ประวัติเทศบาลตำบลนางัว

เทศบาลตำบลนางัว  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล  เป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับฎีกาเล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  25 พฤษภาคม 2542 โดยได้รับการถ่ายโอนอำนาจ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ. 2542  เทศบาลตำบลนางัว เป็นเทศบาลขนาดกลางและเป็นเทศบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำเทศบาลได้

เอกสารอ้างอิง

 

ตราสัญลักษณ์และความหมาย

 

เป็นรูปวงกลม  ขอบเบื้องบนมีข้อความว่า “เทศบาลตำบลนางัว”  ขอบเบื้องล่าง มีข้อความภาษาอังกฤษว่า “NANGUA MUNICIPAL” ตอนกลางของดวงตรามีภาพวัว ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของเทศบาล

  • ลักษณะที่ตั้ง   เทศบาลตำบลนางัว ตั้งอยู่เลขที่ 355 หมู่ที่ 11 ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร
  • พื้นที่   เทศบาลมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 10.17 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล 12 หมู่บ้าน เทศบาลตำบลนางัว มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

             ทิศเหนือจดกับ อบต.ศรีสำราญ และ อบต.นางัว อบต.โสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานี
              ทิศใต้ จดกับ อบต.นางัว ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
              ทิศตะวันออก จดกับ อบต.นางัว ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
              ทิศตะวันตก จดกับ อบต.ศรีสำราญ ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ 12 ชุมชน 2 ตำบล

 

 ด้านประชากร