แผนพัฒนา 3 ปี 55-57

Posted by:

รายงานแผนพัฒนา 3 ปี (ล่าสุด) พ.ศ. 2555 – 2557
เทศบาลตำบลนางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

โครงการ ประเภทกิจกรรม จากแผนชุมชน หมู่ที่ ตัวชี้วัด ผลผลิต เป้าหมายผลผลิต หน่วยวัด งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ
2555 2556 2557 2555 2556 2557
ยุทธศาสตร์ : 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
    แนวทาง : 1.2 พัฒนาระบบจราจร
1. โครงการจัดทำป้ายจราจร ตามสี่แยกในหมู่บ้าน บ้านโนนผาแดง ม.9 ตำบลนางัว 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก 9, จำนวนป้ายที่ติดตั้ง ป้ายจราจร 0 แผ่นป้าย 30,000.00 เป็นการพัฒนาด้านจราจรในเขตเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
2. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์สะท้อนแสง พร้อมเสาและติดตั้ง 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก จำนวน 5 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 5 ป้าย 25,000.00 ประชาชนได้รับความปลอดภัยจาการประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
3. โครงการจัดซื้อกรวยจราจรขนาด 70 ซม.สะท้อนแสง 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 50 อัน กรวยจราจร 50 อัน 22,500.00 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สะดวกและไว้กั้นจราจรในเขตที่ห้ามเพียงพอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
4. ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร เช่น ตีเส้นจราจร กรวย แผงกั้นไฟเลนส์ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ เขตเทศบาล ตีเส้นจราจร กรวย แผงกั้นไฟเลนส์ 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้สะดวกและไว้คอยกั้นจราจรในเขตที่ห้ามมีจำนวนเพียงพอสำหรับให้บริการประชาชนในเขตมากขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
5. โครงการส่งเสริมปลูกสร้างวินัยจราจร 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุ 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
6. เงินอุดหนุนกิจกรรมป้องกันอุบัติภัยทางถนน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคาร จำนวนเงินที่อุดหนุน กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยทางถนนลุล่วง 0 บาท 20,000.00 กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยทางถนนลุล่วง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
7. รายจ่ายกิจการจราจร 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ กิจการจราจร กิจการจราจร 0 5,000.00 กิจการจราจร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
    แนวทาง : 1.3 พัฒนาระบบการบริการด้านประปา
8. โครงการขยายเขตน้ำประปาในเขตเทศบาล บ้านสันติสุข ม.11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 11, บ้านสันติสุข ม.11ต.นางัว ประชาชนในชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 1 หมู่บ้าน 100,000.00 ประชาชนในชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
9. โครงการขยายเขตน้ำประปาในเขตเทศบาล บ้านศิริชัย ม.8 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 8, บ้านศิริชัย ม.8ต.นางัว ประชาชนในชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 1 หมู่บ้าน 100,000.00 ประชาชนในชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
10. โครงการขยายเขตน้ำประปาทางไปวัดผาแซง บ้านสันติสุข ม.11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 11, บ้านสันติสุข ม.11ต.นางัว ประชาชนในชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 1 หมู่บ้าน 100,000.00 ประชาชนในชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
11.  โครงการขยายเขตน้ำประปาซอยขุนเตอร์ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค บ้านศรีสำราญ ม.1 ต.ศรีสำราญ ประชาชนในชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 1 หมู่บ้าน 100,000.00 ประชาชนในชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
12.  โครงการขยายเขตน้ำประปาถนนอนุสาวรีย์ซอย 3 บ้านท่าโสม ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 3, บ้านท่าโสม ม.3 ต.ศรีสำราญ ประชาชนในชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 1 หมู่บ้าน 100,000.00 ประชาชนในชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
13.  โครงการขยายเขตประปาถนนอนุสารีย์ ซอย 1 บ้านท่าโสม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 3, บ้านท่าโสม ม.3 ต.ศรีสำราญ ประชาชนในชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 1 หมู่บ้าน 100,000.00 ประชาชนในชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
14. โครงการขยายเขตน้ำประปาซอยบ้านดาบเนียม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 7, บ้านโสมสุข ม.7 ต.ศรีสำราญ ประชาชนในชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 1 หมู่บ้าน 100,000.00 ประชาชนในชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
15. โครงการขยายเขตประปา 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ขยายประปาในเขตเทศบาลตำบลนางัว ขยายประปาในเขตเทศบาลตำบลนางัว 1 เขต 400,000.00 ขยายประปาในเขตเทศบาลตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 1.4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
16. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลตำบลนางัว และตำบลศรีสำราญ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ต.นางัว 7 หมู่บ้าน ต.ศรีสำราญ 5 หมู่บ้าน ไฟฟ้าส่องสว่างตอนช่วงกลางคืน 12 12 12 หมู่บ้าน 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ไฟฟ้าส่องสว่างตอนช่วงกลางคืน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
17. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามถนนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลนางัว และตำบลศรีสำราญ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ต.นางัว 7 หมู่บ้าน ต.ศรีสำราญ 5 หมู่บ้าน การคมนาคมมีความปลอดภัย 12 12 12 หมู่บ้าน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 การคมนาคมมีความปลอดภัย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
18. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนโรงฆ่าสัตว์-นางัวอุดมผล บ้านนางัว ม.1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 1, บ้านนางัว ม.1 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1 1 1 หมู่บ้าน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
19. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสามเฟรสพร้อมหม้อแปลง บ้านศิริชัย (เริ่มจากร้านคาร์แคร์)บ.ศิริชัยม.8 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 8, บ้านศิริชัย ม.8 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1 1 1 หมู่บ้าน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
20. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างซอยอำนวยพร ตลอดแนว บ.ศิริชัย ม.8 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 8, บ้านศิริชัย ม.8 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1 1 1 หมู่บ้าน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
21. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างซอยยายเด็จ บ.ศิริชัย ม.8 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 8, บ้านศิริชัย ม.8 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1 1 1 หมู่บ้าน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
22. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างซอยสมมาตร บ.สันติสุข ม.11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 11, บ้านสันติสุข ม.11 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1 1 1 หมู่บ้าน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
23. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างซอยอู่น้องส้ม บ.สันติสุข ม.11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 11, บ้านสันติสุข ม.11 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1 1 1 หมู่บ้าน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
24. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางไปวัดผาแซง บ.สันติสุข ม.11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 11, บ้านสันติสุข ม.11 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1 1 1 หมู่บ้าน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
25. โครงการขยายเขตไฟฟ้ส่องสว่างหลังอาคารพาณิชย์ทางลงไปสระศรีมงคล บ.ศรีสำราญ ม.1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 1, บ้านศรีสำราญ ม.1 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1 1 1 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
26. โครงการขยายเขตไฟฟ้ส่องสว่างหลังตลาดสดเทศบาลบริเวณห้องน้ำบ.ศรีสำราญ ม.1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 1, บ้านศรีสำราญ ม.1 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1 1 1 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
27. โครงการขยายเขตไฟฟ้ส่องสว่างถนนตรงข้ามน้ำทิพย์ บ.ศรีสำราญ ม.1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 1, บ้านศรีสำราญ ม.1 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1 1 1 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
28. โครงการขยายเขตไฟฟ้ส่องสว่างซอยบ้านเอื้ออาทรบ.ศรีสำราญ ม.1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 1, บ้านศรีสำราญ ม.1 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1 1 1 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
29. โครงการขยายเขตไฟฟ้ส่องสว่างถนนอนุสาวรีย์ ซอย 3ตลอดแนวบ.ท่าโสม ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 3, บ้านท่าโสม ม.3 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1 1 1 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
30. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสามเฟรสเข้าวัดผาแซง บ.โสมสุข ม.7 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 7, วัดถ้ำผาแซงบ้านโสมสุข ม.7 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1 1 1 แห่ง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
31. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง5 จุด ซอยตัน บ.ไทยรุ่งเรือง ม.7 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 7, บ้านไทยรุ่งเรือง ม.7 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1 1 1 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
32. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสามเฟรสเข้าวัดศรีสุมรรคราคาม บ้านสันติสุข ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 3, วัดศรีสุมรรครารามบ้านสันติสุข ม.3 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1 1 1 แห่ง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
33. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 1 (ซอยเพชรน้ำหนึ่ง) 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวนจุดที่ขยาย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1 1 1 จุด 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
34. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ขยายไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลนางัว ขยายไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลนางัว 0 เขต 200,000.00 ขยายไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 1.1 การสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
35. โครงการก่อสร้างถนนคสล.โรงฆ่าสัตว์ถึงนางัวอุดมผล บ้านนางัว ม.1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 1, ความยาวของถนน ถนน คสล. 438 เมตร 1,445,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
36. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค จำนวนจุดที่ซ่อมแซม ถนนมีสภาพใช้งานได้ตามปกติ 0 จุด 300,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
37. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยศรีสุขา บ้านศิริชัย ม.8 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 8, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 100 เมตร 150,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
38. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยยายเด็จ บ้านศิริชัย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 134 เมตร 280,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
39. โครงการก่อสร้างลูกระนาดทุก 4 แยก บ้านศิริรชัย ม.8 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 8, จำนวนของลูกระนาดที่สร้าง ลูกระนาด 0 ลูก 50,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
40. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย อู่น้องส้ม บ้านสันติสุข ม.11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 11, ความยาวของถนน ถนน คสล. 227 เมตร 1,800,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
41. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนหน้าศูนย์พัฒฯเด็กเล็กตำบลนางัว ตลอดแนว ซ.ชำนาญศิลป์ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 648 เมตร 1,069,600.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
42. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนน ศรีมงคล บ้านสันติสุข ม.11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 11, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 470 เมตร 1,316,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
43. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยสมมาตรตลอดแนว บ้านสันติสุข ม.11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 11, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 382 เมตร 1,069,600.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
44. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยรัตนบุรี บ.สันติสุข ม.11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 11, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 238 เมตร 666,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
45. โครงการซ่อมแซมถนนซอยซักรีดบ้านศรีสำราญ ม.1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 1, จำนวนจุดที่ซ่อมแซม ถนนมีสภาพใช้งานได้ตามปกติ 0 จุด 100,000.00 ถนนมีสภาพใช้งานได้ตามปกติ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
46. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 2 ข้างทางซอยซักรีด (เจาะถนนวางท่อ) บ้านศรีสำราญ ม.1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 1, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 382 เมตร 346,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
47. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 6 บ้านศรีสำราญ ม.1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 1, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 250 เมตร 700,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
48. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยสถานีวิทยุทัศนีย์วีดีโอ บ้านศรีสำราญ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 250 เมตร 470,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
49. โครวงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำหลังสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ความยาวของถนน ถนน คสล. 90 เมตร 720,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
50. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยขุนเตอร์ บ้านเจริญชัยหมู่ 2 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ความยาวของถนน ถนน คสล. 33 เมตร 396,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
51. โครงการซ่อมแซมถนนซอยหลังตลาดสดเทศบาลตำบลนางัวบ้านศรีสำราญ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ความยาวของถนน ถนนมีสภาพใช้งานได้ตามปกติ 0 เมตร 200,000.00 ถนนมีสภาพใช้งานได้ตามปกติ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
52. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไปรษณีย์ไพรัช บ้านศรีสำราญ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ความยาวของถนน ถนน คสล. 486 เมตร 271,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
53. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยศรีพัฒนา 3 ตลอด 2 ข้างทาง (ร้านแสงทองมอเตอร์ ) บ้านศรีสำราญ ม.1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 1, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 796 เมตร 2,228,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
54. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนอนุสาวรีย์ (ศาลากลางบ้าน) บ้านท่าโสม ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 3, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 200 เมตร 560,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
55. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทพนิมิตร บ้านท่าโสม ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 3, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 300 เมตร 840,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
56. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนอนุสาวรีย์ ซอย 1 (เพชรน้ำหนึ่ง) บ้านท่าโสม ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 3, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 800 เมตร 2,240,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
57. โครงการขยายไหล่ทางถนนเศรษฐีหลังโรงเรียนท่าโสมพร้อมหูช้างข้าง3 แยกถนนอัมรินทร์ บ.โสมหใม่ ม.4 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 4, ความยาวของถนน ขยายไหล่ทาง 509 เมตร 280,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
58. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนแสวงมิตร ซอย 1,2 บ้านโสมใหม่ ม.4 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 4, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 159 เมตร 1,344,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
59. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนแสนสุข ซอย 2 บ้านโสมใหม่ ม.4 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 4, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 160 เมตร 448,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
60. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย อัมรินทร์ 1,2 บ้านโสมใหม่ ม.4 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 4, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 320 เมตร 896,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
61. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หน้าวัดผาแซงถึงเมรุ บ้านโสมสุข ม.7 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 7, ความยาวของถนน ถนน คสล. 200 เมตร 660,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
62. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเพชรน้ำหนึ่งถึงสามแยกบ้านนายทองสุข บ้านโสมสุข ม.7 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 7, ความยาวของถนน ถนน คสล. 550 เมตร 1,815,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
63. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หลังบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวรรณชาติ บ้านโสมสุข 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 7, จำนวนท่อที่ลง ถนน คสล. 6 ท่อ 264,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
64. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากซอยสุขสรรค์ถึงซอยนางัวอุดมผลบ้านทรัพย์เจริญ ม.10 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 10, ความยาวของถนน ถนน คสล. 0 เมตร 1,815,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
65. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ซอยนายสุกรี ดวงเนตร บ้านทรัพย์เจริญ ม.10 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 10, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 200 เมตร 560,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
66. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยสุขสรรค์ถึงนางัวอุดมผล บ้านทรัพย์เจริญ ม.10 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 10, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 300 เมตร 840,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
67. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย10 (พ่อใหญ่เส็ง มูลโต) 2 ข้างทาง ตลอดสาย บ้านไทยรุ่งเรือง ม.7 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 7, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 250 เมตร 700,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
68. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล อบต. ตั้งแต่ ซอย 11 ถึงซอย 12 บ้านไทยรุ่งเรือง ม.7 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 7, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 250 เมตร 700,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
69. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถ.ศิริรุ่งเรืองซอย 9 ถึง10 ทั้งสองข้างทาง บ้านไทยรุ่งเรือง ม.7 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 7, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 250 เมตร 700,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
70. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยร่วมใจ บ้านไทยรุ่งเรือง ม.7 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 7, ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 189 เมตร 529,200.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
71.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนผาแดง ม.9 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 9, ความยาวของถนน ถนน คสล. 100 เมตร 330,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
72.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ความยาวของถนน ถนนลูกรัง 121 เมตร 300,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
73. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนศรีสุริยจันทร์ บ้านสันติสุข หมู่ 11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 11, ความยาวของถนน ถนนหินคลุก 2,500 เมตร 900,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
74. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากร้าน สมบูรณ์คาร์แคถึงร้านแสงทองมอเตอร์ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 150 เมตร 500,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
75. โครงการขยายไหล่ถนนพนมพัฒนาต่อจากเดิม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ความยาวของถนน ขยายไหล่ทางถนน 40 เมตร 100,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
76. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.สระศรีมงคล (ตลาด บขส.) 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ 150 เมตร 500,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
77. โครงการจัดทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก จำนวน 5 จุด ป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ 5 จุด 25,000.00 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทิภาพมากขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
78. โครงการก่อสร้างสะพานคสล.ห้วยผาแดง 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก ความยาวของสะพาน สะพานคสล. 0 0 0 เมตร 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 การคมนาคมที่สะดวกขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
79. โครงการซ่อมแซม คสล.และซ่อมแซมถนนลาดยาง ภายในเขตเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมถนนลาดยาง และถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตำบลนางัว ถนนมีสภาพใช้งานได้ตามปกติ 5 เส้น 150,000.00 ถนนมีสภาพใช้งานได้ตามปกติ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
80. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ , บ่อพักพร้อมฝา คันหิน , ทางเท้า 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ , บ่อพักพร้อมฝา คันหิน , ทางเท้า การคมนาคมสะดวก 3 จุด 100,000.00 การคมนาคมสะดวก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
81. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดเล็กซอยแยกจากถนนฝ่ายจารีย์ – ถนนศรีมงคล 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 260.00 เมตร การระบายน้ำที่ดีขึ้น 260 เมตร 88,000.00 การระบายน้ำที่ดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
82. โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณลานเอนกประสงค์ บ้านเจริญชัย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ยาว 15.00 เมตร สร้างลาน คสล. บริเวณลานเอนกประสงค์ บ้านเจริญชัย 15 เมตร 28,000.00 สร้างลาน คสล. บริเวณลานเอนกประสงค์ บ้านเจริญชัย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
83. โครงการปรับปรุง ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านศิริชัย 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐาน ยาว 19.70 เมตร ปรับปรุง ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านศิริชัย 19 เมตร 100,000.00 ปรับปรุง ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านศิริชัย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
84. โครงการปรับปรุง ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์เอนกประสงค์บ้านสันติสุข ม.3 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐาน ยาว 15.00 เมตร ปรับปรุง ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์เอนกประสงค์บ้านสันติสุข ม.3 15 เมตร 200,000.00 ปรับปรุง ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์เอนกประสงค์บ้านสันติสุข ม.3 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
85. โครงการก่อสร้างบันได คสล. พร้อมราวเหล็กขึ้นสถานท่องเที่ยวภูผาดำ 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐาน ยาว 85.00 เมตร บันได คสล. พร้อมราวเหล็กขึ้นสถานท่องเที่ยวภูผาดำ 85 เมตร 250,000.00 บันได คสล. พร้อมราวเหล็กขึ้นสถานท่องเที่ยวภูผาดำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
86. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนริมเมือง? ลำห้วยญวน 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย วางท่อ จำนวน 7 ท่อ การระบายน้ำดีขึ้น 7 ท่อ 131,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
87. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนรอบเมืองจากถนน ศิริรุ่งเรือง ซอย11 – ศาลาเอนกประสงค์ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 59.00 เมตร การระบายน้ำดีขึ้น 59 เมตร 169,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
88. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีซอยเจด็จ(ด้านทิศใต้) 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 66.00 ม. การระบายน้ำดีขึ้น 66 เมตร 23,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
89. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีซอยศรีสุขา 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 108.00 ม. การระบายน้ำดีขึ้น 108 เมตร 37,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
90. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนพนมพัฒนาจากหน้าร้านแสงทองมอเตอร์ ? ถนน 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 380.00 ม. การระบายน้ำที่ดีขึ้น 380 เมตร 745,000.00 การระบายน้ำที่ดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
91. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนอนุสาวรีย์ซอย 6 ? 8 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 160.00 ม. การระบายน้ำดีขึ้น 160 เมตร 483,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
92. โครงการปรับปรุง,ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านโสมสุข 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐาน ยาว 15.30 ม. ปรับปรุง,ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านโสมสุข 15 เมตร 270,000.00 ปรับปรุง,ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านโสมสุข ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
93. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีพัฒนา ซอย3 (นางัวอุดมผล) 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ยาว 84.00 ม. การคมนาคมสะดวก 84 เมตร 208,000.00 การคมนาคมสะดวก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
94. โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล. ตลาด บขส. 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ ยาว 114.00 ม. การระบายน้ำดีขึ้น 114 เมตร 650,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
95. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนศรีมงคล 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 132.00 ม. การระบายน้ำดีขึ้น 132 เมตร 369,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
96. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาอุทิศ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ยาว 30.00 ม. ถนน คสล. ถนนประชาอุทิศ 30 เมตร 91,000.00 ถนน คสล. ถนนประชาอุทิศ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
97. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Hotmix) 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ความยาวของถนน ถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Hotmix) 200 เมตร 990,000.00 ถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Hotmix) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
98. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Hotmix) หน้า บขส.น้ำโสม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ความยาวของถนน ถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Hotmix) 144 เมตร 660,000.00 ถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Hotmix) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
99. โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล.ตลาด บขส.น้ำโสม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ ความยาวของคลองระบายน้ำ คลองระบายน้ำ คสล.ตลาด บขส.น้ำโสม 114 เมตร 650,000.00 คลองระบายน้ำ คสล.ตลาด บขส.น้ำโสม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
ยุทธศาสตร์ : 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    แนวทาง : 2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจชุมชน
100. ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บและค่าบันทึก จปฐ. 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน12 หมู่บ้าน ได้ทราบข้อมูลแต่ละชุมชนในเขตเทศบาล 12 12 12 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ได้ทราบข้อมูลแต่ละชุมชนในเขตเทศบาล ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
101. โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน 12 ชุมชนและกลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาล รวม 101 คน ราษฎรได้รับส่งเสริมอาชีพและเผยแพร่กลุ่มอาชีพต่างๆและได้รับความรู้มีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพ 100 101 101 คน 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ราษฎรได้รับส่งเสริมอาชีพและเผยแพร่กลุ่มอาชีพต่างๆและได้รับความรู้มีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
102. โครงการส่งเสริมรายได้กลุ่มอาชีพ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น กลุ่มอาชีพต่างในเขตเทศบาลตำบลนางัว กลุ่มอาชีพต่างๆในเขตเทศบาลมีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่ม 0 0 0 กลุ่ม 100,000.00 100,000.00 100,000.00 กลุ่มอาชีพต่างๆในเขตเทศบาลมีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่ม ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
103. โครงการช่วยเหลือผู้ยากจนไม่มีงานทำ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล ลดปัญหาการว่างงานสำหรับผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 0 0 0 คน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ลดปัญหาการว่างงานสำหรับผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
104. โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน จำนวน 12 หมู่บ้าน ลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวัน 12 12 12 หมู่บ้าน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวัน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
105. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนางัว คณะกรรมการชุมชนแต่ละฝ่าย เข้าใจบทบาทหน้าที่มากขึ้น 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 คณะกรรมการชุมชนแต่ละฝ่าย เข้าใจบทบาทหน้าที่มากขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
106. โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้พิการ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวนผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลนางัว ผู้ที่ดูแลผู้พิการได้รับความรู้ด้านต่างๆในการดูแลรักษาผู้พิการ 0 0 0 คน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 ผู้ที่ดูแลผู้พิการได้รับความรู้ด้านต่างๆในการดูแลรักษาผู้พิการ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
107. โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพบ้านสันติสุข ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น 3, กลุ่มอาชีพ บ้านสันติสุข ม.3 ประชาชนมีรายได้มีงานทำรักษาผู้พิการ 0 0 0 กลุ่ม 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ประชาชนมีรายได้มีงานทำรักษาผู้พิการ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
108. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติกลุ่มการเกษตร 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ 9, กลุ่มอาชีพ บ้านโนนผาแดง ม.9 ประชาชนมีรายได้มีงานทำ 1 1 1 กลุ่ม 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ประชาชนมีรายได้มีงานทำ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
109. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน กลุ่มสตรี ทั้ง 12 หมู่บ้าน ประชาชนมีรายได้มีงานทำ 12 12 12 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนมีรายได้มีงานทำ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
110. โครงการส่งเสริมเยาวชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน จำนวนเยาวชนท่เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีรายได้มีงานทำ 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนมีรายได้มีงานทำ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
111. โครงการพัฒนาชุมชนตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรในชุมชน ประชาชนมีรายได้มีงานทำ 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนมีรายได้มีงานทำ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
112. โครงการพัฒนาชุมชนตำบลศรสำราญ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรในชุมชน ประชาชนมีรายได้มีงานทำ 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนมีรายได้มีงานทำ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
113. โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน 0 คน 20,000.00 ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
114. โครงการขยายผลโครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวนเงินที่อุดหนุน การขยายผลโครงการสำเร็จลุล่วง 0 บาท 30,000.00 การขยายผลโครงการสำเร็จลุล่วง ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
115. โครงการอบรมการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง 0 คน 10,000.00 การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
    แนวทาง : 3.1 การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษ
116. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถลดการพังทะลายของหน้าดินและเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ 0 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 สามารถลดการพังทะลายของหน้าดินและเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
117. โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ รักษาสภาพแวดล้อม 0 0 0 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 รักษาสภาพแวดล้อม ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
118. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดประจำหมู่บ้าน บ้านสันติสุข ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการรักษาความสะอาด บ้านสันติสุข ม.3 ทำให้บริเวณรอบหมู่บ้านสะอาดน่าอยู่ 1 1 1 หมู่บ้าน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ทำให้บริเวณรอบหมู่บ้านสะอาดน่าอยู่ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
119. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงขยะ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะชุมชน ลดปริมาณขยะ 0 0 0 คน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 ประชาชนได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะชุมชน ลดปริมาณขยะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
120. โครงการชุมชนปลอดขยะ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ทั้ง 12 ชุมชน ประชาชนได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะชุมชน ลดปริมาณขยะ 12 12 12 ชุมชน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะชุมชน ลดปริมาณขยะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
121. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้รับความรู้ด้านการจัดการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีทางธรรมชาติ 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนได้รับความรู้ด้านการจัดการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีทางธรรมชาติ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
122. โครงการก่อสร้างสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ทั้ง 12 หมู่บ้าน เป็นการจัดให้มีสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 12 หมู่บ้าน 180,000.00 เป็นการจัดให้มีสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
123. รายจ่ายเพื่อปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล จำนวนปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,231 ลบ.ม. สถานที่กำจัดขยะมีมาตรฐานและเพียงพอต่อปริมาณขยะที่นำไปกำจัดในแต่ละวัน 1,231 0 0 ลบ.ม. 200,000.00 200,000.00 200,000.00 สถานที่กำจัดขยะมีมาตรฐานและเพียงพอต่อปริมาณขยะที่นำไปกำจัดในแต่ละวัน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
124. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด 0 80,000.00 ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
125. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯและโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนพื้นที่ ที่ใช้ ป้องกันการพังทะลายของหน้าดิน 5 ไร่ 15,000.00 ป้องกันการพังทะลายของหน้าดิน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
126. โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่อำเภอน้ำโสม-อำเภอนายูง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล (โอนตั้งรายการใหม่) มีการจัดตั้งศูนย์ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่อำเภอน้ำโสม-อำเภอนายูง 1 ศูนย์ 13,450.00 การขยะมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่อำเภอน้ำโสม-อำเภอนายูงดีขึ้น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
    แนวทาง : 3.2 พัฒนาสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
127. โครงการขุดลอกลำห้วยผาแดงพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นและปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 9, จำนวน 3 จุด มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปีเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 0 0 0 จุด 3,100,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปีเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
128. โครงการจัดทำรูปปั้นวัวใหญ่ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ ขนาดความสูงจากพื้น เป็นสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลนางัวเป็นสำนักงานย่อยในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 0 0 0 เมตร 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 เป็นสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลนางัวเป็นสำนักงานย่อยในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
129. โครงการขุดลอกลำห้วยโสม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 3, ลำห้วยผาแดงบ้านท่าโสม ม.3 มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปีเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 1 1 1 แห่ง 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปีเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
130. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาบริเวณสระศรีมงคล 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ เทศบาลตำบลนางัว ประชาชนมีสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ มีลานกีฬาในการออกกำลังกาย 1 1 1 แห่ง 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 ประชาชนมีสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ มีลานกีฬาในการออกกำลังกาย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
131. โครงการจัดซื้อที่ดิน 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ขนาดความกว้างของพื้นที่ มีพื้นที่เพียงพอสำหรับจัดกิจกรรมงานเทศบาล 0 0 0 เมตร 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 มีพื้นที่เพียงพอสำหรับจัดกิจกรรมงานเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
132. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ เขตเทศบาลตำบลนางัว เกิดความสวยงามน่าอยู่ในชุมชน 0 0 0 800,000.00 800,000.00 800,000.00 เกิดความสวยงามน่าอยู่ในชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
133. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ สนามกีฬาเทศบาลตำบลนางัวพร้อมห้องเก็บของ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ จำนวน 2 จุด ห้องน้ำสาธารณะมีสภาพใช้งานตามปกติ พร้อมห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสอะอาด 2 จุด 10,000.00 ห้องน้ำสาธารณะมีสภาพใช้งานตามปกติ พร้อมห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสอะอาด ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
ยุทธศาสตร์ : 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    แนวทาง : 4.7 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
134. โครงการอบรมจริยธรรมประจำปี 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนพนักงานลูกจ้าง 100 คน เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึ้น 100 100 100 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
135. โครงการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์งานทุ่งศรีเมือง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น 20,000 0 0 บาท 20,000.00 20,000.00 20,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
136. โครงการขบวนแห่ “บายศรี” วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนอุปกรณ์ที่ส่งเข้าร่วม อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น 1 0 0 ชุด 5,000.00 5,000.00 5,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
137. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน รับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางราชการ 20,000 0 0 บาท 30,000.00 30,000.00 30,000.00 รับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางราชการ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
138. เงินอุดหนุนงานรัฐพิธี 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน ได้จัดงานรัฐพิธีต่างๆร่วมกัน 0 0 0 บาท 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ได้จัดงานรัฐพิธีต่างๆร่วมกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
139. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น พุทธศาสนิกชนทั่วไป อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 0 0 0 40,000.00 40,000.00 40,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
140. โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและงานอนุสาวรีย์ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น ประชาชนในอำเภอน้ำโสม อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
141. โครงการสนับสนุนกิจการลูกเสือ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ลูกเสือชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลนางัว เยาวชนสามารถสืบสานมรดกอันดีงามของท้องถิ่น 0 0 0 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เยาวชนสามารถสืบสานมรดกอันดีงามของท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
142. โครงการบรรพชาสามเณรวัดโคเขตตาราม 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา จำนวน 120 รูป เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 100 120 120 รูป 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
143. โครงการปฏิบัติธรรมวัดถ้ำผาแซง 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา อุดหนุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม ประชาชนให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคง 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
144. โครงการกฐินเทศบาล 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปอำเภอน้ำโสม เกิดความสามัคคีในหมู่คณะประชาชนเห็นคุณค่าและร่วมสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา 0 0 0 60,000.00 60,000.00 60,000.00 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะประชาชนเห็นคุณค่าและร่วมสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
145. โครงการส่งเสริมกิจการศาสนา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา พุทธศาสนิกชนทั่วไป เกิดการสืบทอดทางพระพุทธศาสนา 0 0 0 40,000.00 40,000.00 40,000.00 เกิดการสืบทอดทางพระพุทธศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
146. โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี วัดโคเขตตาราม 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา พุทธศาสนิกชนทั่วไป ประชาชนให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคง 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
147. โครงการปฎิบัติธรรมประจำปี วัดศรีสุมังคลาราม 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา พุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาและเกิดความสามัคคีธรรมในหมู่คณะ 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาและเกิดความสามัคคีธรรมในหมู่คณะ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
148. โครงการจัดงานในวันขึ้นปีใหม่ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น ประชาชนในอำเภอน้ำโสม อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
149. โครงการพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต จำนวนเงินที่อุดหนุน งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี 0 0 0 บาท 50,000.00 50,000.00 50,000.00 งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
150. โครงการปฎิบัติธรรมประจำปีวัดเทพนิมิต 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา พุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป เกิดความสามัคคีธรรมในหมู่คณะและสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เกิดความสามัคคีธรรมในหมู่คณะและสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
151. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาล อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 0 0 0 200,000.00 200,000.00 200,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
152. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาล อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 0 0 0 400,000.00 400,000.00 400,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
153. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาล อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 0 0 0 300,000.00 300,000.00 300,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
154. โครงการจัดกิจกรรมบวชพระประจำปี 2555 วัดถ้ำผาแดง บ้านโนนผาแดง ม.9 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา 9, ประชาชนที่เข้าร่วมบวชพระ อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
155. โครงการปิดทองหลังพระ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา พุทธศาสนิกชน ประชาชนในเขตเทศบาล อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
156. โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว ชาวอุดรร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น (โอนตั้งรายการใหม่) แปลงนาข้าวบ้านโนนผาแดง สืบสานประเพณีอันดีงาม 1 แปลง 2,000.00 สืบสานประเพณีอันดีงาม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
    แนวทาง : 4.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
157. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด 0 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
158. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ ลดละ เลิก เกี่ยวกับยาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย จำนวนป้ายที่จัดทำ ประชาชนทราบถึงภัยร้ายของยาเสพติด 0 0 0 ป้าย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ประชาชนทราบถึงภัยร้ายของยาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
159. เงินอุดหนุนสนับสนุนการอำนวยการ ศตส.อ.น้ำโสม 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนเงินที่ ศตส.อ.น้ำโสม การดำเนินงานของศตส.อ.น้ำโสม สำเร็จลุล่วงด้วยดี 30,000 0 0 บาท 30,000.00 30,000.00 30,000.00 การดำเนินงานของศตส.อ.น้ำโสม สำเร็จลุล่วงด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
160. เงินอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนเงินที่อุดหนุน การรณรงค์และต่อสู่กับปัญหายาเสพติดให้มีความเข้มแข็ง 0 0 0 บาท 3,000.00 3,000.00 3,000.00 การรณรงค์และต่อสู่กับปัญหายาเสพติดให้มีความเข้มแข็ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
161. เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการป้องกันยาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนเงินที่อุดหนุน การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี 0 0 0 บาท 65,000.00 65,000.00 65,000.00 การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
162. โครงการยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย ทั้ง 2 ตำบล ลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 2 2 2 ตำบล 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
163. โครงการแข่งขันดนตรีสากลของเยาวชนเพื่อต้านยาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วม เยาวชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ 0 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เยาวชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
164. เงินรางวัล จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น สภอ.อ.น้ำโสม เป็นแรงจูงใจในการช่วยกันสอดส่องดูแลผู้กระทำผิดกฏหมาย 1 แห่ง 25,000.00 เป็นแรงจูงใจในการช่วยกันสอดส่องดูแลผู้กระทำผิดกฏหมาย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
165. เงินอุดหนุนสนับสนุนการอำนวยการ ศตส.จ.อุดรธานี 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนสนับสนุนการอำนวยการ ศตส.จ.อุดรธานี 50,000 บาท 50,000.00 อุดหนุนสนับสนุนการอำนวยการ ศตส.จ.อุดรธานี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
166. โครงการป้องกัน ฯ ปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำโสม ประจำปี 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนเงินที่อุดหนุน การป้องกันยาเสพติด 0 บาท 30,000.00 การป้องกันยาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
    แนวทาง : 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมประชาคมชุมชน
167. โครงการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 55 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น ผู้นำชุมชนทั้ง 12 ชุมชน เทศบาลได้นำปัญหาและโครงการประชาชนเสนอมาพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาฯ 60 60 60 คน 35,000.00 35,000.00 35,000.00 เทศบาลได้นำปัญหาและโครงการประชาชนเสนอมาพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
