แผนพัฒนา 3 ปี 57-59

Posted by:

รายงานแผนพัฒนา 3 ปี (ล่าสุด) พ.ศ. 2557 – 2559
เทศบาลตำบลนางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกิจกรรม จากแผนชุมชน หมู่ที่ ตัวชี้วัด ผลผลิต เป้าหมายผลผลิต หน่วยวัด งบประมาณ ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ
2557 2558 2559 2557 2558 2559
ยุทธศาสตร์ : 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
    แนวทาง : 1.1 การสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
1. โครงการก่อสร้างกำแพงวัดโคเขตตารามด้านทิศใต้ เพื่อป้องกันดินพังทะลาย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ยาว 85 ม . สูงเฉลี่ย 1.40 ม. – 2.0 ม. กำแพงวัด 85 85 85 เมตร 500,000.00 500,000.00 500,000.00 กำแพงวัด ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนรวมราษฎร์ โรงฆ่าสัตว์ ถึงซอยเรือนไทย เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 6 ม. ยาว 339 ม. ลึก 0.50 ม. ถนนลูกรัง 339 339 339 เมตร 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ถนนลูกรัง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย อุระสนิท เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. ถนน คสล. 200 200 200 เมตร 660,000.00 660,000.00 660,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนศรีมงคล บ้านเจริญชัย ม. 2 เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 2, กว้าง 0.70 ม. ยาว 300 ม. รางระบายน้ำ คสล. 300 300 300 เมตร 900,000.00 900,000.00 900,000.00 รางระบายน้ำ คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
5. โครงการลาดยางทับถนน ศรีมงคล บ้านเจริญชัย ม. 2 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 2, กว้าง 1 ม. ยาว 500 ม. ถนนลาดยาง 500 500 500 เมตร 250,000.00 250,000.00 250,000.00 ถนนลาดยาง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนรวมราษฎร์ ซอย 19 บ้านเจริญชัย ม.2 เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 2, กว้าง 0.70 ม. ยาว 190 ม. รางระบายน้ำ 190 190 190 เมตร 570,000.00 570,000.00 570,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนศรีมงคล บ้านสันติสุข ม.3 เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 3, กว้าง 0.70 ม. ยาว 800 ม. รางระบายน้ำ 800 800 800 เมตร 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
8. โครงการก่อสร้างคันกั้นดิน หลังฝายคุ้มใต้ฝาย บ้านสันติสุข ม. 3 เพื่อป้องกันดินพังทะลาย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 3, คันกั้นดิน คันกั้นดิน 0 0 0 500,000.00 500,000.00 500,000.00 คันกั้นดิน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยกระเทย บ้านไทยรุ่งเรืองด้านทิศเหนือ เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย กว้าง 0.70 ม. ยาว 200 ม. รางระบายน้ำ 200 200 200 เมตร 600,000.00 600,000.00 600,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 9 ซอย 10 บ้านไทยรุ่งเรือง เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 4, กว้าง 0.70 ม. ยาว 250 ม. รางระบายน้ำ 250 250 250 เมตร 750,000.00 750,000.00 750,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนหน้าศาลากลางบ้านไทยรุ่งเรือง เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 4, กว้าง 0.70 ม. ยาว 200 ม. รางระบายน้ำ 200 200 200 เมตร 600,000.00 600,000.00 600,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย อำนวยพร 2 ข้างทาง บ้านศิริชัย เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 5, กว้าง 0.70 ม. ยาว 400 ม. รางระบายน้ำ 400 400 400 เมตร 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนรวมราษฎร์ ซ.1 บ้านโนนผาแดง เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 6, กว้าง 0.70 ม. ยาว 600 ม. รางระบายน้ำ 600 600 600 เมตร 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเตาปูน บ้านโนนผาแดง เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 6, กว้าง 0.70 ม. ยาว 750 ม. รางระบายน้ำ 750 750 750 เมตร 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยถนนสายใหม่ เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. ถนน คสล. 1,200 1,200 1,200 เมตร 3,960,000.00 3,960,000.00 3,960,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ชำนาญศิลป์ ด้านทิศตะวันออก เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย กว้าง 0.70 ม. ยาว 440 ม. รางระบายน้ำ 440 440 440 เมตร 1,320,000.00 1,320,000.00 1,320,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีสุริยจันทร์ไปผาแซง เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. ถนน คสล. 800 800 800 เมตร 2,640,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย สมมาตร 2 ข้างทาง บ้านสันติสุข ม.11 เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 7, กว้าง 0.70 ม. ยาว 750 ม. รางระบายน้ำ 750 750 750 เมตร 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย รัตนสุริย์ บ้านสันติสุข ม.11 เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 7, กว้าง 0.70 ม. ยาว 220 ม. รางระบายน้ำ 220 220 220 เมตร 660,000.00 660,000.00 660,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอู่น้องสัม บ้านสันติสุข ม.11 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 7, กว้าง 0.70 ม. ยาว 200 ม. ถนน คสล. 200 200 200 เมตร 660,000.00 660,000.00 660,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
21. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยล้อมดาว บ้านสันติสุข ม.11 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 7, กว้าง 0.70 ม. ยาว 180 ม. ถนน คสล. 180 180 180 เมตร 594,000.00 594,000.00 594,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 6 เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 8, กว้าง 0.70 ม. ยาว 300 ม. รางระบายน้ำ 300 300 300 เมตร 900,000.00 900,000.00 900,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
23. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน(แอสฟัลต์ติกคอนกรีต)พยุงศักดิ์ ฯซ.6 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 6 ม. ยาว 250 ม. ถนนลาดยาง 250 250 250 เมตร 438,000.00 438,000.00 438,000.00 ถนนลาดยาง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 1 บ้านท่าโสม เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 9, กว้าง 0.70 ม. ยาว 400 ม. รางระบายน้ำ 400 400 400 เมตร 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 2 บ้านท่าโสม เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 9, กว้าง 0.70 ม. ยาว 400 ม. รางระบายน้ำ 400 400 400 เมตร 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
26. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 2 ซ.โกศล บ้านท่าโสม เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 9, กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. ถนน คสล. 280 280 280 เมตร 924,000.00 924,000.00 924,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
27. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 8 บ้านท่าโสม เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 9, กว้าง 0.70 ม. ยาว 320 ม. รางระบายน้ำ 320 320 320 เมตร 960,000.00 960,000.00 960,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซ.19ถึงหลังวัดเทพนิมิต เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย กว้าง 0.70 ม. ยาว 500 ม. รางระบายน้ำ 500 500 500 เมตร 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
29. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 14 บ้านโสมใหม่ ความยาวของรางระบายน้ำ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 10, กว้าง 0.70 ม. ยาว 190 ม. รางระบายน้ำ 190 190 190 เมตร 570,000.00 570,000.00 570,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
30. โครงการขยายไหล่ถนนเศรษฐีถึงหลังวัดเทพนิมิต สองข้างทาง เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 1 ม. ยาว 600 ม. ขยายไหล่ถนน 600 600 600 เมตร 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ขยายไหล่ถนน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
31. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเศรษฐี ซอย 2 บ้านโสมใหม่ เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 10, กว้าง 0.70 ม. ยาว 600 ม. รางระบายน้ำ 600 600 600 เมตร 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
32. โครงการขยายไหล่ถนนอนุสาวรีย์ซอย 16 สองข้างทาง เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 1 ม. ยาว 160 ม. ขยายไหล่ทาง 160 160 160 เมตร 80,000.00 80,000.00 80,000.00 ขยายไหล่ทาง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
33. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนจิตติชัย สองข้างทาง ตลอดสาย เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย กว้าง 0.70 ม. ยาว1,200 ม. รางระบายน้ำ 1,200 1,200 1,200 เมตร 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
34. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพยุงศักดิ์ ซอย 15 ตลอดสาย เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย กว้าง 0.70 ม. ยาว 150 ม. รางระบายน้ำ 150 150 150 เมตร 450,000.00 450,000.00 450,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
35. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนศรีสุริยจันทร์ เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. ถนน คสล. 800 800 800 เมตร 2,640,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
36. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ลงหินคลุก ถนนคุ้มผาแซงไปโคกสาธารณะ เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม. ถนน ลูกรัง ลงหินคลุก 300 300 300 เมตร 990,000.00 990,000.00 990,000.00 ถนน ลูกรัง ลงหินคลุก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
37. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนข้างบ้านพ่อรวย บ้านโสมสุข เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 11, กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. ถนน คสล. 80 80 80 เมตร 176,000.00 176,000.00 176,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
38. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนจิตติชัย ซอย 4 ถึงซอย 5 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 6 ม. ยาว 80 ม. ถนน คสล. 80 80 80 เมตร 264,000.00 264,000.00 264,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
39. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนพยุงศีล ซ 1 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. ถนน คสล. 120 120 120 เมตร 264,000.00 264,000.00 264,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
40. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพยุงศักดิ์ ซอย 11 ตลอดสาย เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย กว้าง 0.70 ม. ยาว 100 ม. รางระบายน้ำ 100 100 100 เมตร 300,000.00 300,000.00 300,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
41. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพยุงศักดิ์ ซอย 13 ตลอดสาย ความยาวของรางระบายน้ำ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย กว้าง 0.70 ม. ยาว 100 ม. รางระบายน้ำ 100 100 100 เมตร 300,000.00 300,000.00 300,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
42. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพยุงศักดิ์ ซอย 9 ตลอดสาย เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย กว้าง 0.70 ม. ยาว 100 ม. รางระบายน้ำ 100 100 100 เมตร 300,000.00 300,000.00 300,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
43. โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ถนนจิตติชัย ซอย 4 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 6 ม. ยาว 40 ม. ถนน คสล. 40 เมตร 132,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
44. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 3 (แฮปปี้แลนด์) เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 6 ม. ยาว 80 ม. ถนน คสล. 80 เมตร 264,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
45. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 1 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. ถนน คสล. 800 800 800 เมตร 2,640,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
46. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนข้างบ้านนายสุกรี ดวงเนตร เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 6 ม. ยาว 100 ม. ถนน คสล. 100 100 100 เมตร 330,000.00 330,000.00 330,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
47. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนหลังศาลากลางบ้าน บ้านทรัพย์เจริญ เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 12, กว้าง 6 ม. ยาว 250 ม. ถนน คสล. 250 250 250 เมตร 825,000.00 825,000.00 825,000.00 ถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
48. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพยุงศักดิ์ ซอย 12 เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย กว้าง 0.70 ม. ยาว 160 ม. รางระบายน้ำ 160 160 160 เมตร 480,000.00 480,000.00 480,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
49. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนจากซอยบัวทองถึงถนนพยุงศักดิ์ เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย กว้าง 0.70 ม.ยาว 800 ม. รางระบายน้ำ 800 800 800 เมตร 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
50. โครงการลาดยางทับถนนพยุงศักดิ์จากอู่พิเชษฐ์ไปห้วยเชียงเครือ เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ถนนลาดยาง 350 350 350 เมตร 1,155,000.00 1,155,000.00 1,155,000.00 ถนนลาดยาง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
51. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพยุงศักดิ์ ซอย 16 เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย กว้าง 0.70 ม.ยาว 160 ม. รางระบายน้ำ 160 160 160 เมตร 480,000.00 480,000.00 480,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
52. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุขสรรค์ ถึงซอยเรือนไทย เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย กว้าง 0.70 ม.ยาว 600 ม. รางระบายน้ำ 600 600 600 เมตร 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
53. โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค จำนวนจุดที่ซ่อมแซม ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 1 0 0 จุด 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
54. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถายในเขตเทศบาล เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค จำนวนจุดที่ซ่อมแซม ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 0 0 0 จุด 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
55. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก พร้อมฝา คันหิน ทางเท้า เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย จำนวนจุดที่ซ่อมแซม การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 0 0 0 จุด 150,000.00 150,000.00 150,000.00 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
56. โครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลาเอนกประสงค์ เพื่อปรับปรุงต่อเติม ศาลาเอนกประสงค์ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 3, พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 373.00 ตารางเมตร ปรับปรุงต่อเติม ศาลาเอนกประสงค์ 373 ตรม 356,000.00 ปรับปรุงต่อเติม ศาลาเอนกประสงค์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
57. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (ที่พักริมทาง) เพื่อเป็นที่พักรอรถประจำทาง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 6, บ้านโนนผาแดง หมู่ที่ 9 จำนวน 1 หลัง ที่พักริมทาง 1 หลัง 290,000.00 ที่พักริมทาง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
58. โครงการถมดินปรับระดับ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ เพื่อปรับระดับพื้นที่ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 7, พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,484.00 ตารางเมตร ปรับระดับพื้นที่ 2,484 ตรม 192,000.00 ปรับระดับพื้นที่ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
59. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ เพื่อปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 10, พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยมากขึ้น 256 ตรม 530,000.00 พื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
60. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 12, พื้นที่ไม่น้อยกว่า 231.60 ตารางเมตร ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ 232 ตรม 277,000.00 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
61. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนรวมราษฎร์ ซอย 6 บ้านศิริชัย หมู่ที่ 8 เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 5, ยาว 77.00 เมตร รางระบายน้ำ 77 เมตร 244,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
62. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยสมมาตรจากถนนศรีมงคลถึงถนนวัฒนคุณ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 7, ยาว 120.00 เมตร รางระบายน้ำ 120 เมตร 399,000.00 รางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
63. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับหน้าถนนคสล.เดิมถนนอนุสาวรีย์ เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 9, ยาว 450 เมตร ถนนลาดยางทับ 450 เมตร 1,289,000.00 ถนนลาดยางทับ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
64. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับหน้าถนน คสล.เดิม ถ.ศิริรุ่งเรือง เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ความยาวของถนน ถนนลาดยางทับหน้าถนน คสล.เดิม ถ.ศิริรุ่งเรือง 531 เมตร 936,000.00 ถนนลาดยางทับหน้าถนน คสล.เดิม ถ.ศิริรุ่งเรือง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
65. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับหน้าถนน คสล.เดิม ถ.ศรีมงคล เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ความยาวของถนน ถนนลาดยางทับหน้าถนน คสล.เดิม ถ.ศรีมงคล 22 เมตร 380,000.00 ถนนลาดยางทับหน้าถนน คสล.เดิม ถ.ศรีมงคล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
66. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถ.อนุสาวรีย์ ซอย 3 เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำรูปตัวยู ถ.อนุสาวรีย์ ซอย 3 76 เมตร 234,000.00 รางระบายน้ำรูปตัวยู ถ.อนุสาวรีย์ ซอย 3 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
67. โครงการก่อสร้างไหล่ทางคสล. ถนนอนุสาวรีย์ หน้าสระศรีมงคล เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ความยาวของถนน ไหล่ทางคสล. 100 เมตร 199,000.00 ไหล่ทางคสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 1.2 การพัฒนาระบบจราจร
68. จัดทำป้ายจราจร ตามสี่แยกในหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล เพื่อใช้เป็นป้ายบอกการจราจรลดอุบัติเหตุในหมู่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ จำนวนป้ายที่ติด ป้ายจราจร 0 0 0 ป้าย 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ป้ายจราจร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
69. โครงการจัดทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานประเพณีและงานอื่นๆ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ ขนาด 1*3 เมตร จำนวน 5 จุด ป้ายโครงเหล็ก 5 5 5 จุด 25,000.00 25,000.00 25,000.00 ป้ายโครงเหล็ก สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
70. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นสะท้อนแสง เพื่อรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ จำนวน 5 ป้าย ป้ายสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น 5 5 5 ป้าย 25,000.00 25,000.00 25,000.00 ป้ายสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
