หน่วยตรวจสอบภายใน

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • งานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประการ ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี
 • งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
 • งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ให้อยู่ในความรับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาของ  นางนิยม   ทิมินกุล  ตำแหน่ง  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
เลขที่ตำแหน่ง 73-2-00-1101-002

นางนิยม   ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
       ปลัดเทศบาลตำบลนางัว

 

โดยมีผู่ช่วย ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  คือ  นางพรรณธิพา   บัวศรี   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางพรรณธิพา    บัวศรี
         ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 1.  งานตรวจสอบบัญชี  ทะเบียน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2.  งานตรวจสอบเอกสารทางการเบิกจ่ายเงิน
 3.  งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
 4.  งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกภายใน
 5.  งานการตรวจการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บรายได้
 6.  งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
 7.  งานการตรวจสอบการทรัพย์สินของทางเทศบาล
 8.  งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล
 9.  การจัดทำเรื่องควบคุมภายในของเทศบาล
 10.  การรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
 11.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย