แผนดำเนินงาน ปี 53

Posted by:

รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2553
เทศบาลตำบลนางัว

เทศบาลตำบลนางัว หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนไปโคกผาแซง บ้านโสมสุข ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 265,000.00
2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00
3. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศรีมงคล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 354,500.00
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศิริรุ่งเรือง ซอย 10 บ้านไทยรุ่งเรือง ตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 491,800.00
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศรีสุริยจันทร์ บ้านสันติสุข หมู่ 3 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 701,000.00
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนจิตติชัย บ้านโสมสุข ตำบลศรีสำราญ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 225,800.00
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศรีพัฒนา ซอย 8 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลศรีสำราญ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 279,700.00
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนรอบเมือง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 279,500.00
10. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ถนนพนมพัฒนา (ด้านทิศตะวันตก) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 287,500.00
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศรีพัฒนา ซอย 4 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 127,800.00
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนดำรงธรรม ซอย 2 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 248,500.00
13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 19 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 223,800.00
14. โครงการก่อสร้างลาน คสล.ศาลาหลางบ้านสันติสุข หมู่ 11 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี ระหว่างถนนอนุสารีย์ ซอย 2 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 40,700.00
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 1 (ต่อจากเดิม) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 648,000.00
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา 31 เชื่อมต่อถนนอัมรินทร์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 516,000.00
18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนพนมพัฒนา ซอยทุ่งนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 147,180.00
19. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยขุนเตอ บ้านศรีสำราญ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 223,000.00
20. โครงการขยายเขตบริการน้ำประปา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00
21. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00
22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนรวมราษฎร์ ซอย 21 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 424,500.00
23. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพัก คันหิน ทางเท้า ถนนเตาปูน (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 715,000.00
24. โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณศาลาประชาคม บ้านโสมใหม่ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00
25. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตำบลศรีสำราญ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 144,500.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
26. โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
27. โครงการอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 62,200.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
28. โครงปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำศรีมงคลและสนามกีฬา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000,000.00
29. โครงการติดตั้งกังหันตีน้ำ 4 ใบพัดบริเวณสระน้ำศรีมงคล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 291,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
30. โครงการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
31. โครงการวันเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
32. งบสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ(ก.บ.ท.) สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้อื่น ๆ 455,239.00
33. เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 36,327.00
34. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 305,813.00
35. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
36. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยอดส์และผู้ด้อยโอกาส ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 5,802,000.00
37. โครงการต้านภัยยาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 20,000.00
38. เงินอุดหนุนสนับสนุนการอำนวยการ ศตส.อ.น้ำโสม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 30,000.00
39. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 586,040.00
40. โครงการอาหารเสริม (นม) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 2,997,501.00
41. โครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 3,970,200.00
42. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 340,354.00
43. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
44. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
45. โครงการบริจาคโลหิต สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
46. โครงการอุดหนุนกาชาดจังหวัด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
47. โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.00
48. โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00
49. โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาความรู้อสม. ในเขตเทศบาลตำบลนางัว ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00
50. โครงการประกวดการแข่งแข่งขันเต้นแอโรบิคในชุมชน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00
51. โครงการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 120,000.00
52. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00
53. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00
54. โครงการแข่งขันกีฬานางัวคัพ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00
55. โครงการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์งานทุ่งศรีเมือง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
56. โครงการขบวนแห่ “บายศรี” วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
57. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 150,000.00
58. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 350,000.00
59. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้อื่น ๆ 250,000.00
60. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
61. โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและงานอนุสาวรีย์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
62. โครงการบรรพชาสามเณรวัดโคเขตตาราม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
63. โครงการกฐินเทศบาล ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
64. โครงการส่งเสริมกิจการศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.00
65. โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00
66. โครงการปรับปรุงตลาดสด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00
67. โครงการตรวจมาตรฐานร้านอาหาร แผงลอย และสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00
68. โครงการก่อส้รางศาลาประชาคม บ้านสันติสุข หมู่ 3 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 340,000.00
69. ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 3,590.00
70. โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ บ้านท่าโสม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 153,500.00
71. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 30,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
72. โครงการ อปพร.จัดระเบียบการจราจรสถานศึกษา สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 64,152.00
73. เงินอุดหนุนป้องกันอุบัติภัยทางถนน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00
74. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารท้องถิ่นปี 2553 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 420,000.00
75. โครงการก่อสร้าง ป้าย,รั้ว คสล. สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้อื่น ๆ 350,000.00
76. โครงการก่อสร้างที่ล้างรถยนต์ (รถขยะมูลฝอย) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00
77. ค่าการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 150,000.00
78. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
79. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
80. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองวิชาการและแผนงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
81. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
82. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองสวัสดิการสังคม ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
83. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
84. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานบริหารทั่วไป กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00
85. เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 500,000.00
86. ค่าวารสาร สำนักปลัด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 7,500.00
