กองคลัง  โทรศัพท์พร้อมโทรสาร 042-287106

DSC_0271_resize

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบ  ใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่นๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงินและการจัดสรรเงินต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาของ  นางพัชรินทร์  ชาติชนบท  ตำแหน่ง  นักบริหารงานการคลัง  แบ่งงานภายในเป็น  1  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายบริหารงานคลัง

1phacharin

นางพัชรินทร์  ชาติชนบท
นักบริหารงานการคลัง อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง  ประกอบด้วย

 

1. งานธุรการและสารบรรณ

2. งานพัสดุและทรัพย์สิน

3. งานการเงินและบัญชี

4. งานระเบียบการคลัง

5. งานสถิติการคลัง

6. งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้

7. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

8. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

9. งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

2vasana

ให้  นางวาสนา  แก้วชัย  ตำแหน่ง  นักบริหารงานการคลัง  อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ

โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

งานการเงิน

DSC_0291_resize

 

รายชื่อเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. นางบุญรัตน์ มาฤทธิ์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
  2. น.ส.จำลองลักษณ์  อุดมศรี  ตำแหน่ง  คนงานรายวัน

งานการบัญชี

DSC_0284_resize

รายชื่อเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. น.ส.นภศวรรณ  บุฮม  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  2. นางศศิธร  เทียมภักดิ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการคลัง

งานพัสดุทรัพย์สินและงานจัดซื้อจัดจ้าง

DSC_0265_resize

รายชื่อเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. นางจันทร์จิรา  มหาฤทธิ์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
  2. นางพิมพ์ณิศา  นันทจันทร์  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