แผนดำเนินงาน ปี 54

Posted by:

รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2554
เทศบาลตำบลนางัว

เทศบาลตำบลนางัว หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00
2. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
3. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ,บ่อพักพร้อมฝา คันหิน, ทางเท้า ในเขตเทศบาล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00
4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนรวมราษฎร์ จากโรงฆ่าสัตว์ถึงซอยสุขสรรค์ บ้านนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 570,000.00
5. โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล.ถนนเทพสถิต สองข้างตลอดสาย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 378,000.00
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีพัฒนา ซอย 3 (นางัวอุดมผลถึงซอยสุขสรรค์) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 995,000.00
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยสมมาตร(ถนนวัฒนคุณถึงถนนศรีมงคล บ้านสันติสุข ม.11) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 216,000.00
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนขนานด้านทิศตะวันตกจากถนนอนุสาวรีย ซ. 7 ถึง ซ.9 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 459,000.00
9. โครงการ อปพร.จัดระเบียบการจราจรสถานศึกษา สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 84,780.00
10. เงินอุดหนุนป้องกันอุบัติภัยทางถนน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
11. โครงการติดตั้งป้ายห้ามและป้ายบังคับต่าง ๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 200,000.00
13. โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 93,756.00
14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางัว สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 4 ถึงถนนศรีมงคล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 1,094,000.00
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีพัฒนา ซอย 2/1 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 281,000.00
17. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 344,000.00
18. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 126,000.00
19. โครงการปรับปรุง ต่อเติมศาลาพักศพ วัดรัตนคูหา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 395,000.00
20. โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ถนนดับเพลิง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00
21. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนอนุสาวรีย์ ซอย 10 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 243,000.00
22. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณถนนรวมรัฐ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 480,000.00
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
23. โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
24. โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 220,000.00
25. โครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
26. โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
27. โครงการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00
28. โครงการวันเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
29. งบสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.) สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 420,000.00
30. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 597,300.00
31. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
32. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 190,000.00
33. รายจ่ายอื่นๆ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส) สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 5,610,000.00
34. โครงการต้านภัยยาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 20,000.00
35. เงินอุดหนุนสนับสนุนการอำนวยการ ศตส.อ.น้ำโสม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
36. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 753,480.00
37. โครงการอาหารเสริม (นม) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 2,995,538.00
38. โครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 3,967,600.00
39. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 437,598.00
40. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
41. โครงการบริจาคโลหิต สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
42. โครงการอุดหนุนกาชาดจังหวัด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
43. โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
44. โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาความรู้อสม. ในเขตเทศบาลตำบลนางัว ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00
45. โครงการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 120,000.00
46. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
47. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
48. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 150,000.00
49. โครงการแข่งขันกีฬานางัวคัพ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
50. โครงการแผนพัฒนากีฬาจังหวัดอุดรธานี ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
51. โครงการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์งานทุ่งศรีเมือง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
52. โครงการขบวนแห่ “บายศรี” วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
53. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 150,000.00
54. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 350,000.00
55. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
56. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
57. โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและงานอนุสาวรีย์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
58. โครงการบรรพชาสามเณรวัดโคเขตตาราม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
59. โครงการปฏิบัติธรรมวัดถ้ำผาแซง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
60. โครงการกฐินเทศบาล ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
61. โครงการส่งเสริมกิจการศาสนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 40,000.00
62. โครงการจัดงานในวันขึ้นปีใหม่ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
63. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
64. ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
65. โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
66. ค่าใช้บริการเว็บโฮสติ้งและจดโดเมนชื่อเว็บไซต์ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 2,500.00
67. โครงการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
68. โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00
69. เย็บปกหนังสือ,เข้าเล่มหนังสือ สำนักปลัด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 3,000.00
70. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 35,000.00
71. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
72. ค่ารับรองและพิธีการ ต่าง ๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 68,127.00
73. ค่าใช้จ่ายในงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
74. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
75. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
76. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
77. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 80,000.00
78. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
79. เงินอุดหนุนงานรัฐพิธี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
80. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
81. ค่าวัสดุดับเพลิง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
82. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
83. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
84. ค่าวัสดุสำนักงาน กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 160,000.00
85. ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 61,440.00
86. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 140,000.00
87. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
88. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
89. ค่าเย็บปกหนังสือ, เข้าเล่มหนังสือ กองวิชาการฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
90. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ กองวิชาการฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
91. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองวิชาการฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 1,000.00
92. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสวัสดิการ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
93. ค่าวัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00
94. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสวัสดิการฯ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 1,000.00
95. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสาธา งานบริหารทั่วไป ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
96. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสาธา งานกำจัดขยะมูลฝอย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 250,000.00
97. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธา รถจักรยานยนต์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00
98. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธา รถบรรทุกขยะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 350,000.00
99. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาธาณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
100. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธา กำจัดขยะมูลฝอย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00
101. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธา กำจัดขยะมูลฝอย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00
102. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธา โรงฆ่าสัตว์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 6,000.00
103. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงไม้ฟืน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
104. ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
105. ค่าน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
106. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานบริหารทั่วไป เคหะและชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00
107. ค่ารายจ่ายเพื่อบริการ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
108. ค่าวัสดุก่อสร้าง กอช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
109. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานบริหารทั่วไป เคหะและชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
110. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป เคหะและชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 55,000.00
111. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
112. ค่าวัสดุจัดทำโปสเตอร์พระบรมสาทิศลักษณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ผ้าไวนิว ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
113. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 200,000.00
114. ค่าวัสดุแต่งกาย งานสวนสาธารณะ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
115. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
116. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
117. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
118. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
119. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 10,900.00
120. ค่าหนังสือพิมพ์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 6,000.00
121. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
122. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานเทศกิจ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
123. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองวิชาการฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
124. ค่าจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
125. ค่าวัสดุการเกษตร กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
126. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 80,000.00
127. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
128. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
129. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองวิชาการฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
130. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
131. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองสวัสดิการฯ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
132. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองสาธารณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
133. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานบริหารทั่วไป เคหะและชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
134. เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 300,000.00
135. โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและ พนักงานจ้าง ปี54 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 200,000.00
136. โครงการเทศบาลพบประชาชน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 40,000.00
137. ค่าจ้างเหมาบริการ กองสาธาฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 473,184.00
138. ค่าจ้างแรงงานรายวัน กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 114,480.00
139. ค่าจ้างเหมาบริการ กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 114,480.00
140. โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
141. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
142. โครงการจัดทำวารสาร กองวิชาการฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
143. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
144. โครงการฝึกทบทวน อปพร. สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
145. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
146. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
147. รายจ่ายอื่นๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 12,000.00
รวม 28,190,163.00
ข้อมูล ณ 08/10/2556
0

Add a Comment