ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2553

Posted by:

 ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2553
จำนวน  18  โครงการ  (โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป  ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)
png-button
0