71. โครงการจัดซื้อกรวยจราจรขนาด70 ซม.สะท้อนแสง เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดและใช้ในการปิดกั้นจราจรหรือการให้บริการประชาชนภายในเขตเทศบาลในงานต่างๆ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ จำนวน 50 อัน กรวยจราจร 50 50 50 อัน 22,500.00 22,500.00 22,500.00 กรวยจราจร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
72. ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดและใช้ในการปิดกั้นจราจรหรือการให้บริการประชาชนภายในเขตเทศบาลในงานต่างๆ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ เขตเทศบาล 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
73. โครงการส่งเสริมปลูกสร้างวินัยจราจร เพื่อให้ประชาชนรู้ระเบียบจราจร 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ จำนวนผู้เข้าร่วม ปลูกสร้างวินัยจราจร 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
74. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายเตือนและบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับงานเทศกิจ เพื่อทำป้ายบังคับและตักเตือนในการจำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาล 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ จำนวนป้ายที่จัดทำ ป้ายเตือนและบังคับต่าง ๆ 0 0 0 ป้าย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 สังคมเกิดความเป็นระเบียบ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
75. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทางหน้าโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เพื่อเป็นที่พักในการเดินทางสัญจรไปมาในชุมชน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ 6, จำนวน 2 หลัง ศาลาที่พักริมทาง 2 2 2 หลัง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ศาลาที่พักริมทาง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
76. โครงการติดตั้งเนินลูกระนาดสำเร็จรูปตามสี่แยกในเขตเทศบาล เพื่อความลดอุบัติเหตุในแยกต่าง ๆ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค จำนวนที่ติดตั้งตามสี่แยก ติดตั้งเนินลูกระนาดสำเร็จรูป 0 0 0 แห่ง 80,000.00 80,000.00 80,000.00 จำนวนอุบัติเหตุลดลง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
77. โครงการติดตั้งปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร เพื่อสร้างระเบียบวินัยในการจราจร 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค จำนวนจุดที่ติดตั้ง ไฟสัญญาณจราจร 0 0 0 จุด 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 ไฟสัญญาณจราจร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
78. โครงการก่อสร้างสะพานลอย ถนนรวมราษฎร์ หน้าโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เพื่อความสะดวกในการเดินเท้าข้ามถนน 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค กว้าง 6 ม. ยาว 30 ม. สะพานลอย 30 30 30 เมตร 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 มีความปลอดภัยในการข้ามถนน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
79. โครงการอบรมวินัยจราจรในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วินัยจราจรในชุมชน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ 12 หมู่บ้าน มีวินัยในการขับขี่ยิ่งขึ้น 12 12 12 หมู่บ้าน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 มีวินัยในการขับขี่ยิ่งขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
80. โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรถนนศรีพัฒนาแยกถนนพนมพัฒนา เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มวินัยจราจร 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค จำนวน 1 แยก ไฟสัญญาณจราจร 1 1 1 แยก 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 ไฟสัญญาณจราจร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
81. โครงการ อปพร.จัดการจราจรสถานศึกษา เพื่อคอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบจราจรหน้าโรงเรียนตอนเช้า, เย็น 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ จำนวนอาสาสมัคร จัดการจราจรสถานศึกษา 9 คน 110,000.00 ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดแก่เด็กนักเรียน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
    แนวทาง : 1.3 พัฒนาระบบการบริการด้านประปา
82. โครงการขยายเขตน้ำประปาบ้านสันติสุข ม.3 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 3, จำนวนจุดที่ขยาย ขยายเขตน้ำประปา 0 0 0 จุด 500,000.00 500,000.00 500,000.00 ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
83. โครงการขยายเขตน้ำประปา ถนนสายใหม่ บ้านโนนผาแดง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 6, ระยะทาง 100 เมตร ขยายเขตน้ำประปา 100 0 0 เมตร 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
84. โครงการขยายเขตน้ำประปาถนนพนมพัฒนาถึงซอยหลังตลาดสด เทศบาลตำบลนางัว เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 8, ระยะทาง 330 ม. ขยายเขตน้ำประปา 330 330 330 เมตร 330,000.00 330,000.00 330,000.00 ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
85. โครงการขยายเขตน้ำประปาถนนดับเพลิงถึงบ้านพักตำรวจสภ.น้ำโสม เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 8, ระยะทาง 300 ม. ขยายเขตน้ำประปา 300 300 300 เมตร 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
86. โครงการขยายเขตน้ำประปา ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 2 บ้านท่าโสม เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 9, ระยะทาง 200 ม. ขยายเขตน้ำประปา 200 200 200 เมตร 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
87. โครงการขยายเขตน้ำประปา ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 3 บ้านท่าโสม เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 9, ระยะทาง 300 ม. ขยายเขตน้ำประปา 300 300 300 เมตร 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
88. โครงการขยายเขตน้ำประปา ถนนศรีพัฒนา ซอย 8 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ระยะทาง 800 ม. ขยายเขตน้ำประปา 800 800 800 เมตร 800,000.00 800,000.00 800,000.00 ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
89. โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ระยะทางที่ขยาย ขยายเขตประปา 0 เมตร 450,000.00 ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 1.4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
90. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลตำบลนางัว และตำบลศรีสำราญ เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางที่ขยาย ขยายเขตไฟฟ้า 0 0 0 เมตร 500,000.00 300,000.00 300,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
91. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ตามถนนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลนางัว และตำบลศรีสำราญ เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางที่ขยาย ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 0 0 0 เมตร 300,000.00 300,000.00 300,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
92. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนประชาอุทิศ บ้านเจริญชัย ม.2 เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 2, ระยะทาง 440 ม. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 440 เมตร 250,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
93. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซ.6 ถึงหลัง โรงพยาบาลน้ำโสม เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง 8 จุด ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 8 จุด 20,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
94. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยกระเทย เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 100 ม. ขยายเขตไฟฟ้า 100 เมตร 100,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
95. โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่างระหว่างซอยบ้านศิริชัยกับบ้านไทยรุ่งเรือง เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 4, ไฟฟ้าส่องสว่าง 4 จุด ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง 4 จุด 15,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
96. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยอำนวยพร บ้านศิริชัย เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 5, แรงต่ำระยะทาง 200 ม. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 200 เมตร 300,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
97. โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย อำนวยพร บ้านศิริชัย เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 5, ระยะทางที่ขยาย ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง 0 เมตร 20,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
98. โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่างซอยเตาปูน 1 เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางที่ขยาย ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง 0 เมตร 10,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
99. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยถนนสายใหม่ บ้านโนนผาแดง เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 6, ระยะทาง 200 ม. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 200 เมตร 250,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
100. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยถนนสุริยจันทร์ไปผาแซง เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 400 ม. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 400 400 400 เมตร 400,000.00 400,000.00 400,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
101. โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำซอย นันทกุล เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 400 ม. ขยายไฟฟ้าแรงต่ำ 400 400 400 เมตร 100,000.00 100,000.00 100,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
102. โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่างซอยหลังตลาดสด เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง 5 จุด ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง 5 จุด 10,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
103. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากหลังโรงเรียนบ้านท่าโสมถึงอู่พิเชษฐ์ บ้านโสมใหม่ เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 10, ระยะทาง 500 ม. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 500 500 500 เมตร 500,000.00 500,000.00 500,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
104. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสี่แยกไปรษณีย์ แบบเสาสูง เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง 1 จุด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 1 1 1 จุด 250,000.00 250,000.00 250,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
105. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซ 19 เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 7 จุด ไฟฟ้าส่องสว่าง 7 7 7 จุด 17,000.00 17,000.00 17,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
106. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนจิตติชัย ข้างบ้านหมอกังวาล ไปถึงวัดผาแซง เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 5 จุด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 5 5 5 จุด 12,500.00 12,500.00 12,500.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
107. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนซอยศรีพัฒนา ซอย 8 เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 8 จุด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 8 8 8 จุด 20,000.00 20,000.00 20,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
108. เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวนซอยที่ขยาย ขยายเขตไฟฟ้า 1 ซอย 300,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
ยุทธศาสตร์ : 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    แนวทาง : 2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจชุมชน
109. ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บและค่าบันทึกจปฐ. เพื่อจัดเก็บและบันทึกประมวลผลข้อมูล จปฐ.ในแต่ละชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ข้อมูลประชาชนในชุมชน 12 12 12 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ได้ทราบข้อมูลแต่ละชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
110. โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชนสามารถบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน 12 ชุมชนและกลุ่มอาชีพ รวม 100 คน ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน 100 101 101 คน 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ได้ความคิดริเริ่มในการรวมกลุมอาชีพ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
111. โครงการส่งเสริมรายได้กลุ่มอาชีพ เพื่ออุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตเทศบาล 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวนกลุ่มอาชีพเขตเทศบาล ส่งเสริมรายได้กลุ่มอาชีพ 0 0 0 กลุ่ม 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่ม ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
112. โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อความเป็นระเบียบและสามารถนำผักมารับประทานได้ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ผักสวนครัวรั้วกินได้ 12 12 12 หมู่บ้าน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ผักสวนครัวรั้วกินได้ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
113. โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น ชุมชนในเขตเทศบาล ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 0 0 0 150,000.00 150,000.00 150,000.00 พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
114. โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุกในกระชัง เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น ชุมชนในเขตเทศบาล ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุกในกระชัง 0 0 0 250,000.00 250,000.00 250,000.00 พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
115. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล แก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
116. โครงการฝึกอบรมปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับประชาชนในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน จำนวนปราชญ์ชาวบ้านที่ร่วมอบรม ฝึกอบรมปราชญ์ชาวบ้าน 0 0 0 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เกิดการเรียนรู้ในชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
117. โครงการจัดกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านเจริญชัย เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น 2, บ้านเจริญชัย กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 1 1 บ้านเจริญชัย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เกิดการรวมกลุ่มสร้างรายได้ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
118. โครงการจัดกลุ่มผลิตหีบศพ บ้านเจริญชัย เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 2, บ้านเจริญชัย กลุ่มผลิตหีบศพ บ้านเจริญชัย 1 1 1 บ้านเจริญชัย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เกิดการร่วมกลุ่มสร้างรายได้ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
119. โครงการสนับสนุนกลุ่มเย็บผ้าบ้านไทยรุ่งเรือง เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น 4, บ้านไทยรุ่งเรือง กลุ่มเย็บผ้าบ้านไทยรุ่งเรือง 1 1 1 บ้านไทยรุ่งเรือง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เกิดการรวมกลุ่มสร้างรายได้ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
120. โครงการจัดตั้งกลุ่มทำขนม อาหารบ้านโนนผาแดง ม.9 เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น 6, บ้านโนนผาแดง ม.9 กลุ่มทำขนมอาหาร 1 1 1 บ้านโนนผาแดง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เกิดการรวมกลุ่มสร้างรายได้ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
121. โครงการจัดตั้งกลุ่มทอผ้า ทอเสื่อบ้านโนนผาแดง ม.9 เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น 6, บ้านโนนผาแดง ม.9 กลุ่มทอผ้า ทอเสื่อ 1 1 1 บ้านโนนผาแดง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เกิดการรวมกลุ่มสร้างรายได้ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
122. โครงการจัดงานของดีอำเภอน้ำโสม เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน จำนวนเงินที่อุดหนุน งานของดีอำเภอน้ำโสม 50,000 บาท 50,000.00 เกิดการรวมกลุ่มสร้างรายได้ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
123. โครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ ชุมชนในเขตเทศบาล ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ 12 ชุมชน 50,000.00 พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ : 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
    แนวทาง : 3.1 การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษ
124. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ฟื้นฟูธรรมชาติ ลดมลพิษ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานวิจัยสาธารณสุข พื้นที่ป่าชำรุดโทรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ฟื้นฟูธรรมชาติ ลดมลพิษ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
125. โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้-โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลาดชัน พื้นที่มีความเสี่ยงในการพังทลายของหน้าดิน ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
126. โครงการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกำจัดขยะในโซน อำเภอน้ำโสม นายูงโดย อปท.ในเพื้นที่ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการรักษาความสะอาด 12 ชุมชน ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 12 ชุมชน 10,000,000.00 ชุมชนสะอาด ขยะสร้างรายได้ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
127. โครงการชุมชนปลอดขยะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะ ลดปริมาณขยะ กลับมาใช้ใหม่ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการรักษาความสะอาด 12 ชุมชน ชุมชนปลอดขยะ 12 12 12 ชุมชน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ชุมชนปลอดขยะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
128. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานวิจัยสาธารณสุข จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เฝ้าระวังป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนรู้จักวิธีการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
129. โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์สำหรับครัวเรือน เพื่อลดมลภาวะและเป็นพลังงานใช้ในครอบครัวพึ่งพาต้นเองได้ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 ชุมชน ก๊าซชีวภาพ 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ลดมลภาวะและเป็นพลังงานใช้ในครอบครัวพึ่งพาต้นเองได้ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
130. โครงการก่อสร้างสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อจัดให้มีสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ชุมชนในเขตเทศบาล สถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูล 0 0 0 180,000.00 180,000.00 180,000.00 มีสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
131. โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ เพื่อปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ รองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ 1 แห่ง 100,000.00 รองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
132. โครงการหน้าบ้าน น่ามอง เพื่อการพัฒนาชุมชนของตนให้มีความสะอาด 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานวิจัยสาธารณสุข 12 ชุมชน หน้าบ้าน น่ามอง 12 ชุมชน 30,000.00 ชุมชนของตนมีความสะอาด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
133. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานวิจัยสาธารณสุข ตลาดสดเทศบาล ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด 0 30,000.00 ตลาดสดมีระเบียบเรียบร้อย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
134. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯและโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริฯ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดการพังทลายของหน้าดิน 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้-โครงการปลูกและฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ การปลูกป่าการปลูกหญ้าแฝก 0 10,000.00 ช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดการพังทลายของหน้าดิน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
135. ค่าใช้จ่ายการตรวจหรือทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคของ อปท. เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคในพื้นที่ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานวิจัยสาธารณสุข เขตเทศบาล ตรวจทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค 0 5,000.00 มีข้อมูลคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
136. ค่าจ้างแรงงานรายวัน งานกำจัดขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานรายวัน งานกำจัดขยะ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล จำนวน 1 คน แรงงานรายวัน 1 คน 108,000.00 แรงงานรายวัน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
    แนวทาง : 3.2 พัฒนาสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
137. โครงการขุดลอกลำห้วยผาแดง บ้านโนนผาแดง ม. 9 ต.นางัว เพื่อให้มีลำห้วยที่สะอาดสวยงาม 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 6, กว้าง 12 ม. ลึก 3 ม.ยาว 3,000 ม. ลำห้วยผาแดง 12 12 12 เมตร 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 ลำห้วยผาแดง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
138. โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว (รูปวัวใหญ่) เพื่อเป็นสำนักงานย่อย ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ จำนวน 1 ตัว รูปวัวใหญ่ 1 1 1 ตัว 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 รูปวัวใหญ่ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
139. โครงการขุดลอกลำห้วยโสมพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น เพื่อให้มีลำห้วยที่สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 9, บ้านท่าโสม ม.3 1 แห่ง ลำห้วยโสม 1 1 1 แห่ง 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 มีลำห้วยที่สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
140. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาบริเวณสระศรีมงคล เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาของอำเภอน้ำโสม และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาบริเวณสระศรีมงคล ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาบริเวณสระศรีมงคล 0 0 0 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาบริเวณสระศรีมงคล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
141. โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อใช้ในการรองรับการบริการ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ จำนวน 1 แปลง ที่ดิน 0 0 0 แปลง 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 ที่ดิน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
142. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล เพื่อให้เกิดความสวยงามสะอาด น่าอยู่ 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ เขตเทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 0 0 0 800,000.00 800,000.00 800,000.00 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
143. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผาแดง เพื่อให้มีลำห้วยที่สวยงามมีน้ำใช้ในการเกษตร ในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 6, บ้านโนนผาแดง ม.9 ฝายน้ำล้นห้วยผาแดง 1 1 1 หมู่บ้าน 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 ฝายน้ำล้นห้วยผาแดง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
144. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยเชียงเครือ บ้านท่าโสม เพื่อให้มีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย ยิ่งขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 9, กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. สะพานข้ามลำห้วย 30 30 30 เมตร 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 สะพานข้ามลำห้วย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
ยุทธศาสตร์ : 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    แนวทาง : 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมประชาคมชุมชน
145. โครงการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 57 เพื่อรับข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับประชาชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น 12 ชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 57 12 12 12 ชุมชน 35,000.00 35,000.00 35,000.00 แผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 57 ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
146. โครงการอบรมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อฝึกการแสดงความคิดเห็น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 120 คน อบรมประชาคมหมู่บ้าน 120 120 120 คน 35,000.00 35,000.00 35,000.00 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่จะแสดงความคิดเห็นได้ดีขึ้น ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
147. โครงการอบรมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางัว เชิงปฏิบัติการ เพื่อฝึกอบรมการปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน อบรมแผนพัฒนาเทศบาล 12 12 12 หมู่บ้าน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ในการจัดทำแผนพัฒนาฯดีขึ้น ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
148. โครงการวันเทศบาล เพื่อเป็นวันระลึกถึงการจัดตั้งเทศบาล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น วันเทศบาล วันเทศบาล 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
149. โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น วันท้องถิ่นไทย วันท้องถิ่นไทย 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
150. โครงการอุดหนุนกิจกรรม วันกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้การจัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านลุล่วงไปด้วยดี 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนกิจกรรม วันกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน 0 0 0 บาท 3,000.00 3,000.00 3,000.00 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
151. โครงการอบรมการรับรู้ข่าวสารของเทศบาลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ประกาศข่าวหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ข่าวสารของเทศบาล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 120 คน อบรมการรับรู้ข่าวสาร 120 120 120 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ข่าวสารของเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
152. โครงการอุดหนุนวันสตรีสากลสตรีไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในวันสตรีสากลสตรีไทย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น ตัวแทนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล อุดหนุนวันสตรีสากล 0 0 0 คน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
153. โครงการอุดหนุนวัน อสม.แห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในวัน อสม.แห่งชาติ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวน อสม. อุดหนุนวัน อสม.แห่งชาติ 0 0 0 คน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
154. โครงการอบรมการมีส่วนร่วมความคิดเห็น เพื่อฝึกอบรมการแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวน 20 คน อบรมการมีส่วนร่วมความคิดเห็น 20 20 20 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ประชาชนมีความกล้าแสดงความคิดเห็น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
155. โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันรัฐพิธีต่างๆ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบัน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองรัฐพิธีต่างๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
156. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสลมช.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 12 หมู่บ้าน สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) 12 12 12 หมู่บ้าน 120,000.00 120,000.00 120,000.00 สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
157. โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการเอกชน หรือ กิจการที่เป็นประโยชน์ เพื่ออุดหนุนทีมแอโรบิคอำเภอน้ำโสม เข้าประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิคที่จังหวัดอุดรธานี 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนส่วนราชการเอกชน 0 0 0 บาท 5,000.00 5,000.00 5,000.00 สร้างขวัญและกำลังแก่ทีมแอโรบิค อ.น้ำโสม ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
158. โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบัน อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี 0 0 0 บาท 5,000.00 5,000.00 5,000.00 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
159. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ จำนวนผู้เข้าอบรม อบรมคณะกรรมการชุมชน 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 คณะกรรมการชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
160. โครงกการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานีปี่ที่ 121 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานีปี่ที่ 121 อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานีปี่ที่ 121 43,000 0 0 บาท 80,000.00 80,000.00 80,000.00 งานสำเร็จตามเป้าหมาย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
    แนวทาง : 4.2 ส่งเสริมระบบการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
161. งบสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.) เพื่อสมทบเป็นเงินบำเหน็จบำนาญแก่พนักงานเทศบาลฯ 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวนเงินที่สมทบ งบสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.) 0 0 0 บาท 500,000.00 500,000.00 500,000.00 งบสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.) สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
162. เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เพื่อเป็นเงินบำรุงสมาชิกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 48,728 0 0 บาท 40,000.00 40,000.00 40,000.00 เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
163. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานเทศบาล 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน กองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 277,953 0 0 บาท 520,000.00 520,000.00 520,000.00 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
164. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ เพื่อเป็นค่าทำศพของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวนเงินที่ช่วยเหลือ เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 0 0 0 บาท 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
165. โครงการส่งเสริมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุในเขตเทศบาล มีงานอดิเรกทำในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ทั้ง 12 หมู่บ้าน จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 12 12 12 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล มีงานอดิเรกทำในชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
166. โครงการช่วยเหลือผู้ยากจนและไม่มีงานทำ เพื่อช่วยให้ผู้ยากจนได้มีงานทำ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ช่วยเหลือผู้ยากจนและไม่มีงานทำ 0 0 0 ครัวเรือน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ช่วยเหลือผู้ยากจนและไม่มีงานทำ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
167. โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเอื้ออาทร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงถาวรขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ ตำบลละ 1 หลัง รวม 2 หลัง บ้านเอื้ออาทร 2 2 2 หลัง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 บ้านเอื้ออาทร ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
168. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยในเขต เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 คน 6,600,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
169. ค่าวัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร เพื่อใช้ก่อสร้างและปรับปรุงบ้านเอื้ออาทร 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ จำนวนรายการที่จัดหา วัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร 0 0 0 รายการ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 วัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
170. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ในเขตเทศบาลและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้พิการ จำนวนผู้ได้รับเบี้ย เบี้ยยังชีพผู้พิการ 0 0 0 คน 900,000.00 900,000.00 900,000.00 ช่วยเหลือผู้พิการ ในเขตเทศบาลและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
171. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ในเขตเทศบาล และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวนผู้ได้รับเบี้ย เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18 0 0 คน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ในเขตเทศบาล และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
172. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุในเขต จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 480 0 0 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
173. โครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสในชุมชน บ้านเจริญชัย เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ 2, จำนวนผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 0 0 0 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
174. โครงการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน บ้านโนนผาแดง ม.9 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในเขตหมู่บ้านและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 6, จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 0 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในเขตหมู่บ้านและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
175. โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อพส.) เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ สร้างขวัญกำลังใจ ให้ความรู้ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อพส.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อพส.) 0 0 0 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ช่วยเหลือผู้สูงอายุ สร้างขวัญกำลังใจ ให้ความรู้ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
176. โครงการออกหน่วยเพื่อบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
177. โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้พิการ เพื่อส่งเสริมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้พิการ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้พิการ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้พิการ 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ส่งเสริมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้พิการ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
178. กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 190,000 บาท 190,000.00 การประกันสุขภาพท้องถิ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
179. รายจ่ายอื่นๆ ค่าเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม จำนวนผู้ได้รับเบี้ย เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 0 คน 120,000.00 เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
180. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน 0 คน 10,000.00 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
181. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 0 คน 10,000.00 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
    แนวทาง : 4.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
182. โครงการต้านภัยยาเสพติด เพื่อลดจำนวนผู้เสพและให้ทราบถึงผลที่จะตามมา 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ การต้านภัยยาเสพติด 0 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ลดจำนวนผู้เสพและให้ทราบถึงผลที่จะตามมา สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
183. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดละ เลิก เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดละ เลิก เกี่ยวกับยาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย จำนวนป้ายที่จัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดละ เลิก เกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 ป้าย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดละ เลิก เกี่ยวกับยาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
184. โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนการอำนวยการ ศตส.อ.น้ำโสม เพื่ออุดหนุนสนับสนุนการอำนวยการ ศตส.อ.น้ำโสม 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนเงินที่อุดหนุน ศตส.อ.น้ำโสม อุดหนุนสนับสนุนการอำนวยการ ศตส.อ.น้ำโสม 0 0 0 บาท 30,000.00 30,000.00 30,000.00 อุดหนุนสนับสนุนการอำนวยการ ศตส.อ.น้ำโสม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
185. โครงการเงินอุดหนุนกองทุนแม่ของของแผ่นดิน เพื่ออุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโสมสุข ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานี 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนกองทุนแม่ของของแผ่นดิน 0 0 0 บาท 3,000.00 3,000.00 3,000.00 อุดหนุนกองทุนแม่ของของแผ่นดิน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
186. โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการป้องกันยาเสพติด เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการป้องกันยาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการป้องกันยาเสพติด 0 0 0 บาท 65,000.00 65,000.00 65,000.00 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการป้องกันยาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
187. โครงการยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ขจัดปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ขจัดปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
188. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุดรธานี เพื่อขจัดปัญหายาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนเงินที่อุดหนุน ขจัดปัญหายาเสพติด 25,000 0 0 บาท 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ขจัดปัญหายาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
189. โครงการพัฒนาศักยภาพ 25 ตาสัปปะรด เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนเงินที่อุดหนุน 25 ตาสัปปะรด 0 0 0 บาท 10,000.00 10,000.00 10,000.00 แก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
190. โครงการเสริมสร้าง หมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยื่น อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ หมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยื่น อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 0 0 0 หมู่บ้าน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 แก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
