หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี  เอกสารการเบิกจ่าย  เอกสารการรับเงินทุกประการ  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี  งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  ให้อยู่ในความรับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาของ  นายชาลี  ประสมเพชร  ปลัดเทศบาล  นักบริหารงานเทศบาล  81chaleeนายชาลี  ประสมเพชร
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
ปลัดเทศบาล ตำบลนางัวโดยมีผู้ช่วยดังนี้

Camera 360 Camera 360 Camera 360
นางพรรณธิพา  บัวศรี
นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นางเสาวภา  ทุมไพร
นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสุนทรา  ปะโคทัง
นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