รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามโครงการของเทศบาลตำบลนางัว

Posted by:

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามโครงการของเทศบาลตำบลนางัว (โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)  ตามประกาศประกวดราคา  ลงวันที่  8  มีนาคม  2553  และเอกสารประกวดราคาจ้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  E1/2553  ลงวันที่  8  มีนาคม  2553  โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นเสนอการประกวดราคาจ้าง  ในวันที่  30  มีนาคม  2553  เวลา  09.00  น. – 12.00 น.

png-button

0