justice nglogo

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี  ได้คัดเลือกและแต่งตั้งให้ตำบลนางัว  เป็นศูนย์ยุติธรรมนำร่อง  วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ในการช่วยเหลือ อำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน  ตามนโยบาย  “ลดความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคม”  ให้เข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับ  ดังนั้น  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนางัว  จึงจัดให้มีโครงการประชาสัมพันธ์และเปิดป้ายศูนย์ดังกล่าว  ในวันจันทร์ที่  25  สิงหาคม 2557  ที่ผ่านมา  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลนางัว

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  (Community Justice)  คือการรวมกันเป็นเครือข่ายทางสังคม  เป็นการส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมอาชญากรรม จัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทำผิด ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยการฟื้นฟู  พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และเข้าถึงความยุติธรรม

ปัญหาหลักของระบบยุติธรรม

  1. คดีล้นศาล คนล้นคุก
  2. การละเลยเหยื่ออาชญากรรม ตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนเหยื่อ ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เหยื่ออาชญากรรมมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และการตอบแทนที่จำเป็นและสมควร รวมทั้งความช่วยเหลือจากรัฐ (ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต และร่างกาย ความผิดต่อชีวิต ความผิดฐานทำให้แท้งลูก และความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา) โดยรัฐใช้เงินภาษีอากรชดใช้ผู้ได้รับความเสียหาย มิใช่การชดใช้เยียวยา (รับผิดชอบ) ระหว่างผู้กระทำ กับ ผู้ได้รับความเสียหาย
  3. ปัญหาความเสื่อมสลายของชุมชน ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม คิดว่าหน้าที่สำคัญของพลเมืองในกระบวนการยุติธรรม คือ การเป็นพยานศาลเท่านั้น เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับประชาชนอย่างชัดเจน ไม่เห็นความสำคัญของการรวมพลังต่อต้านอาชญากรรม ข้อพิพาทหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาทุกเรื่องถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือใช้วิธีการนอกระบบ

ภารกิจหลักของยุติธรรมชุมชน

  1. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมและการกระทำผิด (ความไร้ระเบียบของชุมชน)
  2. การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์  เน้นการไกล่เกลี่ย
  3. เยียวยาและเสริมพลังเหยื่ออาชญากรรม
  4. รับผู้กระทำผิดกลับคืนสู่ชุมชน

การดำเนินการจัดให้มียุติธรรมชุมชนนั้น ต้องเป็นเรื่องของความสมัครใจของชุมชนที่จะมาทำงานร่วมกันกับภาครัฐเพื่อประโยชน์ของชุมชนนั้นเอง โดยการทำให้ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่นั้นสงบสุข ปลอดภัยน่าอยู่ โดยตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า ไม่มีใครรัก ห่วงใยชุมชนมากไปกว่าคนที่อยู่ในชุมชนนั้นเอง รัฐจะต้องหากลุ่มผู้แทนในชุมชนที่อาสาสมัครเข้าทำงานเพราะมีความห่วงใย พร้อมที่จะดูแลชุมชนของตน มาจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ จัดสร้างเครือข่ายการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสาร เพื่อรับแจ้งเหตุร้ายจากยุติธรรมชุมชน เพื่อให้คำปรึกษาหารือในด้านกฎหมายหรือการป้องกันอาชญากรรม เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติด เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาสังคมให้กับยุติธรรมชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในชุมชน รวมทั้งอาจร่วมกันวางแผนในการอบรมดูแลเด็กและเยาวชนและป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มที่เริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่การกระทำผิด ซึ่งอาจจะเป็นการร่วมมือกันจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้รับรู้ถึงผลกระทบของการกระทำผิด เป็นต้น

แหล่งที่มา : http://www.scbchallenge.com/challenge2008/commu20website/group10/community_Justice.html

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนางัว (นำร่อง)

DSC 14855

คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย
1.1  นางสาวศศิธร  ผุริจันทร์  ปลัดอำเภอ  กรรมการที่ปรึกษา
1.2  นางยุภาพร  นรทัด  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  กรรมการที่ปรึกษา
1.3  นายดนัย  ไชยคินี  นายกเทศมนตรีตำบลนางัว  กรรมการที่ปรึกษา
1.4  นายวิชัย  โอระชา  กำนันตำบลนางัว  กรรมการที่ปรึกษา
1.5  นายประยูร  ฝีมือดี  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ  กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วย
2.1  นายหาญณรงค์  ศรีทุม  ผู้ใหญ่บ้านโนนผาแดง  หมู่  9  ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.2  นายสานิต  รัตน์แสง  ผู้ใหญ่บ้านไทยรุ่งเรือง  หมู่  7  รองประธาน
2.3  นายวิชัย  บัวใหญ่  รองประธาน
2.4  ร้อยตำรวจตรีทวนชัย  จำรัสศรี  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
2.5  นางบุญสม  เก๊กฮั้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
2.6  นายถนอม  วรรณขันธ์  ผู้ใหญ่บ้านศิริชัย  หมู่  8  กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
2.7  นางบานเย็น  สุวรรณเพชร  กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
2.8  นางพรรณธิพา  บัวศรี  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  กรรมการและเลขานุการ

ภาพบรรยากาศการเปิดป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนางัว

150614
150711
150745
150816
150850