กองการศึกษา โทรศัพท์ 042-287400
– โทรศัพท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนางัว 042-287136
– โทรศัพท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลศรีสำราญ 042-287126

DSC_0241_resize

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศ  งานกิจกรรมนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจการศึกษาส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  ให้อยู่ในความรับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาของ  นายทองปนเพชร  หาได้  ตำแหน่ง  นักบริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  แบ่งงานภายในออกเป็น  1  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายบริหารการศึกษา

1tongponphet

นายทองปนเพชร  หาได้
นักบริหารการศึกษา อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา  ประกอบด้วย

  1. งานแผนและโครงการ
  2. งานระบบสารสนเทศ
  3. งานจัดทำงบประมาณ
  4. งานธุรการและสารบรรณ
  5. งานการศึกษาปฐมวัย
  6. งานโรงเรียน
  7. งานกิจการนักเรียน
  8. งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
  9. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
  10. งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

2paphaisri

ให้  นางประไพศรี  พรมทา  ตำแหน่ง  นักบริหารการศึกษา อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ

โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้

kanitha

นางขนิษฐา  คำนึงผล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

Camera 360

นางบุญเรือง  จำปาทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายปัญญา  แพชัยสงค์  ตำแหน่ง  คนงานรายวัน  คนที่ 6  รูปแรกสุด

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวมีครูผู้ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนางัว

4pisamai

น.ส.พิสมัย  คำภูแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

5sudarat

น.ส.สุดารัตน์  วังสังยาว
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

7sawang

นางแสวง  เมฆวัน
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กเล็ก

11supatra

 น.ส.สุพัตรา  ส่งสาลี
คนงาน(ดูแลเด็กเล็ก)

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสำราญ

3pranee
นางปราณี  ชื่นชม
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
6nangpisaamai
นางพิศมัย  วิสัชนาม
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กเล็ก
10vipapron
นางวิภาพร  มูลโต
คนงาน(ดูแลเด็กเล็ก)
9nangsombun
น.ส.สมบูรณ์  บุญครอง
คนงาน(ดูแลเด็กเล็ก)