reward_01 รางวัลเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2548
โดย นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์
reward_02 รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดลดปัญหาอุบัติเหตุจราจร
ห้วงเทศกาลสงกรานต์ จากจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552
โดย นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
reward_03 รางวัลศูนย์ อปพร. ดี ระดับจังหวัด จากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2552
โดย นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการและผู้อำนวยการศูนย์ฯ
reward_04 รางวัลชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน จากสภาวิศวกร
ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552
โดย นายวีระ มาวิจักรณ์ นายกสภาวิศวกร
reward_05 รางวัลต้นแบบเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ จากศูนย์อนามัยที่ 6
กรมอนามัย วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552
โดย นายแพทย์ณรงค์ วินัยกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6
reward_06 รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
reward_07 รับรางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน
reward_08 รับรางวัลลดอุบัติเหตุห้วงสงกรานต์