1.อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

      พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กำหนดให้เทศบาลตำบลนางัว  มีอำนาจหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ เป็นหน้าที่บังคับให้ปฏิบัติ  ดังนี้
 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 9. หน้าที่อื่นตามที่กฏหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
       การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล : กฏหมายเทศบาล มาตรา 50 และวรรคสองของมาตรา 50 เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546

2.อำนาจหน้าที่ ที่จะเลือกปฏิบัติ

 1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 9. เทศพาณิชย์
แหล่งอ้างอิงข้อมูล : กฏหมายเทศบาล มาตรา 51 แก้ไข โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511

3.อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ  กำหนด

 1. พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแก่การเล่นมหรสพ  พุทธศักราช 2464
 2. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พุทธศักราช 2535
 3. พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พุทธศักราช 2535
 4. พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระทำปุ๋ย  พุทธศักราช 2490
 5. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  พุทธศักราช 2493
 6. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย  พุทธศักราช 2495
 7. พระราชบัญญัติป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า  พุทธศักราช 2498
 8. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พุทธศักราช 2534
 9. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์  พุทธศักราช 2502
 10. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พุทธศักราช 2535
 11. พระราชบัญญัติการผังเมือง  พุทธศักราช 2518
 12. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พุทธศักราช 2522
 13. พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พุทธศักราช 2522
 14. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พุทธศักราช 2523
 15. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช 2542