ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ด้วยเทศบาลตำบลนางัว  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  18  โครงการ

png-button

0