แผนพัฒนา 3 ปี 56-58

Posted by:

รายงานแผนพัฒนา 3 ปี (ล่าสุด) พ.ศ. 2556 – 2558
เทศบาลตำบลนางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

โครงการ ประเภทกิจกรรม จากแผนชุมชน หมู่ที่ ตัวชี้วัด ผลผลิต เป้าหมายผลผลิต หน่วยวัด งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ
2556 2557 2558 2556 2557 2558
ยุทธศาสตร์ : 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
    แนวทาง : 1.1 การสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
1. โครงการขยายไหล่ถนน คสล.ถนนพยุงศักดิ์พัฒนาบริเวณด้านข้างโรงเรียนบ้านท่าโสม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 10, ยาว 170 เมตร ขยายไหล่ถนน คสล. 170 เมตร 410,000.00 ขยายไหล่ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
2. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.และซ่อมแซมถนนลาดยาง ภายในเขตเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค จำนวนจุดที่ถนนชำรุด ซ่อมแซมถนน คสล. 1 จุด 300,000.00 ถนนมีสภาพสมบรูณ์ใช้งานได้ปกติ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
3. โครงการวางท่อระบายน้ำก่อสร้างบ่อพัก คันหิน ทางเท้า คสล. 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย วางท่อระบายน้ำ ยาว 170 เมตร การระบายน้ำที่ดีขึ้น 170 เมตร 500,000.00 การระบายน้ำที่ดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
4. โครงการขยาย ผิวจราจร คสล. ถนนอนุสาวรีย์ ถึงป้อมเทศกิจ 2 ฝั่ง พร้อมก่อสร้างทางเท้า 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ยาว 130 เมตร โครงการขยาย ผิวจราจร คสล. 130 เมตร 100,000.00 การคมนาคมคล่องขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
5. โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนอนุสาวรีย์หน้าสระน้ำศรีมงคลพร้อมก่อสร้างทางเท้า 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 1.5 ม. ยาว 110 ม. การขยายผิวจราจร คสล. 110 เมตร 500,000.00 การคมนาคมคล่องขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
6. โครงการก่อสร้างสระระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์ป้องกันฯ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ศูนย์ป้องกันฯ ระบบบำบัดน้ำเสีย 0 0 200,000.00 ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
7. โครงการปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีตผสมเสร็จ(Hotmix) ทับถนน คสล.เดิม ถนนรวมราษฎร์จากแยกวัดโคเขตตราราม ถึง แยกโรงฆ่าสัตว์ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ยาว 210 เมตร แอสฟัลส์ติกคอนกรีตผสมเสร็จ(Hotmix) 210 เมตร 1,000,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
8. โครงการปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีตผสมเสร็จ(Hotmix) ทับถนน คสล.เดิม ถนนอนุสาวรีย์ จากอนุสาวรีย์ถึงป้อมเทศกิจ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ยาว 130 เมตร ถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีตผสมเสร็จ(Hotmix) 130 เมตร 600,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
9. โครงการปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีตผสมเสร็จ(Hotmix) ทับถนน คสล.เดิม ถนนอนุสาวรีย์ จากแยกไปรษณีย์ถึงสะพานห้วยโสม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ยาว 1200 เมตร ถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีตผสมเสร็จ(Hotmix) 1,200 เมตร 4,000,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
10. โครงการปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีตผสมเสร็จ(Hotmix) ทับถนน คสล.เดิม ถนนศิริรุ่งเรือง จากวัดโคเขตตารามถึงแยกศาลากลางบ้านศิริชัย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ยาว 500 เมตร ถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีตผสมเสร็จ(Hotmix) 500 เมตร 1,000,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยทองทิพย์ บ้านนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 24 ม. รางระบายน้ำ คสล. 24 เมตร 60,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซ.4 บ.เจริญชัย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 121 ม. รางระบายน้ำ คสล. 121 เมตร 302,500.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาอุทิศ บ.เจริญชัย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ยาว 150 ม. ถนน คสล. 150 เมตร 540,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนศรีมงคลต่อจากเดิมตลอดสายบ.สันติสุข 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 1020 ม. รางระบายน้ำ คสล. 1,020 เมตร 2,550,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนศรีชมชื่นตลอดสาย บ.สันติสุข ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 3, ยาว 950 ม. รางระบายน้ำ 950 เมตร 237,500.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีมงคล ซอยบ้านสวนรีสอร์ทบ.สันติสุข ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 3, ยาว 257 ม. ถนน คสล. 257 เมตร 616,800.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสามัคคีธรรม บ.สันติสุข ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 3, ยาว 124 ม. รางระบายน้ำ คสล. 124 เมตร 310,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนศรีสวัสดิ์ บ.สันติสุข ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 3, ยาว 200 ม. รางระบายน้ำ คสล. 200 เมตร 800,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนศิริรุ่งเรือง ซ.9-10 หมู่ 7 บ้านไทยรุ่งเรือง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 7, ยาว 171 ม. รางระบายน้ำ คสล. 171 เมตร 447,500.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนริมเมือง ซอย ปากโคก บ้านศิริชัย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 250 ม. การระบายน้ำดีขึ้น 250 เมตร 645,000.00 รางระบายน้ำ คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
21. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนศิริรุ่งเรือง ทางไปวัดป่าฯบ้านศิริชัย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 200 ม. รางระบายน้ำ คสล. 200 เมตร 500,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยอำนวยพร บ้านศิริชัย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 380 ม. รางระบายน้ำ คสล. 380 เมตร 950,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
23.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนยลธารา บ้านโนนผาแดง ม.9 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 9, ยาว 1260 ม. ถนน คสล. 1,260 เมตร 4,536,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
24. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนรวมราษฎร์ บ.โนนผาแดงซอยข้างอู่ไพทูลย์ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ยาว 300 ม. ถนนลูกรัง 300 เมตร 100,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
25. โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ห้วยผาแดง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 6 ม. ยาว 25 ม. ลึก 5-6 ม. ฝายกักเก็บน้ำ 25 เมตร 1,200,000.00 ฝายกักเก็บน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
26. โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนเตาปูน ซอย 1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 350 ม. วางท่อระบายน้ำ 350 เมตร 350,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
27. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยผาแดง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 6 ม. ยาว 25 ม. สะพานข้ามห้วยผาแดง 25 เมตร 400,000.00 สะพานข้ามห้วยผาแดง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
28. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ถนนรวมราษฎร์ ซอย ชำนาญศิลป์บ้านสันติสุข ม. 11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 11, ยาว 513 ม. ร่องระบายน้ำ คสล. 513 เมตร 1,282,500.00 ร่องระบายน้ำ คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
29. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนรวมรัฐ ซอย 1 หลังอาคารพาณิชย์ บ้านศรีสำราญ ม. 1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 1, ยาว 181 ม. รางระบายน้ำ คสล. 181 เมตร 750,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
30. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค จำนวนจุดที่ต้องซ่อมแซม ซ่อมแซมถนนลูกรัง 2 จุด 300,000.00 ถนนลูกรังอยู่ในสภาพปกติใช้สัญจรได้ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
31. โครงการเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักเป็นฝา คสล.ถนนอนุสาวรีย์บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค จำนวน 52 ฝา บ่อพักเป็นฝา คสล. 52 ฝา 52,000.00 มีความปลอดภัยในการคมนาคม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
32. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 6บ้านศรีสำราญ ม. 1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 1, ยาว 250 ม. รางระบายน้ำ คสล. 250 เมตร 625,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
33. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 3บ้านท่าโสม หมู่ 3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 3, ยาว 164 ม. รางระบายน้ำ คสล. 164 เมตร 410,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
34. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 8บ้านท่าโสม หมู่ 3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 3, ยาว 332 ม. รางระบายน้ำ คสล. 332 เมตร 830,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
35.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนโกศล บ้านท่าโสม ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 3, ยาว 200 ม. ถนน คสล. 200 เมตร 720,000.00 การคมนาคมคล่องขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
36. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนอัมรินทร์ ซอย 2บ้านโสมใหม่ หมู่ 4 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 4, ยาว 159 ม. รางระบายน้ำ คสล. 159 เมตร 425,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
37. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทพสถิต ซอย 3บ้านโสมใหม่ ตำบลศรีสำราญ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 170 ม. รางระบายน้ำ คสล. 170 เมตร 425,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
38. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนศรีพัฒนา ซ.4 บ้านทรัพย์เจริญ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 214 ม. รางระบายน้ำ คสล. 214 เมตร 250,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
39. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนอัมรินทร์ บ้านโสมใหม่ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 535 ม. รางระบายน้ำ คสล. 535 เมตร 1,337,500.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
40. โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ถนนเศรษฐี บ้านโสมใหม่ ตำบลศรีสำราญ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ยาว 700 ม. ขยายไหล่ทาง คสล. 700 เมตร 420,000.00 การคมนาคมคล่องขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
41. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทพนิมิตใต้ บ้านท่าโสม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 300 ม. รางระบายน้ำ คสล. 300 เมตร 750,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
42. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนจิตติชัย บ้านโสมสุข 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 7, ยาว 500 ม. รางระบายน้ำ คสล. 500 เมตร 1,250,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
43. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนไปป่าโคกผาแซง บ้านโสมสุข 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 7, ยาว 500 ม. ถนนลูกรัง 500 เมตร 100,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
44.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 ถนนรวมราษฎร์ ซอย 19 ตรอก 1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 2, ยาว 100 ม. ถนน คสล. 100 เมตร 720,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
45. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทพนิมิตใต้ บ้านโสมใหม่ หมู่ 4 ตำบลศรีสำราญ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 4, ยาว 300 ม. รางระบายน้ำ คสล. 300 เมตร 750,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
46.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนจิตติชัย ซอยรุ่งตะวัน บ้านโสมสุข 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ถนน คสล. 100 เมตร 100,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
47. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินซอยศรีสุข บ้านนางัว หมู่ 1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 1, ยาว 66 ม. สูง 1.70 -2 ม. กำแพงกั้นดินซอยศรีสุข 66 เมตร 350,000.00 กำแพงกั้นดินซอยศรีสุข ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
48.  โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำท่อระบายน้ำ บ่อพักพร้อมฝาคันหิน ทางเท้า 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย จำนวนจุดที่ต้องซ่อมแซม ซ่อมแซมรางระบายน้ำท่อระบายน้ำ บ่อพักพร้อมฝาคันหิน ทางเท้า 1 จุด 300,000.00 ปลอดภัยสะดวกในการคมนาคม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
49. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเตาปูน ซอย 2 บ้านโนนผาแดง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 350 ม. รางระบายน้ำ คสล. 350 เมตร 750,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
50. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนศรีมงคลจากแยกถนนดับเพลิงถึงซอยน้ำแซบ บ้านเจริญชัย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 100 ม. รางระบายน้ำ คสล. 100 เมตร 350,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
51. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเตาปูน ซอย 1 บ้านโนนผาแดง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 400 ม. รางระบายน้ำ คสล. 400 เมตร 850,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
52. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนศรีมงคลจากแยกถนนศรีสุริยจันทร์ ถึง ถนนศรีชมชืน บ.สันติสุขหมู่ 11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 11, ยาว 130 ม. รางระบายน้ำ คสล. 130 เมตร 450,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
53. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนศรีมงคลจากแยกถนนศรีชมชืน ถึงแยกถนนศรีสวัสดิ์ บ.สันติสุข ม.3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 3, ยาว 140 ม. รางระบายน้ำ คสล. 140 เมตร 500,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
54. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 2 คุ้มใต้ฝายบ้านสันติสุข ม. 3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 3, ยาว 180 ม. รางระบายน้ำ คสล. 180 เมตร 550,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
55. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนศรีมงคลจากแยกถนนศรีสุริยจันทร์ ถึง ซอยสมมาตร บ.สันติสุขหมู่ 11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 11, ยาว 120 ม. รางระบายน้ำ คสล. 120 เมตร 450,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
56. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนศรีพัฒนา ซอย 2 ตรอก 1 (ศาลากลางบ้าน) 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 120 ม. รางระบายน้ำ คสล. 120 เมตร 450,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
57. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 13 ถึงถนนจิตติชัย ซอย15 บ้านโสมสุข 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 7, ยาว 160 ม. รางระบายน้ำ คสล. 160 เมตร 100,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
58. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 15 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 100 ม. รางระบายน้ำ คสล. 100 เมตร 150,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
59. โครงการขยายถนนหน้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 7 ม. ยาว 280 ม. ขยายถนนหน้าสนามกีฬา 280 เมตร 750,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
60. โครงการขยายถนนด้านทิศตะวันตกสนามกีฬาเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 7 ม. ยาว 190 ม. ขยายถนนด้านทิศตะวันตกสนามกีฬาเทศบาลตำบลนางัว 190 เมตร 550,000.00 การคมนาคมคล่องขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
61. โครงการก่อสร้างศาลาพักศพ วัดป่าศิริเจริญชัย บ้านศิริชัย หมู่ที่ 8 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 8, กว้าง 16.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ศาลาพักศพ 16 เมตร 400,000.00 ศาลาพักศพ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
62. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนรวมราษฎร์ ซอย 13 บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 2 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 2, ยาว 157.00 เมตร รางระบายน้ำรูปตัวยู 157 เมตร 217,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
63. โครงการก่อสร้างท่อรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยชำนาญศิลป์ จากถนนพยุงศักดิ์พัฒนาถึงซอยคริสตจักร บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 11, ยาวรวม 228 เมตร รางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 228 เมตร 460,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
64. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยชำนาญศิลป์ จากซอยคริสตจักร ถึงวัฒนคุณ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 11, ยาว 65.00 เมตร รางระบายน้ำรูปตัวยู 65 เมตร 208,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
65. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนรวมราษฎร์ ซอย 6 จากซอยปากโคกถึงถนนศิริรุ่งเรือง บ้านศิริชัย หมู่ที่ 8 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 8, ยาว 41.00 เมตร รางระบายน้ำรูปตัวยู 41 เมตร 128,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
66. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศิริรุ่งเรือง (ต่อจากเดิม) บ้านศิริชัย หมู่ที่ 8 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 8, ยาว 113.00 เมตร รางระบายน้ำรูปตัวยู 113 เมตร 353,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
67. โครงการก่อสร้างลานคสล. รอบศาลาเอนกประสงค์แหล่งท่องเที่ยวผาดำ บ.สันติสุข หมู่ 11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 11, พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 509 ตารางเมตร ลานคสล. 509 ตารางเมตร 200,000.00 ลานคสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
68. โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.รอบศาลาเอนกประสงค์ พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านนางัว หมู่ 1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 1, ยาว 3.50 เมตร สร้างรั้ว คสล. 3 เมตร 250,000.00 ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
69. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนอนุสาวรีย์ ซอย 3 ตามถนนขนาน ถึงถนนอนุสาวรีย์ ซอย 5 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 3, ยาว 184.00 เมตร รางระบายน้ำรูปตัวยู 184 เมตร 609,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
70. โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. คันหิน,ทางท้า ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา (ข้างโรงเรียนบ้านท่าโสม) 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ไหล่ทางกว้าง 3.30 เมตร ไหล่ทาง คสล. 3 เมตร 482,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
71. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ คสล.บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยสำนักงานเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ยาว 60.00 เมตร ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ 60 เมตร 357,000.00 การระบายน้ำดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
72. โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านนางัว หมู่ที่ 1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 1, บ้านนางัว หมู่ที่ 1 ต่อเติมศาลากลางบ้าน 1 หมู่บ้าน 100,000.00 มีสถานที่เหมาะสมสะอาด ถูกสุขลักษณะ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
73. โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านไทยรุ่งเรือง หมู่ที่ 7 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 7, บ้านไทยรุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ปรับปรุงศาลากลางบ้าน 1 หมู่บ้าน 100,000.00 มีสถานที่เหมาะสมสะอาด ถูกสุขลักษณะ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
74. โครงการก่อสร้างลาน คสล. รอบเมรุวัดรัตน์คูหา(ถ้ำผาแซง) บ้านโสมสุข 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 540 ตรม. หนา 0.10 ม. ก่อสร้างลาน คสล. 540 ตรม. 189,000.00 มีสถานที่เหมาะสมสะอาด ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
75. โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านท่าโสม หมู่ที่ 3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 3, บ้านท่าโสม หมู่ที่ 3 ต่อเติมศาลากลางบ้าน 1 หมู่บ้าน 200,000.00 มีสถานที่เหมาะสมสะอาด ถูกสุขลักษณะ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
76. โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 4, บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ต่อเติมศาลากลางบ้าน 1 หมู่บ้าน 200,000.00 มีสถานที่เหมาะสมสะอาด ถูกสุขลักษณะ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
77. โครงการปรับปรุุงต่อเติมทางเดินข้างสระน้ำศรีมงคล 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ความยาวของทางเดินที่ปรับปรุง ทางเดินใช้งานได้ตามปกติ 0 เมตร 1,152,000.00 ทางเดินใช้งานได้ตามปกติ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 1.2 การพัฒนาระบบจราจร
78. โครงการจัดทำป้ายจราจร ตามสี่แยกในหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ ตามหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ป้ายจราจร ตามสี่แยกในหมู่บ้าน 12 12 12 หมู่บ้าน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ป้ายจราจร ตามสี่แยกในหมู่บ้าน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
79. โครงการจัดทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ จำนวน 5 จุด ป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ 5 จุด 25,000.00 ป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
80. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์สะท้อนแสง พร้อมเสาและติดตั้ง 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ ขนาด 30*60 ซม. จำนวน 5 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 5 ป้าย 25,000.00 ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
81. โครงการจัดซื้อกรวยจราจร 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ 70 ซม.สะท้อนแสง จำนวน 50 อัน กรวยจราจร 50 50 50 อัน 22,500.00 22,500.00 22,500.00 กรวยจราจร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
82. ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ ตีเส้นจราจร กรวย แผงกั้นไฟเลนส์ ตีเส้นจราจร กรวย แผงกั้นไฟเลนส์ 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ตีเส้นจราจร กรวย แผงกั้นไฟเลนส์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
83. โครงการส่งเสริมปลูกสร้างวินัยจราจร 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนรู้ระเบียบจราจร 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนรู้ระเบียบจราจร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
84. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายเตือนและบังคับต่าง ๆเกี่ยวกับงานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ จำนวนป้ายที่จัดทำ ป้ายเตือนและบังคับต่าง ๆ 0 0 0 ป้าย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ป้ายเตือนและบังคับต่าง ๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
85. โครงการทำป้ายบอกทางและป้ายจราจร บ้านโนนผาแดง ต.นางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 9, จำนวนป้ายที่จัดทำ ป้ายบอกทางและป้ายจราจร 0 ป้าย 200,000.00 ป้ายบอกทางและป้ายจราจร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
86. โครงการติดตั้งเนินลูกระนาดสำเร็จรูปตามสี่แยกในเขตเทศบาล 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวนจุดที่ติดตั้ง เนินลูกระนาดสำเร็จรูป 0 จุด 80,000.00 เนินลูกระนาดสำเร็จรูป ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
87. โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวนจุดที่ติดตั้ง ไฟสัญญาณจราจร 0 0 0 จุด 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 ไฟสัญญาณจราจร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
88. โครงการก่อสร้างสะพานลอย ถนนรวมราษฎร์ หน้าโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ กว้าง 6 ม. ยาว 30 ม. สะพานลอย 30 เมตร 5,000,000.00 ลดอุบัติเหตุทางถนน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
89. รายจ่ายกิจการจราจร 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ การตีเส้นจราจร ตีเส้นเขตจอดรถ ฯลฯ การตีเส้นจราจร ตีเส้นเขตจอดรถ ฯลฯ 0 20,000.00 การตีเส้นจราจร ตีเส้นเขตจอดรถ ฯลฯ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
90. โครงการ อปพร.จัดการจราจรสถานศึกษา 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ จำนวน อปพร.ที่เข้าร่วม ลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน 9 คน 110,000.00 ลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
    แนวทาง : 1.3 พัฒนาระบบการบริการด้านประปา
91. โครงการขยายเขตน้ำประปา บ้านสันติสุข ม.11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 11, บ้านสันติสุข ม.11 ขยายเขตน้ำประปา 1 หมู่บ้าน 100,000.00 ขยายเขตน้ำประปา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
92. โครงการขยายเขตน้ำประปา บ้านศิริชัย ม.8 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 8, บ้านศิริชัย ม.8 ขยายเขตน้ำประปา 1 หมู่บ้าน 100,000.00 ขยายเขตน้ำประปา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
93. โครงการขยายเขตน้ำประปา ทางไปวัดผาแซง บ้านสันติสุข ม.11 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 11, บ้านสันติสุข ม.11 ขยายเขตน้ำประปา 1 หมู่บ้าน 100,000.00 ขยายเขตน้ำประปา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
94.  โครงการขยายเขตน้ำประปาซอยขุนเตอร์ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ซอยขุนเตอร์ ขยายเขตน้ำประปา 1 แห่ง 100,000.00 ขยายเขตน้ำประปา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
95.  โครงการขยายเขตน้ำประปาถนนอนุสาวรีย์ ซอย 3 ถึง ซอย 7 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 3 ถึง ซอย 7 ยาว 500 เมตร ขยายเขตน้ำประปา 500 เมตร 200,000.00 ขยายเขตน้ำประปา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
96.  โครงการขยายเขตประปาถนนอนุสารีย์ ซอย 1 บ้านท่าโสม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 3, บ้านท่าโสม ม.3 ต.ศรีสำราญ ขยายเขตประปา 1 หมู่บ้าน 100,000.00 ขยายเขตประปา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
97. โครงการขยายเขตน้ำประปาซอยบ้านดาบเนียม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค บ้านโสมสุข ม.7 ขยายเขตน้ำประปา 1 หมู่บ้าน 100,000.00 ขยายเขตน้ำประปา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
98. โครงการขยายเขตน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็ก 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ศูนย์พัฒนาเด็ก 2 ศูนย์ ขยายเขตน้ำประปา 2 0 0 ศูนย์ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ขยายเขตน้ำประปา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
99. โครงการขยายเขตน้ำประปาถนนศรีมงคล ซอยคำภูแก้วบ้านเจริญชัย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ยาว 100 เมตร ขยายเขตน้ำประปา 100 เมตร 20,000.00 ขยายเขตน้ำประปา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
100. โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค เขตเทศบาลตำบลนางัว ขยายเขตประปา 1 จุด 150,000.00 ขยายเขตประปา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 1.4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
101. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลตำบลนางัว และตำบลศรีสำราญ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้านในเขตเทศบาล ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 0 0 0 หมู่บ้าน 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
102. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ตามถนนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลนางัว และตำบลศรีสำราญ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้านในเขตเทศบาล ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 0 0 0 หมู่บ้าน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
103. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนพนมพัฒนา ซอยสุขสรรค์ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 100 เมตร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 100 เมตร 30,000.00 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
104. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนศิริรุ่งเรือง ซ.12 ตรอกศรีประภา บ้านไทยรุ่งเรือง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 120 เมตร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 120 เมตร 48,000.00 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
105. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนธลธารา 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 500 เมตร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 500 เมตร 240,000.00 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
106. โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่างถนนรวมราษฎร์ ซอย นันทกุล 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง 5 จุด ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง 5 จุด 20,000.00 ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
107. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนรวมรัฐ ซอย 1 หลังอาคารพาณิชย์ บ้านศรีสำราญ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 200 ม. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 200 เมตร 108,000.00 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
108. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนหลังโรงพยาบาลน้ำโสม บ.ศรีสำราญ ม.1 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 1, ไฟฟ้าส่องสว่าง 5 จุด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 5 จุด 20,000.00 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
109. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนศรีพัฒนา ซอย 1 ตรอกบ้านบ้านเอื้ออาทร 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 30 ม. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 30 เมตร 24,000.00 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
110. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนอัมรินทร์ ซอย 3 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 300 ม. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 300 เมตร 96,000.00 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
111. โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่างถนนรวมรัฐ ซอย 1หลังอาคารพาณิชย์ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง 4 จุด ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง 4 จุด 160,000.00 ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
112. โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่างซอย ข้างวัดผาแซงด้านทิศตะวันตก 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ซอยข้างวัดผาแซงด้านทิศตะวันตก ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง 1 จุด 20,000.00 ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
113. โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่างถนนหน้าวัดผาแซง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ถนนหน้าวัดผาแซง ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง 1 จุด 20,000.00 ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
114. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนซอยตัน บ้านไทยรุ่งเรือง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 3 จุด 100,000.00 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
115. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอยสมมาตร 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอยสมมาตร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 1 จุด 20,000.00 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
116. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอยสมมาตร 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอยสมมาตร ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 1 จุด 8,000.00 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
117. โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ เขตเทศบาล ขยายเขตไฟฟ้า 2,040 เมตร 200,000.00 ขยายเขตไฟฟ้า ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
ยุทธศาสตร์ : 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    แนวทาง : 2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจชุมชน
118. ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บและค่าบันทึก จปฐ. 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 12 หมู่บ้าน ได้ทราบข้อมูลแต่ละชุมชนในเขตเทศบาล 12 12 12 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ได้ทราบข้อมูลแต่ละชุมชนในเขตเทศบาล ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
119. โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้นำชุมชน 12 ชุมชนและกลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาล รวม 101 คน ราษฎรได้รับส่งเสริมอาชีพและเผยแพร่กลุ่มอาชีพ 100 101 101 คน 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ราษฎรได้รับส่งเสริมอาชีพและเผยแพร่กลุ่มอาชีพ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
120. โครงการส่งเสริมรายได้กลุ่มอาชีพ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น กลุ่มอาชีพต่างๆในเขตเทศบาลตำบลนางัว กลุ่มอาชีพต่างๆในเขตเทศบาลมีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่ม 0 0 0 กลุ่ม 100,000.00 100,000.00 100,000.00 กลุ่มอาชีพต่างๆในเขตเทศบาลมีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่ม ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
121. โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ลดรายจ่ายได้กินผักปลอดสาร 12 12 12 หมู่บ้าน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ลดรายจ่ายได้กินผักปลอดสาร ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
122. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน จำนวนผู้เข้าร่วม 10 คน นักเรียนนักศึกษามีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน 10 30 30 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 นักเรียนนักศึกษามีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
123. โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ กศน.ตำบลศรีสำราญ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดการร่วมกลุ่มสร้างรายได้ 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เกิดการร่วมกลุ่มสร้างรายได้ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
124. โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ กศน.ตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดการร่วมกลุ่มสร้างรายได้ 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เกิดการร่วมกลุ่มสร้างรายได้ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
125. โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น 12 ชุมชนในเขตเทศบาล เกิดการร่วมกลุ่มสร้างรายได้ 12 12 12 ชุมชน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 เกิดการร่วมกลุ่มสร้างรายได้ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
126. โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุกในกระชัง 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น 12 ชุมชนในเขตเทศบาล เกิดการร่วมกลุ่มสร้างรายได้ 12 12 12 ชุมชน 250,000.00 250,000.00 250,000.00 เกิดการร่วมกลุ่มสร้างรายได้ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
127. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้ง 12 ชุมชน แก้ไขปัญหาความยากจน 12 12 12 ชุมชน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 แก้ไขปัญหาความยากจน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
128. โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์สำหรับครัวเรือน 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ ทั่ง 12 ชุมชน หยุดการใช่ปุ๋ยเคมี 12 ชุมชน 50,000.00 หยุดการใช่ปุ๋ยเคมี ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
129. โครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ ทั่ง 12 ชุมชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยยั่งยืน 12 12 12 ชุมชน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 หยุดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการเกษตร ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ : 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
    แนวทาง : 3.1 การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษ
130. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานวิจัยสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมโครงการ การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มพื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
131. โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานวิจัยสาธารณสุข จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ การปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 0 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ป้องกันการพังทลายของหน้าดินเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
132. โครงการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล จำนวนหนึ่งศูนย์ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 1 ศูนย์ 10,000,000.00 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
133. โครงการชุมชนปลอดขยะ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ทั่ง 12 หมู่บ้าน ชุมชนปลอดขยะ 12 12 12 หมู่บ้าน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ชุมชนปลอดขยะลดโลกร้อนลดขยะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
134. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานวิจัยสาธารณสุข ทั้ง 12 ชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ 12 12 12 ชุมชน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 อนุรักษ์ธรรมชาติ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
135. โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์สำหรับครัวเรือน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานวิจัยสาธารณสุข โรงฆ่าสัตว์ และครัวเรือนในชุมชน ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์สำหรับครัวเรือน 2 2 2 แห่ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ลดมลภาวะและเป็นพลังงานใช้ในครอบครัว ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
136. โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล จำนวนหนึ่งแห่ง ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ 1 แห่ง 100,000.00 เพิ่มพื้นที่กลบฝังขยะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
137. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานวิจัยสาธารณสุข ตลาดสดเทศบาล ตลาดสดได้มาตรฐาน 1 แห่ง 30,000.00 ตลาดสดได้มาตรฐาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
138. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯและโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริฯ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานวิจัยสาธารณสุข จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ การปลูกป่าและปลูกหญ้าแฝก 227 คน 10,000.00 ลดภาวะโลกร้อน ลดการพังทลายของหน้าดิน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
    แนวทาง : 3.2 พัฒนาสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
139. เงินชำระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ จำนวนเงินชำระดอกเบี้ยเงินกู้ อาคารพาณิชย์ตลาดสดเทศบาลตำบลนางัว 429,133 0 0 บาท 449,400.00 449,400.00 449,400.00 อาคารพาณิชย์ตลาดสดเทศบาลตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
140. โครงการขุดลอกลำห้วยผาแดงพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นและปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 9, ลำห้วยผาแดงบ้านโนนผาแดง ม.9 ขุดลอกลำห้วยผาแดงพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น 1 1 1 หมู่บ้าน 3,100,000.00 3,100,000.00 3,100,000.00 ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
141. โครงการจัดทำรูปปั้นวัวใหญ่ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ขนาดของรูปปั้นวัวใหญ่ รูปปั้นวัวใหญ่ 0 เมตร 5,000,000.00 เป็นสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลนางัวเป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
142. โครงการขุดลอกลำห้วยโสมพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ บ้านท่าโสม ม.3 ขุดลอกลำห้วยโสมพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น 1 หมู่บ้าน 3,200,000.00 มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี เป็นที่พักผ่อน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
143. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาบริเวณสระศรีมงคล 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ สนามกีฬาเทศบาลตำบลนางัว ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาบริเวณสระศรีมงคล 1 1 แห่ง 10,000,000.00 5,000,000.00 ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
144. โครงการจัดซื้อที่ดิน 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ จำนวนพื้นที่ ที่ดิน 0 0 0 ไร่ 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 จัดกิจกรรมงานเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
145. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ จำนวนจุดที่ต้องปรับปรุง ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ 0 0 0 จุด 800,000.00 800,000.00 800,000.00 ชุมชนมีสถานที่ที่ดีเหมาะสม สวยงาม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
146. เงินชำระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก่อสร้างสวนสาธารณะสนามกีฬาเทศบาล) 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ จำนวนเงินที่ส่งชำระ จำนวนเงินที่ส่งชำระ 0 บาท 449,400.00 สวนสาธารณะสนามกีฬาเทศบาลขนาดใหญ่ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
ยุทธศาสตร์ : 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    แนวทาง : 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมประชาคมชุมชน
147. โครงการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 56 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น ผู้นำชุมชนทั้ง 12 ชุมชน โครงการที่จะบรรจุเป็นแผนพัฒนา 12 12 12 ชุมชน 35,000.00 35,000.00 35,000.00 เทศบาลได้นำปัญหาและโครงการประชาชนเสนอมาพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
148. โครงการอบรมประชาคมหมู่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 120 คน การแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง 120 120 120 คน 35,000.00 35,000.00 35,000.00 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่จะแสดงความคิดเห็นได้ดีขึ้น ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
149. โครงการอบรมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางัว เชิงปฏิบัติการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางัว เชิงปฏิบัติการ 12 12 12 หมู่บ้าน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ในการจัดทำแผนพัฒนาฯดีขึ้น ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
150. โครงการวันเทศบาล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น เทศบาลตำบลนางัว วันเทศบาล 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
151. โครงการวันท้องถิ่นไทย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น วันท้องถิ่นไทย วันท้องถิ่นไทย 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
152. โครงการอุดหนุนกิจกรรม วันกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนกิจกรรม วันกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน 0 0 0 บาท 3,000.00 3,000.00 3,000.00 กำนันผู้ใหญ่บ้านได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
153. โครงการอบรมการรับรู้ข่าวสารของเทศบาลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ประกาศข่าวหมู่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 120 คน อบรมการรับรู้ข่าวสารของเทศบาลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ประกาศข่าวหมู่บ้าน 120 120 120 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 กำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลอย่างทั่วถึง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
