มาคัดแยกขยะกันเถอะ

Posted by:

ประเภทของขยะ   ที่ทิ้งกันอยู่ทั่วไปมี   4 ประเภท
1.ขยะย่อยสลายได้ เช่น  เศษใบไม้ต่างๆ  เศษอาหารและพืชผัก    ที่เหลือจากการรับประทาน    และการประกอบอาหาร  สามารถนำไปหมักทำปุ๋ยได้

2.ขยะรีไซเคิล  หรือขยะที่สามารถนำไปขายได้ เช่น  แก้ว  กระดาษ  พลาสติก  โลหะ/อโลหะ
2032_1

3.ขยะทั่วไป  เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิล  เช่น  ซองบะหมี่สำเร็จรูป  เปลือกลูกอม  ถุงขนม  ถุงพลาสติก  โฟมต่างๆ
 1183783556 foam
***ระวัง !! เมื่ออาหารที่ยังร้อนอยู่ บรรจุอยูในโฟม ความร้อนจะทำให้โฟมค่อยๆ  ละลายปะปนในอาหาร  เกิดเป็นสารก่อมะเร็งขึ้นมา  ดังนั้นเราควร  ห่างโฟม  ห่างมะเร็ง  ทางเลือกใหม่ห่างไกลมะเร็ง  คือ บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย
l5-104  ชานอ้อยได้จากโรงงานผลิตน้ำตาล
1280563876
คุณสมบัติบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย
  • ใส่ในไมโครเวฟและของร้อนได้
  • ย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ภายใน  45  วัน
  • ดีต่อโลก  ห่างไกลมะเร็ง

4.ขยะพิษ  หรือขยะมีพิษที่ต้องเก็บรวบรวมแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี  เช่น  กระป๋องยาฆ่าแมลง  หลอดไฟ   ถ่านไฟฉาย
 spray program_599 light
การกำจัดขยะไม่ให้มี    คงกำจัดไม่ได้  เพราะในชีวิตประจำวันเราต้องใช้สิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภค  บริโภค    จึงจำเป็นต้องมีของเหลือทิ้ง  วิธีที่จะทำให้ขยะไม่เป็นปัญหากับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม     ก็คือการลดปริมาณขยะการทำให้ปริมาณขยะที่จะทิ้งลดลง    อาจโดยการนำสิ่งที่เป็นขยะนั้นกลับมาใช้ประโยชน์อีกหรือการลดปริมาณการใช้และให้เหลือสิ่งที่จะทิ้งเป็นขยะจริงเพียงเท่าที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก
แหล่งที่มา : http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=13022
0