191. โครงการชุมชนเข้มแข็งป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรม เพื่อขจัดปัญหายาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ชุมชนเข้มแข็งป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรม 0 0 0 ชุมชน 85,000.00 85,000.00 85,000.00 ขจัดปัญหายาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
192. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ.น้ำโสม เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย จำนวนแกนนำที่เข้ารับการอบรม แกนนำแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 แกนนำแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
193. โครงการแข่งขันการแสดงดนตรีของเยาวชนต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนวงดนตรีเยาวชนที่เข้าร่วม แข่งขันการแสดงดนตรีของเยาวชนต้านยาเสพติด 0 0 0 วง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
194. โครงการอาสารสมัครผู้ประสานพลังแผ่นดิน เพื่อลดจำนวนผู้เสพยาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนอาสารสมัครผู้ประสานพลังแผ่นดิน อาสารสมัครผู้ประสานพลังแผ่นดิน 0 0 0 คน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
195. เงินรางวัล จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย เพื่อจ่ายให้สถานีตำรวจภูธรน้ำโสมเป็นค่าจับกุมผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินรางวัลที่เบิกจ่าย เงินรางวัล จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย 0 บาท 10,000.00 เป็นขวัญกำลังใจให้ตำรวจ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
196. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดน้ำโสมเกมส์ เพื่ออุดหนุนการดำเนินการของที่ว่าการอำเภอน้ำโสม 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนเงินที่อุดหนุน แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดน้ำโสมเกมส์ 50,000 บาท 50,000.00 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดน้ำโสมเกมส์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
197. ค่าใช้สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 20,000.00 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
198. โครงการอาสาสมัครผู้ประสานพลังแผ่นดิน (จิตอาสา) เพื่อลดจำนวนผู้เสพยาเสพติด 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครผู้ประสานพลังแผ่นดิน (จิตอาสา) 0 0 0 คน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 มีผู้ดูแลสอดส่องในการเสพยาและรายงานผล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
    แนวทาง : 4.4 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
199. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาเด็กให้ได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 2 2 แห่ง 460,000.00 460,000.00 460,000.00 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
200. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อพัฒนาด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน โรงเรียนจำนวน 2 แห่ง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 2 2 2 แห่ง 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
201. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน โรงเรียนจำนวน 2 แห่ง อาหารกลางวัน โรงเรียน 2 2 2 แห่ง 1,680,000.00 1,680,000.00 1,680,000.00 อาหารกลางวัน โรงเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
202. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดกิจกรรม เช่น วันแม่ วันพ่อวันไหว้ครู ฯลฯ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง กิจกรรมวันสำคัญในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 2 2 แห่ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
203. โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาการบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 2 2 แห่ง 350,000.00 350,000.00 350,000.00 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
204. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น วัสดุจัดกิจกรรมวันเด็ก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 18 0 0 รายการ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
205.  โครงการบัณฑิตน้อย เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา บัณฑิตน้อย 117 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
206. โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งให้ความรู้และความเข้าใจต่อผู้ปกครอง 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน จำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง 0 0 0 คน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ชี้แจงแนวทางการดำเนินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งให้ความรู้และความเข้าใจต่อผู้ปกครอง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
207. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของเด็กนักเรียน 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง อุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 แห่ง 300,000.00 300,000.00 300,000.00 อุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
208. โครงการขยายศูยน์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและรองรับจำนวนเด็กได้มากขึ้น 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน ศูยน์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ขยายศูยน์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ 2 2 2 ศูนย์ 500,000.00 500,000.00 500,000.00 รองรับจำนวนเด็กได้มากขึ้น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
209. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ สื่อการให้ความรู้ เปิดประตูสู่ อาเซียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ทันเหตุการณ์ของสังคม 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป จำนวนอุปกรณ์ที่จัดซื้อ อุปกรณ์ สื่อการให้ความรู้ 0 0 0 รายการ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ทันเหตุการณ์ของสังคม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
210. โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในชุมชน เพื่อพัฒนา ความสมัคร สมานสามัคคีของของเยาวชนในชุมชน ฝึกทักษะการกล้าแสดงความคิดเห็น 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในชุมชน 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ฝึกทักษะการกล้าแสดงความคิดเห็น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
211. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ในช่วงปิดเทอม 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป จำนวน 10 คน จ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 10 10 10 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
212. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน จำนวน 2 ศูนย์ รวม 195 คน อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 195 คน 1,108,000.00 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
213. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน จำนวน 2 ศูนย์ 8 ราย ๆ ละ 2,000 บาท พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 16,000.00 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
    แนวทาง : 4.5 การพัฒนาแกนนำสุขภาพและระบบการให้บริการสาธารณสุข
214. โครงการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่าง ๆ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย จำนวนเงินที่อุดหนุน บริจาคโลหิต 10,000 0 0 บาท 3,000.00 3,000.00 3,000.00 บริจาคโลหิต สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
215. โครงการอุดหนุนกาชาดจังหวัด เพื่อช่วยเหลือหน่วยกาชาดในการปฏิบัติงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนกาชาดจังหวัด 0 0 0 บาท 20,000.00 20,000.00 20,000.00 อุดหนุนกาชาดจังหวัด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
216. โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง เพื่อใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยง 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การป้องกันและบำบัดยาเสพติด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ให้มีคุณภาพที่ดี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
217. โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนวัดส่งเสริมสุขภาพ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนวัด 5 แห่งในเขตเทศบาล วัดส่งเสริมสุขภาพ 5 5 5 แห่ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 วัดส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
218. โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์เทศบาลตำบลนางัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์เทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การรักษาพยาบาล จำนวนอาสาสมัคร 60 คน อาสาสมัครปศุสัตว์เทศบาลตำบลนางัว 60 60 60 คน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ส่งเสริมให้อาสาสมัครปศุสัตว์มีความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนที่ถูกวิธี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
219. โครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อป้องกันและห่างไกลโรคขาดสารไอโอดีน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การรักษาพยาบาล จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ห่างไกลโรคขาดสารไอโอดีน 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ห่างไกลโรคขาดสารไอโอดีน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
220. โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาความรู้อสม. ในเขตเทศบาลตำบลนางัว เพื่ออบรมฟื้นฟูและพัฒนาความรู้อสม. ในเขตเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย จำนวนอสม.ในเขตเทศบาล ฟื้นฟูและพัฒนาความรู้อสม. 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ฟื้นฟูและพัฒนาความรู้อสม.ให้พัฒนาดีขึ้น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
221. โครงการประกวดการแข่งขันเต้นแอโรบิคในชุมชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน เพื่อจัดตั้งชมรมแอโรบิคประจำหมู่บ้าน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทั้ง 12 หมู่บ้าน แข่งขันเต้นแอโรบิคในชุมชน 12 12 12 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 กระตุ้นให้ประชาชน เยาวชนมีการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
222. โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร เพื่อการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร จำนวนเกษตรกรในเขตเทศบาล เฝ้าระวังการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร 0 0 0 คน 13,600.00 13,600.00 13,600.00 เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี และหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
223. โครงการเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด 0-5 ปี เพื่อให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่มารดาหลังคลอดมอบสิ่งของให้มารดาหลังคลอด 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย จำนวนมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด 0-5 ปี เยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด 0-5 ปี 0 0 0 คน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
224. โครงการอบรมและจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้จัดทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในราคาถูกลดการใช้ปุ๋ยเคมีตามนโนบายของรัฐบาล 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-การลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร ทั้ง 12 ชุมชน อบรมและจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพในชุมชน 12 12 12 ชุมชน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
225. โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ทางเพศพันธ์ในกลุ่มเยาวชน เพื่อวางแผนงานและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การป้องกันและบำบัดโรคเอดส์ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ทางเพศพันธ์ในกลุ่มเยาวชน 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เสริมค่านิยมและพฤติกรรมการยอมรับการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
226. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเพื่อพัฒนาการสมวัย (ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว) เพื่อส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะทุพโภชนาการได้รับอาหารเสริมและส่งเสริมสุขภาพให้มีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนเด็ก อายุ 0-5 ปีในเขตเทศบาล ส่งเสริมสุขภาพเด็กเพื่อพัฒนาการสมวัย 0 0 0 คน 45,000.00 45,000.00 45,000.00 ส่งเสริมสุขภาพเด็กเพื่อพัฒนาการสมวัย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
227. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมอนามัยช่องปากและฟันของนักเรียนลดปัญหาฟันฟุและโรคฟัน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานทันตสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาล รวม 4 แห่ง ส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน 4 4 4 แห่ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
228. โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเรื้อนและโรคผิวหนัง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านการป้องกันโรคเรื้อนสนับสนุนประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคเรื้อน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การรักษาพยาบาล 12 ชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเรื้อนและโรคผิวหนัง 12 12 12 ชุมชน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเรื้อนและโรคผิวหนัง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
229. โครงการรงณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-การรักษาพยาบาล จำนวนรายการที่จัดซื้อ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 6 0 0 ตัว 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ควบคุมโรคและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
230. โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกัน ดูแลสุขภาพ เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในชุมชนได้เบื้องต้น 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 6, บ้านโนนผาแดง หมู่ 9 อบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกัน ดูแลสุขภาพ 1 1 1 บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 อบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกัน ดูแลสุขภาพ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
231. โครงการป้องกันภาวะโลหิตจางการขาดธาตุเหล็กและการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ หญิงตั้งครรภ์ในเทศบาล ป้องกันภาวะโลหิตจางการขาดธาตุเหล็กและการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ 0 0 0 คน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 พัฒนาคุณภาพการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
232. โครงการฉีดยาคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อฉีดยาคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวตลอดทั้งปีสุนัข-แมวเพศเมีย 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนสัตว์ที่ลงทะเบียน ฉีดยาคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 0 0 0 ตัว 25,000.00 25,000.00 25,000.00 ลดปริมาณสัตว์ที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
233. โครงการสำรวประชากรสุนัข-แมวในเขตเทศบาลตำบลนางัว เพื่อเป็นฐานข้อมูลจัดทำแผนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ สุนัข-แมว ฐานข้อมูลจัดทำแผนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีฐานข้อมูลจัดทำแผนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
234. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ สัตว์ปีกในเขตเทศบาล ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
235. โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ การส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนใส่ใจรักษาสุขภาพ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
236. โครงการรงณรงค์ป้องกันเบาหวานเข้าจอประสาทตา เพื่อรงณรงค์ป้องกันเบาหวานเข้าจอประสาทตา 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนเงินที่อุดหนุน รงณรงค์ป้องกันเบาหวานเข้าจอประสาทตา 0 0 0 บาท 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ลดความเสี่ยงโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
237. โครงการคนไทยไร้พุง เพื่อให้ประชาชนมีรอบเอวไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานผู้ชายรอบเอวไม่เกิน 90 ซม. ผู้หญิงรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คนไทยไร้พุง 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 คนไทยไร้พุง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
238. โครงการคลีนิกเพื่อนวัยรุ่น เพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ เยาวชน วัยรุ่น คลีนิกเพื่อนวัยรุ่น 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
239. โครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักวิธีผ่อนคลายความเครียดส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 12 ชุมชน ชุมชนร่วมใจห่างไกลสุขภาพจิต 0 0 0 ชุมชน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักวิธีผ่อนคลายความเครียดส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
240. โครงการรักษ์หัวใจถวายพ่อหลวง เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและแพทย์สามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนถึงให้การรักษาได้ทันท่วงที 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจจำนวน 100 คน ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ 100 100 100 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เป็นการตรวจคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจในเบื้องต้น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
241. โครงการติดไมโครชิปสุนัข เพื่อขึ้นทะเบียนสุนัข,แมว ทางด้านระบาดวิทยา 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวนสัตว์ที่ได้รับการติดไมโครชิป ติดไมโครชิปสุนัข 0 0 0 ตัว 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ขึ้นทะเบียนสุนัข,แมวในเขตเทศบาล ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
242. โครงการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เพื่อสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ จำนวน 12 ชุมชน สนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 12 ชุมชน 120,000.00 สนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
243. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดนัดสุขภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ อุดหนุนให้หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพ 12 ชุมชน 45,000.00 ชุมชนใส่ใจรักษาสุขภาพตนเองมากขึ้น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
    แนวทาง : 4.6 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
244. เงินชำระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-การชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย จำนวนเงินที่ชำระ ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 0 บาท 1,751,635.00 ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
245. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ทั้ง 12 ชุมชน แข่งขันกีฬาชุมชน 12 12 12 ชุมชน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 สร้างความสามัคคีในชุมชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
246. โครงการแข่งขันกีฬานางัวคัพ เพื่อสร้างความสมานสามัคคีในชุมชนส่งเสริมการออกกำลังกาย 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา จำนวนทีมที่เข้าร่วม แข่งขันกีฬานางัวคัพ 0 0 0 ทีม 150,000.00 150,000.00 150,000.00 สร้างความสมานสามัคคีในชุมชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
247. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่ออุดหนุนค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการเล่นกีฬาในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ทั้ง 12 ชุมชน อุปกรณ์กีฬา 12 12 12 ชุมชน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 อุปกรณ์กีฬา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