154. โครงการอุดหนุนวันสตรีสากลสตรีไทย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล อุดหนุนวันสตรีสากลสตรีไทย 1 1 1 กลุ่ม 5,000.00 5,000.00 5,000.00 กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลมีความสำคัญมากขึ้นในสังคม ชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
155. โครงการอุดหนุนวัน อสม.แห่งชาติ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวน อสม. อุดหนุนวัน อสม.แห่งชาติ 0 คน 5,000.00 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
156. โครงการอบรมการมีส่วนร่วมความคิดเห็น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวน 20 คน อบรมการมีส่วนร่วมความคิดเห็น 20 20 20 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ประชาชนมีความกล้าแสดงความคิดเห็น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
157. โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น พระราชพิธีต่างๆ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองรัฐพิธีต่างๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
158. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนางัว จำนวน12 หมู่บ้าน สนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 12 12 12 หมู่บ้าน 120,000.00 120,000.00 120,000.00 ศูนย์บริการ(ศสมช.)มีการพัฒนาในด้านการให้บริการสาธารณสุขที่ดีขึ้น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
159. โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการเอกชนหรือกิจการที่เป็นประโยชน์ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทีมแอโรบิคอำเภอน้ำโสม เงินอุดหนุนส่วนราชการเอกชนหรือกิจการที่เป็นประโยชน์ 1 ทีม 5,000.00 สร้างขวัญและกำลังแก่ทีมแอโรบิคอำเภอน้ำโสมในการเข้าประกวดแข่งขันแอโรบิคที่จังหวัดอุดรธานี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
    แนวทาง : 4.2 ส่งเสริมระบบการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
160. งบสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ(ก.บ.ท.) 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวนเงินที่สมทบ สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ(ก.บ.ท.) 488,164 0 0 บาท 500,000.00 500,000.00 500,000.00 เงินบำเหน็จบำนาญ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
161. เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวนเงินที่อุดหนุน บำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 44,928 0 0 บาท 40,000.00 40,000.00 40,000.00 เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
162. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวนผู้ประกันตน สมทบกองทุนประกันสังคม 66 1 1 คน 520,000.00 520,000.00 520,000.00 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
163. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวนครั้งที่ช่วยเหลือ เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 1 1 1 ครั้ง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
164. ส่งเสริมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุทั้ง 12 หมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผู้สูงอายุได้รับการยกย่องชมเชยจากสังคม ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
165. โครงการช่วยเหลือผู้ยากจนและไม่มีงานทำ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม จำนวนครัวเรือนที่ยากจนในเขตเทศบาล ช่วยเหลือผู้ยากจนและไม่มีงานทำ 0 0 0 ครัวเรือน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ลดปัญหาการว่างงานสำหรับผู้ยากจน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
166. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม ทั้ง 12 ชุมชน อบรมคณะกรรมการชุมชน 12 12 12 ชุมชน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 คณะกรรมการชุมชนแต่ละฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่มากขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
167. โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเอื้ออาทร 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม ตำบลละ 1 หลัง รวม 2 หลัง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเอื้ออาทร 2 2 2 หลัง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีที่อยู่อาศัยได้รับบ้านที่มีความมั่นคงถาวร ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
168. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม จำนวนผู้ประสบภัยธรรมชาติ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 0 0 0 ครัวเรือน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผู้ประสบภัยธรรมชาติในเขตเทศบาลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
169. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 928 0 0 คน 6,600,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
170. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้พิการ จำนวนผู้พิการในเขตเทศบาล เบี้ยยังชีพผู้พิการ 129 0 0 คน 900,000.00 900,000.00 900,000.00 ผู้พิการในเขตเทศบาลดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
171. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวนผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 15 0 0 คน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
172. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่เข้าร่วม กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 483 0 0 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
173. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลคนพิการ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้พิการ จำนวนผู้พิการที่เข้าร่วม อบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลคนพิการ 0 0 0 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ผู้พิการได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
174. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวนครัวเรือนที่ออกเคลื่อนที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ 0 0 0 ครัวเรือน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
175. ค่าวัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม วัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร วัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร 0 0 0 200,000.00 200,000.00 200,000.00 มีอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเอื้ออาทร ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
176. โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สุงอายุที่บ้าน (อพส.) 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวนผู้ที่เป็นอาสาสมัคร อาสาสมัครดูแลผู้สุงอายุที่บ้าน (อพส.) 0 0 0 คน 86,400.00 86,400.00 86,400.00 ระบบงาน อพส.ดำเนินงานได้คล่องตัว มั่นคงมีกำลังใจในการทำงาน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
177. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้พิการ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 0 0 0 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ผู้พิการมีกำลังใจดีขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
178. กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวนเงินที่สมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 190,000 บาท 190,000.00 กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
    แนวทาง : 4.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
179. โครงการต้านภัยยาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ การต้านภัยยาเสพติด 0 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
180. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดละเลิกเกี่ยวกับยาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย จำนวนป้ายที่จัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดละเลิกเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 ป้าย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 รณรงค์ลดละเลิกเกี่ยวกับยาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
181. โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนการอำนวยการ ศตส.อ.น้ำโสม 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน เงินอุดหนุนสนับสนุนการอำนวยการ ศตส.อ.น้ำโสม 0 0 0 บาท 30,000.00 30,000.00 30,000.00 การดำเนินงานของศตส.อ.น้ำโสม สำเร็จลุล่วงด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
182. โครงการเงินอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน เงินอุดหนุนกองทุนแม่ของของแผ่นดิน 0 0 0 บาท 3,000.00 3,000.00 3,000.00 การรณรงค์และต่อสู่กับปัญหายาเสพติดให้มีความเข้มแข็ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
183. โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการป้องกันยาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนเงินที่อุดหนุน เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการป้องกันยาเสพติด 0 0 0 บาท 65,000.00 65,000.00 65,000.00 การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
184. โครงการชุมชนเข้มแข็งป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรม 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย ทั้ง 2 ตำบล ชุมชนเข้มแข็งป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรม 2 2 2 ตำบล 85,000.00 85,000.00 85,000.00 ลดปัญหายาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
185. โครงการยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย ทั้ง 2 ตำบล ขจัดปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 2 2 2 ตำบล 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
186. โครงการแข่งขันดนตรีสากลของเยาวชนเพื่อต้านยาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนวงดนตรีเยวชนที่เข้าร่วม แข่งขันดนตรีสากลของเยาวชนเพื่อต้านยาเสพติด 0 0 0 วง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เยาวชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
187. โครงการเข้าค่ายฝึกทักษะชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจกพอเพียง 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป จำนวนเยวชนที่เข้าร่วม ค่ายฝึกทักษะชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจกพอเพียง 0 คน 35,000.00 เยาวชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
188. โครงการสถานีตำรวจย่อยในสถานศึกษา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม สถานีตำรวจย่อยในสถานศึกษา 0 แห่ง 60,000.00 เยาวชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
189. โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย ทั้ง 2 ตำบล ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2 2 2 ตำบล 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ลดปัญหายาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
190. เงินรางวัล จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนครั้งที่จ่ายเงินรางวัล เงินรางวัล จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย 0 ครั้ง 50,000.00 จูงใจให้คนช่วยกันเป็นหูเป็นตา สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
191. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนแกนนำทั้งหมด เพิ่มประสิทธิภาพแกนนำ 0 คน 10,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพแกนนำ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
192. โครงการพัฒนาศักยภาพ 25 ตาสับปะรดเพื่อเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั้งยืน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 25 ตาสับปะรด พัฒนาศักยภาพ 25 ตาสับปะรด 25 ตาสับปะรด 20,000.00 พัฒนาศักยภาพ 25 ตาสับปะรด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
193. โครงการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน อำเภอน้ำโสม 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย ทั้ง 12 หมู่บ้าน เสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 12 หมู่บ้าน 55,000.00 เสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
194. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบเพื่อตรวจหาสารยาเสพติดในปัสสาวะ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนชุดที่จัดซื้อ ชุดทดสอบเพื่อตรวจหาสารยาเสพติดในปัสสาวะ 0 ชุด 12,000.00 ตรวจหาสารยาเสพติดในปัสสาวะ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
195. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุดรธานี 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จังหวัดอุดรธานี ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุดรธานี 0 50,000.00 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุดรธานี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
    แนวทาง : 4.4 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
196. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 2 2 แห่ง 460,000.00 460,000.00 460,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
197. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน โรงเรียนจำนวน 2 แห่ง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 2 2 2 แห่ง 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านโภชนาการอย่างทั่วถึง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
198. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน โรงเรียนจำนวน 2 แห่ง อาหารกลางวัน โรงเรียน 2 2 2 แห่ง 1,680,000.00 1,680,000.00 1,680,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านโภชนาการอย่างทั่วถึง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
199. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วันแม่ ,วันพ่อวันไหว้ครู วันมาฆบูชา ) 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง จัดกิจกรรมวันสำคัญในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วันแม่ ,วันพ่อวันไหว้ครู วันมาฆบูชา ) 2 2 2 แห่ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกล้าคิดกล้าแสดงออก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
200. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 2 2 แห่ง 350,000.00 400,000.00 400,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
201. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน เด็กเยาวชนในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 60,000.00 60,000.00 60,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกล้าคิดกล้าแสดงออก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
202.  โครงการบัณฑิตน้อย 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง บัณฑิตน้อย 2 2 2 แห่ง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 บัณฑิตน้อย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
203. โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง 2 2 2 แห่ง 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ให้ความรู้และความเข้าใจต่อผู้ปกครอง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
