กองวิชาการและแผนงาน


มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ   ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่งคงของประเทศ
ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในความรับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาของ นางพรรณธิพา  บัวศรี  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน    (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง)           เลขที่ตำแหน่ง  73-2-07-2101-003  แบ่งงานภายในออกเป็น  1  ฝ่าย  ได้แก่    ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางพรรณธิพา    บัวศรี
 นักบริหารงานทั่วไป  อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ       ซึ่งประกอบด้วย  ๘  งาน   ดังนี้

 1. งานธุรการและสารบรรณ
 2. งานจัดทำงบประมาณ
 3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 4. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
 5. งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
 6. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 7. งานตราเทศบัญญัติ  งานนิติกรรมสัญญา
 8. งานนิติการ

ให้  นางสุนทรา   ปะโคทัง  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  73-2-07-2101-004 เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ

       นางสุนทรา    ปะโคทัง
        นักบริหารงานทั่วไป  อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น
              หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

โดยมีผู้ช่วย  ดังนี้

 1. นางสาวพรชนก ทีหลวง           ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ (73-2-07-3105-001)
 2. นายพลชัย วิชาสาร                 ตำแหน่ง  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรชนก    ทีหลวง    
  นิติกรปฏิบัติการ

นายพลชัย  วิชาสาร
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานธุรการและงานสารบรรณของหน่วยงาน
 2. งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 3. งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินตามแผนทุกระดับ
 4. งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 5. งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
 6. งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย  ของเทศบาลในอนาคต
 7. งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนการพัฒนาระยะปานกลางแผนประจำปี
 8. งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 9. งานประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและประเมินผลงานตามแผน
 10. งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
 11. งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
 12. งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
 13. งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
 14. งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
 15. งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล
 16. งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
 17. งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดขวางต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวาง  หลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
 18. งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์  19.งานสารสนเทศ
 19. งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริง  และพยานหลักฐาน  เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
 20. งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องเรียนหรืออุทธรณ์
 21. งานสอบสวนและเปรียบเทียบ  การกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
 22. งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัย  ปัญหาข้อกฎหมายร่างและพิจารณา ตรวจร่างเทศบัญญัติ   กฎ  หมาย  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 23. งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย