ประกาศ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ภายใน 150 วันนับแต่ตำแหน่งว่าง

Posted by:

12378

0

Add a Comment