204. โครงการขยายห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน ทั้ง สองศูนย์ ขยายห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 2 2 ศูนย์ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 เด็กได้ขับถ่ายที่ถูกสุขลักษณะ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
205. โครงการขยายศูยน์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ขยายศูยน์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ 2 2 2 แห่ง 500,000.00 500,000.00 500,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
206. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน ทั้ง 2 แห่ง อุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 2 2 แห่ง 300,000.00 300,000.00 300,000.00 เด็กมีพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ที่ดีขึ้น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
207. โครงการสนับสนุนกิจการลูกเสือ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด กิจการลูกเสือ สนับสนุนกิจการลูกเสือ 0 50,000.00 สนับสนุนกิจการลูกเสือ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
208. ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน จำนวน 1 ชุด ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา 1 ชุด 3,060.00 มิเตอร์น้ำประปา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
209. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน จำนวน 2 ศูนย์ อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 186 คน 677,040.00 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
    แนวทาง : 4.5 การพัฒนาแกนนำสุขภาพและระบบการให้บริการสาธารณสุข
210. โครงการบริจาคโลหิต 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน บริจาคโลหิต 10,000 0 0 บาท 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่าง ๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
211. โครงการอุดหนุนกาชาดจังหวัด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนกาชาดจังหวัด 20,000 0 0 บาท 5,000.00 5,000.00 5,000.00 กาชาดจังหวัดได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทำกิจกรรม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
212. โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การป้องกันและบำบัดยาเสพติด กลุ่มเสี่ยง อบรมกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ให้มีคุณภาพที่ดี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
213. โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนวัดในเขตเทศบาล วัดส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 แห่ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ให้วัดเป็นสถานที่พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
214. โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์เทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การรักษาพยาบาล อาสาหมู่บ้าน อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์เทศบาลตำบลนางัว 80 5 5 คน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ส่งเสริมให้อาสาสมัครปศุสัตว์มีความรู้ในการป้อกัโรคพิษสุนัขบ้าและฉัดวัคซีนที่ถูกวิธี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
215. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ชุมชนร่วมใจห่างไกลโรคขาดสารไอโอดีน 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ชุมชนร่วมใจห่างไกลโรคขาดสารไอโอดีน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
216. โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาความรู้อสม. ในเขตเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย จำนวนอสม.ในเขต อบรมฟื้นฟูและพัฒนาความรู้อสม. 151 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 อสม.มีความรู้เพิ่มขึ้นมีสามารถในการปฎิบัติหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
217. โครงการประกวดการแข่งแข่งขันเต้นแอโรบิคในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทั้ง 12 หมู่บ้าน การแข่งแข่งขันเต้นแอโรบิคในชุมชน 12 12 12 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 กระตุ้นให้ประชาชน เยาวชนมีการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
218. โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ เกษตรกรในเขตเทศบาล เฝ้าระวังการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร 0 0 0 คน 13,600.00 13,600.00 13,600.00 เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี และหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
219. โครงการเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด 0-5 ปี 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย จำนวนมารดาหลังคลอด เยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด 0-5 ปี 0 0 0 คน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มมารดาหลังคลอด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
220. โครงการอบรมและจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทั้ง 12 หมู่บ้าน อบรมและจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพในชุมชน 12 12 12 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
221. โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ทางเพศพันธ์ในกลุ่มเยาวชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การป้องกันและบำบัดโรคเอดส์ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ทางเพศพันธ์ในกลุ่มเยาวชน 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เสริมค่านิยมและพฤติกรรมการยอมรับการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
222. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเพื่อพัฒนาการสมวัย (ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว) 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย เด็ก อายุ 0-5 ปีในเขต ส่งเสริมสุขภาพเด็กเพื่อพัฒนาการสมวัย 0 0 0 คน 45,000.00 45,000.00 45,000.00 การดูแลบุตรให้มีภาวะโภชนาการและพัฒนาการสมวัย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
223. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานทันตสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาล ส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน 4 4 4 แห่ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ลดปัญหาฟันฟุและโรคฟัน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
224. โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเรื้อนและโรคผิวหนัง 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเรื้อนและโรคผิวหนัง 0 0 0 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเรื้อนและโรคผิวหนัง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
225. โครงการรงณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การรักษาพยาบาล จำนวนวัคซีนที่จัดซื้อ ประชาชนได้รับความรู้และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,000 0 0 ขวด 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนได้รับความรู้และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
226. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องวัดตรวจสุขภาพเบื้องต้น 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การรักษาพยาบาล 9, อสม.บ้านโนนผาแดง ม.9 อุปกรณ์เครื่องวัดตรวจสุขภาพเบื้องต้น 1 1 1 บ้านโนนผาแดง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 อสม.มีเครื่องมือในการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
227. โครงการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์และการขาดสารไอโอดีน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย จำนวนหญิงตั้งครรภ์ในเทศบาล ป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์และการขาดสารไอโอดีน 0 0 0 คน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 หญิงตั้งครรภ์ได้รู้ถึงผลดีของการได้รับธาตุเหล็กและสารไอโอดีน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
228. โครงการฉีดยาคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนสุนัขและแมวในเขต คุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 0 0 0 ตัว 25,000.00 25,000.00 25,000.00 ลดปริมาณสุนัขและแมว ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
229. โครงการสำรวประชากรสุนัข แมวในเขตเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทั้งเขตเทศบาล สำรวประชากรสุนัข 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ฐานข้อมูลจัดทำแผนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
230. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้วัดนก 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย ทั้ง 12 ชุมชน ป้องกันและควบคุมโรคไข้วัดนก 12 12 12 ชุมชน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ป้องกันและควบคุมโรคไข้วัดนก ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
231. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทั้ง 12 ชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ 12 12 12 ชุมชน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางัวมีสุขภาพแข็งแรง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
232. โครงการรงณรงค์ป้องกันเบาหวานเข้าจอประสาทตา 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ เขตเทศบาล รงณรงค์ป้องกันเบาหวานเข้าจอประสาทตา 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ผู้ป่วยโรคเบาหวานลดความเสี่ยงเบาหวานเข้าจอประสาทตา ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
233. โครงการคนไทยไร้พุง 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คนไทยไร้พุง 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนมีรอบเอวไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
234. โครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลสุขภาพจิต 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทั่ง 12 ชุมชน ชุมชนร่วมใจห่างไกลสุขภาพจิต 12 12 12 ชุมชน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ประชาชน เยาวชนมีสุขภาพจิตที่ดี ลดความเสี่ยงของอัตราการฆ่าตัวตาย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
235. โครงการรักษ์หัวใจถวายพ่อหลวง 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ประชาชนที่มีความเสี่ยง100 คน ในเขต รักษ์หัวใจถวายพ่อหลวง 100 100 100 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนที่มีความเสี่ยงได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจป้องกันโรคได้ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
236. โครงการอุดหนุนการดำเนินกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดเทิดชาวอุดรรวมน้ำใจให้กาชาด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนการดำเนินกิจการเหล่ากาชาด 20,000 บาท 20,000.00 อุดหนุนการดำเนินกิจการเหล่ากาชาด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
    แนวทาง : 4.6 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
237. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ทั้ง 12 ชุมชน แข่งขันกีฬาชุมชน 12 12 12 ชุมชน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ประชาชนเกิดความสามัคคี ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
238. โครงการแข่งขันกีฬานางัวคัพ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา จำนวนทีมที่สมัคร แข่งขันกีฬานางัวคัพ 14 0 0 ทีม 150,000.00 150,000.00 150,000.00 เกิดความสามัคคีในชุมชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
239. โครงการ To Be Number One 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ เยาวชน อายุ 10-24 ปีจำนวน 2 โรงเรียนๆละ50 คน รวม 150 คน สร้างเครือข่ายสมาชิก To Be Number One 150 150 150 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 สร้างเครือข่ายสมาชิก To Be Number One ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
240. โครงการสร้างศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน 12 12 12 หมู่บ้าน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 มีสถานที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกันในหมู่บ้าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
241. โครงการซื้ออุปกรณ์กีฬา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 9, บ้านโนนผาแดง ม.9 อุปกรณ์กีฬา 1 1 1 บ้านโนนผาแดง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 อุปกรณ์กีฬา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
242. โครงการก่อสร้างโรงยิมสำหรับออกกำลังกาย 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา จำนวน 1 แห่ง โรงยิมสำหรับออกกำลังกาย 1 1 1 แห่ง 500,000.00 500,000.00 500,000.00 ประชาชนสนใจหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
243. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา จำนวน 1 แห่ง สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลนางัว 1 แห่ง 10,000,000.00 ประชาชนสนใจกีฬาว่ายน้ำมากขึ้นเกินรายได้แก่เทศบาล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
244. โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.ประจำหมู่บ้านสันติสุข หมู่ 11 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 11, กว้าง 20 ม. ยาว 30 ม.หนา 0.10 ม. ลานกีฬา คสล. 30 เมตร 210,000.00 มีสนามที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
245. โครงการก่อสร้างอัศจรรย์ของสนามฟุตบอลเคลื่อนที่ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา จำนวน 10 ชุด อัศจรรย์ของสนามฟุตบอลเคลื่อนที่ 10 ชุด 500,000.00 มีอัศจรรย์เพื่อรองรับประชาชนที่เข้าใช้บริการ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
246. โครงการก่อสร้างเสาธงสนามกีฬากระถางคบเพลิง พร้อมป้ายสกอร์บอร์ด 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ณ สนามกีฬาเทศบาล เสาธงสนามกีฬากระถางคบเพลิง พร้อมป้ายสกอร์บอร์ด 0 100,000.00 มีสนามที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
247. โครงการก่อสร้าง ลาน คสล. บริเวณสนามบาสเกตบอล สนามกีฬาเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลาน คสล. บริเวณสนามบาสเกตบอล 15 เมตร 50,000.00 มีลานที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
248. โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.ประจำหมู่บ้านศิริชัย หมู่ 8 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 8, กว้าง 10 ม. ยาว 30 ม.หนา 0.10 ม. ลานกีฬา คสล.ประจำหมู่บ้านศิริชัย หมู่ 8 30 เมตร 120,000.00 มีสนามที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 4.7 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
249. โครงการอบรมจริยธรรมประจำปี 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนพนักงานลูกจ้าง 100 คน อบรมจริยธรรมประจำปี 100 100 100 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
250. โครงการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์งานทุ่งศรีเมือง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น 20,000 0 0 บาท 20,000.00 20,000.00 20,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
251. โครงการขบวนแห่ “บายศรี” วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น รถตกแต่งขบวนแห่ จำนวน 1 ขบวน อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น 1 0 0 ขบวน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
252. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ 0 0 0 บาท 30,000.00 30,000.00 30,000.00 รับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางราชการ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
253. โครงการเงินอุดหนุนงานรัฐพิธี 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน เงินอุดหนุนงานรัฐพิธี 0 0 0 บาท 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ได้จัดงานรัฐพิธีต่างๆร่วมกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
254. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น ทั้ง 12 หมู่บ้าน แห่เทียนเข้าพรรษา 12 12 12 หมู่บ้าน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
255. โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและงานอนุสาวรีย์ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น อุดหนุนอำเภอน้ำโสม จัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและงานอนุสาวรีย์ 50,000 0 0 บาท 30,000.00 30,000.00 30,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
256. โครงการบรรพชาสามเณรวัดโคเขตตาราม 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น จำนวน 22 วัน บรรพชาสามเณรวัดโคเขตตาราม 22 120 120 วัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
257. โครงการปฏิบัติธรรมวัดถ้ำผาแซง 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น จำนวนวันที่จัด ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำผาแซง 7 0 0 วัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
258. โครงการกฐินเทศบาล 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น จำนวนวัน กฐินเทศบาล 2 12 12 วัน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 ร่วมสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
259. โครงการส่งเสริมกิจการศาสนา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา จำนวน 5 วัดในเขตเทศบาล ส่งเสริมกิจการศาสนา 5 5 5 วัด 40,000.00 40,000.00 40,000.00 เกิดการสืบทอดทางพระพุทธศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
260. โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี วัดโคเขตตาราม 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น จำนวนผู้ธรรมประจำปี ปฏิบัติธรรมประจำปี วัดโคเขตตาราม 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
261. โครงการปฎิบัติธรรมประจำปีวัดศรีสุมังคลาราม 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าปฎิบัติธรรมประจำปี ปฎิบัติธรรมประจำปีวัดศรีสุมังคลาราม 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
262. โครงการจัดงานในวันขึ้นปีใหม่ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น จัดงานในวันขึ้นปีใหม่ จัดงานในวันขึ้นปีใหม่ 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
263. โครงการพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี 0 0 0 บาท 50,000.00 50,000.00 50,000.00 งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
264. โครงการปฎิบัติธรรมประจำปีวัดเทพนิมิต 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น จำนวนผู้ปฎิบัติธรรมประจำปี ปฎิบัติธรรมประจำปีวัดเทพนิมิต 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
265. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น ทั้ง 12 หมู่บ้าน จัดงานประเพณีลอยกระทง 12 12 12 หมู่บ้าน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
266. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น ทั้ง 12 หมู่บ้าน จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 12 12 12 หมู่บ้าน 400,000.00 400,000.00 400,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
267. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น ทั้ง 12 หมู่บ้าน จัดงานประเพณีสงกรานต์ 12 12 12 หมู่บ้าน 300,000.00 300,000.00 300,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
268. ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้ธูปเทียน 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น จัดซื้อพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้ธูปเทียน ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ 0 0 0 2,000.00 2,000.00 2,000.00 ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
269. โครงการปิดทองหลังพระ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา ทั้ง 12 หมู่บ้าน ปิดทองหลังพระ 12 12 12 หมู่บ้าน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
270. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนาดซุ้มประตู ซุ้มประตูพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 0 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 ประชาชนมีความจงรักภักดีและมีความปลื้มปิติ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
271. โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 พุทธบุตร 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความสามัคคีธรรมสร้างทำนุพุทธศาสนา 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เกิดความสามัคคีธรรมสร้างทำนุพุทธศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
    แนวทาง : 4.8 การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
272. โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาล 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานกิจการสถานธนานุบาล-งานกิจการสถานธนานุบาล จำนวน 1 หลัง สถานธนานุบาล 1 หลัง 3,000,000.00 สถานธนานุบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
273. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การรักษาพยาบาล ทั้ง 12 ชุมชน ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ 12 12 12 ชุมชน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
274. โครงการตรวจมาตรฐานร้านอาหารแผงลอย และสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการมีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามพรบ. 0 0 0 ร้าน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ผู้ประกอบการมีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามพรบ. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
275. โครงการตลาดสดน่าซื้อ 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด ตลาดสดเทศบาล 1 แห่ง ตลาดสดน่าซื้อ 1 1 1 แห่ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 สถานประกอบการอาหารได้รับปรับปรุงถูกสุขลักษณะสะอาดปลอดภัย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
276. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ อาหารสะอาดรสชาติอร่อย 0 0 0 ร้าน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ร้านอาหารได้มตรฐาน Clean FoodGood Taste ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
277. โครงการชุมชนปลอดขยะ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทั้ง 12 ชุมชน ชุมชนปลอดขยะ 12 12 12 ชุมชน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ลดปริมาณขยะกลับมาใช้ใหม่ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
278. โครงการตรวจสอบสารปนเปื้อนในตลาดสด 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ตลาดสดเทศบาล ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารสด 1 1 1 แห่ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 จะได้ควบคุมป้องกันได้ทันท่วงที ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
279. โครงการก่อสร้างสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทั้ง 12 หมู่บ้าน สถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 12 หมู่บ้าน 180,000.00 เป็นการป้องกันโรคที่เกิดจาการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
280. โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย จำนวนผู้ประกอบการอาหาร อบรมผู้ประกอบการอาหาร 100 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
281. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงตลาดสด 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด ตลาดสดเทศบาล 1 แห่ง ปรับปรุงตลาดสด 1 1 1 แห่ง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ตลาดสดเทศบาลได้มาตรฐานตลาดดีมีมาตรฐานตระหนักในด้านอาหารปลอดภัย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
282. โครงการจัดทำแผงลอยตลาดสดเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนแผงลอยที่จัดทำ จัดทำแผงลอย 0 0 0 แผง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 มีแผงที่ได้มาตรฐาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
283. ค่าเช่าที่ราชพัสดุ 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด จำนวนค่าเช่าที่ราชพัสดุ เช่าที่ราชพัสดุ 24,732 บาท 10,000.00 อาคารพาณิชย์หลังตลาดสด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
284. ค่าใช้จ่ายการตรวจหรือทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ของ อปท. 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ของ อปท. ทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ของ อปท. 0 5,000.00 น้ำอุปโภคบริโภค ของ อปท.สะอาดหรือไม่ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ : 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
    แนวทาง : 5.1 การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากร
285. เงินสำรองจ่าย 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-เงินสำรองจ่าย จำนวนครั้งที่เบิกใช้ เงินสำรองจ่าย 10 0 0 ครั้ง 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 เงินสำรองจ่าย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
286. โครงการทำรางระบายน้ำฝนศูนย์ป้องกันฯ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารศุนย์ป้องกัน รางระบายน้ำฝนศูนย์ป้องกันฯ 1 1 1 แห่ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีน้ำใช้ในการอุปโภคในหน่วยงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
287. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์ป้องกันฯ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณศูนย์ป้องกันฯ ลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์ป้องกันฯ 1 1 1 แห่ง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 มีลานในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานและชุมชน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
288. โครงการขยายต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 2 2 แห่ง 600,000.00 600,000.00 600,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
289. โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนางัว 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนางัว ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนางัว 1 1 1 แห่ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 สถานที่มีระบบระบายน้ำที่ดี ไม่รั่วซึม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
290. โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังใหม่ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป อาคารสำนักงานหลังใหม่ ต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังใหม่ 1 1 1 แห่ง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 มีสถานที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
291. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนางัว 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ก่อสร้างห้องน้ำเทศบาลตำบลนางัว ห้องน้ำ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนางัว 1 1 1 แห่ง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 มีห้องน้ำเพียงพอและเหมาะสม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
292. โครงการต่อเติมโรงเก็บพัสดุกองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป โรงพัสดุ กองช่าง ต่อเติมโรงเก็บพัสดุกองช่าง 1 1 1 แห่ง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 มีสถานที่จัดเก็บพัสดุได้มากขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
293. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป โรงจอดรถยนต์ โรงจอดรถยนต์ 1 1 1 แห่ง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 มีที่จอดรถยนต์อย่างเพียงพอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
294. โครงการก่อสร้างที่ดื่มน้ำในชุมชนบ้านเจริญชัย หมู่ 2 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 2, ที่ดื่มน้ำในชุมชนบ้านเจริญชัย หมู่ 2 ที่ดื่มน้ำในชุมชนบ้านเจริญชัย หมู่ 2 1 1 1 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 มีสถานที่ดื่มน้ำสะอาดเหมาะสม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
295. โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป บ้านพักพนักงาน ปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล 1 1 1 แห่ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
296. โครงการล้อมรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลนางัว 200 เมตร 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป รั้วสำนักงานเทศบาลต่อจากเดิม ยาว 200 เมตร ล้อมรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลนางัว 200 200 200 เมตร 400,000.00 400,000.00 400,000.00 รั้วสำนักงานเทศบาลตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
297. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ 1 1 1 แห่ง 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
298. โครงการปรับปรุงห้องประชุม(อาคารสำนักงานเดิม) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป อาคารสำนักงานเดิม ปรับปรุงห้องประชุม(อาคารสำนักงานเดิม) 1 1 1 แห่ง 600,000.00 600,000.00 600,000.00 ปรับปรุงห้องประชุม(อาคารสำนักงานเดิม) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
299. โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลเดิม(ฝ่ายจัดเก็บรายได้) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ฝ่ายจัดเก็บรายได้ ซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องฝ่ายจัดเก็บรายได้ 1 แห่ง 100,000.00 ซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องฝ่ายจัดเก็บรายได้ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
300. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังใหม่ ( 3 ชั้น) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป อาคารสำนักงานหลังใหม่ ( 3 ชั้น) ปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังใหม่ ( 3 ชั้น) 1 แห่ง 150,000.00 ปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังใหม่ ( 3 ชั้น) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
301. โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจำ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้ไปศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลนางัว 50 คน 250,000.00 ศึกษาดูงานนำมาพัฒนามาปรับใช้กับหน่วยงานและเทศบาลตำบลนางัว สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
302. โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ดับเพลิง 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21.00 ตารางเมตร ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ดับเพลิง 21 ตารางเมตร 49,900.00 ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ดับเพลิง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
303. โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนางัว 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 Hp. 380 V ปรับปรุงระบบสูบน้ำศูนย์ป้องกันฯ 380 V 63,000.00 ระบบสูบน้ำศูนย์ป้องกันฯมีอายุการใช้งานนานขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
304. ค่าใช้บริการเว็บโฮสติ้งและจดโดเมนชื่อเว็บไซต์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป พื้นที่จำนวน 3 จิกกะไบต์ ใช้บริการเว็บโฮสติ้งและจดโดเมนชื่อเว็บไซต์ 3 จิกกะไบต์ 2,500.00 เว็บไซต์เทศบาล ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
305. โครงการขุดบ่อบาดาล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 บ่อ บ่อบาดาล 1 บ่อ 136,000.00 บ่อบาดาล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 5.2 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน
306. เย็บปกหนังสือ,เข้าเล่มหนังสือ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนหนังสือที่เข้าเล่ม รูปเล่มกรอบอัตรากำลังและรายงานการประชุม 1,040 0 0 แผ่น 5,000.00 5,000.00 5,000.00 รูปเล่มกรอบอัตรากำลังและรายงานการประชุม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
307. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป 0 1 1 70,000.00 70,000.00 70,000.00 บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
308. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานป้องกัน และเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานป้องกัน และเทศกิจ บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานป้องกัน และเทศกิจ 2 2 2 งาน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานป้องกัน และเทศกิจ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
309. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานป้องกัน บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานป้องกัน 1 1 1 งาน 40,000.00 50,000.00 50,000.00 บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
310. ค่ารับรอง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เครื่องดื่ม อาหารต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 70,000.00 70,000.00 70,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
311. ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จต่างๆ ใช้จ่ายในการรับเสด็จต่างๆ 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ใช้จ่ายในการรับเสด็จต่างๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
312. ค่าใช้จ่ายในงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ค่าใช้จ่ายในงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ ใช้จ่ายในงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ 0 0 0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ใช้จ่ายในงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
313. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 วัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
314. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
315. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,517 0 0 ลิตร 200,000.00 200,000.00 200,000.00 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
316. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,393 0 0 ลิตร 200,000.00 200,000.00 200,000.00 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
317. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
318. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
319. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
320. ค่าวัสดุดับเพลิง 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าวัสดุดับเพลิง วัสดุดับเพลิง 0 0 0 25,000.00 25,000.00 25,000.00 วัสดุดับเพลิง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
321. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกันฯ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
322. เงินอุดหนุนงานรัฐพิธี 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนงานรัฐพิธี 10,000 0 0 บาท 10,000.00 10,000.00 10,000.00 อุดหนุนงานรัฐพิธี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
323. จัดซื้อเเรือท้องแบนแบบไฟเบอร์กลาส 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ลำ เรือท้องแบนแบบไฟเบอร์กลาส 1 ลำ 53,600.00 เรือท้องแบนแบบไฟเบอร์กลาส สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
324. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด งานบริหารทั่ว 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 7,000.00 เครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
325. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก งานทะเบียนฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-กิจการทะเบียน ชนิด 5 ฟุต จำนวน 3 หลัง ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 3 หลัง 16,500.00 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
326. จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น-ร้อน งานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย ความจุจำนวน 10 ลิตร 1 เครื่อง เครื่องทำน้ำเย็น-ร้อน งานเทศกิจ 1 เครื่อง 5,000.00 เครื่องทำน้ำเย็น-ร้อน งานเทศกิจ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
327. จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 งานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 ตำแหน่ง ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 งานเทศกิจ 1 ตำแหน่ง 5,000.00 ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 งานเทศกิจ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
328. จัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ งานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 ตัว พัดลมตั้งโต๊ะ งานเทศกิจ 1 ตัว 1,500.00 พัดลมตั้งโต๊ะ งานเทศกิจ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
329. จัดซื้อกรวยจราจร งานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 30 อัน กรวยจราจร งานเทศกิจ 27 อัน 13,500.00 กรวยจราจร งานเทศกิจ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
330. จัดซื้อเครื่องจอคอมพิวเตอร์ งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 หน่วย จอคอมพิวเตอร์ งานป้องกัน 1 หน่วย 3,500.00 จอคอมพิวเตอร์ งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
331. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 750 VA จำนวน 1 เครื่อง เครื่องสำรองไฟฟ้า งานป้องกัน 1 เครื่อง 1,800.00 เครื่องสำรองไฟฟ้า งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
332. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองคลัง 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
333. ค่าวัสดุสำนักงาน 1 สำนัก 6 กอง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุสำนักงาน 1 สำนัก 6 กอง วัสดุสำนักงาน 1 สำนัก 6 กอง 158 0 0 รายการ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 วัสดุสำนักงาน ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
334. ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ 1 สำนัก 6 กอง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ 1 สำนัก 6 กอง วัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ 1 สำนัก 6 กอง 0 0 0 150,000.00 150,000.00 150,000.00 วัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
335. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 สำนัก 6 กอง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 สำนัก 6 กอง วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 สำนัก 6 กอง 85 0 0 รายการ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
336. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง 0 0 0 25,000.00 25,000.00 25,000.00 มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
337. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 392 0 0 ลิตร 35,000.00 35,000.00 35,000.00 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
338. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
339. ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ชนิด 5 ฟุต จำนวน 4 หลัง ตู้เก็บเอกสาร กองคลัง 4 หลัง 22,000.00 เก็บเอกสารทางราชการ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
340. ซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 ตัว พัดลมตั้งโต๊ะ กองคลัง 2 ตัว 3,000.00 พัดลมตั้งโต๊ะ กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
341. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง 2 ชุด 30,000.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
342. ค่าเย็บปกหนังสือ, เข้าเล่มหนังสือ กองวิชาการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เทศบัญญัติ, เล่มแผน จำนวน 200 เล่ม เอกสารเทศบัญญัติ, เล่มแผน ฯลฯ 230 200 200 เล่ม 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เอกสารเทศบัญญัติ, เล่มแผน ฯลฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
343. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมซ่อมแซมครุภัณฑ์ กองวิชาการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป บำรุงรักษาและซ่อมแซมซ่อมแซมครุภัณฑ์ บำรุงรักษาและซ่อมแซมซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
344. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองวิชาการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
345. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองวิชาการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16 0 0 ลิตร 1,000.00 1,000.00 1,000.00 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
346. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองวิชาการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
347. ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองวิชาการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ซื้อตู้เก็บเอกสาร ซื้อตู้เก็บเอกสาร 1 หลัง 5,500.00 ซื้อตู้เก็บเอกสาร ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
348. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสวัสดิการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 0 0 0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
349. วัสดุก่อสร้าง กองสวัสดิการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 240,000.00 240,000.00 240,000.00 วัสดุก่อสร้าง ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
350. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสวัสดิการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 42 0 0 ลิตร 5,000.00 5,000.00 5,000.00 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
351. ค่าจัดซื้อพวงมาลัย กองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จัดซื้อพวงมาลัย พวงมาลัย 0 0 0 3,000.00 3,000.00 3,000.00 พวงมาลัย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
352. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ทรัพย์สินทางราชการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
353. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 ศูนย์ วัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 26 0 0 รายการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 วัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
354. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มทักษะพัฒนาการใหม่ ๆ ให้เด็ก ๆ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
355. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 ลิตร 5,000.00 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
356. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร กองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ชนิด 5 ฟุต จำนวน 1 หลัง ตู้เก็บเอกสาร 1 หลัง 5,500.00 ตู้เก็บเอกสาร ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
357. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสาธา งานทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
358. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน งานโรงฆ่าสัตว์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
359. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธา งานทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 630 0 0 ลิตร 45,000.00 45,000.00 45,000.00 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
360. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานกำจัดขยะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,934 0 0 ลิตร 450,000.00 450,000.00 450,000.00 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
361. ค่าวัสดุป้ายโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองสาธาฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุป้ายโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
362. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย งานกำจัดขยะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุเครื่องแต่งกาย งานกำจัดขยะ 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 มีวัสดุเครื่องแต่งกายที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
363. ค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง งานกำจัดขยะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุยานพาหนะขนส่ง วัสดุยานพาหนะขนส่ง งานกำจัดขยะ 0 0 0 80,000.00 80,000.00 80,000.00 มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
364. ค่าจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนถังขยะยางรถยนต์ ถังขยะยางรถยนต์ 167 ถัง 50,000.00 ถังขยะยางรถยนต์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
365. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว งานกำจัดขยะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว งานกำจัดขยะ วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
366. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว งานโรงฆ่าสัตว์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุงานบ้านงานครัว งานโรงฆ่าสัตว์ 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
367. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 มีวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
368. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ไม้ฟืน) 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิง (ไม้ฟืน) วัสดุเชื้อเพลิง (ไม้ฟืน) 120 0 0 ลูกบาศก์เมตร 50,000.00 50,000.00 50,000.00 วัสดุเชื้อเพลิง (ไม้ฟืน) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
369. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เครื่อง 19,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
370. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 0 0 0 80,000.00 80,000.00 80,000.00 ทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
371. รายจ่ายเพื่อบริการ ถ่ายเอกสารฯลฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเพื่อบริการ ถ่ายเอกสารฯลฯ รายจ่ายเพื่อบริการ ถ่ายเอกสารฯลฯ 9,596 0 0 แผ่น 10,000.00 10,000.00 10,000.00 รายจ่ายเพื่อบริการ ถ่ายเอกสารฯลฯ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
372. ค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุก่อสร้าง กองช่าง วัสดุก่อสร้าง กองช่าง 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 มีอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างและซ่อมแซม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
373. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
374. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,544 0 0 ลิตร 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
375. ค่าวัสดุป้ายโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุป้ายโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุป้ายโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 40,000.00 40,000.00 40,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
376. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 420,000.00 420,000.00 420,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
377. ค่าวัสดุแต่งกาย กองช่าง งานสวนฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุแต่งกาย กองช่าง งานสวนฯ วัสดุแต่งกาย กองช่าง งานสวนฯ 0 0 0 12,000.00 12,000.00 12,000.00 มีวัสดุแต่งกายพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
378. ค่าวัสดุการเกษตร กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุการเกษตร กองช่าง วัสดุการเกษตร กองช่าง 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 5.3 การพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและควรให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
379. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันรวมที่ไปราชการ เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 93 0 0 วัน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
380. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนวันรวม เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 1 0 0 วัน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
381. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันรวม เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 13 0 0 วัน 70,000.00 70,000.00 70,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
382. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร วิชาการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันรวม เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 28 0 0 วัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
383. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันรวม เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 23 0 0 วัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
384. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองสวัสดิการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันรวม เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 11 0 0 วัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
385. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองสาธารณสุขฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันรวม เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 15 0 0 วัน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
386. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันรวม เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 11 0 0 วัน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
387. โครงการเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้รับทุน เป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพนักงานในเทศบาล 1 0 0 คน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 เป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพนักงานในเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
388. ค่าหนังสือพิมพ์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวารสาร วารสารและหนังสือพิมพ์ 562 0 0 ฉบับ 7,500.00 7,500.00 7,500.00 วารสารและหนังสือพิมพ์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
389. โครงการอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและเยาวชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้เข้าร่วม ผู้นำชุมชนและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยและการ 0 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ผู้นำชุมชนและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยและการ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
390. โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนพนักงานดีเด่น เพิ่มขวัญกำลังใจแก่พนักงาน 0 0 0 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพิ่มขวัญกำลังใจแก่พนักงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
391. โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก อปพร. 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้ไปศึกษาดูงาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร อปพร 0 0 0 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร อปพร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
392. โครงการเทศบาลพบประชาชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ทั้ง 12 หมู่บ้าน สามารถบริการประชาชนถึงบ้านและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 12 12 12 หมู่บ้าน 45,000.00 45,000.00 45,000.00 สามารถบริการประชาชนถึงบ้านและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
393. โครงการจัดทำวารสาร กองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวารสารที่จัดพิมพ์ วารสาร กองการศึกษา 0 0 0 ฉบับ 70,000.00 70,000.00 70,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
394.  ค่าจ้างแรงงานรายวัน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนแรงงานรายวัน แรงงานรายวัน 0 0 0 คน 56,520.00 56,520.00 56,520.00 แรงงานรายวัน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
395. โครงการศึกษาดูงานพนักงานและพนักงานจ้าง กองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้ไปศึกษาดูงาน บุคลากรมีความรู้และได้รับประสบการณ์ 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 บุคลากรมีความรู้และได้รับประสบการณ์ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
396. โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ประชาชนได้ความรู้และนำไปปฏิบัติได้ 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนได้ความรู้และนำไปปฏิบัติได้ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
397. โครงการอาสาสมัครผู้ประสานพลังแผ่นดิน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ดูแลสอดส่องในการเสพยาและรายงานผล 0 0 0 คน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 มีผู้ดูแลสอดส่องในการเสพยาและรายงานผล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
398. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนอกราชอาณาจักร สำนักปลัด 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 5 0 0 วัน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
399. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ทั้ง 12 หมู่บ้าน หอกระจายข่าวใช้งานได้ตามปกติ 12 12 12 หมู่บ้าน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 หอกระจายข่าวใช้งานได้ตามปกติ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
400. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสาธาฯ งานกำจัดขยะมูลฝอย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 0 50,000.00 บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
    แนวทาง : 5.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบผลการดำเนินงาน
401. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ 15,000 0 0 บาท 30,000.00 30,000.00 30,000.00 การทำงานลุล่วงด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
402. อุดหนุนค่าประเมินความพึงพอใจในการรับบริการในเขตเทศบาล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนค่าประเมินความพึงพอใจ 12,000 0 0 บาท 12,000.00 12,000.00 12,000.00 การประเมินสำเร็จด้วยดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
403. โครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สาย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป แม่ข่าย 1 จุด ลูกข่าย4 จุด หอกระจายข่าวแบบไร้สาย 4 4 4 จุด 500,000.00 500,000.00 500,000.00 หอกระจายข่าวแบบไร้สาย ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
404. โครงการจัดทำวารสาร กองวิชาการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 300 เล่ม วารสารประชาสัมพันธ์ 300 300 300 เล่ม 100,000.00 100,000.00 100,000.00 หน่วยงานอื่นได้รับทราบข้อมูลและภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาล ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
405. ค่าใช้บริการเว็บโฮสดิ้งและจดโดเมนชื่อเว็บไซต์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 1 โฮสดิ้ง 1 โดเมน 2 จิก เว็บโฮสดิ้งและจดโดเมนชื่อเว็บไซต์ 2 2 2 จิก 3,500.00 3,500.00 3,500.00 เทศบาลมีเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์งาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
406. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 12 หมู่บ้าน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 12 12 12 หมู่บ้าน 250,000.00 250,000.00 250,000.00 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ทั่วถึง รวดเร็ว ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
407. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียงตามสาย ม.8 บ้านศิริชัย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 8, บ้านศิริชัย หมู่ 8 ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร 1 หมู่บ้าน 100,000.00 ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
408. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียงตามสาย ม.7 บ้านไทยรุ่งเรือง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 7, บ้านไทยรุ่งเรือง ม.7 ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร 1 หมู่บ้าน 100,000.00 ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
409. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวเสียงตามสาย บ้านสันติสุข หมู่ 11 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 11, บ้านสันติสุข หมู่ 11 ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร 1 หมู่บ้าน 100,000.00 ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
    แนวทาง : 5.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
410. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัยวาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนครัวเรือนที่ประสบภัย ลดความเดือดร้อนของประชาชน 1 0 0 ครัวเรือน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ลดความเดือดร้อนของประชาชน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
411. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน อปพร.ในเขตเทศบาล มีการประชุม อปพร.และมีการร่วมกิจกรรมในวัน อปพร. 306 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 มีการประชุม อปพร.และมีการร่วมกิจกรรมในวัน อปพร. สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
412. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 7 วันอันตราย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 7 7 7 วัน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
413. โครงการจัดซื้อรถกู้ชีพ-กู้ภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คัน รถกู้ชีพกู้ภัย 1 1 1 คัน 650,000.00 650,000.00 650,000.00 รถกู้ชีพกู้ภัย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
414. โครงการตกแต่งอาคารศูนย์ป้องกันฯ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ห้องวิทยุสื่อสาร ง่ายต่อการดูแลรักษาห้องเวรยามและเป็นระเบียบ 1 1 1 ห้อง 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ง่ายต่อการดูแลรักษาห้องเวรยามและเป็นระเบียบ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
415. โครงการจัดทำรั้วประตูทางเข้าศูนย์ป้องกันฯและทาสีรั้ว 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทางเข้าศูนย์ป้องกันฯ ป้องกันเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ 1 1 1 แห่ง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ป้องกันเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
416. โครงการจัดซื้อชุด อปพร. 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนสมาชิก อปพร. มีวัสดุ อุปกรณ์พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 0 0 0 ชุด 40,000.00 40,000.00 40,000.00 มีวัสดุ อุปกรณ์พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
417. โครงการจัดซื้อกระบองไฟกระพริบไฟฉาย สปอร์ตไลท์ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนชุดที่จัดซื้อ มีวัสดุ อุปกรณ์พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 0 0 0 ชุด 6,000.00 6,000.00 6,000.00 มีวัสดุ อุปกรณ์พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
418. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 1 1 1 คัน 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 ประชาชนได้รับน้ำสะอาดและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
419. โครงการจัดซื้อถังน้ำยาเคมี 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนที่จัดซื้อ ถังน้ำยาเคมี 0 0 0 ถัง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ไม่ต้องเติมน้ำยาบ่อยครั้งใช้ได้นานจนกว่าน้ำยาจะหมด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
420. โครงการจัดซื้อสายยางดับเพลิงสายยางใสและหัวฉีดดับเพลิง 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนชุดที่จัดซื้อ มีอุปกรณ์ที่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 0 0 0 ชุด 60,000.00 60,000.00 60,000.00 มีอุปกรณ์ที่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
421. โครงการจัดซื้อเสื้อชูชีพ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10 ตัว เสื้อชูชีพ 10 10 10 ตัว 10,000.00 10,000.00 10,000.00 สามรถช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางน้ำได้อย่างปลอกภัย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
422. โครงการติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส (หลังคารถกู้ชีพ-กู้ภัย) 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการที่ดี 0 0 0 28,000.00 28,000.00 28,000.00 ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการที่ดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
423. โครงการซ่อมแซมเปลี่ยนถังบรรจุน้ำรถดับเพลิง (คันเก่า) 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จุดที่ต้องซ่อมแซม มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น 0 0 0 จุด 200,000.00 200,000.00 200,000.00 มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
424. โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 0 2,000.00 ปฏิบัติงานในยามเกิดอุบัติเหตุได้ทุกสถาณะการณ์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
ข้อมูล ณ 24/06/2557
0

Add a Comment