ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนางัว    8  ด้าน

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการศึกษา
 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ทั้ง   8  ด้าน

 1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก และชุมชนปลอดภัยประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
 3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตนเอง  มีความปรองดองสมานฉันท์อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
 4. ประชาชนมีอาชีพมีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
 5. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน
 6. ศิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดดำรงไว้
 7. นักเรียนในสังกัด  สพฐ.จังหวัดอุดรธานีได้โอกาสทางการศึกษามากขึ้น   รวมถึงการเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาสู่ระดับสากล
 8. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

 

แนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลนางัว  8 ด้าน

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทาง

1.1 ก่อสร้าง  ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

1.2 ก่อสร้าง ต่อเดิมปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

1.3 ก่อสร้างต่อเดิมปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา

1.4 ก่อสร้าง ปรับปรุงภาชนะเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ

1.5 บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.6 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านการกีฬา

1.7 การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม   

แนวทาง

2.1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ

2.2 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  ด้านการสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ

2.3 การส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา

2.5 การส่งเสริมและพัฒนารายได้กลุ่มอาชีพในชุมชน

2.6 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

2.7 การป้องกันควบคุมโรคติดต่อและควบคุมมาตรฐานอาหาร

2.8 สมทบกองทุนเพื่อการบริหารภารกิจของ อปท.

2.9 การพัฒนาองค์กรให้เกิดความรู้ในด้านการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ

 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทาง

3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.3 การส่งเสริมประชาธิปไตย  สิทธิเสรีภาพของประชาชน

3.4 การพัฒนาด้านการอบรมการป้องกันภัยฯ

 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทาง

4.1 สนับสนุนการส่งเสริมด้านการลงทุน การพาณิชยกรรม

4.2 สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร

4.3 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทาง

5.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   การคุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาป่าและน้ำ

5.2 การบำบัดและการกำจัดขยะ

5.3 การอนุรักษ์ปลูกป่าและฟื้นฟูคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทาง

6.1 การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมไทย

6.2 ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.3 การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการศึกษา

แนวทาง

7.1 ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา  ให้ได้รับการฝึกอบรม

7.2 ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

7.3 ส่งเสริมด้านการกีฬาของเด็กและเยาวชน

7.4 พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน(โรงเรียน) ให้น่าอยู่ น่ามอง

7.5 ส่งเสริมด้านอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน แก่เด็กที่ท้องถิ่นดูแล

7.6 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬา

 

 8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทาง

8.1 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร  และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

8.2 ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

8.3 การพัฒนาองค์กรในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประชาธิปไตย

8.4 การพัฒนาองค์กรมีเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อให้เกิดประโยชน์