กองวิชาการและแผนงาน เบอร์โทร 042-287428  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารหรือความมั่งคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  ให้อยู่ในความรับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาของ  นางพรรณธิพา  บัวศรี  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  แบ่งงานภายในออกเป็น  1  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 1phuntipa58

นางพรรณธิพา  บัวศรี
นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ประกอบด้วย

  1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  2. งานจัดทำงบประมาณ
  3. งานธุรการและสารบรรณ
  4. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
  5. งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
  6. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  7. งานตราเทศบัญญัติ  งานนิติกรรมสัญญา