ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ประกอบด้วย

  1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  2. งานจัดทำงบประมาณ
  3. งานธุรการและสารบรรณ
  4. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
  5. งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
  6. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  7. งานตราเทศบัญญัติ  งานนิติกรรมสัญญา

ให้  นางสุนทรา  ปะโคทัง  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป  อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ

2suntra58

นางสุนทรา  มิตรบ้านยาง
นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

3phonchai58

นายพลชัย  วิชาสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

4wilawan58

นางวิลาวัณย์  สนิทชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์