168. โครงการอบรมประชาคมหมู่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 120 คน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่จะแสดงความคิดเห็นได้ดีขึ้น 120 120 120 คน 35,000.00 35,000.00 35,000.00 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่จะแสดงความคิดเห็นได้ดีขึ้น ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
169. โครงการอบรมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางัว เชิงปฏิบัติการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ในการจัดทำแผนพัฒนาฯดีขึ้น 12 12 12 หมู่บ้าน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ในการจัดทำแผนพัฒนาฯดีขึ้น ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
170. โครงการวันเทศบาล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น เทศบาลตำบลนางัว เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
171. โครงการอุดหนุนกิจกรรม อาสารักษาดินแดน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน อาสาสมัครได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันอาสารักษาดินแดน 3,000 3,000 3,000 บาท 3,000.00 3,000.00 3,000.00 อาสาสมัครได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันอาสารักษาดินแดน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
172. โครงการอุดหนุนกิจกรรม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน กำนันผู้ใหญ่บ้านได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 3,000 3,000 3,000 บาท 3,000.00 3,000.00 3,000.00 กำนันผู้ใหญ่บ้านได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
173. โครงการอบรมการรับรู้ข่าวสารของเทศบาลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ประกาศข่าวหมู่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 120 คน กำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลอย่างทั่วถึง 120 120 120 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 กำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลอย่างทั่วถึง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
174. โครงการอุดหนุนวันสตรีสากลสตรีไทย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลมีความสำคัญมากขึ้นในสังคม ชุมชน 0 0 0 คน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลมีความสำคัญมากขึ้นในสังคม ชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
175. โครงการอุดหนุนวัน อสม.แห่งชาติ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวน อสม. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 0 คน 5,000.00 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
176. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนางัว ผู้สูงอายุได้รับกำลังใจจากลูกหลาน 0 0 0 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ผู้สูงอายุได้รับกำลังใจจากลูกหลาน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
177. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนางัว ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเบื้องต้น 0 0 0 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเบื้องต้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
178. โครงการอบรมการมีส่วนร่วมความคิดเห็น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวน 20 คน ประชาชนมีความกล้าที่แสดงความคิดเห็นได้ดีขึ้น 20 20 20 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ประชาชนมีความกล้าที่แสดงความคิดเห็นได้ดีขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
179. โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น พระราชพิธีต่างๆ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองรัฐพิธีต่างๆ 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองรัฐพิธีต่างๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
180. โครงการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)มีการพัฒนาในด้านการให้บริการสาธารณสุขที่ดีขึ้น 12 หมู่บ้าน 120,000.00 ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)มีการพัฒนาในด้านการให้บริการสาธารณสุขที่ดีขึ้น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
181. โครงการอุดหนุนส่วนราชการเอกชนหรือกิจการที่เป็นประโยชน์ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทีมแอโรบิคอำเภอน้ำโสม สร้างขวัญและกำลังแก่ทีมแอโรบิคอำเภอน้ำโสมในการเข้าประกวดแข่งขันแอโรบิคที่จังหวัดอุดรธานี 0 ทีม 5,000.00 สร้างขวัญและกำลังแก่ทีมแอโรบิคอำเภอน้ำโสมในการเข้าประกวดแข่งขันแอโรบิคที่จังหวัดอุดรธานี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
182. โครงการสนับสนุนงบประมาณด้านความมั่นคงให้กับชาวบ้าน บ้านสันติสุข ม.3 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น 3, จำนวนผู้เข้าร่วมในโครงการ ชาวบ้านได้รับความรู้จากงบประมาณที่สนับสนุน 0 0 0 คน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ชาวบ้านได้รับความรู้จากงบประมาณที่สนับสนุน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
183. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น การจัดงานวันท้องถิ่นไทย การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0 29,700.00 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
184. โครงการจัดระเบียบสังคม 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน การจัดระเบียบสังคมสำเร็จลุล่วง 0 30,000.00 การจัดระเบียบสังคมสำเร็จลุล่วง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
185. โครงการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยในชุมชน (ชรบ.) 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนเงินที่อุดหนุน การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยในชุมชน (ชรบ.) ลุล่วง 0 บาท 20,000.00 การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยในชุมชน (ชรบ.) ลุล่วง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
186. โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างและส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน 120 คน 30,000.00 สร้างและส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
    แนวทาง : 4.4 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
187. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง 2 2 2 แห่ง 460,000.00 460,000.00 460,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
188. โครงการอาหารเสริม (นม) 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน โรงเรียนจำนวน 2 แห่ง เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านโภชนาการอย่างทั่วถึง 2 2 2 แห่ง 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านโภชนาการอย่างทั่วถึง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
189. โครงการอาหารกลางวัน 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน โรงเรียนจำนวน 2 แห่ง เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านโภชนาการอย่างทั่วถึง 2 2 2 แห่ง 1,680,000.00 1,680,000.00 1,680,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านโภชนาการอย่างทั่วถึง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
190. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกล้าคิดกล้าแสดงออก 2 2 2 แห่ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกล้าคิดกล้าแสดงออก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
191. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 2 2 แห่ง 350,000.00 400,000.00 400,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
192. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น เด็กและเยาวชนในอำเภอน้ำโสม เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกล้าคิดกล้าแสดงออก 0 0 0 60,000.00 60,000.00 60,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกล้าคิดกล้าแสดงออก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
193.  โครงการบัณฑิตน้อย 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกล้าคิดกล้าแสดงออก 2 2 2 แห่ง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกล้าคิดกล้าแสดงออก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
194. โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง เด็กและเยาวชนได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกล้าคิดกล้า 2 2 2 แห่ง 5,000.00 5,000.00 5,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกล้าคิดกล้า ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
195. โครงการขยายห้องน้ำ 10 หัว 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง เด็กและเยาวชนได้รับการการศึกษาและด้านสุขภาพ 2 2 2 แห่ง 300,000.00 300,000.00 300,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการการศึกษาและด้านสุขภาพ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
196. โครงการขยายเขตน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป เขตเทศบาลตำบลนางัว เด็กและเยาวชนได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
197. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านการศึกษาและประเพณีต่างๆ บ้านสันติสุข หมู่3 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป 3, บ้านสันติสุข ม.3 เยาวชนรับรียนประวัติของอำเภอและของหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน 300,000.00 เยาวชนรับรียนประวัติของอำเภอและของหมู่บ้าน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
198. โครงการก่อสร้างศูยน์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง เด็กและเยาวชนได้รับการการศึกษา 2 แห่ง 2,000,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
    แนวทาง : 4.6 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
199. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน นักเรียนนักศึกษามีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน 10 30 30 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 นักเรียนนักศึกษามีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
200. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ ทั้ง 12 ชุมชน ประชาชนเกิดความสามัคคี 12 12 12 ชุมชน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ประชาชนเกิดความสามัคคี ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
201. โครงการแข่งขันกีฬานางัวคัพ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ ประชาชนทั่วไป เกิดความสามัคคีในชุมชน 0 0 0 150,000.00 150,000.00 150,000.00 เกิดความสามัคคีในชุมชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
202. โครงการ To Be Number One 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ เยาวชน อายุ 10-24 ปี จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 50 คน รวม 150 คน ประชาชน เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เกิดเครื่อข่าย To Be Number One ในชุมชน อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 150 150 150 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชน เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เกิดเครื่อข่าย To Be Number One ในชุมชน อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
203. โครงการสร้างศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านบ้านโนนผาแดง ม.9 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ 9, บ้านโนนผาแดง ม.9 ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน 1 1 1 หมู่บ้าน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
204. ซื้ออุปกรณ์กีฬา บ้านโนนผาแดง ม.9 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ 9, บ้านโนนผาแดง ม.9 มีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย 1 1 1 หมู่บ้าน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
205. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านสันติสุข ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ 3, บ้านสันติสุข ม.3 มีสถานที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรม 1 1 1 หมู่บ้าน 250,000.00 250,000.00 250,000.00 มีสถานที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
206. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านโสมสุข ม.7 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ 7, บ้านโสมสุข ม.7 มีสถานที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรม 1 1 1 หมู่บ้าน 250,000.00 250,000.00 250,000.00 มีสถานที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
207. ซื้ออุปกรณ์กีฬา บ้านโสมสุข ม.7 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ 7, บ้านโสมสุข ม.7 มีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย 1 1 1 หมู่บ้าน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
208. โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณด้านหน้าศาลาเอนกประสงค์ บ้านสันติสุข ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ 3, บ้านสันติสุข ม.3 มีสถานที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรม 1 1 1 หมู่บ้าน 250,000.00 250,000.00 250,000.00 มีสถานที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
209. จัดเครื่องออกกำลังกายครบชุด บ้านศรีสำราญ ม.1 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ 1, บ้านศรีสำราญ ม.1 มีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย 1 1 1 หมู่บ้าน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 มีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
210. ซื้ออุปกรณ์กีฬา บ้านท่าโสม ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ 3, บ้านทาโสม ม.3 มีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย 1 1 1 หมู่บ้าน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
211. ซื้ออุปกรณ์กีฬา บ้านโสมใหม่ ม.4 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ 4, บ้านโสมใหม่ ม.4 มีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย 1 1 1 หมู่บ้าน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
212. จัดเครื่องออกกำลังกายครบชุด บ้านโสมใหม่ ม.4 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ 4, บ้านโสมใหม่ ม.4 มีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย 1 1 1 หมู่บ้าน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 มีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
213. โครงการแผนพัฒนากีฬาจังหวัดอุดรธานี 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี 0 บาท 30,000.00 อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
    แนวทาง : 4.5 การพัฒนาแกนนำสุขภาพและระบบการให้บริการสาธารณสุข
214. โครงการบริจาคโลหิต 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต หน่วยงานที่มารับบริจาค ได้มีความสะดวกในการเดินทางออกมารับบริจาค 0 0 0 คน 3,000.00 3,000.00 3,000.00 หน่วยงานที่มารับบริจาค ได้มีความสะดวกในการเดินทางออกมารับบริจาค สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
215. โครงการอุดหนุนกาชาดจังหวัด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน กาชาดจังหวัด กาชาดจังหวัดได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทำกิจกรรม 20,000 0 0 บาท 5,000.00 5,000.00 5,000.00 กาชาดจังหวัดได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทำกิจกรรม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
216. โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ให้มีคุณภาพที่ดี 60 5 5 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ให้มีคุณภาพที่ดี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
217. โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนวัดในเขตเทศบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ วัดส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ ฯลฯ 0 0 0 วัด 10,000.00 10,000.00 10,000.00 วัดส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ ฯลฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
218. โครงการอบรมปศุสัตว์เทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางัว หมู่บ้านละ 5 คน ส่งเสริมให้อาสาสมัครปศุสัตว์มีความรู้ในการป้อกัโรคพิษสุนัขบ้าและฉัดวัคซีนที่ถูกวิธี 80 0 0 คน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ส่งเสริมให้อาสาสมัครปศุสัตว์มีความรู้ในการป้อกัโรคพิษสุนัขบ้าและฉัดวัคซีนที่ถูกวิธี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
219. โครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลโรคขาดสารไอโอดีนโรคขาดสารไอโอดีน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางัว ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางัว 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางัว ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
220. โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาความรู้อสม. ในเขตเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย จำนวนอสม.ในเขตเทศบาลตำบลนางัว อสม.มีความรู้เพิ่มขึ้นมีสามารถในการปฎิบัติหน้าที่เพิ่มมากขึ้น 200 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 อสม.มีความรู้เพิ่มขึ้นมีสามารถในการปฎิบัติหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
221. โครงการประกวดการแข่งแข่งขันเต้นแอโรบิคในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทั้ง 12 หมู่บ้าน กระตุ้นให้ประชาชน เยาวชนมีการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 12 12 12 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 กระตุ้นให้ประชาชน เยาวชนมีการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
222. โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลนางัว เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี และหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ 0 0 0 คน 13,600.00 13,600.00 13,600.00 เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี และหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
223. โครงการเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด 0-5 ปี 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด 0-5 ปี ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มมารดาหลังคลอด 0 0 0 คน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มมารดาหลังคลอด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
224. โครงการอบรมและจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมรายได้ในครัวเรือนรักษาสภาพแวดล้อม 12 12 12 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมรายได้ในครัวเรือนรักษาสภาพแวดล้อม ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
225. โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนางัว เสริมค่านิยมและพฤติกรรมการยอมรับการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เสริมค่านิยมและพฤติกรรมการยอมรับการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
226. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเพื่อพัฒนาการสมวัย (ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว) 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ เด็ก อายุ 0-5 ปีในเขตเทศบาล ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตเทศบาลตำบลนางัว มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ปกติ 0 0 0 คน 45,000.00 45,000.00 45,000.00 เด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตเทศบาลตำบลนางัว มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ปกติ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
227. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานทันตสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนางัว เด็กนักเรียนมีอนามัยช่องปากที่ดี 4 4 4 แห่ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เด็กนักเรียนมีอนามัยช่องปากที่ดี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
228. โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเรื้อนและโรคผิวหนัง 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การรักษาพยาบาล ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางัว ประชาชนได้รับความรู้ด้านการป้องกันโรคเรื้อน 0 0 0 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ประชาชนได้รับความรู้ด้านการป้องกันโรคเรื้อน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
229. โครงการรงณรงวค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การรักษาพยาบาล จำนวนวัคซีน ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด 1,200 0 0 โดส 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
230. โครงการคนไทยไร้พุง 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คนไทยไร้พุง 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 คนไทยไร้พุง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
231. โครงการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์และการขาดสารไอโอดีน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนหญิงตั้งครรภ์ในเทศบาล หญิงตั้งครรภ์ได้รู้ถึงผลดีของการได้รับธาตุเหล็กและสารไอโอดีน เด็กในครรภ์ได้รับสารไอโอดีนเพียงพอ 0 0 0 คน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 หญิงตั้งครรภ์ได้รู้ถึงผลดีของการได้รับธาตุเหล็กและสารไอโอดีน เด็กในครรภ์ได้รับสารไอโอดีนเพียงพอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
232. โครงการฉีดยาคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลนางัว มีการคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวตลอดทั้งปี 0 0 0 ตัว 25,000.00 25,000.00 25,000.00 มีการคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวตลอดทั้งปี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
233. โครงการสำรวจประชากรสุนัข-แมวในเขตเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ สุนัข-แมว ในเขตเทศบาล มีการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อเป็นฐานข้อมูลจัดทำแผนควบคุมสุนัขบ้า 0 0 0 ตัว 10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อเป็นฐานข้อมูลจัดทำแผนควบคุมสุนัขบ้า ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
234. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้วัดนก 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ สัตว์ปีกในเขตเทศบาลตำบลนางัว สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างดี 0 0 0 ตัว 30,000.00 30,000.00 30,000.00 สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างดี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
235. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางัวมรสุขภาพแข็งแรง 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางัวมรสุขภาพแข็งแรง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
236. โครงการรงณรงค์ป้องกันเบาหวาน เข้าจอประสาทตา 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนเงินที่อุดหนุน ผู้ป่วยโรคเบาหวานลดความเสี่ยงเบาหวานเข้าจอประสาทตา 0 0 0 บาท 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ผู้ป่วยโรคเบาหวานลดความเสี่ยงเบาหวานเข้าจอประสาทตา ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
237. โครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลสุขภาพจิต 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลนางัว ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชน เยาวชนมีสุขภาพจิตที่ดี ลดความเสี่ยงของอัตราการฆ่าตัวตาย 0 0 0 คน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ประชาชน เยาวชนมีสุขภาพจิตที่ดี ลดความเสี่ยงของอัตราการฆ่าตัวตาย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
238. โครงการรักษ์หัวใจถวายพ่อหลวง 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนประชาชนที่มีความเสี่ยงที่ได้รับยา เบาหวานความดัน โลหิตสูงในเขตเทศบาล 100 คน สามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคหัวใจได้ 100 100 100 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 สามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคหัวใจได้ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
239. โครงการจัดอบรมเยาวชนในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ เยาวชนบ้านโนนผาแดง เยาวชนได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเป็นอย่างดี 0 0 0 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เยาวชนได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเป็นอย่างดี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
240. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องวัดตรวจสุขภาพเบื้องต้น 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 9, จำนวนเครื่องวัดตรวจสุขภาพที่จัดซื้อ อสม.มีเครื่องมือในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นใช้ในการตรวจรักษาเบื้องต้น 0 0 0 เครื่อง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 อสม.มีเครื่องมือในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นใช้ในการตรวจรักษาเบื้องต้น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
241. โครงการจัดอบรม อสม. 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 9, อสม. บ้านโนนผาแดง ม.9 อสม.ได้รับความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยในหมู่บ้าน 1 1 1 หมู่บ้าน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 อสม.ได้รับความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยในหมู่บ้าน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
242. โครงการสร้างศูนย์สาธารณสุข 1 หลัง บ้านสันติสุข ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 3, บ้านสันติสุข ม.3 มีศูนยืประสานงานของอสม.ประจำหมู่บ้าน 1 1 1 หมู่บ้าน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 มีศูนยืประสานงานของอสม.ประจำหมู่บ้าน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
243. โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน กาชาดจังหวัดอุดรธานี อุดหนุน กาชาดจังหวัดอุดรธานี 20,000 บาท 20,000.00 อุดหนุน กาชาดจังหวัดอุดรธานี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
244. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย ทั้ง 12 ชุมชน ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 1,500 ถุง 15,000.00 ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 4.8 การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
245. โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาล 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานกิจการสถานธนานุบาล-งานกิจการสถานธนานุบาล จำนวน 1 หลัง สถานธนานุบาล 1 1 1 หลัง 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 สถานธนานุบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
246. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การรักษาพยาบาล จำนวน 1 ลิตร จำนวนขวด ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ 14 12 12 ขวด 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
247. โครงการตรวจมาตรฐานร้านอาหาร แผงลอย และสถานประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด จำนวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการตรวจ ผู้ประกอบการมีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามพรบ. 0 0 0 ร้าน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ผู้ประกอบการมีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามพรบ. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
248. โครงการตลาดสดน่าซื้อ 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด ตลาดสดเทศบาล 1 แห่ง สถานประกอบการด้านอาหารได้รับปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 1 1 1 แห่ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
249. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนร้านค้าในเขตเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการ สถานประกอบการด้านอาหารได้รับปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดภัย 0 0 0 ร้าน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดภัย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
250. โครงการชุมชนปลอดขยะ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางัว จำนวน 100 คน ประชาชนได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะชุมชนมีการลดปริมาณขยะกลับมาใช้ใหม่และการนำขยะเหลือใช้มาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 100 100 100 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะชุมชนมีการลดปริมาณขยะกลับมาใช้ใหม่และการนำขยะเหลือใช้มาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
251. โครงการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารสด 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ตลาดสดเทศบาลตำบลนางัว สามารถควบคุมและป้องสารพิษในอาหารได้ 2 2 2 แห่ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 สามารถควบคุมและป้องสารพิษในอาหารได้ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
252. โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย ผู้ประกอบการอาหารในเขตเทศบาล ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกและเกิดความตระหนักในด้านอาหารปลอดภัย 0 0 0 ร้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกและเกิดความตระหนักในด้านอาหารปลอดภัย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
253. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงตลาดสด 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด ตลาดสดเทศบาล 1 แห่ง ตลาดสดเทศบาลได้มาตรฐานตลาดดีมีมาตรฐานตระหนักในด้านอาหารปลอดภัย 1 1 1 แห่ง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ตลาดสดเทศบาลได้มาตรฐานตลาดดีมีมาตรฐานตระหนักในด้านอาหารปลอดภัย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
254. โครงการซ่อมแซมหลังคาตลาดสด (หลังคาเขียว) บ.ศรีสำราญ ม.1 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 1, ตลาดสดเทศบาลตำบลนางัว มีตลาดที่ได้มาตรฐานมาชำรุดเสียหาย 1 1 1 แห่ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 มีตลาดที่ได้มาตรฐานมาชำรุดเสียหาย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
255. โครงการลอกหรือดูดสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลนางัว 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม เขตเทศบาลตำบลนางัว รางและท่อระบายน้ำได้ดีขึ้น 0 จุด 50,000.00 รางและท่อระบายน้ำได้ดีขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
256. ค่าเช่าที่ราชพัสดุ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนพื้นที่ ที่เช่า เช่าที่ราชพัสดุ 239 ตารางวา 10,000.00 เช่าที่ราชพัสดุ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
257. ค่าใช้จ่ายการตรวจหรือทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ของ อปท. 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ การตรวจหรือทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ของ อปท. น้ำมีความสะอาดน่าใช้มากขึ้น 0 5,000.00 น้ำมีความสะอาดน่าใช้มากขึ้น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
258. ค่าปรับปรุงต่อเติมโรงชำแหละสุกร 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ การปรับปรุงต่อเติมโรงชำแหละสุกร โรงชำแหละสุกรอยู่ในสภาพดี 0 43,000.00 โรงชำแหละสุกรอยู่ในสภาพดี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
259. เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการบริการสาธารณะที่ดี 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด จำนวนโครงการที่ดำเนินการไป ตลาดสดน่าซื้อมีมาตรฐาน 1 โครงการ 280,000.00 ตลาดสดน่าซื้อมีมาตรฐาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
    แนวทาง : 4.2 ส่งเสริมระบบการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
260. งบสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.) 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวนเงินที่สมทบ เงินบำเหน็จบำนาญ 424,868 บาท 500,000.00 เงินบำเหน็จบำนาญ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
261. เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวนเงินที่สมทบ เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล 83,129 บาท 40,000.00 เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
262. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวนพนักงานจ้าง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 68 คน 520,000.00 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
263. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 0 คน 20,000.00 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
264. โครงการส่งเสริมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุทั้ง 12 หมู่บ้าน ผู้สูงอายุได้รับการยกย่องชมเชยจากสังคม 12 12 12 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผู้สูงอายุได้รับการยกย่องชมเชยจากสังคม ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
265. โครงการช่วยเหลือผู้ยากจนและไม่มีงานทำ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม จำนวนผู้ยากจนและไม่มีงานทำ ลดปัญหาการว่างงานสำหรับผู้ยากจน 0 0 0 คน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ลดปัญหาการว่างงานสำหรับผู้ยากจน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
266. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 12 ชุมชน คณะกรรมการชุมชนแต่ละฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่มากขึ้น 12 12 12 ชุมชน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 คณะกรรมการชุมชนแต่ละฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่มากขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
267. โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเอื้ออาทร 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม ตำบลละ 1 หลัง รวม 2 หลัง ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีที่อยู่อาศัยได้รับบ้านที่มีความมั่นคงถาวร 2 2 2 หลัง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีที่อยู่อาศัยได้รับบ้านที่มีความมั่นคงถาวร ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
268. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ จำนวนผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ประสบภัยธรรมชาติในเขตเทศบาลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 0 0 0 ครัวเรือน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผู้ประสบภัยธรรมชาติในเขตเทศบาลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
269. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 0 0 0 คน 6,600,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
270. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้พิการ จำนวนผู้พิการในเขตเทศบาล ผู้พิการในเขตเทศบาลดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 0 0 0 คน 900,000.00 900,000.00 900,000.00 ผู้พิการในเขตเทศบาลดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
271. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวนผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 15 0 0 คน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
272. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี อารมณ์ดีขึ้น 0 0 0 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี อารมณ์ดีขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
273. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลคนพิการ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้พิการ จำนวนครัวเรือนที่มีคนพิการอาศัยอยู่ ครัวเรือนที่มีคนพิการอาศัยอยู่ด้วยได้อย่างมีความสุข 0 0 0 ครัวเรือน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ครัวเรือนที่มีคนพิการอาศัยอยู่ด้วยได้อย่างมีความสุข ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
274. รายจ่ายอื่นๆ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม การจ่ายเบี้ยยังชีพทั้ง 3 ประเภท การจ่ายเบี้ยยังชีพ 3 ประเภท 2,550,000.00 การจ่ายเบี้ยยังชีพ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
ยุทธศาสตร์ : 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
    แนวทาง : 5.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบผลการดำเนินงาน
275. โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนเงินที่อุดหนุน การทำงานลุล่วงด้วยดี 0 0 0 บาท 30,000.00 30,000.00 30,000.00 การทำงานลุล่วงด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
276. โครงการอุดหนุนค่าประเมินความพึงพอใจในการรับบริการในเขตเทศบาล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนเงินที่อุดหนุน การประเมินสำเร็จด้วยดี 12,000 0 0 บาท 12,000.00 12,000.00 12,000.00 การประเมินสำเร็จด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
277. โครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สาย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป แม่ข่าย 1 จุด ลูกข่าย 4 จุด หอกระจายข่าวแบบไร้สาย 4 4 4 จุด 500,000.00 500,000.00 500,000.00 หอกระจายข่าวแบบไร้สาย ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
278. โครงการจัดทำวารสาร วิชาการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วารสารจำนวน 200 เล่ม หน่วยงานอื่นได้รับทราบข้อมูลและภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาล 300 200 200 เล่ม 100,000.00 100,000.00 100,000.00 หน่วยงานอื่นได้รับทราบข้อมูลและภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาล ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
279. ค่าใช้บริการเว็บโฮสติ้งและจดโดเมนชื่อเว็บไซต์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 1 โฮสดิ้ง 1 โดเมน เทศบาลมีเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์งาน 1 1 1 โฮสติ๊ง 3,500.00 3,500.00 3,500.00 เทศบาลมีเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์งาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
280. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 12 หมู่บ้าน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ทั่วถึง รวดเร็ว 12 12 12 หมู่บ้าน 250,000.00 250,000.00 250,000.00 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ทั่วถึง รวดเร็ว ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
281. จัดซื้อเครื่องเสียงประจำหมู่บ้าน บ้านสันติสุข ม.11 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 11, บ้านสันติสุข ม.3 ประชาชนมีเครื่องเสียงประจำหมู่บ้านใช้งานต่างๆ 1 1 1 หมู่บ้าน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ประชาชนมีเครื่องเสียงประจำหมู่บ้านใช้งานต่างๆ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
282. โครงการก่อสร้างต่อเติมเสียงตามสายจากซอยนางัวอุดมผลมาถึงซอยสุขสรรค์ซอย 5 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 1, บ้านนางัว ม.1 ยาว 300 เมตร ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร 300 300 300 เมตร 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
283. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียงตามสาย ม.7 บ้านไทยรุ่งเรือง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 7, บ้านไทยรุ่งเรือง ม.7 ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร 1 1 1 หมู่บ้าน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
284. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลนางัว 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลนางัว ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลนางัว 1 ป้าย 100,000.00 ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 5.1 การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากร
285. เงินสำรองจ่าย 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-เงินสำรองจ่าย จำนวนครั้งที่โอนลดไปใช้ การดำเนินงานเร่งด่วนต่าง ๆ ลุล่วง 6 0 0 ครั้ง 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 การดำเนินงานเร่งด่วนต่าง ๆ ลุล่วง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
286. โครงการทำรางระบายน้ำฝนศูนย์ป้องกันฯ ความยาว 30 เมตร 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารศูนย์ป้องกัน ยาว 30 เมตร รางระยาบน้ำฝน 30 30 เมตร 10,000.00 10,000.00 น้ำฝนไม่เซาะหน้าดินและทำให้มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
287. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณศูนย์ป้องกันฯ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 331.45 ตรม. ลานคอนกรีต 331 ตรม. 100,000.00 มีลานกีฬาไว้ออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่และประชาชนและจัดงานประเพณีต่างๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
288. โครงการขยายอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง ขยายอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอต่อเด็ก 2 2 2 แห่ง 500,000.00 500,000.00 500,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
289. โครงการต่อเติมปรับปรุงศาลากลางบ้าน (ใส่ประตูม้วน,ปูกระเบื้อง)บ.โสมใหม่ ม.4 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 4, บ้านโสมใหม่ ม.4 มีสถานที่จัดกิจกรรมที่สะอาด 1 1 1 หมู่บ้าน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 มีสถานที่จัดกิจกรรมที่สะอาด ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
290. โครงการต่อเติมปรับปรุงศาลากลางบ้าน (ใส่ประตูม้วน,ปูกระเบื้อง)บ.โสมสุข ม.7 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 7, บ้านโสมสุข ม.7 มีสถานที่จัดกิจกรรมที่สะอาด 1 1 1 หมู่บ้าน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 มีสถานที่จัดกิจกรรมที่สะอาด ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
291. โครงการต่อเติมปรับปรุงศาลากลางบ้าน (ใส่ประตูม้วน,ปูกระเบื้อง)ม. 7 บ้านไทยรุ่งเรือง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 7, บ้านไทยรุ่งเรือง มีสถานที่จัดกิจกรรมที่สะอาด 1 1 1 หมู่บ้าน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 มีสถานที่จัดกิจกรรมที่สะอาด ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
292. โครงการต่อเติมปรับปรุงศาลากลางบ้าน (ใส่ประตูม้วน,ปูกระเบื้อง)บ้านสันติสุข ม.3 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 3, บ้านสันติสุข ม.3 มีสถานที่จัดกิจกรรมที่สะอาด 1 1 1 หมู่บ้าน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 มีสถานที่จัดกิจกรรมที่สะอาด ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
293. โครงการเปลี่ยนศาลาการเปรียญวัดใหม่ (กระเบื้อง) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัดศรีสุมรรคราราม ศาลาการเปรียญน้ำฝนไม่รั่ว 1 1 1 แห่ง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ศาลาการเปรียญน้ำฝนไม่รั่ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
294. โครงการล้อมรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลนางัว 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ยาว 300 เมตร รั้วรอบสำนักงาน 300 300 300 เมตร 250,000.00 250,000.00 250,000.00 มีปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
295. โครงการปรับปรุงบ้านพักสำนักงานเทศบาลตำบลนางัว 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป หลังใหม่จำนวน 3 ห้อง บ้านพักมีสภาพดี 3 3 3 ห้อง 120,000.00 120,000.00 120,000.00 บ้านพักมีสภาพดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
296. โครงการต่อเติมบ้านพักข้าราชการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป พักข้าราชการ ต่อเติมบ้านพักข้าราชการ 3 หลัง 35,000.00 ต่อเติมบ้านพักข้าราชการ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
297. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน 3 ชั้น (ห้องเก็บพัสดุ) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ต่อเติมอาคารสำนักงาน 3 ชั้น (ห้องเก็บพัสดุ) ห้องเก็บพัสดุ 1 ห้อง 165,000.00 ห้องเก็บพัสดุ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
298. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหลังเก่าพร้อมห้องกองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป อาคารสำนักงานหลังเก่าพร้อมห้องกองช่าง สำนักงานมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น 1 แห่ง 100,000.00 สำนักงานมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
299. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 8 อัตรา ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 0 อัตรา 24,000.00 ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
300. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัว (ศูนย์ฯ ต. นางัว) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัว 1 ศูนย์ ห้องน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้ของเด๊กที่เพิ่มขึ้น 1 ศูนย์ 300,000.00 ห้องน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้ของเด๊กที่เพิ่มขึ้น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
301. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป อาคารเอนกประสงค์ บ้านนางัว หมู่ 1 รองรับการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลมากขึ้น 1 บ้าน 254,000.00 รองรับการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลมากขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
302. ค่าเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร สำนักปลัด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันที่ไปราชการ (โอนตั้งรายการใหม่) พัฒนาบุคลากร 0 วัน 120,000.00 พัฒนาบุคลากร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
303. ชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-การชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย จำนวนเงินที่ชำระ ส่งเสริมกิจการเทศบาล 56,224 บาท 56,500.00 ส่งเสริมกิจการเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
    แนวทาง : 5.2 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน
304. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานป้องกันและงานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป งานป้องกันและงานเทศกิจ อุปกรณ์งานจราจรมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 อุปกรณ์งานจราจรมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
305. ค่าเย็บปกหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ สำนักปลัด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป กรอบอัตรากำลัง รายงานการประชุม รูปเล่มกรอบอัตรากำลัง และรายงานการประชุม 35 0 0 เล่ม 5,000.00 5,000.00 5,000.00 รูปเล่มกรอบอัตรากำลัง และรายงานการประชุม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
306. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 70,000.00 70,000.00 70,000.00 ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
307. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
308. ค่ารับรองและพิธีการ ต่าง ๆ สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เครื่องดื่ม อาหารต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 40,000.00 68,127.00 68,127.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
309. ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้ธูปเทียน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป พวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้ธูปเทียน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 2,000.00 2,000.00 2,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
310. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง 0 0 0 35,000.00 35,000.00 35,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
311. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
312. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4,305 0 0 ลิตร 300,000.00 300,000.00 300,000.00 มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
313. เครื่องปริ้นเตอร์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เวลาปฏิบัติงานอยู่เสมอ 1 เครื่อง 10,000.00 อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เวลาปฏิบัติงานอยู่เสมอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
314.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เวลาปฏิบัติงานอยู่เสมอ 1 เครื่อง 25,000.00 อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เวลาปฏิบัติงานอยู่เสมอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
315. โครงการจัดซื้อถ่านวิทยุสื่อสารรุ่น F3 GS 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 27 ก้อน การติดต่อสื่อสารคล่องตัวในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 27 27 27 ก้อน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 การติดต่อสื่อสารคล่องตัวในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
316. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนลิตร มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4,516 0 0 ลิตร 200,000.00 200,000.00 200,000.00 มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
317. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งาน 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
318. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง มีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีและงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 0 เครื่อง 35,000.00 มีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีและงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
319. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง งานเอกสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1 เครื่อง 12,000.00 งานเอกสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
320. จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์มีชุดวางที่เหมาะสม 1 เครื่อง 5,000.00 เครื่องคอมพิวเตอร์มีชุดวางที่เหมาะสม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
321. จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 ตัว ประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานต่างๆ 3 ตัว 16,000.00 ประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานต่างๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
322. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง ประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆได้รับความสะดวกวบายในการใช้งานต่างๆ 1 เครื่อง 50,000.00 ประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆได้รับความสะดวกวบายในการใช้งานต่างๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
323. จัดซื้อเลื่อยยนต์ขนาดเล็กใบเลื่อย 12 นิ้ว 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใบเลื่อยขนาด 12 นิ้ว งานป้องกันฯทำงานได้สะดวกเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น 12 นิ้ว 15,000.00 งานป้องกันฯทำงานได้สะดวกเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
324. จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้ดื่มกินและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่ม 1 เครื่อง 6,000.00 มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้ดื่มกินและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่ม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
325. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งภาพวีดิโอ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 ตัว งานมีประสิทธิภาพทำให้มีหลักฐานเพื่มมากขึ้น 1 ตัว 25,000.00 งานมีประสิทธิภาพทำให้มีหลักฐานเพื่มมากขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
326. โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นน้ำร้อน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 เครื่อง เจ้าหน้าที่มีความสะดวกมากขี้น 1 เครื่อง 4,500.00 เจ้าหน้าที่มีความสะดวกมากขี้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
327. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
328. ค่ารับรองและพิธีการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เครื่องดื่ม อาหารต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการต้อนรับผู้มาเยือนเทศบาล 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการต้อนรับผู้มาเยือนเทศบาล ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
329. ค่าวัสดุสำนักงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุสำนักงานทั้ง 7 กอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง 7 7 7 กอง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
330. ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ ทั้ง 7 กอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง 7 7 7 กอง 150,000.00 150,000.00 150,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
331. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ทั้ง 7 กอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง 7 7 7 กอง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความต่อเนื่อง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
332. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 25,000.00 25,000.00 25,000.00 มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
333. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 393 0 0 ลิตร 35,000.00 35,000.00 35,000.00 มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
334. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
335. ค่าเย็บปกหนังสือ, เข้าเล่มหนังสือ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เทศบัญญัติ, เล่มแผน จำนวน 200 เล่ม รูปเล่มเทศบัญญัติ, รูปเล่มแผน พัฒนาเทศบาลสามปี ฯลฯ 136 200 200 เล่ม 25,000.00 25,000.00 25,000.00 รูปเล่มเทศบัญญัติ, รูปเล่มแผน พัฒนาเทศบาลสามปี ฯลฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
336. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
337. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 2,000.00 2,000.00 2,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
338. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองวิชาการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 9 0 0 ลิตร 1,000.00 1,000.00 1,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
339. เครื่องปริ้นเตอร์ สี 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ สี 1 เครื่อง 12,000.00 งานออกมามีคุณภาพ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
340. เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องตัดกระดาษ 1 เครื่อง 10,000.00 เครื่องตัดกระดาษ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
341. เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน 1 เครื่อง 15,000.00 เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
342. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสวัสดิการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
343. จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เก้าอี้ 600 ตัว เก้าอี้พลาสติก 600 600 600 ตัว 120,000.00 120,000.00 120,000.00 เก้าอี้พลาสติก ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
344. ค่าวัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร มีอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเอื้ออาทร 0 0 0 200,000.00 200,000.00 200,000.00 มีอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเอื้ออาทร ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
345. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 42 0 0 ลิตร 5,000.00 5,000.00 5,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
346. จัดซื้อแบบสอบถามการจัดเก็บจปฐ.ปี 2555-2557 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ทั้ง 12 หมู่บ้าน ทำให้การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง 12 12 12 หมู่บ้าน 70,000.00 70,000.00 70,000.00 ทำให้การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
347. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน การศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
348. ค่าจัดซื้อพวงมาลัย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนพวงมาลัยที่จัดซื้อ พวงมาลัย 1 0 0 พวง 3,000.00 3,000.00 3,000.00 พวงมาลัย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
349. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
350. ค่าวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 2 2 แห่ง 40,000.00 40,000.00 40,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
351. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 2 2 แห่ง 300,000.00 300,000.00 300,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
352. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒฯเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 2 2 แห่ง 350,000.00 350,000.00 350,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
353. ค่ารับรองและพิธีการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เครื่องดื่ม อาหารว่างอาหารต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
354. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 1 เครื่อง 30,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
355. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 1 เครื่อง 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
356. โต๊ะปฏิบัติงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 1 ตัว 7,500.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
357. เก้าอี้ปฏิบัติงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 1 ตัว 1,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
358. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 1 คัน 40,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
359. ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 1 ตัว 1,500.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
360. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 หลัง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2 1 1 หลัง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
361. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 ลิตร 15,000.00 15,000.00 15,000.00 มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
362. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินโรงฆ่าสัตว์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
363. ค่ารับรองและพิธีการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เครื่องดื่ม อาหารต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
364. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 580 0 0 ลิตร 45,000.00 45,000.00 45,000.00 มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
365. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกขยะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 9,033 0 0 ลิตร 450,000.00 450,000.00 450,000.00 มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
366. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาสุขฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
367. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานกำจัดขยะมูลฝอย) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุเครื่องแต่งกาย มีวัสดุเครื่องแต่งกายที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 มีวัสดุเครื่องแต่งกายที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
368. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 80,000.00 80,000.00 80,000.00 มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
369. จัดซื้อถังขยะพลาสติก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 50 ใบ ถังขยะพลาสติก ชนิดล้อเลื่อน แบบมีฝาปิด 50 170 170 ใบ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ถังขยะพลาสติก ชนิดล้อเลื่อน แบบมีฝาปิด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
370. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานกำจัดขยะมูลฝอย) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
371. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานโรงฆ่าสัตว์) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
372. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 มีวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
373. ค่าวัสดุก่อสร้าง (งานโรงฆ่าสัตว์) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุก่อสร้างหิน ปูน ทราย ฯลฯ มีอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
374. ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดและกัดและเป็นการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน 0 0 0 โดส 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดและกัดและเป็นการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
375. ค่าน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนน้ำยาเคมีที่จัดซื้อ มีน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันไว้บริการประชาชนอยู่เสมอ 0 0 0 ถัง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 มีน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันไว้บริการประชาชนอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
376. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสาสุขฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดสามารถนำกลับมาใช้งานได้ 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ครุภัณฑ์ที่ชำรุดสามารถนำกลับมาใช้งานได้ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
377. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานกำจัดขยะมูลฝอย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานกำจัดขยะมูลฝอย รถบรรทุกขยะ ถังขยะที่ชำรุดสามารถใช้งานได้ตามปกติ 0 0 0 100,000.00 100,000.00 100,000.00 รถบรรทุกขยะ ถังขยะที่ชำรุดสามารถใช้งานได้ตามปกติ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
378. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานโรงฆ่าสัตว์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานโรงฆ่าสัตว์ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในโรงฆ่าสัตว์มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ตามปกติ 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ครุภัณฑ์ที่อยู่ในโรงฆ่าสัตว์มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ตามปกติ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
379. รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การรับรองและพิธีการต่างๆ มีอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับบริการ 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 มีอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับบริการ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
380. จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน (บ้านโสมใหม่ ม.4 ) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 4, บ้านโสมใหม่ ม.4 ประชาชนไม่เป็นโรคไข้เลือดออก 1 หมู่บ้าน 120,000.00 ประชาชนไม่เป็นโรคไข้เลือดออก ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
381. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 80,000.00 80,000.00 80,000.00 ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
382. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 2,101 0 0 ลิตร 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
383. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 40,000.00 40,000.00 40,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
384. จัดซื้อผ้าเต้น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ผ้าเต้นจำนวน 10 หลัง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 10 10 10 หลัง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
385. จัดซื้อเต้นท์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เต้นท์ จำนวน 10 หลัง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 10 10 10 หลัง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
386. จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 300 ตัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 300 1,000 1,000 ตัว 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
387. จัดซื้อโต๊ะขนาด 2.50 เมตร 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 20 ตัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 20 20 20 ตัว 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
388. จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 1 1 1 เครื่อง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
389. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ งานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป งานเทศกิจ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 35,000.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
390. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ งานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป งานเทศกิจ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 12,000.00 เครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
391. จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ งานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ชุด โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด 5,000.00 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
392. จัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตัว พัดลมตั้งโต๊ะ 1 ตัว 1,500.00 พัดลมตั้งโต๊ะ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
393. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินโรงงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินโรงงาน ทรัพย์สินโรงงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 0 0 0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ทรัพย์สินโรงงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
394. ค่ารายจ่ายเพื่อบริการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเพื่อบริการ การปฏิบัติมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 0 0 0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 การปฏิบัติมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
395. ค่าซ่อมแซมรถกระเช้า 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ซ่อมแซมรถกระเช้า รถกระเช้าอยู่ในสภาพดี 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 รถกระเช้าอยู่ในสภาพดี ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
396. ค่าวัสดุก่อสร้าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุก่อสร้าง มีอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างและซ่อมแซม 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 มีอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างและซ่อมแซม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
397. ค่าวัสดุจัดทำโปสเตอร์พระบรมสาทิศลักษณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ผ้าไวนิว ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป โปสเตอร์พระบรมสาทิศลักษณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ผ้าไวนิว ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
398. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
399. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 ลิตร 15,000.00 15,000.00 15,000.00 มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
400. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานไฟฟ้าและถนน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 ลิตร 50,000.00 50,000.00 50,000.00 มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
401. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองวิชาการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
402. ค่าวัสดุการเกษตร งานสวนสาธารณะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุการเกษตร มีวัสดุการเกษตรพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 มีวัสดุการเกษตรพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
403. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 420,000.00 420,000.00 420,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
404. ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง รถขยะเก่า 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ปรับปรุง ติดตั้งอุปกรณ์ซ่อมแซม จำนวน 1 คัน รถขยะมีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 1 คัน 700,000.00 รถขยะมีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
405. ค่าวัสดุแต่งกาย งานสวนสาธารณะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุแต่งกาย มีวัสดุแต่งกายพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 0 0 0 12,000.00 12,000.00 12,000.00 มีวัสดุแต่งกายพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
406. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสวนสาธารณะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร น้ำมัน 0 0 0 ลิตร 35,000.00 35,000.00 35,000.00 น้ำมัน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
407. จัดซื้อไฟประดับเวที 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน ไฟประดับเวที ไฟประดับเวที 0 หลอด 40,000.00 ไฟประดับเวที ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
408. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 หลัง ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 1 หลัง 5,000.00 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
409. จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนเครื่องที่จ้างเหมา เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 100,000.00 เครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
410. จัดซื้อรถยนตร์ส่วนกลาง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป รถยนตร์ 4 ประตู จำนวน 1 คัน รถยนตร์ 4 ประตู 1 1 1 คัน 800,000.00 800,000.00 800,000.00 รถยนตร์ 4 ประตู ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
411. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนตู้ที่จัดซื้อ ตู้เก็บเอกสาร 8 0 0 หลัง 44,000.00 44,000.00 44,000.00 ตู้เก็บเอกสาร ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
412. จัดซื้อกล้องดิจิตอล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตัว กล้องดิจิตอล 1 1 1 ตัว 45,000.00 45,000.00 45,000.00 กล้องดิจิตอล ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
413. ค่าหนังสือพิมพ์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ 260 ฉบับ 6,000.00 หนังสือพิมพ์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
414. ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การรับเสด็จ การรับเสด็จลุล่วง 0 10,000.00 การรับเสด็จลุล่วง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
415. ค่าใช้จ่ายในงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป งานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ งานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ ลุล่วง 0 5,000.00 งานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ ลุล่วง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
416. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 10,000.00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
417. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 5,000.00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
418. ค่าวัสดุดับเพลิง 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุดับเพลิง วัสดุดับเพลิง 0 20,000.00 วัสดุดับเพลิง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
419. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 20,000.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
420. จัดซื้อโต๊ะยาว 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนโต๊ะยาว โต๊ะยาว 20 ตัว 50,000.00 โต๊ะยาว สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
421. จัดซื้อผ้าเต็นท์และอุปกรณ์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนผ้าเต็นท์ที่จัดซื้อ ผ้าเต็นท์ 0 หลัง 101,640.00 ผ้าเต็นท์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
422. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง 6,500.00 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
423. ค่าวัสดุแบบพิมพ์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุแบบพิมพ์ วัสดุแบบพิมพ์ 0 70,000.00 วัสดุแบบพิมพ์ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
424. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 20,000.00 อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
425. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 17,000.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
426. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง 6,500.00 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
427. จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ชุด โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด 3,500.00 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
428. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง 3,300.00 เครื่องสำรองไฟฟ้า ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
429. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ไม้ฟืน) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนไม้ฟืน ไม้ฟืน 120 ลบม. 50,000.00 ไม้ฟืน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
430. จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1 คัน 494,000.00 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
431. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนสภาพรถบรรทุกขยะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป การปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนสภาพรถบรรทุกขยะ มีสภาพใช้งานตามปกติ 0 150,000.00 มีสภาพใช้งานตามปกติ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
432. ค่าวัสดุโยธา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุโยธา วัสดุโยธา 0 10,000.00 วัสดุโยธา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 5.3 การพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและควรให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
433. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันรวมการไปราชการทั้งปี เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 49 0 0 วัน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
434. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนวัน เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 14 0 0 วัน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
435. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันรวม เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 35 0 0 วัน 70,000.00 70,000.00 70,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
436. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองวิชาการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวัน เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 12 0 0 วัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
437. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันรวม เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 26 0 0 วัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
438. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองสวัสดิการฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวัน เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 3 0 0 วัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
439. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองสาธารณสุขฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันรวม เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 7 0 0 วัน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
440. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันรวม เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 7 0 0 วัน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
441. โครงการเงินทุนการศึกษาต่อของคณะผู้บริหาร,สมาชิกเทศบาล,พนักงานฯลฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศฐาลที่ยังไม่จบ ป.ตรี เป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพนักงานในเทศบาล 0 0 0 คน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 เป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพนักงานในเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
442. ค่าวารสาร สำนักปลัด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนฉบับ วารสารและหนังสือพิมพ์ 0 0 0 ฉบับ 7,500.00 7,500.00 7,500.00 วารสารและหนังสือพิมพ์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
443. โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานและ พนักงานจ้าง ปี55 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร จำนวน คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง บุคลากรมีความรู้และพัฒนาองค์กรให้เจริญขึ้น 45 0 0 คน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 บุคลากรมีความรู้และพัฒนาองค์กรให้เจริญขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
444. โครงการ อปพร.จัดระเบียบการจราจรสถานศึกษา งานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนอปพร.ในเขตเทศบาล มีอาสาสมัครคอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และสร้างความปลอดภัยให้กับนัดเรียน 10 0 0 คน 84,780.00 84,780.00 84,780.00 มีอาสาสมัครคอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และสร้างความปลอดภัยให้กับนัดเรียน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
445. โครงการอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเยาวชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้นำชุมชนและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยและการ 0 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ผู้นำชุมชนและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยและการ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
446. โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนพนักงานดีเด่น เพิ่มขวัญกำลังใจแก่พนักงาน 0 0 0 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพิ่มขวัญกำลังใจแก่พนักงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
447. โครงการเทศบาลพบประชาชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ทั้ง 2 ตำบล รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหา 2 12 12 หมู่บ้าน 45,000.00 45,000.00 45,000.00 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหา ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
448. โครงการประชาคมแผนพัฒนาฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ทั้ง 12 ชุมชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหา 12 12 12 ชุมชน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหา ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
449. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวนเงินที่สมทบ มีหลักประกันที่เข้มแข็ง 190,000 0 0 บาท 390,000.00 390,000.00 390,000.00 มีหลักประกันที่เข้มแข็ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
450. โครงการจัดทำวารสาร การศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวารสารประชาสัมพันธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งาน 0 0 0 ฉบับ 70,000.00 70,000.00 70,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
451. ค่าจ้างเหมาบริการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน แรงงานรายวัน ชุมชนในเขตเทศบาลฯมีความสะอาดและมีประสิทธิภาพ 0 0 0 คน 508,896.00 508,896.00 508,896.00 ชุมชนในเขตเทศบาลฯมีความสะอาดและมีประสิทธิภาพ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
452. ค่าจ้างแรงงานรายวัน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน แรงงานรายวัน ชุมชนในเขตเทศบาลฯมีความสะอาดและมีประสิทธิภาพ 0 0 0 คน 56,520.00 56,520.00 56,520.00 ชุมชนในเขตเทศบาลฯมีความสะอาดและมีประสิทธิภาพ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
453. เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร จำนวนผู้ได้รับทุนเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นการเพิ่มคุณภาพของบุคลากร 4 คน 300,000.00 เป็นการเพิ่มคุณภาพของบุคลากร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
454. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ทั้ง 12 หมู่บ้าน หอกระจายข่าวมีสภาพการใช้งานได้ตามปกติ 12 หมู่บ้าน 50,000.00 หอกระจายข่าวมีสภาพการใช้งานได้ตามปกติ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
    แนวทาง : 5.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
455. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยแล้ง ,ภัยหนาว,อุทกภัยวาตภัย,อัคคีภัย ฯลฯ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนครัวเรือนที่ประสบภัย ลดความเดือดร้อนของประชาชน 0 0 0 ครัวเรือน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ลดความเดือดร้อนของประชาชน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
456. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน อปพร.ในเขตเทศบาล ตำบลนางัว มีการประชุม อปพร.และมีการร่วมกิจกรรมในวัน อปพร. 297 0 0 คน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 มีการประชุม อปพร.และมีการร่วมกิจกรรมในวัน อปพร. สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
457. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนวันที่เฝ้าระวัง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 7 0 0 วัน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
458. โครงการอุดหนุนงานวัน อปพร.(อุดหนุนอำเภอน้ำโสม) 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนเงินที่อุดหนุน งานวัน อปพร. ของ อำเภอน้ำโสม สำเร็จลุล่วงด้วยดี 0 0 0 บาท 3,000.00 3,000.00 3,000.00 งานวัน อปพร. ของ อำเภอน้ำโสม สำเร็จลุล่วงด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
459. โครงการจัดซื้อรถกู้ชีพ-กู้ภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คัน รถกู้ชีพกู้ภัย 1 คัน 650,000.00 รถกู้ชีพกู้ภัย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
460. โครงการเงินอุดหนุนฝึกซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนเงินที่อุดหนุน การฝึกซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือนลุล่วงด้วยดี 0 0 0 บาท 3,000.00 3,000.00 3,000.00 การฝึกซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือนลุล่วงด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
461. โครงการตกแต่งอาคารศูนย์ป้องกันฯ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปูกระเบื้องห้องวิทยุสื่อสาร ง่ายต่อการดูแลรักษาห้องเวรยามและเป็นระเบียบ 1 จุด 40,000.00 ง่ายต่อการดูแลรักษาห้องเวรยามและเป็นระเบียบ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
462. โครงการจัดทำรั้วประตูทางเข้าศูนย์ป้องกันฯและทาสีรั้ว 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประตูทางเข้ารั้วและรั้วรอบศูนย์ป้องกันฯ ป้องกันเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ 1 จุด 100,000.00 ป้องกันเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
463. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6,000 ลิตร 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คัน ประชาชนได้รับน้ำสะอาดและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 1 คัน 1,600,000.00 ประชาชนได้รับน้ำสะอาดและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
464. โครงการจัดซื้ออาวุธปืน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาวุธปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ 12 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 0 0 0 กระบอก 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
465. โครงการจัดซื้อถังน้ำยาเคมี รุ่นน้ำยา HALON (ถังเขียว) 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนถังน้ำยาเคมี รุ่นน้ำยา HALON (ถังเขียว) ไม่ต้องเติมน้ำยาบ่อยครั้งใช้ได้นานจนกว่าน้ำยาจะหมด 0 0 0 ถัง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ไม่ต้องเติมน้ำยาบ่อยครั้งใช้ได้นานจนกว่าน้ำยาจะหมด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
466. โครงการจัดซื้อสายยางดับเพลิงสายยางใสและหัวฉีดดับเพลิง 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนที่จัดซื้อ การติดตั้งสื่อสารคล่องตัวในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 0 0 0 60,000.00 60,000.00 60,000.00 การติดตั้งสื่อสารคล่องตัวในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
467. จัดซื้อกระบองไม้ไผ่กระพริบ,ไฟฉายสปอร์ไลท์ไฟฉายสปอร์ไลท์ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0 5,300.00 เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
468. โครงการจัดซื้อเสื้อชูชีพ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10 ตัว สามรถช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางน้ำได้อย่างปลอดภัย 10 ตัว 10,000.00 สามรถช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางน้ำได้อย่างปลอดภัย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
469. โครงการติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส (หลังคารถกู้ชีพ-กู้ภัย) 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดพื้นที่ของหลังคา ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการที่ดี 28,000 เมตร 28,000.00 ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการที่ดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
470. โครงการซ่อมแซมเปลี่ยนถังบรรจุน้ำขนาด 5,000 ลิตร รถดับเพลิง (คันเก่า) 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รถดับเพลิง(คันเก่า) 1 คัน ทำให่ง่นป้องกันฯมีประสิทธิภาพในการบริการน้ำประปาและมีรถสแตนบายต์คอยสนับสนุนเพิ่มขึ้น 1 คัน 200,000.00 ทำให่ง่นป้องกันฯมีประสิทธิภาพในการบริการน้ำประปาและมีรถสแตนบายต์คอยสนับสนุนเพิ่มขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
471. โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ประชาชนได้ความรู้และนำไปปฏิบัติได้ 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนได้ความรู้และนำไปปฏิบัติได้ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
472. โครงการฝึกทบทวน อปพร. 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน อปพร. ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเสมอในการออกปฏิบัติหน้าที่ยามฉุกเฉิน 60 คน 100,000.00 พร้อมเสมอในการออกปฏิบัติหน้าที่ยามฉุกเฉิน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
473. โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย พร้อมปฏิบัติหน้าที่เสมอ 0 2,000.00 พร้อมปฏิบัติหน้าที่เสมอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
474. โครงการติดตั้งป้ายห้ามและป้ายบังคับต่างๆ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนป้ายที่ติดตั้ง ป้ายห้ามและป้ายบังคับต่างๆ 0 ป้าย 10,000.00 ป้ายห้ามและป้ายบังคับต่างๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
475. โครงการสายตรวจชุมชน เทศบาลตำบลนางัว 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีสายตรวจชุมชน เทศบาลตำบลนางัว 0 คน 30,000.00 มีสายตรวจชุมชน เทศบาลตำบลนางัว สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
ข้อมูล ณ 29/03/2556
0

Add a Comment