฒนาองค์กรให้เจริญขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
391. โครงการเทศบาลพบประชาชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ทั้ง 12 หมู่บ้าน ให้บริการประชาชนถึงบ้าน/ชุมชนรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของประชาชน 12 12 12 หมู่บ้าน 45,000.00 45,000.00 45,000.00 ให้บริการประชาชนถึงบ้าน/ชุมชนรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของประชาชน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
392. โครงการจัดทำวารสาร กองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวารสารประชาสัมพันธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งาน 0 0 0 เล่ม 70,000.00 70,000.00 70,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
393. ค่าจ้างเหมาบริการ กองสาธาฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนแรงงานรายวัน ชุมชนในเขตเทศบาลมีความสะอาดและมีประสิทธิภาพ 8 0 0 คน 768,924.00 768,924.00 768,924.00 ชุมชนในเขตเทศบาลมีความสะอาดและมีประสิทธิภาพ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
394. ค่าจ้างแรงงานรายวัน กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 คน เก็บค่าธรรมเนียมถังขยะได้อย่างทั่วถึง 2 1 1 คน 56,520.00 56,520.00 56,520.00 เก็บค่าธรรมเนียมถังขยะได้อย่างทั่วถึง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
395. ค่าจ้างเหมาบริการ กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 คน ชุมชนในเขตเทศบาลมีความสะอาดเรียบร้อย 2 2 2 คน 118,296.00 118,296.00 118,296.00 ชุมชนในเขตเทศบาลมีความสะอาดเรียบร้อย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
396. โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง อินเตอร์เน็ตเพื่อบริการประชาชน 2 เครื่อง 50,000.00 อินเตอร์เน็ตเพื่อบริการประชาชน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
397. โครงการอบรมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางัว เชิงปฏิบัติการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนประชาคมหมู่บ้านและผู้นำชุมชน เพิ่มศักยภาพของกรรมการชุมชน 0 0 0 คน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เพิ่มศักยภาพของกรรมการชุมชน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
398. โครงการประชาคมแผนพัฒนา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพของกรรมการชุมชน 12 12 12 หมู่บ้าน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพิ่มศักยภาพของกรรมการชุมชน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
399. โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนพนักงานดีเด่น เพิ่มขวัญกำลังใจแก่พนักงาน 0 0 0 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพิ่มขวัญกำลังใจแก่พนักงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
400. โครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการชุมชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เพิ่มศักยภาพนักจัดการชุมชน 0 0 0 คน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เพิ่มศักยภาพนักจัดการชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
401. โครงการศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน บุคลากรมีความรู้และพัฒนาองค์กรให้เจริญขึ้น 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 บุคลากรมีความรู้และพัฒนาองค์กรให้เจริญขึ้น ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
402. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนเงินที่สมทบ มีหลักประกันที่เข้มแข็ง 0 0 0 บาท 390,000.00 390,000.00 390,000.00 มีหลักประกันที่เข้มแข็ง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
403. โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ทั้ง 12 หมู่บ้าน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 12 12 12 หมู่บ้าน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
    แนวทาง : 5.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบผลการดำเนินงาน
404. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนเงินที่อุดหนุน การทำงานลุล่วงด้วยดี 0 0 0 บาท 15,000.00 15,000.00 15,000.00 การทำงานลุล่วงด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
405. อุดหนุนค่าประเมินความพึงพอใจในการรับบริการในเขตเทศบาล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนเงินที่อุดหนุน การประเมินสำเร็จด้วยดี 0 0 0 บาท 12,000.00 12,000.00 12,000.00 การประเมินสำเร็จด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
406. โครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สาย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป แม่ข่าย 1 จุด ลูกข่าย 4 จุด หอกระจายข่าวแบบไร้สาย 1 1 1 จุด 500,000.00 500,000.00 500,000.00 หอกระจายข่าวแบบไร้สาย ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
407. โครงการจัดทำวารสาร กองวิชาการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วารสารจำนวน 200 เล่ม หน่วยงานอื่นได้รับทราบข้อมูลและภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาล 200 200 200 เล่ม 80,000.00 80,000.00 80,000.00 หน่วยงานอื่นได้รับทราบข้อมูลและภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาล ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
408. โครงการจัดทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ กองวิชาการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1×3 ม. 5 จุด มีป้ายที่มั่นคงแข็งแรง 5 5 5 จุด 25,000.00 25,000.00 25,000.00 มีป้ายที่มั่นคงแข็งแรง ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
409. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนางัว 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ศูนย์ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 1 1 1 ศูนย์ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
410. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป บ้านศรีสำราญ ม. 1บ้านโนนผาแดง ม.9บ้านโสมสุข ม.7 รวม 3 หมู่บ้าน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 3 หมู่บ้าน 150,000.00 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
    แนวทาง : 5.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
411. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยแล้ง 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้ประสบภัยแล้ง ลดความเดือดร้อนของประชาชน 0 0 0 คน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ลดความเดือดร้อนของประชาชน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
412. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหนาว 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้ประสบภัยหนาว ลดความเดือดร้อนของประชาชน 0 0 0 คน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ลดความเดือดร้อนของประชาชน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
413. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ลดความเดือดร้อนของประชาชน 0 0 0 คน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ลดความเดือดร้อนของประชาชน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
414. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้ประสบเหตุวาตภัย ลดความเดือดร้อนของประชาชน 0 0 0 คน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ลดความเดือดร้อนของประชาชน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
415. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ลดความเดือดร้อนของประชาชน 0 0 0 คน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ลดความเดือดร้อนของประชาชน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
416. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้ประสบเหตุอุบัติภัย ลดความเดือดร้อนของประชาชน 0 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ลดความเดือดร้อนของประชาชน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
417. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน อปพร. ในเขตเทศบาล มีการประชุม อปพร.และมีการร่วมกิจกรรมในวัน อปพร. 274 0 0 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีการประชุม อปพร.และมีการร่วมกิจกรรมในวัน อปพร. สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
418. โครงการฝึกทบทวน อปพร. 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน อปพร. ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
419. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 7 วัน อันตราย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 7 7 7 วัน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
420. โครงการอบรมผู้นำชุมชนและเยาวชนในการระงับอัคคีภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ตัวแทนหมู่บ้านในเขต ผู้นำชุมชนและเยาวชนเข้าใจถึงวิธีการระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น 0 คน 20,000.00 ผู้นำชุมชนและเยาวชนเข้าใจถึงวิธีการระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
421. โครงการอุดหนุนงานวัน อปพร. (อุดหนุนอำเภอน้ำโสม) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนเงินที่อุดหนุน งานวัน อปพร. ของ อำเภอน้ำโสม สำเร็จลุล่วงด้วยดี 0 0 0 บาท 3,000.00 3,000.00 3,000.00 งานวัน อปพร. ของ อำเภอน้ำโสม สำเร็จลุล่วงด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
422. จัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คัน รถกู้ชีพกู้ภัย 1 คัน 650,000.00 รถกู้ชีพกู้ภัย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
423. เงินอุดหนุนฝึกซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนเงินที่อุดหนุน การฝึกซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือนลุล่วงด้วยดี 0 0 0 บาท 3,000.00 3,000.00 3,000.00 การฝึกซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือนลุล่วงด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
424. โครงการจัดซื้อถังน้ำยาเคมี รุ่นน้ำยา HALON ถังเขียว 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ถัง มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 0 0 0 ถัง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
425. จัดซื้อสายยางดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง เติมน้ำยาสารเคมี 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความยาวของยางดับเพลิง มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 0 0 0 เมตร 60,000.00 60,000.00 60,000.00 มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
426. โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิง 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุดผจญเพลิง จำนวน 5 ชุด มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 5 5 5 ชุด 50,000.00 50,000.00 50,000.00 มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
427. โครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยาว 30 เมตร น้ำฝนไม่เซาะหน้าดินและกักเก็บไว้ใช้หน้าแล้ง 30 เมตร 10,000.00 น้ำฝนไม่เซาะหน้าดินและกักเก็บไว้ใช้หน้าแล้ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
428. โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเร็วของอินเทอร์เน็ต มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ใช้งาน 2 2 2 เมก 10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ใช้งาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
429. โครงการจัดซื้อเสื้อชูชีพ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสื้อชูชีพจำนวน 10 ตัว มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 10 10 10 ตัว 10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
430. โครงการติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส (หลังคารถกู้ชีพ ? กู้ภัย) 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ชุด หลังคาไฟเบอร์กลาส 1 ชุด 28,000.00 หลังคาไฟเบอร์กลาส สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
431. โครงการจัดซื้อเสื้อชุด อปพร. 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุด อปพร. จำนวน 30 ชุด มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 30 ชุด 60,000.00 มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
432. จัดซื้อกรวยจราจร 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรวยขนาดใหญ่จำนวน 150 ตัว มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 150 ตัว 60,000.00 มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
433. จัดซื้อแผงกันจราจรแบบพลาสติกเติมน้ำ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดใหญ่จำนวน 150 ตัว มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 150 ตัว 700,000.00 มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
434. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนครัวเรือนที่ประสบภัยต่างๆ ผู้ประสบภัยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 0 0 0 ครัวเรือน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ผู้ประสบภัยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
435. โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่เสมอ 0 0 0 2,000.00 2,000.00 2,000.00 มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่เสมอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
436. โครงการติดตั้งป้ายห้ามและป้ายบังคับต่างๆ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนป้ายที่ติดตั้ง ป้ายห้ามและป้ายบังคับต่างๆ 0 0 0 จุด 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ป้ายห้ามและป้ายบังคับต่างๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
ข้อมูล ณ 24/06/2554
0

Add a Comment