ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบลนางัว เบอร์หลัก 042-287313

1.ติดต่อทางโทรศัพท์
(เฉพาะเวลาราชการ 08:30-16:30 เท่านั้น)

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

ห้องนายกเทศมนตรีตำบลนางัว
:042-287380
ห้องรอง, เลขานุการ และที่ปรึกษานายก
: 042-287381
ห้องประธาน, รองประธาน และเลขานุการสภา : 042-287382

หน่วยงานราชการ

สำนักปลัดเทศบาล : 042-287313
งานทะเบียนราษฎร์ : 042-287466
กองคลัง : 042-287106
กองช่าง : 042-287214
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กองการศึกษาและกองสวัสดิการสังคม
: 042-287400
กองวิชาการและแผนงาน
: 042-287428
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
: 042-287200
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสำราญ
: 042-287126
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนางัว
: 042-287136

2.ติดต่อทาง FAX : 042-287401

3.ติดต่อที่สำนักงานเทศบาลตำบลนางัว

เลขที่ 355 หมู่ 11 ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

LaST (Cobalt) E-Mail   4.ทางอีเมล์  ttnangua@gmail.com
fb_icon   5.ทางเฟสบุคแฟนเพจของเทศบาล https://www.facebook.com/ttnangua
 addfriends_en   6.Line ID : @ttnangua

แผนที่เทศบาล
แผนผังเทศบาล
แผนผังชั้น 1 เทศบาล
แผนผังชั้น 2 เทศบาล
แผนผังชั้น 3 เทศบาล