248. โครงการ To Be Number One เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักป้องกันตนเองจากยาเสพติดส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิก To Be Number One ให้เข้มแข็ง 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ เยาวชน อายุ 10-24 ปี จำนวน 2 โรงเรียนๆละ 50 คน รวม 150 คน โครงการ To Be Number One 150 150 150 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
249. โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น จำนวนท้องถิ่นที่เข้าร่วม กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี 0 0 0 แห่ง 500,000.00 500,000.00 500,000.00 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างท้องถิ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
    แนวทาง : 4.7 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
250. โครงการอบรมจริยธรรมประจำปี เพื่อขัดเกลาจิตใจพนักงานเทศบาล 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนพนักงานลูกจ้าง 100 คน อบรมจริยธรรมประจำปี 100 100 100 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ขัดเกลาจิตใจพนักงานเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
251. โครงการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์งานทุ่งศรีเมือง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีงานทุ่งศรีเมือง 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์งานทุ่งศรีเมือง 20,000 0 0 บาท 20,000.00 20,000.00 20,000.00 อนุรักษ์ประเพณีงานทุ่งศรีเมือง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
252. โครงการขบวนแห่ “บายศรี” วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีงานทุ่งศรีเมือง 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น จำนวนเงินที่อุดหนุน บายศรีวัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี 5,000 0 0 บาท 5,000.00 5,000.00 5,000.00 อนุรักษ์ประเพณีงานทุ่งศรีเมือง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
253. โครงการเงินอุดหนุนงานรัฐพิธี เพื่ออุดหนุนงานรัฐพิธี 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบัน จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนงานรัฐพิธี 0 0 0 บาท 5,000.00 5,000.00 5,000.00 อุดหนุนงานรัฐพิธี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
254. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่น 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา 12 หมู่บ้าน แห่เทียนเข้าพรรษา 12 12 12 หมู่บ้าน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 สืบทอดประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
255. โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและงานอนุสาวรีย์ เพื่ออนุรักษ์งานประเพณีท้องถิ่น 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและงานอนุสาวรีย์ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและงานอนุสาวรีย์ 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 อนุรักษ์งานประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
256. โครงการสนับสนุนกิจการลูกเสือ เพื่อประชาสัมพันธ์ และแสดงออกถึงความสามัคคี ที่จะนำไปสู่การดำเนินกิจการลูกเสือชาวบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก จำนวนลูกเสือชาวบ้านในเขตเทศบาล สนับสนุนกิจการลูกเสือ 0 0 0 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 แสดงออกถึงความสามัคคี ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
257. โครงการบรรพชาสามเณรวัดโคเขตตาราม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจของเด็กและเยาวชนรวมทั้งพุทธศาสนิกชน 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา จำนวน 120 รูป บรรพชาสามเณรวัดโคเขตตาราม 150 0 0 รูป 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจของเด็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
258. โครงการปฏิบัติธรรมวัดถ้ำผาแซง เพื่อขัดเกลาจิตใจพุทธศาสนิกชนส่งเสริมพิธีกรรมทางศาสนา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา จำนวนวันที่ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำผาแซง 7 0 0 วัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ขัดเกลาจิตใจพุทธศาสนิกชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
259. โครงการกฐินเทศบาล เพื่อส่งเสริมและสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา กฐินเทศบาล กฐินเทศบาล 0 0 0 60,000.00 60,000.00 60,000.00 กฐินเทศบาล ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
260. โครงการส่งเสริมกิจการศาสนา เพื่อส่งเสริมและสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา กิจการศาสนา ส่งเสริมกิจการศาสนา 0 0 0 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ส่งเสริมกิจการศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
261. โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี วัดโคเขตตาราม เพื่อขัดเกลาจิตใจพุทธศาสนิกชนส่งเสริมพิธีกรรมทางศาสนา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา พุทธศาสนิกชนทั่วไป การปฏิบัติธรรมประจำปี 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ขัดเกลาจิตใจพุทธศาสนิกชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
262. โครงการปฎิบัติธรรมประจำปีวัดศรีสุมังคลาราม เพื่อส่งเสริมและสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา พุทธศาสนิกชนทั่วไป ปฎิบัติธรรมประจำปี 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ส่งเสริมและสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
263. โครงการจัดงานในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่น 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาล งานในวันขึ้นปีใหม่ 0 0 0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
264. โครงการพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลนครอุดรธานี 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี 0 0 0 บาท 50,000.00 50,000.00 50,000.00 อุดหนุนพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
265. โครงการปฎิบัติธรรมประจำปีวัดเทพนิมิต เพื่อส่งเสริมและสืบทอดพิธีกรรมทางศานา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา จำนวนเงินที่อุดหนุน ปฎิบัติธรรมประจำปีวัดเทพนิมิต 0 0 0 บาท 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ส่งเสริมและสืบทอดพิธีกรรมทางศานา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
266. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่น 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น 12 หมู่บ้าน ประเพณีลอยกระทง 12 12 12 หมู่บ้าน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 สืบทอดประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
267. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่น 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น 12 หมู่บ้าน ประเพณีบุญบั้งไฟ 12 12 12 หมู่บ้าน 400,000.00 400,000.00 400,000.00 สืบทอดประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
268. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่น 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น 12 หมู่บ้าน ประเพณีสงกรานต์ 12 12 12 หมู่บ้าน 300,000.00 300,000.00 300,000.00 สืบทอดประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
269. ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้ธูปเทียน เพื่อใช้ในงานพิธีต่าง ๆ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบัน จำนวนรายการที่จัดซื้อ พวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้ธูปเทียน 0 0 0 รายการ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 ปลูกฝังจิตสำนึกใน3 สถาบัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
270. โครงการปิดทองหลังพระ เพื่อส่งเสริมและสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา 12 หมู่บ้าน ปิดทองหลังพระ 12 12 12 หมู่บ้าน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ส่งเสริมและสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
271. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบัน จำนวนซุ้ม ซุ้มประตูพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 ซุ้ม 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 ซุ้มประตูพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
272. โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 พุทธบุตร เพื่อขัดเกลาจิตใจพุทธศาสนิกชนส่งเสริมการศึกษา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา 12 หมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน 1 พุทธบุตร 12 12 12 หมู่บ้าน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เกิดความสามัคคีธรรมสร้างทำนุพุทธศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
273. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ ?วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 121? เพื่ออุดหนุนจังหวัดอุดรธานี 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก จำนวนเงินที่อุดหนุน ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 121 0 บาท 30,000.00 ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 121 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
    แนวทาง : 4.8 การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
274. โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาล เพื่อบริการประชาชน 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานกิจการสถานธนานุบาล-งานกิจการสถานธนานุบาล จำนวน 1 หลัง สถานธนานุบาล 1 หลัง 3,000,000.00 สถานธนานุบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
275. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ทั้ง 12 ชุมชน ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 12 12 12 ชุมชน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
276. โครงการตรวจมาตรฐานร้านอาหารแผงลอย และสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อยกระดับร้านอาหารและแผงลอยให้ได้มาตรฐาน 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย ร้านอาหารแผงลอยในเขตเทศบาล ยกระดับร้านอาหารและแผงลอยให้ได้มาตรฐาน 20 0 0 ร้าน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 แผงลอยได้มาตรฐาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
277. โครงการตลาดสดน่าซื้อ เพื่อให้ความรู้และเป็นการจัดกิจกรรมมที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภคส่งเสริมให้ดำเนินการจัดการอาหรและสิ่งแวดล้อมภายในตลาดสดให้ถูกสุขลักษณะสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด ตลาดสดเทศบาล 1 แห่ง ตลาดสดน่าซื้อ 1 1 1 แห่ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ตลาดสดน่าซื้อ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
278. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย เพื่อตรวจสภาพสารปนเปื้อนในอาหารทั้ง 6 ชนิดเพื่อดำเนินการปรับปรุงยกระดับร้านอาหารแผงลอยให้สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย จำนวนตลาดสด ร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหาร ที่เข้าร่วม ร้านอาหารแผงลอยสะอาดถูกสุขอนามัย 0 0 0 ราย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ร้านอาหารแผงลอยสะอาดถูกสุขอนามัย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
279. โครงการชุมชนปลอดขยะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะชุมชนลดปริมาณขยะ นำขยะกลับมาใช้ใหม่ การนำขยะเหลือใช้มาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ชุมชนปลอดขยะ 100 100 100 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มรายได้ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
280. โครงการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารสด เพื่อตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร ประกอบด้วย บอแรกซ์ กันรา สารฟอกขาว สารฟอร์มอลิน ยาฆ่าแมลง สารเร่งเนื้อแดง สารอะฟลาทอกซินในแผงลอยจำหน่ายอาหารสดตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย ตลาดสดเทศบาล 1 แห่ง ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารสด 1 1 1 แห่ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เป็นการป้องกันเบื้องต้น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
281. โครงการก่อสร้างสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อจัดให้มีสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะป้องกันโรค ที่เกิดจากการกำจัดสิ่งปฏิกูล ไม่ถูกสุขลักษณะและนำปฏิกูลมาจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 12 หมู่บ้าน สถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 12 หมู่บ้าน 180,000.00 สถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
282. รายจ่ายเพื่อปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ เพื่อใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลนางัว 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ สถานที่กำจัดขยะของเทศบาล ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ 1 1 1 แห่ง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 สถานที่กำจัดขยะมีมาตรฐานและเพียงพอต่อปริมาณขยะที่นำไปกำจัด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
283. โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร เพื่อพัฒนาความรู้การมีสุขลักษณะอนามัยที่ดีสุขลักษณะอนามัยที่ดีตระหนักด้านอาหารปลอดภัย 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย จำนวนผู้ประกอบการอาหารที่เข้าร่วม อบรมผู้ประกอบการอาหาร 0 0 0 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกตระหนักในด้านอาหารปลอดภัย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
284. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงตลาดสด เพื่อปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลนางัวให้ได้มาตรฐาน 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด ตลาดสดเทศบาล ปรับปรุงตลาดสด 1 1 1 แห่ง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ตลาดสดเทศบาลตำบลนางัวให้ได้มาตรฐาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
285. โครงการจัดทำแผงลอยตลาดสดเทศบาลตำบลนางัว เพื่อให้แผงลอยจำหน่ายอาหารและสินค้าในตลาดสดมีมาตรฐาน 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด จำนวนที่จัดทำ แผงลอยตลาดสดเทศบาลตำบลนางัว 0 0 0 แผง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 แผงลอยตลาดสดเทศบาลตำบลนางัว ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
286. โครงการต่อเติมศาลากลางบ้านหลังเก่าบ้านนางัว เป็นศูนย์ คศมช.กองทุนเงินล้าน เพื่อปรับปรุง ต่อเติม ศาลากลางบ้านให้มีความปลอดภัยในการเก็บทรัพย์สินของหมู่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น 1, จำนวน 1 ศูนย์ ศูนย์ คศมช.กองทุนเงินล้าน 1 ศูนย์ 300,000.00 ศูนย์ คศมช.กองทุนเงินล้าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
287. โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านไทยรุ่งเรือง หมู่ที่ 7 เพื่อปรับปรุง ต่อเติม ศาลากลางบ้านให้มีความปลอดภัยในการเก็บทรัพย์สินของหมู่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น 4, บ้านไทยรุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านไทยรุ่งเรือง หมู่ที่ 7 1 หมู่บ้าน 100,000.00 ปรับปรุงสถานที่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
288. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางบ้าน บ้านสันติสุข ม.3 เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น 3, บ้านสันติสุข ม.3 ลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางบ้าน บ้านสันติสุข ม.3 1 หมู่บ้าน 300,000.00 ปรับปรุงสถานที่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
289. โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านไทยรุ่งเรือง ม.7 เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น 4, บ้านไทยรุ่งเรือง ม.7 ปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านไทยรุ่งเรือง ม.7 1 หมู่บ้าน 200,000.00 ปรับปรุงสถานที่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
290. โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านศิริชัย ม.8 เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น 5, บ้านศิริชัย ม.8 ปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านศิริชัย ม.8 1 หมู่บ้าน 200,000.00 ปรับปรุงสถานที่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
291. โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านสันติสุข ม. 11 เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น 7, บ้านสันติสุข ม. 11 ปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านสันติสุข ม. 11 1 หมู่บ้าน 250,000.00 ปรับปรุงสถานที่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
292. โครงการซ่อมแซมกำแพงวัดถ้ำผาดำ บ้านสันติสุข ม.11 เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา 7, บ้านสันติสุข ม.11 ซ่อมแซมกำแพงวัดถ้ำผาดำ บ้านสันติสุข ม.11 1 หมู่บ้าน 300,000.00 ปรับปรุงสถานที่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
293. โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 เพื่อปรับปรุง ต่อเติม ศาลากลางบ้านให้มีความปลอดภัยในการเก็บทรัพย์สินของหมู่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น 10, บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 1 หมู่บ้าน 250,000.00 ปรับปรุงสถานที่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
294. โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 เพื่อปรับปรุง ต่อเติม ศาลากลางบ้านให้มีความปลอดภัยในการเก็บทรัพย์สินของหมู่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น 12, บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 1 หมู่บ้าน 250,000.00 ปรับปรุงสถานที่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
295. โครงการก่อสร้างกำแพงวัดรัตนคูหา ด้านหน้า เพื่อปรับปรุง ต่อเติม สถานที่ให้เหมาะสม ปลอดภัย 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา กำแพงวัด ยาว 2 ม. สูง 2 ม. กำแพงวัดรัตนคูหา 2 เมตร 500,000.00 สถานที่ให้เหมาะสม ปลอดภัย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
296. โครงการก่อสร้างลาน คสล.รอบเมรุ วัดรัตนคูหา บ้านโสมสุข ม. 7 เพื่อปรับปรุง ต่อเติม สถานที่ให้เหมาะสม ปลอดภัย 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา 11, วัดรัตนคูหา บ้านโสมสุข ม. 7 สร้างลาน คสล.รอบเมรุ วัดรัตนคูหา บ้านโสมสุข ม. 7 1 แห่ง 500,000.00 ปรังปรุงสถานที่ให้เกิดประโยช์ต่อวัดและชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
297. โครงการถมดินปรับระดับบริเวณศาลาเอนกประสงค์ ม.11 ต.นางัว เพื่อเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น 7, กว้าง 50 ม. ยาว 100ม. สูงเฉลี่ย 0.6 ม. ถมดินปรับระดับบริเวณศาลาเอนกประสงค์ ม.11 ต.นางัว 1 แห่ง 210,000.00 เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
298. ค่าเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ 3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย์-งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด จำนวนเงินค่าเช่า ค่าเช่าที่ราชพัสดุ 31,914 บาท 20,000.00 ดำเนินการกิจการบริหารอาคารพาณิชย์เทศบาล ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
ยุทธศาสตร์ : 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
    แนวทาง : 5.1 การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากร
299. เงินสำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประเภทใดประเภทหนึ่ง 4. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง-งบกลาง-เงินสำรองจ่าย จำนวนครั้งที่ใช้เงินสำรองจ่าย เงินสำรองจ่าย 8 0 0 ครั้ง 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 เงินสำรองจ่าย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
300. โครงการทำรางระบายน้ำฝนศูนย์ป้องกันฯ เพื่อเป็นรางระบายน้ำฝนหลังคาอาคารศูนย์ป้องกันฯ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความยาวรางระบายน้ำ รางระบายน้ำฝนศูนย์ป้องกันฯ 0 0 0 เมตร 10,000.00 10,000.00 10,000.00 รางระบายน้ำฝนศูนย์ป้องกันฯ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
301. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็นลานในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานและชุมชน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณศูนย์ป้องกันฯ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 1 1 แห่ง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
302. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาเด็กให้ได้รับบริการศึกษาอย่างทั่วถึงมีสถานที่เพียงพอต่อเด็กนักเรียน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 1 1 อาคาร 500,000.00 500,000.00 500,000.00 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
303. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานหลังใหม่ เพื่อเป็นการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป อาคารสำนักงานหลังใหม่ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานหลังใหม่ 0 0 0 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
304. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา เทศบาลตำบลนางัว เพื่อเป็นการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนห้องที่สร้าง ห้องน้ำ ห้องสุขา เทศบาลตำบลนางัว 0 0 0 ห้อง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 รองรับผู้มาใช้บริการ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
305. โครงการต่อเติมโรงเก็บพัสดุกองช่าง เพื่อเป็นการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป โรงเก็บพัสดุกองช่าง ต่อเติมโรงเก็บพัสดุกองช่าง 0 0 0 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
306. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เพื่อเป็นการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลนางัว โรงจอดรถยนต์ 0 0 0 จุด 200,000.00 200,000.00 200,000.00 รองรับปริมาณรถยนตร์ที่เพิ่มขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
307. โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาลหลังเก่า พนักงานมีบ้านพักที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป บ้านพักพนักงานเทศบาลหลังเก่า ปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาลหลังเก่า 0 0 0 150,000.00 150,000.00 150,000.00 พนักงานมีบ้านพักที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
308. โครงการล้อมรั้วสำนักงานเทศบาล เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ความยาวรั้ว รั้วสำนักงานเทศบาล 1,000 1,000 1,000 เมตร 500,000.00 500,000.00 500,000.00 รั้วสำนักงานเทศบาล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
309. โครงการปรับปรุงห้องประชุม (อาคารสำนักงานเดิม) เพื่อเป็นการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานงานให้มีความเหมาะสม 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป อาคารสำนักงานเดิม ปรับปรุงห้องประชุม 0 0 0 600,000.00 600,000.00 600,000.00 รองรับการประชุมที่เติบโตขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
310. โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลเดิม (ฝ่ายจัดเก็บรายได้) เพื่อเป็นการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานงานให้มีความเหมาะสม 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ฝ่ายจัดเก็บรายได้ ซ่อมแซมหลังคาฝ่ายจัดเก็บรายได้ 0 0 0 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานงานให้มีความเหมาะสม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
311. ค่าใช้จ่ายในการจัดการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การเลือกตั้ง เทศบาลตำบลนางัว นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 0 500,000.00 นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
312. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารฝ่ายจัดเก็บรายได้ เพื่อเป็นการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป อาคารฝ่ายจัดเก็บรายได้ ปรับปรุงต่อเติมอาคารฝ่ายจัดเก็บรายได้ 0 0 0 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 5.2 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน
313. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานเทศกิจ เพื่อให้อุปกรณ์จราจรมีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวนรายการที่จัดซื้อ อุปกรณ์งานจราจรมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 0 0 0 รายการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 อุปกรณ์จราจรมีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
314. ค่าเย็บปกหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ สำนักปลัด เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 200 เล่ม เอกสารประกอบการปฏิบัติงานทางราชการ 3 200 200 เล่ม 5,000.00 5,000.00 5,000.00 เอกสารประกอบการปฏิบัติงานทางราชการ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
315. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป เพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการ บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 31 0 0 รายการ 70,000.00 70,000.00 70,000.00 บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
316. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานป้องกัน เพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินงานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนรายการ ซ่อมแซมทรัพย์สินงานป้องกัน 31 0 0 รายการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ทรัพย์สินมีสภาพใช้งานได้ปกติ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
317. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อใช้ในการรับรองเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่องาน หรืองานประชุมสภา งานรับเสด็จและงานรัฐพิธีต่างๆ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ค่ารับรองและพิธีการ ต่าง ๆ ค่ารับรองและพิธีการ ต่าง ๆ 0 0 0 70,000.00 70,000.00 70,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
318. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานบริหารทั่วไป เพื่อบำรุงรักษายานพาหนะให้สามารถพร้อมที่จะใช้งานได้เสมอ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
319. ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ ทั้ง 1 สำนัก 6 กอง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการ วัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำนักปลัด 19 0 0 รายการ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 วัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำนักปลัด ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
320. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว งานบริหารทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการ วัสดุงานบ้านงานครัว 59 0 0 รายการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 วัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
321. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1 สำนัก 6 กอง เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 90,000.00 90,000.00 90,000.00 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
322. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,572 0 0 ลิตร 20,000.00 20,000.00 20,000.00 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
323. เครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ 1 1 1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
324. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ตอบโต้หนังสือตอบรับและงานธุรการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ชุด คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 1 1 ชุด 35,000.00 35,000.00 35,000.00 คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
325. โครงการจัดซื้อถ่านวิทยุสื่อสาร งานป้องกัน เพื่อเพิ่มกำลังส่งได้ไกล 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนที่จัดซื้อ ถ่านวิทยุสื่อสาร 0 0 0 กล่อง 25,000.00 25,000.00 25,000.00 ถ่านวิทยุสื่อสาร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
326. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนลิตร น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน 3,825 0 0 ลิตร 200,000.00 200,000.00 200,000.00 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
327. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกัน เพื่อบำรุงรักษายานพาหนะให้สามารถพร้อมที่จะใช้งานได้เสมอ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนรายการ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7 0 0 รายการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
328. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งานทะเบียนฯ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ตอบโต้หนังสือตอบรับและงานธุรการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-กิจการทะเบียน จำนวน 1 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 1 1 ชุด 35,000.00 35,000.00 35,000.00 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
329. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ งานทะเบียนฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-กิจการทะเบียน จำนวน 1 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ งานทะเบียนฯ 1 1 1 เครื่อง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 เครื่องปริ้นเตอร์ งานทะเบียนฯ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
330. จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ งานทะเบียนฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน งานทะเบียนฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-กิจการทะเบียน จำนวน 2 ชุด โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 2 2 2 ชุด 10,000.00 10,000.00 10,000.00 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
331. พัดลมไอน้ำ งานป้องกัน เพื่อใช้ในการบริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่ขอความอนุเคราะห์ยืมใช้ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตัว พัดลมไอน้ำ 1 1 1 ตัว 100,000.00 100,000.00 100,000.00 พัดลมไอน้ำ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
332. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า งานป้องกัน เพื่อใช้ในการบริการประชาชนและหน่วยงานอื่น 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง 50,000.00 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
333. จัดซื้อตู้เย็น งานป้องกัน เพื่อเก็บรักษาอาหารและยาต่าง ๆ ที่ใช้ในงาน กู้ชีพ กู้ภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง ตู้เย็นงานป้องกัน 1 เครื่อง 7,000.00 ตู้เย็นงานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
334. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ งานเทศกิจ เพื่อใช้ในการบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 ตัว กล้องถ่ายภาพ งานเทศกิจ 1 1 1 ตัว 25,000.00 25,000.00 25,000.00 กล้องถ่ายภาพ งานเทศกิจ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
335. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด งานบริหารทั่วไป เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตัว เครื่องพิมพ์ดีด งานบริหารทั่วไป 1 1 1 ตัว 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เครื่องพิมพ์ดีด งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
336. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก งานบริหาทั่วไปและงานทะเบียนฯ เพื่อเก็บเอกสารในการปฏิบัติงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 งาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก งานบริหาทั่วไปและงานทะเบียนฯ 2 2 2 งาน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก งานบริหาทั่วไปและงานทะเบียนฯ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
337. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน งานป้องกัน เพื่อเก็บเอกสารในการปฏิบัติงาน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตัว ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน งานป้องกัน 1 1 1 ตัว 7,000.00 7,000.00 7,000.00 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
338. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองคลัง เพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในกิจการงานของหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการ บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 20 0 0 รายการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ทรัพย์สินมีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
339. ค่าวัสดุสำนักงาน 1 สำนัก 6 กอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป รายการที่จัดซื้อ ค่าวัสดุสำนักงาน 1 สำนัก 6 กอง 137 0 0 รายการ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในหน่วยงาน ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
340. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ทั้ง 1 สำนัก 6 กอง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทั้ง 1 สำนัก 6 กอง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป รายการที่จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ 36 0 0 รายการ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
341. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง เพื่อบำรุงรักษายานพาหนะให้สามารถพร้อมที่จะใช้งานได้เสมอ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 รายการ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 บำรุงรักษายานพาหนะให้สามารถพร้อมที่จะใช้งานได้เสมอ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
342. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 322 0 0 ลิตร 35,000.00 35,000.00 35,000.00 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
343. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองวิชาการฯ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 รายการ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
344. ค่าเย็บปกหนังสือ, เข้าเล่มหนังสือ กองวิชาการฯ เพื่อเย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือต่าง ๆ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เทศบัญญัติ, เล่มแผน จำนวน 200 เล่ม เย็บปกหนังสือ, เข้าเล่มหนังสือ 34 200 200 เล่ม 25,000.00 25,000.00 25,000.00 รูปเล่มเทศบัญญัติ, เล่มแผน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
345. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองวิชาการฯ เพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในกิจการงานของหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป รายการซ่อม บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 0 0 0 รายการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ทรัพย์สินพร้อมใช้งานเสมอ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
346. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองวิชาการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5 0 0 ลิตร 1,000.00 1,000.00 1,000.00 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
347. เครื่องปริ้นเตอร์สี กองวิชาการฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์สี 1 เครื่อง 12,000.00 เครื่องปริ้นเตอร์สี ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
348. จัดซื้อเครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก 1 เครื่อง 10,000.00 เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
349. จัดซื้อเครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน 1 เครื่อง 15,000.00 เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
350. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสวัสดิการ เพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป รายการซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 1 0 0 รายการ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ทรัพย์สินมีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
351. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสวัสดิการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 33 0 0 ลิตร 5,000.00 5,000.00 5,000.00 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
352. จัดซื้อกล้องดิจิตอล กองคลัง เพื่อใช้ในกิจการงานเทศบาลและงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตัว กล้องดิจิตอล กองคลัง 1 ตัว 10,000.00 กล้องดิจิตอล กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
353. จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น กองวิชาการ เพื่อใช้ประจำกองวิชาการและแผนฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 ตัว พัดลมตั้งพื้น 2 ตัว 3,000.00 พัดลมตั้งพื้น ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
354. จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานพนักงาน กองคลัง เพื่อให้มีเก้าอี้นั่งปฎิบัติงานสำหรับเก้าอี้หัวหน้าฝ่ายคลังเก้าอี้นักวิชาการคลังเก้าอี้นักวิชาการจัดเก็บรายได้เก้าอี้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 ตัว เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักงาน 4 ตัว 8,000.00 เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักงาน ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
355. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองการศึกษา เพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในกิจการของหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการซ่อม บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 0 0 0 รายการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ทรัพย์สินมีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
356. ค่าจัดซื้อพวงมาลัย กองการศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานพิธีต่างๆ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนที่จัดซื้อ พวงมาลัย 1 0 0 พวง 3,000.00 3,000.00 3,000.00 พวงมาลัย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
357. ค่าวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาการบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการที่จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 รายการ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 วัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
358. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาการบริการงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการที่จัดซื้อ ครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 รายการ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
359. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 30,000.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
360. จัดซื้อโซฟา ชุดรับแขก สำนักปลัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ชุดรับแขก 2 ชุด ชุดรับแขก 2 ชุด 50,000.00 ชุดรับแขก สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
361. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี กองการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี 1 เครื่อง 20,000.00 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
362. โต๊ะปฏิบัติงาน กองวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตัว โต๊ะปฏิบัติงาน 1 ตัว 7,500.00 โต๊ะปฏิบัติงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
363. เก้าอี้ปฏิบัติงาน กองวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตัว เก้าอี้ปฏิบัติงาน 1 ตัว 1,000.00 เก้าอี้ปฏิบัติงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
364. จัดซื้อโทรทัศน์สี สำนักปลัด เพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามข่าวสาร 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง โทรทัศน์สี 1 เครื่อง 20,000.00 โทรทัศน์สี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
365. ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ กองการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตัว พัดลมตั้งโต๊ะ 1 ตัว 1,500.00 พัดลมตั้งโต๊ะ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
366. จัดซื้อโพเดี้ยมไม้ สำนักปลัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ชุดโพเดี้ยม 2 ชุด ชุดโพเดี้ยม 2 ชุด 10,000.00 ชุดโพเดี้ยม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
367. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร กองการศึกษา เพื่อเพิมประสิทธิภาพในการบริหารงานในหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 หลัง ตู้เก็บเอกสาร 2 2 2 หลัง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ตู้เก็บเอกสาร ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
368. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 ลิตร 15,000.00 15,000.00 15,000.00 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
369. จัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ งานเทศกิจ เพื่อใช้ในงานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 ตัว พัดลมตั้งโต๊ะ 1 ตัว 1,500.00 พัดลมตั้งโต๊ะ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
370. จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง เครื่องพ่นหมอกควัน 2 2 2 เครื่อง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เครื่องพ่นหมอกควัน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
371. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถจักรยานยนต์ กองสาธาณสุขฯ เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถจักรยานยนต์ กองสาธาณสุขฯ 405 0 0 ลิตร 45,000.00 45,000.00 45,000.00 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถจักรยานยนต์ กองสาธาณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
372. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ 6,173 0 0 ลิตร 450,000.00 450,000.00 450,000.00 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
373. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย งานกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ในงานกำจัดขยะมูลฝอย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการที่ซื้อ วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 รายการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 วัสดุเครื่องแต่งกาย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
374. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ เพื่อบำรุงรักษายานพาหนะให้สามารถพร้อมที่จะใช้งานได้เสมอ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 0 0 0 80,000.00 80,000.00 80,000.00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
375. จัดซื้อถังขยะพลาสติก เพื่อใช้บริการในเขตเทศบาลได้อย่างเพียงพอ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 105 ถัง ถังขยะพลาสติก 105 170 170 ถัง 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ถังขยะพลาสติก ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
376. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อใช้เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว งานกำจัดขยะมูลฝอย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการที่จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว งานกำจัดขยะมูลฝอย 0 0 0 รายการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 วัสดุงานบ้านงานครัว งานกำจัดขยะมูลฝอย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
377. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานโรงฆ่าสัตว์ เพื่อใช้เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว งานโรงฆ่าสัตว์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการที่จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว งานโรงฆ่าสัตว์ 0 0 0 รายการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 วัสดุงานบ้านงานครัว งานโรงฆ่าสัตว์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
378. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานกำจัดขยะมูลฝอย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 0 0 รายการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
379. ค่าวัสดุก่อสร้าง งานโรงฆ่าสัตว์ เพื่อใช้ก่อสร้างและปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการ วัสดุก่อสร้าง งานโรงฆ่าสัตว์ 0 0 0 รายการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
380. ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนันบ้า 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนที่จัดซื้อ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 โดส 30,000.00 30,000.00 30,000.00 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
381. ค่าน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน เพื่อใช้บริการประชาชนในการฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนที่จัดซื้อ น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
382. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานบริหารฯ กองสาธาฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆภายในกองงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการซ่อม ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆภายในกองงาน 11 0 0 รายการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ทรัพย์สินมีสภาพพร้อมใช้งาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
383. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ไม้ฟื้น งานโรงฆ่าสัตว์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง ไม้ฟื้น งานโรงฆ่าสัตว์ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนที่จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง ไม้ฟื้น งานโรงฆ่าสัตว์ 60 0 0 ลูกบาศก์เมตร 50,000.00 50,000.00 50,000.00 วัสดุเชื้อเพลิง ไม้ฟื้น งานโรงฆ่าสัตว์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
384. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆภายในกองงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการซ่อม ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆภายในกองงาน 20 0 0 รายการ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ทรัพย์สินมีสภาพพร้อมใช้งาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
385. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานโรงฆ่าสัตว์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆภายในกองงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการซ่อม ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆภายในกองงาน 0 0 0 รายการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ทรัพย์สินมีสภาพพร้อมใช้งาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
386. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองช่าง เพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในกิจการงานของหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการซ่อม ซ่อมแซมทรัพย์สินในกิจการงานของหน่วยงาน 7 0 0 รายการ 80,000.00 80,000.00 80,000.00 ทรัพย์สินมีสภาพพร้อมใช้งาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
387. ค่ายานพาหนะและขนส่ง กองช่าง เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 รายการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
388. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง 1,381 0 0 ลิตร 50,000.00 50,000.00 50,000.00 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
389. ค่าวัสดุพระบรมพระฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุพระบรมพระฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนที่จัดซื้อ วัสดุพระบรมพระฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ 2 0 0 รายการ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 วัสดุพระบรมพระฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
390. จัดซื้อเต้นท์ สำนักปลัด เพื่อให้บริการสาธารณะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป เต้นท์ จำนวน 10 หลัง เต้นท์ สำนักปลัด 10 10 10 หลัง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เต้นท์ สำนักปลัด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
391. จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก สำนักปลัด เพื่อใช้บริการสาธารณะในชุมชนและงานประเพณีต่างๆของเทศบาล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1,000 ตัว เก้าอี้พลาสติก 1,000 1,000 1,000 ตัว 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เก้าอี้พลาสติก สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
392. จัดซื้อโต๊ะขนาด 2.50 เมตร สำนักปลัด เพื่อใช้บริการสาธารณะในชุมชนและงานประเพณีต่างๆของเทศบาล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 20 ตัว จัดซื้อโต๊ะขนาด 2.50 เมตร 20 20 20 ตัว 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จัดซื้อโต๊ะขนาด 2.50 เมตร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
393. จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น สำนักปลัด เพื่อใช้ทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องดูดฝุ่น 1 1 1 เครื่อง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เครื่องดูดฝุ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
394. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งานเทศกิจ เพื่อใช้ในงานเทศกิจในการเก็บข้อมูลทำหนังสือตอบรับหนังสือ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 35,000.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
395. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ งานเทศกิจ เพื่อใช้ปริ้นงานเอกสารของงานป้องกันและงานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 12,000.00 เครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
396. จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ งานเทศกิจ เพื่อใช้วางเครื่องคอมพิวเตอร์งานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 ชุด โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด 5,000.00 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
397. จัดซื้อตู้ลำโพง ขนาด 12 นิ้ว กองช่าง เพื่อใช้ในงานเทศบาลและบริการประชาชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 ตู้ ตู้ลำโพง ขนาด 12 นิ้ว 4 ตู้ 20,000.00 ตู้ลำโพง ขนาด 12 นิ้ว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
398. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินโรงงาน เพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินโรงงาน กองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการซ่อม ซ่อมแซมทรัพย์สินโรงงาน กองช่าง 0 0 0 รายการ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 ทรัพย์สินโรงงาน มีสภาพพร้อมใช้งาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
399. ค่ารายจ่ายเพื่อบริการ (ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว ฯลฯ) เพื่อใช้ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว พิมพ์ขาว ถ่ายไข ฯลฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเพื่อบริการ (ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว ฯลฯ) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 0 0 0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
400. ค่าซ่อมแซมรถกระเช้า เพื่อใช้เป็นค่าซ่อมแซมรถกระเช้า 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการซ่อม ซ่อมแซมรถกระเช้า 0 0 0 รายการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 รถกระเช้ามีสภาพพร้อมใช้งาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
401. ค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง เพื่อใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงต่างๆ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการที่จัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง กองช่าง 60 0 0 รายการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
402. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง เพื่อบำรุงรักษายานพาหนะให้สามารถพร้อมที่จะใช้งานได้เสมอ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 รายการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
403. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานไฟฟ้าและถนน เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 ลิตร 50,000.00 50,000.00 50,000.00 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
404. ค่าวัสดุการเกษตร งานสวนสาธารณะ เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุการเกษตร 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนที่จัดซื้อ วัสดุการเกษตร 0 0 0 รายการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 วัสดุการเกษตร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
405. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนที่จัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22 0 0 รายการ 250,000.00 250,000.00 250,000.00 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
406. ค่าวัสดุแต่งกาย งานสวนสาธารณะ เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนรายการที่จัดซื้อ วัสดุแต่งกาย 0 0 0 รายการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 วัสดุแต่งกาย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
407. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสวนสาธารณะ เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนลิตร วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 ลิตร 35,000.00 35,000.00 35,000.00 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
408. จัดซื้อไฟประดับเวที เพื่อใช้ประดับเวทีในงานเทศบาลและบริการประชาชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ชุด ไฟประดับเวที 1 ชุด 40,000.00 ไฟประดับเวที ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
409. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก กองช่าง เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 หลัง ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 1 หลัง 5,000.00 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
410. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ กองคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ชุด โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด 10,000.00 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
411. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร กองคลัง เพื่อใช้เก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินต่างๆที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 6 หลัง ตู้เก็บเอกสาร 6 หลัง 33,000.00 ตู้เก็บเอกสาร ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
412. จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด เพื่อใช้ในการติดต่อราชการนอกและในสถานที่ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป รถยนต์ 4 ประตู จำนวน 1 คัน รถยนต์ส่วนกลาง 1 คัน 850,000.00 รถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
413. จัดซื้อกล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพวง กองวิชาการ เพื่อใช้ในกิจการงานเทศบาลในการถ่ายรูปเพื่อทำวารสารต่างๆ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ชุด กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพวง 1 ชุด 45,000.00 กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพวง ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
414. จัดซื้อชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ กองวิชาการฯ เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์และออกหน่วยเคลื่อนที่ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ชุด ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 100,000.00 ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
415. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ กองวิชาการฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 ชุด โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด 30,000.00 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
416. จัดซื้อเครื่องโทรสาร สำนักปลัด เพื่อใช้ในสำนักงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องโทรสาร 1 1 1 เครื่อง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เครื่องโทรสาร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
417. จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น เพื่อให้บริการแก่ประชาชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง เครื่องทำน้ำเย็น 2 2 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 เครื่องทำน้ำเย็น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
418. จัดซื้อตู้เก็บโล่รางวัล เพื่อไว้เก็บโล่รางวัลของหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 ตู้ ตู้เก็บโล่รางวัล 2 2 ตู้ 18,000.00 18,000.00 ตู้เก็บโล่รางวัล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
419. จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก กองสวัสดิการ เพื่อใช้ในการบริการประชาชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 200 ตัว เก้าอี้พลาสติก 200 200 ตัว 120,000.00 120,000.00 เก้าอี้พลาสติก ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
420. จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานนักวิชาการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้มีโต๊ะปฏิบัติงานนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตัว โต๊ะปฏิบัติงานนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 ตัว 7,000.00 โต๊ะปฏิบัติงานนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
421. จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์ ขาว – ดำ เพื่อใช้งานพิมพ์เอกสารประจำกองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์ ขาว – ดำ 1 เครื่อง 5,500.00 เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์ ขาว – ดำ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
422. โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ เพื่อจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 12.5แรงม้า รัศมีไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คัน รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ 1 คัน 200,000.00 รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
423. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก กองวิชาการฯ เพื่อใช้เก็บเอกสาร แบบประเมินของหน่วยงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 หลัง ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 2 หลัง 16,000.00 16,000.00 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
424. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก กองการศึกษา เพื่อใช้เก็บเอกสาร แบบประเมินแบบเรียน ของนักเรียน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 หลัง ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 1 1 หลัง 8,000.00 8,000.00 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
425. จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ กองวิชาการ เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตัว จอคอมพิวเตอร์ 1 1 ตัว 5,000.00 5,000.00 จอคอมพิวเตอร์ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
426. ค่าทรายอเบท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอเบท 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนที่จัดซื้อ ทรายอเบท 0 0 10,000.00 10,000.00 ทรายอเบท ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
427. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คัน เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 1 1 คัน 9,500.00 9,500.00 9,500.00 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
428. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คัน เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 1 1 1 คัน 11,300.00 11,300.00 11,300.00 เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
429. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คัน เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 1 1 1 คัน 13,000.00 13,000.00 13,000.00 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
430. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คัน เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 1 1 1 คัน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
