กองวิชาการและแผนงาน เบอร์โทร 042-287428  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารหรือความมั่งคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  ให้อยู่ในความรับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาของ  นางพรรณธิพา  บัวศรี  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  แบ่งงานภายในออกเป็น  1  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 1phuntipa58

นางพรรณธิพา  บัวศรี
นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ประกอบด้วย

 

  1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  2. งานจัดทำงบประมาณ
  3. งานธุรการและสารบรรณ
  4. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
  5. งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
  6. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  7. งานตราเทศบัญญัติ  งานนิติกรรมสัญญา

 

ให้  นางสุนทรา  ปะโคทัง  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป  อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ

 

2suntra58

นางสุนทรา  มิตรบ้านยาง
นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

3phonchai58

นายพลชัย  วิชาสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

4wilawan58

นางวิลาวัณย์  สนิทชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์