ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้าง
ด้วย เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,229,000 บาทpng-button
0