431. จัดซื้อรถไถ กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คัน ขนาด 40แรงม้า รถไถ 1 1 คัน 800,000.00 800,000.00 รถไถ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
432. จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และเครื่องผสมเสียง กองช่าง เพื่อใช้ในงานเทศบาลและบริการประชาชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ชุด ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และเครื่องผสมเสียง 1 ชุด 100,000.00 ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และเครื่องผสมเสียง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
433. จัดซื้อปั้มน้ำ งานป้องกันฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง ปั้มน้ำ 1 เครื่อง 50,000.00 ปั้มน้ำ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
434. จัดซื้ออุปกรณ์การแสดง สำนักปลัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป อุปกรณ์การแสดง อุปกรณ์การแสดง 0 0 50,000.00 50,000.00 อุปกรณ์การแสดง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
435. จัดซื้อวิทยุสื่อสาร สำนักปลัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 10 เครื่อง วิทยุสื่อสาร 10 10 10 เครื่อง 120,000.00 120,000.00 120,000.00 วิทยุสื่อสาร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
436. จัดซื้อพัดลมติดผนัง กองคลัง เพื่อใช้ประจำกองคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 ตัว พัดลมติดผนัง 2 ตัว 6,000.00 พัดลมติดผนัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
437. จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น กองช่าง เพื่อใช้ประจำกองช่าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 ตัว พัดลมตั้งพื้น 2 ตัว 6,000.00 พัดลมตั้งพื้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
438. จัดซื้อเลื่อยยนต์ กองช่าง เพื่อใช้ในงานสวนสาธารณะ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เลื่อยยนต์ 1 เครื่อง 30,000.00 เลื่อยยนต์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
    แนวทาง : 5.3 การพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและควรให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
439. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, ค่าลงทะเบียนอบรม ฯลฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนครั้งที่ไปราชการ เดินทางไปราชการ 11 0 0 ครั้ง 150,000.00 150,000.00 150,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
440. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานป้องกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, ค่าลงทะเบียนอบรม ฯลฯ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนครั้งที่ไปราชการ เดินทางไปราชการ 0 0 0 ครั้ง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
441. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองคลัง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, ค่าลงทะเบียนอบรม ฯลฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนครั้งที่ไปราชการ เดินทางไปราชการ 1 0 0 ครั้ง 70,000.00 70,000.00 70,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
442. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองวิชาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, ค่าลงทะเบียนอบรม ฯลฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนครั้งที่ไปราชการ เดินทางไปราชการ 2 0 0 ครั้ง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
443. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, ค่าลงทะเบียนอบรม ฯลฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนครั้งที่ไปราชการ เดินทางไปราชการ 7 0 0 ครั้ง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
444. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองสวัสดิการฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, ค่าลงทะเบียนอบรม ฯลฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนครั้งที่ไปราชการ เดินทางไปราชการ 2 0 0 ครั้ง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
445. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองสาธารณสุขฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, ค่าลงทะเบียนอบรม ฯลฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนครั้งที่ไปราชการ เดินทางไปราชการ 3 0 0 ครั้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
446. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานบริหารทั่วไป กองช่าง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, ค่าลงทะเบียนอบรม ฯลฯ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนครั้งที่ไปราชการ เดินทางไปราชการ 3 0 0 ครั้ง 40,000.00 40,000.00 40,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
447. โครงการเงินทุนการศึกษาต่อของคณะผู้บริหาร,สมาชิกเทศบาล,พนักงานฯลฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนคนที่ได้รับทุน เงินทุนการศึกษาต่อ 0 0 0 คน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
448. ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารและหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนฉบับ วารสาร หนังสือพิมพ์ต่างๆ 0 0 0 ฉบับ 7,500.00 7,500.00 7,500.00 วารสาร หนังสือพิมพ์ต่างๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
449. โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานและ พนักงานจ้าง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันที่ดูงาน ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานและ พนักงานจ้าง 0 0 0 วัน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
450. โครงการ อปพร.จัดระเบียบการจราจรสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำกับการจราจรหน้าโรงเรียน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน อปพร. ที่อาสา อปพร.จัดระเบียบการจราจรสถานศึกษา 0 0 0 คน 85,000.00 85,000.00 85,000.00 สร้างความปลอดภัยทางถนน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
451. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สมาชิกอปพร. 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน อฟพร.ในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมวัน อปพร. 150 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 อปพร.มีขวัญกำลังใจ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
452. ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาของสมาชิก อปพร. เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของสามชิก อปพร. 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนสมาชิก อปพร. ในเขตเทศบาล ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาของสมาชิก อปพร. 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
453. โครงการอบรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและเยาวชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้านและเยาวชนรู้จักการระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัย 0 0 0 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ผู้นำชุมชนและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
454. โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น เพื่อคัดเลือกและพัฒนาพนักงานดีเด่น 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนพนักงานดีเด่น พนักงานดีเด่น 0 0 0 คน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพิ่มขวัญกำลังใจแก่พนักงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
455. โครงการฝึกทบทวนและศึกษาดูงานของสมาชิก อปพร. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิก อปพร.ในเขต ฝึกทบทวนและศึกษาดูงานของสมาชิก อปพร. 0 0 0 คน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เพิ่มขวัญกำลังใจแก่ อปพร. สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
456. โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชุมชี้แจงรับฟังปัญหาของทุกหน่วยงานเทศบาล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป สองตำบล 12 หมู่บ้าน เทศบาลพบประชาชน 2 2 2 ตำบล 45,000.00 45,000.00 45,000.00 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชุมชี้แจงรับฟังปัญหาของทุกหน่วยงานเทศบาล ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
457. โครงการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาฯ และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะของชาวบ้าน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 12 ชุมชน ประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล 12 12 12 ชุมชน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะของชาวบ้าน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
458. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้มีหลักประกันสุขภาพของพนักงาน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนพนักงาน โครงการสมทบกองทุน 0 0 0 คน 390,000.00 390,000.00 390,000.00 มีหลักประกันที่เข้มแข็ง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
459. โครงการจัดทำวารสาร กองการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานกองการศึกษา 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนที่จัดพิมพ์ ทำวารสาร กองการศึกษา 0 0 0 ฉบับ 70,000.00 70,000.00 70,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
460. ค่าจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขฯ เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานรายวันปฏิบัติงานในชุมชนและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนคนงานรายวัน จ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขฯ 0 0 0 คน 508,896.00 508,896.00 508,896.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
461. ค่าจ้างแรงงานรายวัน กองช่าง เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานรายวันปฏิบัติงานในชุมชนและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนคนงานรายวัน แรงงานรายวัน กองช่าง 2 0 0 คน 158,400.00 56,520.00 56,520.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
462. โครงการศึกษาดูงานพนักงานและพนักงานจ้าง กองคลัง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป กองคลังเทศบาล ศึกษาดูงานพนักงานและพนักงานจ้าง กองคลัง 0 0 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
463. โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นต่างๆ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม อบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ได้ความรู้ด้านการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นต่างๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
464. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนอกราชอาณาจักร สำนักปลัด เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนวันที่เดินทาง เดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร 0 0 0 วัน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
465. โครงการฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนอาสา ไกด์ชุมชน เพื่อรองรับการส่งเสริมการการท่องเที่ยวในชุมชน 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนเยาวชนผู้เข้าอบรม ฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนอาสา ไกด์ชุมชน 0 0 0 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 รองรับการส่งเสริมการการท่องเที่ยวในชุมชน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
466. โครงการศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้สูงอายุ ศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ 0 0 0 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
467. โครงการอบรมและจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม อบรมและจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชน 0 0 0 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 สร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
468. โครงการเงินอุดหนุนเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ เพื่อจัดเตรียมความพร้อม เตรียมงานที่เกี่ยวข้องในการรับเสด็จ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนเงินที่อุดหนุน เตรียมความพร้อม เตรียมงานที่เกี่ยวข้องในการรับเสด็จ 30,000 30,000 30,000 บาท 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เตรียมความพร้อม เตรียมงานที่เกี่ยวข้องในการรับเสด็จ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
    แนวทาง : 5.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบผลการดำเนินงาน
469. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอน้ำโสม 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ 25,000 0 0 บาท 30,000.00 30,000.00 30,000.00 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
470. โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ระดับอำเภอ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ 0 0 0 บาท 30,000.00 30,000.00 30,000.00 อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
471. โครงการอุดหนุนค่าประเมินความพึงพอใจในการรับบริการในเขตเทศบาล เพื่อจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวนเงินที่อุดหนุน อุดหนุนค่าประเมินความพึงพอใจในการรับบริการในเขตเทศบาล 0 0 0 บาท 12,000.00 12,000.00 12,000.00 อุดหนุนค่าประเมินความพึงพอใจในการรับบริการในเขตเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
472. โครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สาย เพื่อติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป แม่ข่าย 1 จุด ลูกข่าย 4 จุด หอกระจายข่าวแบบไร้สาย 1 1 1 ชุด 500,000.00 500,000.00 500,000.00 หอกระจายข่าวแบบไร้สาย ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
473. โครงการจัดทำวารสาร กองวิชาการฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของเทศบาล ให้หน่วยงานอื่นได้ทราบตำบลนางัว 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป จำนวน 200 เล่ม วารสาร ประชาสัมพันธ์ผลงาน 200 200 200 เล่ม 100,000.00 100,000.00 100,000.00 วารสาร ประชาสัมพันธ์ผลงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
474. ค่าใช้บริการเว็บโฮสดิ้งและจดโดเมนชื่อเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดทำเว็บไซต์และต่ออายุเว็บไวต์ของเทศบาลนางัว 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 1 โฮสดิ้ง 1 โดเมน พื้นที่จัดทำเว็บไซต์และชื่อเว็บไซต์ 3 3 3 จิก 3,500.00 3,500.00 3,500.00 พื้นที่จัดทำเว็บไซต์และชื่อเว็บไซต์ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน
    แนวทาง : 5.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
475. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนครัวเรือนที่ประสบภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 0 0 0 ครัวเรือน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผู้ประสบภัยธรรมชาติให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
476. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยแล้ง ,ภัยหนาว,อุทกภัยวาตภัย,อัคคีภัย ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในเขตเทศบาล,แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือที่ประสบเหตุ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนครัวเรือนที่ประสบภัย ลดความเดือดร้อนของประชาชน 2 0 0 ครัวเรือน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ลดความเดือดร้อนของประชาชน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
477. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและปีใหม่ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 7 วันอันตราย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 7 7 7 วัน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
478. โครงการจัดซื้อรถกู้ชีพ-กู้ภัย เพื่อบริการประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คัน รถกู้ชีพ-กู้ภัย 1 1 1 คัน 650,000.00 650,000.00 650,000.00 รถกู้ชีพ-กู้ภัย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
479. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีห้องวิทยุสื่อสาร 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ห้องวิทยุสื่อสาร 1 ห้อง ห้องวิทยุสื่อสาร 1 1 1 ห้อง 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ห้องวิทยุสื่อสาร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
480. โครงการจัดทำรั้วประตูทางเข้าศูนย์ป้องกันฯและทาสีรั้ว เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการและความเป็นระเบียบ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดกว้างยาวของประตู รั้วประตูทางเข้าศูนย์ป้องกัน 0 0 0 เมตร 100,000.00 100,000.00 100,000.00 รั้วประตูทางเข้าศูนย์ป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
481. โครงการจัดซื้อชุด อปพร. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนสมาชิก อปพร. ซื้อชุด อปพร. 0 0 0 ตัว 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ซื้อชุด อปพร. สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
482. โครงการจัดซื้อกระบองไฟกระพริบไฟฉาย สปอร์ตไลท์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนรายการที่จัดซื้อ กระบองไฟกระพริบไฟฉาย สปอร์ตไลท์ 0 0 0 รายการ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 กระบองไฟกระพริบไฟฉาย สปอร์ตไลท์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
483. ค่าวัสดุดับเพลิง เพิ่มประสิทธิภาพในการล้างตลาด รดน้ำต้นไม้ การดับเพลิง 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนรายการที่จัดซื้อ สายยางดับเพลิงสายยางใสและหัวฉีดดับเพลิง 3 0 0 รายการ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 สายยางดับเพลิงสายยางใสและหัวฉีดดับเพลิง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
484. โครงการจัดซื้อถังน้ำยาเคมี รุ่นน้ำยาHALON (ถังเขียว) เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื่องต้น 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนรายการที่จัดซื้อ ถังน้ำยาเคมี รุ่นน้ำยาHALON (ถังเขียว) 0 0 0 รายการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ถังน้ำยาเคมี รุ่นน้ำยาHALON (ถังเขียว) สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
485. โครงการจัดซื้อเสื้อชูชีพ เพื่อใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10 ตัว เสื้อชูชีพ 10 10 10 ตัว 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เสื้อชูชีพ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
486. โครงการติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส (หลังคารถกู้ชีพ-กู้ภัย) เพื่อปรับปรุงหลังคารถกู้ชีพ-กู้ภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลังคาไฟเบอร์กลาสรถกู้ชีพ-กู้ภัย หลังคาไฟเบอร์กลาสรถกู้ชีพ-กู้ภัย 0 0 0 28,000.00 28,000.00 28,000.00 หลังคาไฟเบอร์กลาสรถกู้ชีพ-กู้ภัย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
487. โครงการซ่อมแซมเปลี่ยนถังบรรจุน้ำรถดับเพลิง (คันเก่า) เพื่อการบรรจุน้ำได้มากขึ้น 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 5,000 ลิตร ถังบรรจุน้ำรถดับเพลิง (คันเก่า) ขนาด 5,000 ลิตร 5,000 5,000 5,000 ลิตร 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ถังบรรจุน้ำรถดับเพลิง (คันเก่า) ขนาด 5,000 ลิตร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
488. โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย เพื่อซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน อปพร.ที่เข้าร่วมซ้อมแผน ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 0 0 0 คน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
489. ค่าจ้างแรงงานรายวัน งานป้องกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานรายวัน งานป้องกัน 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คน แรงงานรายวัน 1 คน 111,600.00 แรงงานรายวัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
490. ค่าจ้างแรงงานรายวัน งานเทศกิจ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานรายวัน งานเทศกิจ 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 คน แรงงานรายวัน 1 คน 84,000.00 แรงงานรายวัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
ข้อมูล ณ 20/08/2557
0

Add a Comment