เอกสารประกอบการขออนุญาต

ขั้นตอนการขออนุญาต แบบ

อ.1 ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน

แบบ อ.2 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

แบบ อ.3 ใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ

แบบ อ.4 ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

แบบ อ.5 ใบรับรองการก่อสร้าง

แบบ ข.7 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน

แบบ ข.6 คำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนฯ

แบบ ข.5 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง

แบบ ข.4 คำขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน

แบบ ข.3 คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น

แบบ ข.2 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

แบบ ข.1คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน

ใบมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพแทน 

ใบคำร้องทั่วไป

แบบคำขอข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

แบบคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน