กองสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 042-287400

DSC_0809_resize

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัดการจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณสุข  การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ให้อยู่ในความรับผิดชอบบังคับบัญชาของ  นางนิยม  ทิมินกุล  ตำแหน่ง  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Camera 360

นางนิยม  ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ฝ่ายพัฒนาชุมชน  ประกอบด้วย

  1. งานธุรการและงานสารบรรณ
  2. งานสังคมสงเคราะห์
  3. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
  4. งานพัฒนาชุมชน
  5. งานชุมชนเมือง
  6. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

 

Camera 360

ให้  นางจินตนา  บุญหลัง  ตำแหน่ง  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ

โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้

Camera 360

นางวัชราภรณ์ พันธมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