กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 042-287400

DSC_0228_resize

มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  กองป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ  เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตว์แพทย์  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข  ให้อยู่ในความรับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาของ  ว่าที่ร้อยตรีทองสุข  วันทอง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1tongsuk

ว่าที่ร้อยตรีทองสุข  วันทอง
นักบริหารงานสาธารณสุข อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  ประกอบด้วย

  1. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
  2. งานธุรการและสารบรรณ
  3. งานวางแผนสาธารณสุข
  4. งานรักษาความสะอาด
  5. งานเผยแพร่และฝึกอบรม
  6. งานส่งเสริมสุขภาพ
  7. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  8. งานสัตว์แพทย์
  9. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
  10. งานบริการสาธารณสุข

โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

thongkoon

 นางทองคูณ  ไชยคินี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ระดับชำนาญการ

 

DSC_0230_resize

นางอุทร  วีระสอน  ตำแหน่ง  คนงานสาธารณสุข  จากรูปนี้คนที่สอง
นางจิรัศยา  ชื่นชม  คนงานสาธารณสุข  จากรูปนี้คนที่สี่

มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม ดังนี้

Camera 360

นายประสิทธิ์  ศรีทุมมา
พนักงานขับรถยนต์

 3anekzad
นายเอนกศาตร์  ใจซื่อ
พนักงานขับรถยนต์
 4adul
นายอดุลย์  ขามรัตน์
พนักงานรักษาความสะอาด
Camera 360

นายบุญชู  ช่างจักร
คนงานประจำรถขยะ

 17winyu
นายวิญญู  สิทธิพาที
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
Camera 360

นายเคน  เหลื่อมพล
คนงานสาธารณสุข

Camera 360

นายธงชัย  บัวผัน
คนงานสาธารณสุข

Camera 360

นายเสวตฉัตร  ยศธะแสน
คนงานสาธารณสุข

Camera 360

นายเข็มทอง  พาจันดี
คนงานประจำรถขยะ

8tanazub
นายธนทรัพย์  ประเสริฐสูง
คนงานประจำรถขยะ
Camera 360

นายไสว  เสียงสนั่น
คนงานประจำรถขยะ

Camera 360

นายอุทัย  สาลีบุตร
คนงานประจำรถขยะ

Camera 360

นายวิรัตน์  ฉายาพะฒน์
คนงานประจำรถขยะ

Camera 360

นายจำรัส  ทานัง
คนงานกวาดถนน

Camera 360

นายบัวไข  ชัยแสน
คนงานกวาดถนน

รายชื่อคนอื่นๆ เรียงจากซ้ายไปขวา

นายสมเพ็ชร กองเพชร  ตำแหน่ง  คนงานรายวัน  คนที่  11 แถวบนรูปแรกสุด
นายดิเรก พิมพาแสง  ตำแหน่ง  คนงานรายวัน  คนที่  2  แถวล่างรูปแรกสุด