87. ค่าจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 759,252.00
88. ค่าจ้างแรงงานรายวัน กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 56,520.00
89. ค่าจ้างเหมาบริการ กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 113,040.00
90. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00
91. อุดหนุนค่าประเมินความพึงพอใจในการรับบริการในเขตเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 12,000.00
92. โครงการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารและเครื่องรับวิทยุ + เพาเวอร์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00
93. โครงการจัดทำวารสาร กองวิชาการและแผนงาน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 60,000.00
94. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
95. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00
96. เงินอุดหนุนฝึกซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 3,000.00
97. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไปและป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
98. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินงานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00
99. ค่ารับรองและพิธีการ ต่าง ๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00
100. ค่าใช้จ่ายในงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
101. ค่าวัสดุสำนักงาน บริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 35,000.00
102. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
103. ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำนักปลัด บริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
104. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
105. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 120,000.00
106. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 80,000.00
107. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 35,000.00
108. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง งานเคหะและชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
109. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
110. ค่าวัสดุดับเพลิง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00
111. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00
112. จัดซื้อแผงกั้นจราจร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 18,000.00
113. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
114. ค่าวัสดุสำนักงาน กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00
115. ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
116. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00
117. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 314,160.00
118. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
119. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00
120. ค่าเย็บปกหนังสือ, เข้าเล่มหนังสือ กองวิชาการฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 25,000.00
121. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ กองวิชาการฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
122. ค่ารับรองและพิธีการ กองวิชาการฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
123. ค่าวัสดุสำนักงาน กองวิชาการฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
124. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองวิชาการฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
125. จัดซื้อพวงมาลัย กองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 3,000.00
126. ค่าวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 35,000.00
127. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
128. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00
129. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.00
130. จัดซื้อเครื่องปริ้นเลเซอร์ขาวดำ กองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00
131. จัดซื้อโต๊ะทำงาน กองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 7,500.00
132. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน กองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000.00
133. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสวัสดิการ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
134. ค่าวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการฯ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
135. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการฯ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00
136. ค่าวัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00
137. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสวัสดิการฯ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000.00
138. จัดซื้อเครื่องปริ้นเลเซอร์ขาวดำ กองสวัสดิการฯ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00
139. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสาธาณสุขฯ บริหารทั่วไป ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
140. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสาธาณสุขฯ กำจัดขยะมูลฝอย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
141. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสาธาณสุขฯ โรงฆ่าสัตว์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00
142. ค่ารับรองและพิธีการ กองสาธาณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
143. ค่าวัสดุสำนักงาน กองสาธาณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00
144. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธาณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00
145. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ กองสาธาณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 35,000.00
146. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกขยะ กำจัดขยะมูลฝอย กองสาธาณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 350,000.00
147. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาธาณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00
148. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย กำจัดขยะมูลฝอย กองสาธาณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00
149. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ กำจัดขยะมูลฝอย กองสาธาณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
150. จัดซื้อถังขยะพลาสติก ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00
151. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กำจัดขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 40,000.00
152. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงฆ่าสัตว์ กองสาธารณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 6,000.00
153. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 11,000.00
154. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงไม้ฟืน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
155. ค่าทรายอเบท ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
156. ค่าวัสดุอุปกรณ์ห่อทรายอเบท ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 1,000.00
157. ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
158. ค่าน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.00
159. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองสาธาณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00
160. จัดซื้อเครื่องปริ้นเลเซอร์ขาวดำ กองสาธาณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00
161. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ กองสาธาณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 3,500.00
162. จัดซื้อรถบรรทุกเศษดินขนาดเล็ก ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000.00
163. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานบริหารทั่วไป กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง 70,000.00
164. ค่ารายจ่ายเพื่อบริการ กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
165. ค่าวัสดุสำนักงาน กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
166. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
167. ค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00
168. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 55,000.00
169. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
170. ค่าวัสดุจัดทำโปสเตอร์พระบรมสาทิศลักษณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ผ้าไวนิว ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
171. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 300,000.00
172. ค่าวัสดุการเกษตร งานสวนสาธารณะ กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
173. ค่าวัสดุแต่งกาย งานสวนสาธารณะ กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
174. ค่าวัสดุจัดทำพื้นเวทีชั่วคราว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00
175. ค่าติดตั้งม่านกันแดดและกันความร้อนสะท้อนแสง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 52,780.00
176. เงินอุดหนุนงานรัฐพิธี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
177. จัดซื้อถังทำน้ำร้อน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 13,000.00
178. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก สำนักปลัด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 10,000.00
179. จัดซื้อเก้าอี้ไม้ กองสาธารณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00
รวม 36,800,948.00
ข้อมูล ณ 08/10/2556
0

Add a Comment