รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ Core Team หรือ LPA

scoreteam54

scoreteam55

scoreteam56

scoreteam57

scoreteam58