กองช่าง โทรศัพท์ 042-287214

DSC_0205_resize

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุม  การก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรม  เครื่องจักรกล  และยานพาหนะงานเกี่ยวกับการควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื่อเพลิงและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาของ  นายบำรุงภักดี  เรียงภวา  ตำแหน่ง  นักบริหารงานช่าง  ผู้อำนวยการกองช่าง  แบ่งงานภายในออกเป็น  1  ฝ่าย  คือ ฝ่ายการโยธา

1bumrungpukdee

นายบำรุงภักดี  เรียงภวา
นักบริหารงานช่าง อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายการโยธา  ประกอบด้วย

 

 1. งานสาธารณูปโภค
 2. งานสวนสาธารณะ
 3. งานศูนย์เครื่องจักรกล
 4. งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
 5. งานโยธา
 6. งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
 7. งานธุรการและงานสารบรรณ
 8. งานวิศวกรรม
 9. งานสถาปัตยกรรม
 10. งานผังเมือง
 11. งานเคหะและชุมชน
 12. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

2somphan

ให้  พันจ่าเอกสมภาร  มูลโต  ตำแหน่ง  นักบริหารงานช่าง  อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น หัวหน้าฝ่ายโยธา  เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ

โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

DSC_0220_resizeนางนภามาศ  ประสมเพชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ผู้หญิงคนเดียวในกองช่าง

โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม ดังนี้

 

 4chairong
นายชัยรงค์  ไชยสีหา
คนสวน
5chainart
นายชัยนาท  ศรีแสนเมือง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 6phomjarurn
นายพรหมจริญ  บุตรพรหม
พนักงานช่างไฟฟ้า
Camera 360

นายวัฒนะ  นันทจันทร์พนักงานช่างศิลป์

8punma

นายบุญมา  บัวแก้ว
พนักงานบำรุงรักษาสวนฯ

Camera 360

นายบุญ  นันทสาร
พนักงานตกแต่งสวน

Camera 360

นายจันเพ็ง  จำปาหอม
คนงาน(โยธา)

10chiraphan
นายจีระพันธ์  พัฒเพ็ง
คนงาน(โยธา)
Camera 360

นายสาย  โพธิ์ศรีขาม
คนงานคนสวน

12dumrong
นายดำรงค์  สุวรรณเพชร
คนงานคนสวน

รายชื่อคนอื่นๆ เรียงจากซ้ายไปขวารูปแรกสุด

นายอภิวัฒน์  เหล็งหวาน  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  คนที่  6  รูปแรกสุด
นายเศรษฐา  เหล็กหล่ม  ตำแหน่ง  คนงานรายวัน  คนที่  7  รูปแรกสุด
นายสมควร  ผึ่งตาแสง  ตำแหน่ง  คนงานรายวัน  คนที่ 6 แถวล่างรูปแรกสุด
นายธนศักดิ์  พรหมแสง  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ขออภัยยังไม่มีข้อมูลรูปภาพในขณะนี้)