แผนดำเนินงาน ปี 56

Posted by:

รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2556
เทศบาลตำบลนางัว

เทศบาลตำบลนางัว หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน)
1. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.และซ่อมแซมถนนลาดยาง ภายในเขตเทศบาลตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 298,000.00
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนศิริรุ่งเรือง ซ.9-10 หมู่ 7 บ้านไทยรุ่งเรือง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 537,000.00
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนรวมรัฐ ซอย 1 หลังอาคารพาณิชย์ บ้านศรีสำราญ ม. 1 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 773,000.00
4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 298,000.00
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนอัมรินทร์ ซอย 2บ้านโสมใหม่ หมู่ 4 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 594,000.00
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนศรีพัฒนา ซ.4 บ้านทรัพย์เจริญ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 671,000.00
7. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำท่อระบายน้ำ บ่อพักพร้อมฝาคันหิน ทางเท้า ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 2 คุ้มใต้ฝายบ้านสันติสุข ม. 3 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 559,000.00
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 13 ถึงถนนจิตติชัย ซอย15 บ้านโสมสุข ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 536,000.00
10. โครงการก่อสร้างศาลาพักศพ วัดป่าศิริเจริญชัย บ้านศิริชัย หมู่ที่ 8 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนรวมราษฎร์ ซอย 13 บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 2 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 217,000.00
12. โครงการก่อสร้างท่อรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยชำนาญศิลป์ จากถนนพยุงศักดิ์พัฒนาถึงซอยคริสตจักร บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 460,000.00
13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยชำนาญศิลป์ จากซอยคริสตจักร ถึงวัฒนคุณ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 208,000.00
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนรวมราษฎร์ ซอย 6 จากซอยปากโคกถึงถนนศิริรุ่งเรือง บ้านศิริชัย หมู่ที่ 8 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 128,000.00
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศิริรุ่งเรือง (ต่อจากเดิม) บ้านศิริชัย หมู่ที่ 8 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 353,000.00
16. โครงการก่อสร้างลานคสล. รอบศาลาเอนกประสงค์แหล่งท่องเที่ยวผาดำ บ.สันติสุข หมู่ 11 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00
17. โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.รอบศาลาเอนกประสงค์ พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านนางัว หมู่ 1 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 250,000.00
18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนอนุสาวรีย์ ซอย 3 ตามถนนขนาน ถึงถนนอนุสาวรีย์ ซอย 5 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 609,000.00
19. โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. คันหิน,ทางท้า ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา (ข้างโรงเรียนบ้านท่าโสม) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 482,000.00
20. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ คสล.บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยสำนักงานเทศบาลตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 357,000.00
21. โครงการ อปพร.จัดการจราจรสถานศึกษา สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 155,000.00
22. โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00
23. โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลนางัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
24. โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 220,000.00
25. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
26. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 30,000.00
27. โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์สำหรับครัวเรือน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00
28. โครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
29. เงินชำระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 449,400.00
30. โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
31. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯและโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
32. โครงการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 56 ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
33. โครงการวันท้องถิ่นไทย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
34. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป 120,000.00
35. งบสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ(ก.บ.ท.) สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้อื่น ๆ 488,164.00
36. เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้อื่น ๆ 44,928.00
37. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 753,504.00
38. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,438,800.00
39. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 804,000.00
40. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 120,000.00
41. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00
42. กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 190,000.00
43. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 10,000.00
44. โครงการพัฒนาศักยภาพ 25 ตาสับปะรดเพื่อเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั้งยืน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 20,000.00
45. โครงการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน อำเภอน้ำโสม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 55,000.00
46. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบเพื่อตรวจหาสารยาเสพติดในปัสสาวะ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 12,000.00
47. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุดรธานี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
48. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 677,040.00
49. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 2,837,380.00
50. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 4,053,400.00
51. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 382,560.00
52. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00
53. โครงการบัณฑิตน้อย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
54. โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
55. โครงการบริจาคโลหิต สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
56. โครงการอุดหนุนกาชาดจังหวัด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
57. โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
58. โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์เทศบาลตำบลนางัว ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
59. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
60. โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาความรู้อสม. ในเขตเทศบาลตำบลนางัว ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
61. โครงการรงณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
62. โครงการอุดหนุนการดำเนินกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดเทิดชาวอุดรรวมน้ำใจให้กาชาด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
63. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 150,000.00
64. โครงการแข่งขันกีฬานางัวคัพ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
65. โครงการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์งานทุ่งศรีเมือง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
66. โครงการขบวนแห่ “บายศรี” วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 7,000.00
67. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
68. โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและงานอนุสาวรีย์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
69. โครงการบรรพชาสามเณรวัดโคเขตตาราม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
70. โครงการปฏิบัติธรรมวัดถ้ำผาแซง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
71. โครงการกฐินเทศบาล ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
72. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 150,000.00
73. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 350,000.00
74. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
75. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
76. โครงการตรวจสอบสารปนเปื้อนในตลาดสด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
77. โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00
78. ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 34,732.00
79. ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัว ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้อื่น ๆ 3,060.00
80. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 677,040.00
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
81. เงินสำรองจ่าย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้อื่น ๆ 2,366,126.00
82. โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจำ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 250,000.00
83. โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ดับเพลิง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 49,900.00
84. โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนางัว สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 63,000.00
85. ค่าใช้บริการเว็บโฮสติ้งและจดโดเมนชื่อเว็บไซต์ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 2,500.00
86. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 230,000.00
87. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
88. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
89. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร วิชาการ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 39,000.00
90. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 85,000.00
91. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองสวัสดิการ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
92. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองสาธารณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
93. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 20,000.00
94. โครงการเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 200,000.00
95. ค่าหนังสือพิมพ์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 6,000.00
96. โครงการเทศบาลพบประชาชน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 30,000.00
97. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนอกราชอาณาจักร สำนักปลัด สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้อื่น ๆ 120,000.00
98. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
99. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
100. อุดหนุนค่าประเมินความพึงพอใจในการรับบริการในเขตเทศบาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 12,000.00
101. โครงการจัดทำวารสาร กองวิชาการ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
102. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัยวาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
103. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
104. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
105. เย็บปกหนังสือ,เข้าเล่มหนังสือ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 4,000.00
106. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 162,000.00
107. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานป้องกัน และเทศกิจ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
108. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 70,000.00
109. ค่ารับรอง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00
110. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00
111. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00
112. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 180,000.00
113. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 170,000.00
114. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
115. ค่าวัสดุดับเพลิง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00
116. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกันฯ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
117. เงินอุดหนุนงานรัฐพิธี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
118. จัดซื้อเเรือท้องแบนแบบไฟเบอร์กลาส สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 53,600.00
119. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด งานบริหารทั่ว สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 7,000.00
120. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก งานทะเบียนฯ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 16,500.00
121. จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น-ร้อน งานเทศกิจ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
122. จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 งานเทศกิจ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
123. จัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ งานเทศกิจ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 1,500.00
124. จัดซื้อกรวยจราจร งานเทศกิจ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 13,500.00
125. จัดซื้อเครื่องจอคอมพิวเตอร์ งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 3,500.00
126. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า งานป้องกัน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. รายได้จัดเก็บเอง 1,800.00
127. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
128. ค่าวัสดุสำนักงาน 1 สำนัก 6 กอง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 192,000.00
129. ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ 1 สำนัก 6 กอง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 62,000.00
130. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 สำนัก 6 กอง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 220,000.00
131. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 16,000.00
132. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
133. ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 22,000.00
134. ซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 3,000.00
135. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
136. ค่าเย็บปกหนังสือ, เข้าเล่มหนังสือ กองวิชาการ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
137. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมซ่อมแซมครุภัณฑ์ กองวิชาการ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
138. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองวิชาการ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 1,000.00
139. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองวิชาการ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 102,300.00
140. ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองวิชาการ ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน รายได้จัดเก็บเอง 5,500.00
141. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสวัสดิการ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
142. วัสดุก่อสร้าง กองสวัสดิการ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 240,000.00
143. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสวัสดิการ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 2,000.00
144. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
145. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
146. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
147. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร กองการศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 5,500.00
148. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสาธา งานทั่วไป ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
149. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน งานโรงฆ่าสัตว์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00
150. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธา งานทั่วไป ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
151. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานกำจัดขยะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 280,000.00
152. ค่าวัสดุป้ายโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองสาธาฯ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
153. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย งานกำจัดขยะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00
154. ค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง งานกำจัดขยะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00
155. ค่าจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00
156. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว งานกำจัดขยะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 35,000.00
157. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว งานโรงฆ่าสัตว์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
158. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
159. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ไม้ฟืน) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00
160. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 19,000.00
161. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 125,000.00
162. รายจ่ายเพื่อบริการ ถ่ายเอกสารฯลฯ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00
163. ค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00
164. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 60,000.00
165. ค่าวัสดุป้ายโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 70,000.00
166. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 443,108.00
167. ค่าวัสดุแต่งกาย กองช่าง งานสวนฯ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00
168. ค่าวัสดุการเกษตร กองช่าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00
169. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสาธาฯ งานกำจัดขยะมูลฝอย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00
รวม 37,058,342.00
ข้อมูล ณ 24/06/2557
0

Add a Comment