แผนดำเนินงาน ปี 55

Posted by:

รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2555
เทศบาลตำบลนางัว

เทศบาลตำบลนางัว หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยขุนเตอร์ บ้านเจริญชัยหมู่ 2 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 97,000.00
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนแสวงมิตร ซอย 1,2 บ้านโสมใหม่ ม.4 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 448,000.00
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00
4. โครงการซ่อมแซม คสล.และซ่อมแซมถนนลาดยาง ภายในเขตเทศบาลตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 150,000.00
5. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ , บ่อพักพร้อมฝา คันหิน , ทางเท้า ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดเล็กซอยแยกจากถนนฝ่ายจารีย์ – ถนนศรีมงคล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 88,000.00
7. โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณลานเอนกประสงค์ บ้านเจริญชัย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 28,000.00
8. โครงการปรับปรุง ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านศิริชัย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
9. โครงการปรับปรุง ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์เอนกประสงค์บ้านสันติสุข ม.3 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00
10. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนริมเมือง? ลำห้วยญวน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 131,000.00
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนรอบเมืองจากถนน ศิริรุ่งเรือง ซอย11 – ศาลาเอนกประสงค์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 169,000.00
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีซอยเจด็จ(ด้านทิศใต้) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 23,000.00
13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีซอยศรีสุขา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 37,000.00
14. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนพนมพัฒนาจากหน้าร้านแสงทองมอเตอร์ ? ถนน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 745,000.00
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนอนุสาวรีย์ซอย 6 ? 8 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 483,000.00
16. โครงการปรับปรุง,ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านโสมสุข ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 270,000.00
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีพัฒนา ซอย3 (นางัวอุดมผล) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 208,000.00
18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนศรีมงคล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 369,000.00
19. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาอุทิศ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 91,000.00
20. โครงการขยายเขตประปา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00
21. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Hotmix) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินสะสม 990,000.00
22. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Hotmix) หน้า บขส.น้ำโสม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินสะสม 660,000.00
23. โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล.ตลาด บขส.น้ำโสม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินสะสม 650,000.00
24. รายจ่ายกิจการจราจร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้อื่น ๆ 5,000.00
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
25. ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บและค่าบันทึก จปฐ. ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 42,550.00
26. โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 220,000.00
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
27. รายจ่ายเพื่อปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00
28. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯและโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
29. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ สนามกีฬาเทศบาลตำบลนางัวพร้อมห้องเก็บของ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00
30. โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่อำเภอน้ำโสม-อำเภอนายูง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 13,450.00
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
31. โครงการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 55 ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 23,500.00
32. โครงการวันเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
33. โครงการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 120,000.00
34. งบสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.) สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้อื่น ๆ 424,868.00
35. เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 83,129.00
36. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 593,076.00
37. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 120,000.00
38. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
39. เงินอุดหนุนสนับสนุนการอำนวยการ ศตส.อ.น้ำโสม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
40. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 677,040.00
41. โครงการอาหารเสริม (นม) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 2,835,560.00
42. โครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 4,050,800.00
43. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 364,560.00
44. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00
45. โครงการบัณฑิตน้อย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
46. โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
47. โครงการอุดหนุนกาชาดจังหวัด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
48. โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
49. โครงการอบรมปศุสัตว์เทศบาลตำบลนางัว ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
50. โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาความรู้อสม. ในเขตเทศบาลตำบลนางัว ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
51. โครงการอบรมและจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพในชุมชน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00
52. โครงการรงณรงวค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
53. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
54. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 150,000.00
55. โครงการแข่งขันกีฬานางัวคัพ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
56. โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณด้านหน้าศาลาเอนกประสงค์ บ้านสันติสุข ม.3 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 299,000.00
57. โครงการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์งานทุ่งศรีเมือง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
58. โครงการขบวนแห่ “บายศรี” วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
59. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
60. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
61. โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและงานอนุสาวรีย์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
62. โครงการบรรพชาสามเณรวัดโคเขตตาราม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
63. โครงการปฏิบัติธรรมวัดถ้ำผาแซง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
64. โครงการกฐินเทศบาล ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00
65. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 150,000.00
66. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 350,000.00
67. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
68. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
69. โครงการตรวจมาตรฐานร้านอาหาร แผงลอย และสถานประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
70. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงตลาดสด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00
71. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 29,700.00
72. โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
73. รายจ่ายอื่นๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 2,550,000.00
74. เงินรางวัล จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00
75. เงินอุดหนุนสนับสนุนการอำนวยการ ศตส.จ.อุดรธานี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
76. โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
77. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
78. โครงการลอกหรือดูดสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลนางัว สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00
79. ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00
80. ค่าปรับปรุงต่อเติมโรงชำแหละสุกร ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 43,000.00
81. โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว ชาวอุดรร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 2,000.00
82. เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการบริการสาธารณะที่ดี ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 280,000.00
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
83. เงินสำรองจ่าย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 602,114.00
84. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 157,000.00
85. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 140,000.00
86. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
87. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00
88. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองวิชาการฯ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 35,000.00
89. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 73,000.00
90. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองสวัสดิการฯ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
91. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองสาธารณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 26,000.00
92. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
93. โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานและ พนักงานจ้าง ปี55 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 150,000.00
94. โครงการ อปพร.จัดระเบียบการจราจรสถานศึกษา งานเทศกิจ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 101,108.00
95. โครงการเทศบาลพบประชาชน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
96. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 190,000.00
97. โครงการอุดหนุนค่าประเมินความพึงพอใจในการรับบริการในเขตเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 12,000.00
98. โครงการจัดทำวารสาร วิชาการ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
99. ค่าใช้บริการเว็บโฮสติ้งและจดโดเมนชื่อเว็บไซต์ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 2,500.00
100. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยแล้ง ,ภัยหนาว,อุทกภัยวาตภัย,อัคคีภัย ฯลฯ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
101. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
102. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
103. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานป้องกันและงานเทศกิจ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
104. ค่าเย็บปกหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ สำนักปลัด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 7,000.00
105. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 70,000.00
106. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00
107. ค่ารับรองและพิธีการ ต่าง ๆ สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 152,345.00
108. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 23,500.00
109. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
110. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 200,000.00
111. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 180,000.00
112. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 9,000.00
113. จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 10,500.00
114. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00
115. ค่าวัสดุสำนักงาน ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 195,000.00
116. ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 62,000.00
117. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 167,000.00
118. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
119. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
120. ค่าเย็บปกหนังสือ, เข้าเล่มหนังสือ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 21,632.00
121. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 13,800.00
122. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองวิชาการ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 1,000.00
123. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสวัสดิการ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
124. ค่าวัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00
125. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 2,000.00
126. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน การศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
127. ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 2,000.00
128. ค่าวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 24,000.00
129. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
130. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 35,000.00
131. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกขยะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 300,000.00
132. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
133. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานกำจัดขยะมูลฝอย) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00
134. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00
135. จัดซื้อถังขยะพลาสติก ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00
136. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานกำจัดขยะมูลฝอย) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 35,000.00
137. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานโรงฆ่าสัตว์) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
138. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสาสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00
139. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานกำจัดขยะมูลฝอย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 75,000.00
140. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานโรงฆ่าสัตว์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
141. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 250,000.00
142. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 90,000.00
143. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
144. จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 75,000.00
145. จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
146. ค่าวัสดุก่อสร้าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00
147. ค่าวัสดุจัดทำโปสเตอร์พระบรมสาทิศลักษณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ผ้าไวนิว ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
148. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
149. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองวิชาการ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00
150. ค่าวัสดุการเกษตร งานสวนสาธารณะ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
151. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 430,000.00
152. ค่าวัสดุแต่งกาย งานสวนสาธารณะ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
153. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 44,000.00
154. โครงการต่อเติมบ้านพักข้าราชการ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 35,000.00
155. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน 3 ชั้น (ห้องเก็บพัสดุ) สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 165,000.00
156. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหลังเก่าพร้อมห้องกองช่าง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
157. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 24,000.00
158. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 254,000.00
159. เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 300,000.00
160. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00
161. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00
162. โครงการฝึกทบทวน อปพร. สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
163. ค่าหนังสือพิมพ์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 6,000.00
164. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานเทศกิจ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
165. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
166. จัดซื้อโต๊ะยาว สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00
167. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 6,500.00
168. ค่าวัสดุแบบพิมพ์ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 70,000.00
169. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
170. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 17,000.00
171. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 6,500.00
172. จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 3,500.00
173. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 3,300.00
174. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ไม้ฟืน) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 60,000.00
175. จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 494,000.00
176. ค่าวัสดุโยธา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
177. ชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้อื่น ๆ 56,500.00
รวม 28,549,032.00
ข้อมูล ณ 08/10/2556
0

Add a Comment