สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 042-287213  โทรสาร 042-287401

DSC_0292_resize

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองเพื่อส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลให้อยู่ในความรับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาของ  นายอำนาจ  ศรีพระจันทร์  หัวหน้าสำนักปลัด  แบ่งงานภายในออกเป็น  1  ฝ่าย  คือ  และฝ่ายอำนวยการ

Camera 360

นายอำนาจ  ศรีพระจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด

ฝ่ายอำนวยการ  ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้

 

1. งานธุรการและสารบรรณ

2. งานเลขานุการสภาเทศบาล

3. งานเลขานุการคณะผู้บริหาร

4. งานราชพิธีการและรัฐพิธี

5. งานจัดการเลือกตั้ง

6. งานทะเบียนราษฎร

7. งานทะเบียนพาณิชย์

8. งานบัตรประจำตัวประชาชน

9. งานการเจ้าหน้าที่

10. งานจัดทำงบประมาณสำนักปลัด

11. งานการเงินและบัญชีสำนักปลัด

12. งานพัสดุสำนักปลัด

13. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

14. งานการรักษาความสงบและความมั่นคง

15. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

Camera 360

ให้  นางเสาวภา  ทุมไพร  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป  อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น  เป็นหัวหน้ารับผิดชอบานบริหารทั่วไป งานทะเบียนและบัตรโดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ DSC_0309รายชื่อเรียงจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง

 1. น.ส.วรภัทร  จันทรมณี  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร
 2. นางนิจณิภา  แก้วมงคล  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป
 3. น.ส.พัชริดา  แก้วไชย  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป
 4. นางกนกวัลย์  วิชาสาร  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
 5. นางเสาวภา  ทุมไพร  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 6. น.ส.วัฒนา  จันริวงค์  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล
 7. นายกิตติพัฒน์  เชื้อประทุม  ตำแหน่ง  คนงานธุรการ  คนที่ 7 นับจากซ้ายไปขวารูปบนสุด
 8. นายอำนาจ  ศรีพระจันทร์  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด  คนที่  5  นับจากซ้ายไปขวาแถวล่าง

งานบริหารทั่วไป

yupaporn

นางยุพาภรณ์  พันธ์พรหม
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

DSC_0317_resize

 

รายชื่อเรียงจากซ้ายไปขาว จากบนลงล่าง

 1. นายชูชาติ  พันธมา  ตำแหน่ง  คนงาน(ป้องกัน)
 2. นายจีรวัฒน์  อั้วชนะ  ตำแหน่ง  คนงาน(ป้องกัน)
 3. นายสมศักดิ์  ภูมิแสง  ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง
 4. สิบเอกไพรัตน์  แก้วชัย  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 5. นายพิพัฒน์ชัย  ศรีสว่าง  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถดับเพลิง
 6. นายเวนิสต์  แก้วนารี  ตำแหน่ง  คนงาน(ป้องกัน)
 7. นายกำพล  คำนึงผล  ตำแหน่ง  คนงาน(ป้องกัน)
17utid
นายอุทิศ  จันบุลม
คนงาน(ป้องกัน )
24mana
นายมานะ  กองศูนย์
คนงาน(ป้องกัน)

งานเทศกิจ

DSC_0307_resize

รายชื่อเรียงจากซ้ายไปขาว จากบนลงล่าง

 1. นายอุดม  มูลโต  ตำแหน่ง  คนงาน(เทศกิจ)
 2. นายประสิทธิ์  โคนเคน  ตำแหน่ง  คนงาน(เทศกิจ)
 3. จ่าเอกกีรติ  เขียวบุตร  ตำแหน่ง  นักจัดการงานเทศกิจ
 4. นายทานตะวัน  เขียวมา  ตำแหน่ง  คนงาน(เทศกิจ)